Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/3/08/09 - Zakład mechaniki pojazdowej i rolniczej przy ul. Sycowskiej 4c w Namysłowie - działka nr 237/6

GK.IV.7624/3/08/09 Namysłów, 04.05.2009 r.

OBWIESZCZENIE

o sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na wykonaniu zakładu mechaniki pojazdowej i rolniczej w Namysłowie przy ul. Sycowskiej (dz. nr ewid. 237/6)

Działając na podstawie art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) oraz z § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

zawiadamiam

że w dniu 27.04.2009 r. /data wpływu/ inwestor Zdzisław Stopa, zam. ul. Iwaszkiewicza 17, 46-100 Namysłów złożył w tut. Urzędzie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: "Zakład mechaniki pojazdowej i rolniczej przy ul. Sycowskiej 4c w Namysłowie - działka nr 237/6".
W związku z powyższym informuje się, że z treścią w/w raportu oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, pok. Nr 17).
Ponadto zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) informuję o możliwości składania uwag i wniosków dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Otrzymują:

 1. Starostwo Powiatowe w Namysłowie
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie
 3. Zdzisław Stopa
  ul. Iwaszkiewicza 17
  46-100 Namysłów
 4. Mirosław i Agnieszka Banasik
  ul. Dąbrowskiego 5
  46-100 Namysłów
 5. Gmina Namysłów
 6. a/a

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-06-16

 

 

 

 


GK.IV.7624/3/08/09 Namysłów,15.07.2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 63 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 3,  art. 82, art. 85 ust. 1 i 2 i art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z 2004 r. z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Zdzisława Stopy, zam. ul. Iwaszkiewicza 17, 46-100 Namysłów w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Zakład mechaniki pojazdowej i rolniczej przy ul. Sycowskiej 4c w Namysłowie - działka nr 237/6”, uwzględniając postanowienie Starosty Namysłowskiego nr OŚ.I-7633/18/09 z dnia 23.06.2009 r. oraz opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/MB-4325-2-3/09 z dnia 09.07.2009 r.

postanawiam:

zmienić decyzję Burmistrza Namysłowa nr GK.IV.7624/3/08 z dnia 10.09.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zakład mechaniki pojazdowej i rolniczej przy ul. Sycowskiej 4c w Namysłowie - działka nr 237/6" w następujący sposób:

 1. W punkcie 1 - rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

  zamiast:

  "Planuje się zainstalowanie szamba, w którym zanieczyszczenia typu oleje i piasek będą wyłapywane poprzez separator. Wody opadowe z terenu warsztatu odprowadzane będą po podczyszczeniu w separatorze, do rowu melioracyjnego nr 781"

  winno być:

  Ze względów ekonomicznych tymczasowo zrezygnowano z utworzenia utwardzonego placu wraz z separatorem substancji ropopochodnych. Wody opadowe z dachu odprowadzane będą do zaprojektowanego oczka wodnego. Nadmiar wody znajdujący się w oczku wodnym będzie wykorzystywany do nawadniania zieleni.
 2. W punkcie 2 - warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

  dodano następujący zapis:

  Rozwiązaniem tymczasowym będzie przechowywanie samochodów w dwóch pomieszczeniach warsztatowych, co pozwoli uniknąć zanieczyszczenia gleby, powierzchni ziemi oraz wód podziemnych substancjami ropopochodnymi. W przyszłości planuje się wybudowanie zamkniętego pomieszczenia na odpady tj. substancje ropopochodne.
 3. Integralną część niniejszej decyzji stanowi raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Zakład mechaniki pojazdowej i rolniczej przy ul. Sycowskiej 4c w Namysłowie – działka nr 237/6" opracowany przez mgr Darię Stopę.

Pozostała część decyzji pozostaje bez zmian.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.) w dniu 17.03.2009 r. na wniosek Pana Zdzisława Stopy, zam. przy ul. Iwaszkiewicza 17, 46-100 Namysłów zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr GK.IV.7624/3/08/09 z dnia 10.09.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Zakład Mechaniki pojazdowej i rolniczej przy ul. Sycowskiej 4c w Namysłowie – działka nr 237/6".
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Starosty Namysłowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Burmistrz Namysłowa postanowieniem   nr GK.IV.7624/3/08/09 z dnia 21.04.2009 r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą "Zakład Mechaniki pojazdowej i rolniczej przy ul. Sycowskiej 4c w Namysłowie – działka nr 237/6".
Dnia 16.06.2009 r. został dostarczony raport o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia, opracowany przez mgr Darię Stopę.
Ponadto zgodnie z art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie o sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji zostało zamieszczone w dniu 16.06.2009 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz na stronie internetowej /BIP/.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) tut. Urząd przekazał organom uzgadniającym akta sprawy z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w sprawie zmiany w/w decyzji.
Starosta Namysłowski postanowieniem nr OŚ.I-7633/18/09 z dnia 23.06.2009 r. uzgodnił następujące warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia:

 • inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie może powodować zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych oraz gleby,
 • należy podjąć działania minimalizujące skutki oddziaływania na środowisko realizowanego przedsięwzięcia poprzez maksymalne ograniczenie czasu prowadzenia prac budowlanych i montażowych oraz utrzymanie w należytym stanie terenu budowy celem zminimalizowania emisji wtórnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/MB-4325-2-3/09 z dnia 09.07.2009 r. postanowił uzgodnić warunki realizacji przedsięwzięcia pn. "Zakład Mechaniki pojazdowej i rolniczej przy ul. Sycowskiej 4c w Namysłowie – działka nr 237/6". W wyniku analizy oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia, organ uzgadniający stwierdził, iż działalność zakładu nie będzie powodowała przekroczeń wprowadzanych do środowiska substancji oraz energii, a tym samym nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska.
W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski społeczności zamieszkującej obszar objęty inwestycją, również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.
Realizacja przedsięwzięcia zgodna jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, zatwierdzonego uchwałą nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16.01.2001 r.
W związku z tym, że zostały spełnione wszystkie wymagania przewidziane w ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zmieniono środowiskowe uwarunkowania dla w/w przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Zwraca się uwagę wnioskodawcy, że w przypadku prowadzenia działalności pogarszającej stan środowiska lub niezgodnej z przepisami prawa w tym zakresie, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od jej otrzymania.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 102,50 zł (słownie złotych: sto dwa 50/100)
Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miejskiego w dniu 15.07.2009 r.

Załącznik: charakterystyka całego przedsięwzięcia

Otrzymują:

 1. Zdzisław Stopa
  ul. Iwaszkiewicza 17
  46-100 Namysłów
 2. Banasik Mirosław i Agnieszka
  ul. Dąbrowskiej 5
  46-100 Namysłów
 3. Gmina Namysłów
 4. Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  Pl. Wolności 12 A
  46-100 Namysłów
 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie
  ul. Piłsudskiego 13
  46-100 Namysłów
 6. Mieszkańcy miasta Namysłów – tablica ogłoszeń + informacja w Internecie /BIP/
 7. a/a AC

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-07-15