Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/01/09 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sycowskiej i ul. Oleśnickiej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ul Oleśnickiej w Namysłowie

GK.IV.7624/01/09

Namysłów, 09.02.2009 r.


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów współdziałających

     Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227).

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 22.01.2009 r. /bez numeru/ Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sycowskiej i ul. Oleśnickiej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ul Oleśnickiej w Namysłowie”
Rodzaj przedsięwzięcia:
- przedsięwzięcie obejmuje wyposażenie ulic Oleśnickiej i Sycowskiej w Namysłowie w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych oraz zapewnienie zaopatrzenia w wodę do picia, zgodnie z wymogami:
? Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,
?  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
?   Dyrektywy 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
?  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie granic administracyjnych Namysłowa (działki nr: 304; 649/1; 630; 654; 12/4; 12/3; 12/33; 11/2; 11/1; 4/1; 5/1; 656; 6/2; 754; 7/5; 7/6; 8/11; 8/2; 724; 259/25; 259/15; 259/26; 259/27; 838/1; 631; 6/5; 649).

   Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

   Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 63, 72a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zmianami). Związku z powyższym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Starostą Namysłowskim.

   Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)  oraz art. 49 K.p.a. – informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

 

Otrzymują:
1.Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów
2.Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Oleska 127, 45-231 Opole
3.Powiat Namysłowski, Plac Wolności 12 A, 46-100 Namysłów
4.Gmina Namysłów
5. Mieszkańcy gminy Namysłów (zgodnie z art. 49 Kpa) – tablica ogłoszeń +informacja w internecie /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestycji
6.a/a 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-02-10

 

 

 


Namysłów, dnia 06.04.2009r.

GK.IV.7624/1/09

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.) w związku  z art. 64 ust.1, art. 65 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz § 3 ust.1 pkt 63, 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),

p o s t a n a w i a m

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sycowskiej i ul. Oleśnickiej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ul Oleśnickiej w Namysłowie” (obręb: Smarchowice Małe działka nr: 304; obręb Namysłów działki nr: 649/1; 630; 654; 13; 12/4; 12/3; 12/33; 11/2; 11/1; 4/1; 5/1; 656; 6/2; 754; 7/5; 7/6; 8/11; 8/2; 724; 259/25; 259/15; 259/26; 259/27; 838/1; 631; 6/5; 649)

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 26.01.2009 r. wpłynął wniosek Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o w Namysłowie o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sycowskiej i ul. Oleśnickiej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ul Oleśnickiej w Namysłowie. Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W dniu 09.02.2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu, zamieszczono na stronie internetowej BIP oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. 

Strony postępowania zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.) zostały poinformowane w formie obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

Przedsięwzięcie obejmuje wyposażenie ulic Oleśnickiej i Sycowskiej w Namysłowie w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych oraz zapewnienie zaopatrzenia w wodę do picia, zgodnie z wymogami:

 • Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
 • Dyrektywy 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Obejmuje budowę sieci kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej Φ 160-300 mm o długości ok. 1,2 km wraz z przepięciem istniejących budynków, budowę sieci wodociągowej Φ 225 mm o długości ok. 0,7 km.
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć o których mowa wart. 59 ust.1 pkt 2, art. 71 ust.2 pkt.2 w/w ustawy z dnia  3 października 2008 r. i które  wymienione jest w § 3 ust.1 pkt 63, 72a –  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573: zm.). 

W związku z tym, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono z wnioskiem do Starosty Powiatu Namysłowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem nr NZ/ACz -4325-1-7/09 z dnia 02.04.2009r. uznał, że dla przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, również Starosta Powiatu Namysłowskiego postanowieniem nr OŚ.I-7633/3/09 z dnia 24.02.2009r. wyraził opinię sugerującą odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Stwierdził, iż inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

Na podstawie otrzymanych  opinii oraz po przeanalizowaniu wszystkich kryteriów o których mowa art. 63 ust.1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko, określonymi w § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), stwierdzono, iż projektowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia obszarach przylegających do jezior  i obszarach ochrony uzdrowiskowej. 
Dodatkowo stwierdzono, że skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania na  środowisko, po oddaniu do eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie będzie stwarzała zagrożenia dla stanu środowiska przyrodniczego, presja wywierana na środowisko przez w/w przedsięwzięcie będzie nieznaczna w fazie budowy  w trakcie realizacji oddziaływanie przedsięwzięcia nie będzie kumulowało z innymi przedsięwzięciami z uwagi na rodzaj inwestycji. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie miasta Namysłów oraz terenie wsi Smarchowic Małych, będzie miało zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), małoznaczący, krótkotrwały i odwracalny.

Planowane przedsięwzięcie z punktu widzenia ochrony środowiska jest inwestycją chroniącą wody podziemnne i powierzchniowe przed potencjalnym nielegalnym i niekontrolowanym zanieczyszczeniem ściekami komunalnymi. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na wyłączenie z eksploatacji istniejącą strefową przepompownię ścieków w ul. Oleśnickiej, wyposażoną w 2 pompy o mocy 1,3 kW każda, co dodatkowo wpłynie na poprawę środowiska w postaci wyeliminowania zużycia energii elektrycznej. Na obszarze objętym przedsięwzięciem nie planuje się urządzeń stanowiących źródła powstawania promieniowania jonizującego lub innych zakłóceń. 

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału  dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawy, Burmistrz Namysłowa wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Opolu, które należy wnieść za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał w ciągu 7 dni od daty otrzymania.

