Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/06/09 - Budowa tranzytowej sieci wodociągowej Smogorzów-Głuszyna

Namysłów, 30.03.2009 r.

GK.IV.7624/6/09


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami) oraz art. 33 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227).

zawiadamiam

że na wniosek nr 1599/03/09 z dnia 16.03.2009 r. Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa tranzytowej sieci wodociągowej Smogorzów - Głuszyna”
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie miejscowości Smogorzów - (działki nr: 391, 390), obręb miejscowości Głuszyna – (działki nr: 317/2, 318, 319/2, 320, 325, 327, 43/1, 43/2, 328/9, 328/8, 54, 324/1, 69/2, 322/3, 440/18, 440/14, 440/3)

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zmianami). Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Starostą Namysłowskim.
Związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)  oraz art. 49 K.p.a. – informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Otrzymują:

 1. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów
 2. Gmina Namysłów
 3. Wiesław Syguła, Głuszyna 108
 4. Powiat Namysłowski
 5. Mieszkańcy gminy Namysłów (zgodnie z art. 49 Kpa) – tablica ogłoszeń +informacja w internecie /BIP/ + miejsce    prowadzenia inwestycji
 6. 6.  a/a LM
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-03-30

 

 


Namysłów, dnia 21.04.2009r.

GK.IV.7624/6/09

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.) w związku  z art. 64 ust.1, art. 65 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz § 3 ust.1 pkt 63, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),

p o s t a n a w i a m

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa tranzytowej sieci wodociągowej Smogorzów - Głuszyna”.

Przedsięwzięcie zlokalizowane w obrębie miejscowości Smogorzów - (działki nr: 391, 390), obręb miejscowości Głuszyna – (działki nr: 317/2, 318, 319/2, 320, 325, 327, 43/1, 43/2, 328/9, 328/8, 54, 324/1, 69/2, 322/3, 440/18, 440/14, 440/3).

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 17.03.2009 r. wpłynął wniosek Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o w Namysłowie o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą  „Budowa tranzytowej sieci wodociągowej Smogorzów - Głuszyna” Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W dniu 30.03.2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 30.03.2009r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu, zamieszczenie na stronie internetowej BIP oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. 

Strony postępowania zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.) zostały poinformowane w formie obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa tranzytu sieci wodociągowej Smogorzów - Głuszyna. Budowa sieci tranzytowej realizowana jest na działkach w obrębie miejscowości Smogorzów oraz Głuszyna koło Namysłowa na działkach:

 • Gmina Namysłów, obręb Smogorzów, działki nr.: 391, 390;
 • Gmina Namysłów, obręb Głuszyna, działki nr.: 317/2, 318, 319/2, 320, 325, 327, 43/1, 43/2, 328/9, 328/8, 54, 324/1, 69/2, 322/3, 440/18, 440/14, 440/3

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć o których mowa wart. 59 ust.1 pkt 2, art. 71 ust.2 pkt.2 w/w ustawy z dnia  3 października 2008 r. i które  wymienione jest w § 3 ust.1 pkt 63 –  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573: ze zm.).

W związku z tym, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono z wnioskiem do Starosty Powiatu Namysłowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem nr NZ/ACz -4325-1-10/09 z dnia 16.04.2009r. uznał, że dla przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, również Starosta Powiatu Namysłowskiego postanowieniem nr OŚ.I-7633/11/09 z dnia 16.04.2009r. wyraził opinię sugerującą odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Stwierdził, iż inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

Na podstawie otrzymanych  opinii oraz po przeanalizowaniu wszystkich kryteriów o których mowa art. 63 ust.1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko, określonymi w § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), stwierdzono, iż projektowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia obszarach przylegających do jezior  i obszarach ochrony uzdrowiskowej. 

Tranzytową sieć wodociągową zaprojektowano z rur PCV Ø 90 oraz PE Ø 90. Zabezpieczenie przewodu przed przesuwaniem się w poziomie i pionie na końcu wodociągu jak również na odgałęzieniach, pod zasuwami i hydrantami będą zamontowane bloki oporowe. Przejście pod drogą powiatową DP 1106 O oraz rzeką Głuszynka w miejscowości Głuszyna, będzie wykonane metodą przewiertu w rurze osłonowej natomiast przejścia w drogach gruntowych wykonane będą w wykopie otwartym. Roboty związane z wykonaniem prac ziemnych wykonane będą przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu i maszyn posiadających aktualne badania techniczne. Wszystkie wbudowane materiały zostaną wytworzone poza placem budowy. Roboty wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Budowa tranzytowej sieci wodociągowej pozwoli zaopatrzyć okoliczną ludności w wodę spełniającą normy jakości wody w/g rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku (Dz.U.07.61.417) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda ta jest wodą ujmowaną i uzdatnianą na Stacji Uzdatniania Wody w Namysłowie

