Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/19/08-09 - Powiat, droga Brzezinka - zawiadomienie, postanowienie, obwieszczenie

GK.IV.7624/19/08-09

Namysłów, 05.01.2009 r.


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów współdziałających

     Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227).

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 29.12.2008 r. /bez numeru/ Powiatu Namysłowskiego, Plac Wolności  12 A, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1106 O”

Rodzaj przedsięwzięcia:
- przebudowa drogi powiatowej 1106 O od km 0+000,00 do km 3+950,00 na działkach obręb Głuszyna, dz. Nr 322/3, 592/1, 322/4, obręb Brzezinka, dz. nr 122.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

   Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zmianami).
   Związku z powyższym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Starostą Namysłowskim.

   Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)  oraz art. 49 K.p.a. – informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Otrzymują:
1. Gmina Namysłów
2. Powiat Namysłowski,Plac Wolności 12 A,46-100 Namysłów
3. Mieszkańcy gminy Namysłów – tablica ogłoszeń +informacja w internecie /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestycji
4. a/a LM/AC
 

informację wytworzył(a): Urząd Miejski w Namysłowie
za treść odpowiada: Lucyna Medyk
data wytworzenia: 2009-01-07

 

 

 

 


GK.IV.7624/19/08/09

Namysłów, dnia 23..01.2009r.

 

 

P O S T A N O W I E N I E

     Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.) w związku  z art. 64 ust.1, art. 65 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz § 3 ust.1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 29.12.2008r.

p o s t a n a w i a m

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 1106 O” od km 0+000,00 do km 3+950,00 obręb Głuszyna (na działkach o nr ew. 322/3, 592/1) oraz drogi 1104 O obręb Głuszyna  (działka nr 322/4),  - obręb Brzezinka na działkach nr 122.

U Z A S A D N I E N I E

   W dniu 29.12.2008 r. Zarząd Powiatu Namysłowskiego wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:  „Przebudowa drogi powiatowej 1106 O” od km 0+000,00 do km 3+950,00 obręb Głuszyna (na działkach o nr ew. 322/3, 592/1) oraz drogi 1104 O obręb Głuszyna  (działka nr 322/4),  - obręb Brzezinka na działkach nr 122.
   Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej w  skali 1:5 000.
   W związku z tym, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono z wnioskiem do Starosty Powiatu Namysłowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu  oddziaływania na środowisko.
   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem nr NZ/GD-4325-1-2/09 z dnia 21.01.2009r. uznał, że dla przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, również Starosta Powiatu Namysłowskiego postanowieniem nr OŚ.I-7633/2/09 z dnia 19.01.2009r. wyraził opinię sugerującą odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
   Obszar przedsięwzięcia położony jest poza obszarami objętymi ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zm). Ponadto, lokalizacja i charakter przedsięwzięcia wyklucza również możliwość istotnego oddziaływania na obszary Natura 2000.
   Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest w aktualnym stanie prawnym do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z zapisem art. 59 ust.1 pkt 2, art. 71 ust.2 pkt.2 i art. 173 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r.) na podstawie § 3 ust.1 pkt 56 – drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, nie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego dróg – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573: zm. Dz. U. z 2005 r. nr 92, poz. 769; zm. Dz. U. z 2007 r. nr 158, poz. 1105). Nadmienić należy, iż w aktualnym stanie prawnym, obowiązującym od 15 listopada 2008 r., dla przedsięwzięć takich aktualny zapis używa terminu planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wyjaśniając w art. 173 ust.2 pkt 2, co należy pod tym terminem rozumieć.
   Jednak zważywszy na fakt, iż presja wywierana na środowisko przez to przedsięwzięcie będzie nieznaczna w fazie budowy (przy właściwym doborze sprzętu budowlanego), a w fazie eksploatacyjnej powinna ulec nawet zmniejszeniu, m.in. poprzez poprawę płynności ruchu drogowego, zmniejszenie drgań zdeterminowanych nierównomiernym ruchem kołowym, obciążenia pylenia podczas jazdy pojazdów, uznano za zasadne nie nakładać na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia.

   Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Opolu, które należy wnieść za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał w ciągu 7 dni od daty otrzymania.
 
                                                                   
Otrzymują:
1. Zarząd Powiatu Namysłowskiego
2. Urząd Miejski w Namysłowie
3. Mieszkańcy gminy Namysłów – tablica ogłoszeń +informacja w internecie /BIP/
4. a/a LM


GK.IV.7624/19/08/09

Namysłów, 23.01.2009 r.

 OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

     Zgodnie art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamiam

że w dniu 23.01.2009 roku zostało wydane postanowienie Nr GK.IV.7624/19/08/09 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej 1106 O”

   W związku z powyższym informuje się, że z w/w postanowieniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

 

Otrzymują:
1. Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, ul. Piłsudskiego 13
Do wiadomości:
1. Gmina Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów
2. Powiat Namysłowski, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów
3. Mieszkańcy gminy Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w Internecie /BIP/ + Miejsce prowadzenia inwestycji
4. a/a

 


 GK.IV.7624/19/08/09

Namysłów, 23.01.2009 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamiam

że w dniu 23.01.2009 roku zostało wydane postanowienie Nr GK.IV.7624/19/08/09 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej 1106 O”

 

W związku z powyższym informuje się, że z w/w postanowieniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

 

Otrzymują:
1. Gmina Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów
2. Zarząd Powiatu Namysłowskiego, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów
3. Sołtys wsi Głuszyna  i Brzezinki -  celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń
4. Bip
a/a