Niniejsze postanowienie podano do publicznej wiadomości mieszkańcom poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej BIP, w publicznie dostępnym wykazie

Otrzymują:

 1. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów
 2. Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Oleska 127, 45-231 Opole
 3. Powiat Namysłowski, Plac Wolności 12 A, 46-100 Namysłów
 4. Gmina Namysłów
 5. Mieszkańcy gminy Namysłów (zgodnie z art. 49 Kpa) – tablica ogłoszeń +informacja w internecie /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestycji
 6. Starostwo Powiatowe w Namysłowie
 7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 8. a/a LM

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-04-06

 

 

 


Namysłów, dnia 15.04.2009r.

GK.IV.7624/1/09

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 59 ust.1 pkt 2, art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) § 3 ust.1 pkt 63, 72a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD”  Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów z dnia 22.01.2009r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sycowskiej i ul. Oleśnickiej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ul. Oleśnickiej w Namysłowie”,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia   pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sycowskiej i ul. Oleśnickiej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ul. Oleśnickiej w Namysłowie”.

(obręb: Smarchowice Małe działka nr: 304; obręb Namysłów działki nr: 649/1; 630; 654; 13; 12/4; 12/3; 12/33; 11/2; 11/1; 4/1; 5/1; 656; 6/2; 754; 7/5; 7/6; 8/11; 8/2; 724; 259/25; 259/15; 259/26; 259/27; 838/1; 631; 6/5; 649)

Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 200 r. ze zm.) w dniu 09.02.2009 r. na wniosek Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD”  Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów z dnia 22.01.2009r.,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sycowskiej i ul. Oleśnickiej oraz sieci wodociągowej wzdłuż ul. Oleśnickiej w Namysłowie”. 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających zamieszczono w dniu 10.02.2009r. na stronie internetowej (BIP), tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Przedsięwzięcie obejmować będzie wyposażenie ulic Oleśnickiej i Sycowskiej w Namysłowie w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych oraz zapewnienie zaopatrzenia w wodę do picia, zgodnie z wymogami:

 • Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
 • Dyrektywy 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Planowana realizacja przedsięwzięcia obejmuje:

 1. budowę sieci kanalizacji sanitarnej:
  • sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø 160-300 mm o długości ok. 1,2 km wraz z przepięciem istniejących budynków,
 2. budowę sieci wodociągowej:
  • budowę sieci wodociągowej Ø 225 mm o długości ok. 0,7 km.

W związku z tym, iż planowana inwestycja należy do przedsięwzięć zgodnych z § 3 ust. 1 pkt 63, 72 a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) zwrócono się do organów uzgadniających o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.

Starosta Namysłowski wydając opinię nr OŚ.I.-7633/3/09 z dnia 24.02.2009r. postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu dla podmiotu podejmującego realizację w/w przedsięwzięcia. Starosta Namysłowski stwierdził, iż inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/ACz-4325-1-7/09 z dnia 02.04.2009r. zaproponował nie nakładać obowiązku  przeprowadzenia ocen oddziaływania przedsięwzięcia. 

Burmistrz Namysłowa, kierując się kryteriami  o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), określonymi w § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po przeprowadzonej analizie cech przedsięwzięcia stwierdził, iż:

 • skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania na  środowisko. 
 • po oddaniu do eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie będzie stwarzała zagrożenia dla stanu środowiska przyrodniczego,
 • presja wywierana na środowisko przez w/w przedsięwzięcie będzie nieznaczna w fazie budowy (przy właściwym doborze sprzętu budowlanego i zastosowaniu odpowiednich technologii),
 • w trakcie realizacji oddziaływanie przedsięwzięcia nie będzie kumulowało z innymi przedsięwzięciami,
 • skala przedsięwzięcia, zakres polegający na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Namysłów spowoduje, że zlikwidowane zostaną szamba, nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego.
 • przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami wodno – błotnymi, obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami wybrzeży,  obszarami górskimi i leśnymi, obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,  obszarami, na których standardy jakości zostały przekroczone, obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne, obszarami  przylegającymi do jezior, obszarami ochrony uzdrowiskowej oraz obszarowymi formami przyrody, o których mowa  w art. 6 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku nr 92 poz. 880 ze zm.),  w tym poza obszarem Natura 2000.
 • przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie miasta Namysłów i wsi Smarchowice Małe i będzie miało zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), małoznaczący, krótkotrwały i odwracalny.

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 06.04.2009r. wydał postanowienie nr GK.IV.7624/1/09 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 

Dane o postanowieniu zostały zamieszczone  w dniu 06.04.2009r na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP), w publicznie dostępnym wykazie danych  oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski społeczności zamieszkującej na obszarze objętym inwestycją, również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu. Realizacja przedsięwzięcia zgodna jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 16.02.2009 r. Nr GK.XI-7327/76/2009 i GK.XI-7327/83/2009).

Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Namysłowa

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł. (słownie: dwieście pięć złotych).
Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miejskiego w dniu 22.01.2009r.

Otrzymują:

 1. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów
 2. Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Oleska 127, 45-231 Opole
 3. Powiat Namysłowski, Plac Wolności 12 A, 46-100 Namysłów
 4. Gmina Namysłów
 5. Mieszkańcy gminy Namysłów (zgodnie z art. 49 Kpa) – tablica ogłoszeń +informacja w internecie /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestycji
 6. Starostwo Powiatowe w Namysłowie
 7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
 8. a/a LM

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-04-15