Czasowe oddziaływanie na środowisko dotyczy przemieszczenia gruntu w trakcie wykonywania robót w obrębie wykopów. Po zakończeniu robót teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego poprzez zasypanie zagęszczenie i nawiezienie uprzednio zdjętego humusu lub odtworzenie powierzchni utwardzonych Projektowana inwestycja po wybudowaniu nie będzie miała negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje się również wprowadzania do środowiska substancji ani energii.

Jednocześnie  stwierdzono, że skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania na  środowisko, po oddaniu do eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie będzie stwarzała zagrożenia dla stanu środowiska przyrodniczego, presja wywierana na środowisko przez w/w przedsięwzięcie będzie nieznaczna w fazie budowy w trakcie realizacji oddziaływanie przedsięwzięcia nie będzie kumulowało z innymi przedsięwzięciami z uwagi na rodzaj inwestycji.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy Namysłów we wsi  Smogorzów i Głuszyna, będzie miało zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), małoznaczący, krótkotrwały i odwracalny.

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału  dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawy, Burmistrz Namysłowa wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Opolu, które należy wnieść za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał w ciągu 7 dni od daty otrzymania.

Niniejsze postanowienie podano do publicznej wiadomości mieszkańcom poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej BIP, w publicznie dostępnym wykazie.

Otrzymują:

 1. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów
 2. Gmina Namysłów
 3. Wiesław Syguła, Głuszyna 108
 4. Powiat Namysłowski
 5. Mieszkańcy gminy Namysłów (zgodnie z art. 49 Kpa) – tablica ogłoszeń +informacja w internecie /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestycji
 6. Starostwo Powiatowe w Namysłowie
 7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 8. a/a LM

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-04-21

 

 


Namysłów, 24.04.2009 r.

GK.IV.7624/6/09

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamiam

że w dniu 21.04.2009 roku zostało wydane postanowienie Nr GK.IV.7624/6/09 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie tranzytowej sieci wodociągowej Smogorzów- Głuszyna” – inwestor Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie.

W związku z powyższym informuje się, że z w/w postanowieniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Otrzymują:

 1. Gmina Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów
 2. Mieszkańcy gminy Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w Internecie /BIP/ +  Miejsce prowadzenia inwestycji
 3. Sołtys wsi Smogorzów 
 4. Sołtys wsi Głuszyna
 5. a/a Lm

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-04-24

 

 


Namysłów, dnia 05.05.2009r.

GK.IV.7624/6/09

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 59 ust.1 pkt 2, art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) § 3 ust.1 pkt 63, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD”  Sp. z o.o., ul. Mariańska 2,  46-100 Namysłów z dnia 16.03.2009r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa tranzytowej sieci wodociągowej Smogorzów - Głuszyna”

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia   pn. „Budowa tranzytowej sieci wodociągowej Smogorzów - Głuszyna”

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie miejscowości Smogorzów - (działki nr: 391, 390), obręb miejscowości Głuszyna – (działki nr: 317/2, 318, 319/2, 320, 325, 327, 43/1, 43/2, 328/9, 328/8, 54, 324/1, 69/2, 322/3, 440/18, 440/14, 440/3)

Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 200 r. ze zm.) w dniu 09.02.2009 r. na wniosek Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD”  Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów z dnia 31.03.2009r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa tranzytowej sieci wodociągowej Smogorzów - Głuszyna”.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających zamieszczono w dniu 31.03.2009r. na stronie internetowej (BIP), tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa tranzytu sieci wodociągowej Smogorzów - Głuszyna. Budowa sieci tranzytowej realizowana jest na działkach w obrębie miejscowości Smogorzów - (działki nr: 391, 390), obręb miejscowości Głuszyna – (działki nr: 317/2, 318, 319/2, 320, 325, 327, 43/1, 43/2, 328/9, 328/8, 54, 324/1, 69/2, 322/3, 440/18, 440/14, 440/3).
W związku z tym, iż planowana inwestycja należy do przedsięwzięć zgodnych z § 3 ust. 1 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) zwrócono się do organów uzgadniających o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.
Starosta Namysłowski wydając opinię nr OŚ.I.-7633/11/09 z dnia 16.04.2009r. postanowił nie proponować nałożenia obowiązku sporządzenia raportu dla podmiotu podejmującego realizację w/w przedsięwzięcia. Starosta Namysłowski stwierdził, iż inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/ACz-4325-1-10/09 z dnia 16.04.2009r. zaproponował nie nakładać obowiązku  przeprowadzenia ocen oddziaływania przedsięwzięcia. Stwierdził, iż zaopatrzenie mieszkańców w wodę z wodociągu publicznego, której skład podlega stałemu monitoringowi i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r., Nr 61, poz. 417) będzie miało pozytywny wpływ dla zdrowia mieszkańców na terenie planowanego przedsięwzięcia.
Burmistrz Namysłowa, kierując się kryteriami  o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), określonymi w § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po przeprowadzonej analizie cech przedsięwzięcia stwierdził, iż:

 • skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania na  środowisko.
 • w miejscu budowy tranzytu sieci wodociągowej Smogorzów - Głuszyna znajdują się istniejące pasy dróg gruntowych we władaniu gminy Namysłów oraz prywatne grunty wykorzystywane do produkcji rolniczej, powierzchnia sieci około  413 m2.
 • po oddaniu do eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie będzie stwarzała zagrożenia dla stanu środowiska przyrodniczego,
 • presja wywierana na środowisko przez w/w przedsięwzięcie będzie nieznaczna w fazie budowy (przy właściwym doborze sprzętu budowlanego i zastosowaniu odpowiednich technologii),
 • w trakcie realizacji oddziaływanie przedsięwzięcia nie będzie kumulowało z innymi przedsięwzięciami, 
 • tranzytową sieć wodociągową zaprojektowano z rur PCV ø 90 oraz PE ø 90. Zabezpieczenie przewodu przed przesuwaniem się w poziomie i pionie na końcu wodociągu jak również na odgałęzieniach, pod zasuwami i hydrantami będą zamontowane bloki oporowe. Przejście pod drogą powiatową DP 1106 O oraz rzeką Głuszynka w miejscowości Głuszyna, będzie wykonane metodą przewiertu w rurze osłonowej natomiast przejścia  w drogach gruntowych wykonane będą w wykopie otwartym. Roboty związane z wykonaniem prac ziemnych wykonane będą przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu i maszyn posiadających aktualne badania techniczne. Wszystkie wbudowane materiały zostaną wytworzone poza placem budowy.
 • roboty wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
 • planowane przedsięwzięcie nie ma charakteru produkcyjnego i w trakcie robót nie będzie wykorzystywało się wody do celów przemysłowych, miejscowych surowców, materiałów, paliw oraz energii.
 • przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami wodno – błotnymi, obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami wybrzeży,  obszarami górskimi i leśnymi, obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,  obszarami, na których standardy jakości zostały przekroczone, obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne, obszarami  przylegającymi do jezior, obszarami ochrony uzdrowiskowej oraz obszarowymi formami przyrody, o których mowa  w art. 6 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku nr 92 poz. 880 ze zm.), w tym poza obszarem Natura 2000.
 • przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy we wsi  Smogorzów  i Głuszyna i będzie miało zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), małoznaczący, krótkotrwały i odwracalny.
 • realizacja przedsięwzięcia zgodna jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 07.04.2009 r. Nr GK.XI-7327/193/2009 i GK.XI-7327/194/2009).

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 21.04.2009r. wydał postanowienie nr GK.IV.7624/6/09 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Dane o postanowieniu zostały zamieszczone  w dniu 21.04.2009r na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP), w publicznie dostępnym wykazie danych  oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.
W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski społeczności zamieszkującej na obszarze objętym inwestycją, również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.
Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Namysłowa

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł. (słownie: dwieście pięć złotych). Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miejskiego w dniu 16.03.2009r.

Otrzymują:

 1. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów
 2. Gmina Namysłów
 3. Wiesław Syguła, Głuszyna 108
 4. Powiat Namysłowski 
 5. Mieszkańcy gminy Namysłów (zgodnie z art. 49 Kpa) – tablica ogłoszeń +informacja w internecie /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestycji 
 6. Starostwo Powiatowe w Namysłowie
 7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
 8. a/a LM