Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/02/09 - Modernizacja Bazy Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w powiecie namysłowskim - zawiadomienie, postanowienie, decyzja

GK.IV.7624/02/09

Namysłów, 09.02.2009 r.


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227).

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 10.02.2009 r. /bez numeru/ Powiatu Namysłowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Bazy Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w powiecie namysłowskim” działka nr 851/75 obręb Namysłów.
Rodzaj przedsięwzięcia:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizacje i adaptację byłych warsztatów przy ZSM w Namysłowie na nowoczesne centrum dydaktyczno-praktyczne dla uczniów szkół zawodowych i techników oraz słuchaczy Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 52 b)Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zmianami) oraz Dyrektywą Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG (Załącznik II, pkt 10 b).
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Starostą Namysłowskim.
Związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 17 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-02-16

 

 

 

 


GK.IV.7624/2/09

Namysłów, dnia 12.03.2009r.


P O S T A N O W I E N I E

     Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.) w związku  z art. 64 ust.1, art. 65 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz § 3 ust.1 pkt 52b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
 

p o s t a n a w i a m


odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja Bazy Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w powiecie namysłowskim” działka nr ew. 851/75 obręb Namysłów.

U Z A S A D N I E N I E

 
     W dniu 11.02.2009 r. Powiat Namysłowski wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą  „Modernizacja Bazy Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w powiecie namysłowskim” działka nr ew. 851/75 obręb Namysłów. Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej w  skali 1:2000.

   W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:
- przebudowę całego budynku po byłych warsztatach przy Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie:
- przebudowa pokrycia dachowego,
- wymiana okien,
- modernizacja elewacji,
- modernizacja sieci elektrycznej,
- modernizacja sieci ciepłowniczej,
- modernizacja instalacji,
- prace budowlane odnawiające pomieszczenia administracyjne i ciągi komunikacyjne.

   Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć o których mowa wart. 59 ust.1 pkt 2, art. 71 ust.2 pkt.2 w/w ustawy z dnia  3 października 2008 r. i które  wymienione jest w § 3 ust.1 pkt 52b) –  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573: zm.). bez przyjmowania progów ilościowych jako rozstrzygających w kwalifikacji oraz kierując się zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, stosownie do Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27.06.1985r w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko gdzie przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko może być wymagany, zgodnie z pkt 10b) załącznika II jako: przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich.

   Nadmienić należy, iż w aktualnym stanie prawnym, obowiązującym od 15 listopada 2008 r., dla  takich przedsięwzięć aktualny zapis używa terminu planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wyjaśniając  w art. 173 ust.2 pkt 2, co należy pod tym terminem rozumieć.

   W związku z tym, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono z wnioskiem do Starosty Powiatu Namysłowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko. Informacje o wystąpieniu do organów współdziałających zamieszczono na stronie internetowej w dniu 16.02.2009r.

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem nr NZ/GD-4325-1-4/09 z dnia 11.03.2009r. uznał, że dla przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, również Starosta Powiatu Namysłowskiego postanowieniem    nr OŚ.I-7633/4/09 z dnia 25.02.2009r. wyraził opinię sugerującą odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Stwierdził, iż inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

   Na podstawie otrzymanych  opinii oraz po przeanalizowaniu wszystkich kryteriów o których mowa art. 63 ust.1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko, określonymi w § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), stwierdzono, iż projektowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia obszarach przylegających do jezior  i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

   Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj inwestycji, oddziaływania będą miały zasięg lokalny  (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), małoznaczący, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpią możliwości kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

   W związku z powyższym, uznano za zasadne nie nakładać na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia.
  

   Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Opolu, które należy wnieść za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał w ciągu 7 dni od daty otrzymania.

Otrzymują:
1.      Starostwo Powiatowe w Namysłowie
2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
3.      Powiat Namysłowski, Plac Wolności 12 A,  46-100 Namysłów
4.      Pastuszka Stefan i Wanda zam. ul. Pułaskiego 16
5.      Nowakowska Helena ul. Pułaskiego 16 Namysłow
6.      Nowakowski Zbigniew ul. Ułańska 4a/2, 42-600 Tarnowskie Góry
7.      Ruszczak Jolanta, ul. Dowbora Muśnickiego 24/33, 66-400 Gorzów Wielkopolski
8.      Glugla Marek, ul. Pułaskiego 12 Namysłow
9.      Fitoł Barbara Jerzy ul.Pułaskiego 12/1
10.    Zakład Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. ul. Łączańska 12
11.    Porada Stefan ul. Dąbrowskiego 3 Namysłów
12.    Marona Grażyna i Zdzisław ul. Dąbrowskiego 5 Namysłów
13.    Porada Anna i Stefan ul. Dąbrowskiego 1 Namysłow
14.    Gmina Namysłów
15.    Energia Grupa Turon S.A. Wrocław oddział Opole
16.    Bartoszewicz Dorota i Kamil ul.. Obrońców Pokoju 9c/3
17.   Mieszkańcy gminy Namysłów - tablica ogłoszeń +informacja w internecie /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestycji
18.    a/a LM

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-03-26

 

 

  


Namysłów, dnia 30.03.2009r.

GK.IV.7624/2/09

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 59 ust.1 pkt 2, art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) § 3 ust.1 pkt 52b)  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Namysłowskiego z dnia 10.02.2009r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja bazy kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie namysłowskim”,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Modernizacja bazy kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie namysłowskim” działka nr 851/75.

Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 200 r. ze zm.) w dniu 16.02.2009 r. na wniosek Powiatu Namysłowskiego  z dnia 10.12.2008r.,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja bazy kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie namysłowskim”.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających zamieszczono w dniu 16.02.2009r. na stronie internetowej (BIP), tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację i adaptację byłych warsztatów przy ZSM w Namysłowie na nowoczesne centrum dydaktyczno-praktyczne dla uczniów szkół zawodowych i techników oraz słuchaczy Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie:

 • przebudowa całego budynku po byłych warsztatach przy Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie:
  • przebudowa pokrycia dachowego,
  • wymiana okien,
  • modernizacja elewacji,
  • modernizacja sieci elektrycznej,
  • modernizacja sieci ciepłowniczej,
  • modernizacja instalacji,
  • prace budowlane odnawiające pomieszczenia administracyjne i ciągi komunikacyjne,

W związku z tym, iż planowana inwestycja należy do przedsięwzięć zgodnych z § 3 ust. 1 pkt 52b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz zgodnych z załącznikiem II pkt 10b Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko  - 85/337/EWG, zwrócono się do organów uzgadniających o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.

Starosta Namysłowski wydając opinię nr OŚ.I.-7633/4/09 z dnia 25.02.2009r. postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu dla podmiotu podejmującego realizację w/w przedsięwzięcia. Starosta Namysłowski stwierdził, iż inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/ACz-4325-1-4/09 z dnia 11.03.2009r. zaproponował nie nakładać obowiązku  przeprowadzenia ocen oddziaływania przedsięwzięcia. 

Burmistrz Namysłowa, kierując się kryteriami  o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), określonymi w § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po przeprowadzonej analizie cech przedsięwzięcia stwierdził, iż:

 • skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania na  środowisko.
 • po oddaniu do eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie będzie stwarzała zagrożenia dla stanu środowiska przyrodniczego,
 • presja wywierana na środowisko przez w/w przedsięwzięcie będzie nieznaczna w fazie budowy (przy właściwym doborze sprzętu budowlanego i zastosowaniu odpowiednich technologii),
 • w trakcie realizacji oddziaływanie przedsięwzięcia nie będzie kumulowało z innymi przedsięwzięciami,
 • przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami wodno – błotnymi, obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami wybrzeży,  obszarami górskimi i leśnymi, obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,  obszarami, na których standardy jakości zostały przekroczone, obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne, obszarami  przylegającymi do jezior, obszarami ochrony uzdrowiskowej oraz obszarowymi formami przyrody, o których mowa  w art. 6 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku nr 92 poz. 880 ze zm.),  w tym poza obszarem Natura 2000.
 • przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie miasta Namysłów, liczącej ok. 15 946 mieszkańców i będzie miało zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), małoznaczący, krótkotrwały i odwracalny.

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 12.03.2009r. wydał postanowienie nr GK.IV.7624/2/09 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Dane o postanowieniu zostały zamieszczone  w dniu 26.03.2009r na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP), w publicznie dostępnym wykazie danych  oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.
W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski społeczności zamieszkującej na obszarze objętym inwestycją, również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu. 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta  Namysłów (uchwała Nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001r.) na terenie oznaczonym symbolem UO – przeznaczenie podstawowe – tereny usług oświaty.

Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę orzeczono jak w sentencji. Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Namysłowa

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635.).

Otrzymują:

 1. Gmina Namysłów
 2. Powiat Namysłowski 
 3. Pastuszka Stefan i Wanda zam. ul. Pułaskiego 16
 4. Nowakowska Helena
 5. Nowakowski Zbigniew 
 6. Ruszczak Jolanta, 
 7. Glugla Marek
 8. Fitoł Barbara Jerzy 
 9. Zakład Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. ul. Łączańska 12, Namysłów 
 10. Porada Stefan 
 11. Marona Grażyna i Zdzisław /
 12. Porada Anna i Stefan /
 13. Gmina Namysłów
 14. Energia Grupa Turon S.A. Wrocław oddział Opole 
 15. Bartoszewicz Dorota i Kamil 
 16. Mieszkańcy gminy Namysłów - tablica ogłoszeń +informacja w internecie /BIP/ + miejsce     prowadzenia inwestycji

Do wiadomości:

 1. Starostwo Powiatowe w Namysłowie
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie
 3. a/a LM

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-03-30