Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/09/09 - Rozbudowa hali Orzeł w Namysłowie przy ulicy Kolejowej, dz nr ewid. 891-11 obręb Namysłów

GK.IV.7624/9/09 Namysłów, 18.05.2009 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 08.05.2009 r. /bez numeru/ Pana Mariusza Jaglińskiego, Wiktorów 50, 98-350 Biała - Pełnomocnika Gminy Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa hali Orzeł w Namysłowie przy ulicy Kolejowej, dz nr ewid. 891/11 obręb Namysłów"
Rodzaj przedsięwzięcia:
- rozbudowa hali Orzeł w Namysłowie przy ulicy Kolejowej, działka nr ewid. 891/11, w celu uzyskania dodatkowego pomieszczenia - sali ćwiczeń dla zapaśników o wymiarach wewnętrznych 25,00 m x 13,00 m z wejściem z pomieszczenia siłowni

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie § 3 ust. 1 pkt 52 b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zmianami) oraz Dyrektywą Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG (Załącznik II, pkt 10 b).

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Starostą Namysłowskim.

Związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 17 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Otrzymują:

 1. Mariusz Jagliński
  Wiktorów 50
  98-350 Biała
 2. Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
  ul. Reymonta 8
  46-100 Namysłów
 3. Gmina Namysłów
 4. Mieszkańcy gminy Namysłów - tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestycji
 5. a/a AC
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-05-18

 

 


 


GK.IV.7624/9/09 Namysłów, dnia 22.06.2009 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.) w związku  z art. 64 ust.1, art. 65 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz § 3 ust.1 pkt 52b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa hali Orzeł w Namysłowie przy ul. Kolejowej" działka nr 891/11.

UZASADNIENIE

W dniu 14.05.2009 r. Pan Mariusz Jaglińskiego, Wiktorów 50, 98-350 Biała - Pełnomocnik Gminy Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów (Pełnomocnictwo nr Or.II-0113-1/41/08 z dnia 16.12. 2008r.) wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa hali Orzeł w Namysłowie przy ul. Kolejowej" działka nr 891/11, obręb Namysłów.
Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej w  skali 1:1 000.
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć o których mowa w art. 59 ust.1 pkt 2, art. 71 ust.2 pkt. 2 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. i które wymienione jest w § 3 ust.1 pkt 52b) - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573: zm.) bez przyjmowania progów ilościowych jako rozstrzygających w kwalifikacji oraz kierując się zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, stosownie do Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27.06.1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko gdzie przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko może być wymagany, zgodnie z pkt 10b) załącznika II jako: przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich.
Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 200 r. ze zm.) w dniu 18.05.2009 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających, zostało  umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w dniu 01.06.2009r. oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.
Nadmienić należy, iż w aktualnym stanie prawnym, obowiązującym od 15 listopada 2008 r., dla  takich przedsięwzięć aktualny zapis używa terminu planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wyjaśniając  w art. 173 ust.2 pkt 2, co należy pod tym terminem rozumieć.
W związku z tym, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono z wnioskiem do Starosty Powiatu Namysłowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem nr NZ/GD-4325-1-14/09 z dnia 09.06.2009r. uznał, że dla przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Stwierdził, że rozbudowa istniejącej hali sportowej wpłynie w sposób pozytywny na zdrowie i życie ludzi a wszelkie niedogodności związane z realizacją przedsięwzięcia będą miały charakter tymczasowy. Również Starosta Powiatu Namysłowskiego postanowieniem nr OŚ.I-7633/14/09 z dnia 25.09.2009r. wyraził opinię sugerującą odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Stwierdził, iż inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.
Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), określonymi w § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).
Uwzględnił następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj  i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

1.1 Skali przedsięwzięcia wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

Powierzchnia działki nr ewid. 891/11 wynosi 0,509h.
Powierzchnia dobudowywanego obiektu salki ćwiczeń dla zapaśników oraz zaplecza magazynowego wynosi około 330,0 m2
Teren na którym zlokalizowana zostanie planowana salka użytkowany jest jako boisko, na którym brak jest pokrycia szatą roślinną.
Rozbudowa ma na celu uzyskanie dodatkowego pomieszczenia - sali ćwiczeń dla zapaśników o wymiarach wewnętrznych 25,00m x 13,00m z wejściem z pomieszczenia siłowni.
Planowana - wysokość w pomieszczeniu na zapleczu magazynowym (3,0m)

 • wysokość pomieszczenia sali (2,5 - 6,5m)

Obiekt wyposażony zostanie w instalacje:

 • energetyczną (oświetlenie, gniazda)
 • CO (z istniejącego węzła cieplnego z ciepłowni miejskiej)
 • wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
 • CWU i woda zimna - z istniejącego zaplecza sanitarnego
 • kanalizacji sanitarnej - j.w.
 • odprowadzenie wód opadowych - do kanalizacji deszczowej
 • zapotrzebowanie ciepła - 30kW
 • współczynnik przenikania ciepła - dla ścian - Uk = 0,25
 • dla stropodachu - Uk = 0,20
 • dla okien i drzwi – Uk = 1,6

1.2. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie ma związku z innymi przedsięwzięciami i nie zachodzą okoliczności kumulowania się oddziaływań.

1.3. Wykorzystywanie zasobów naturalnych,

W związku z realizacją przedsięwzięcia przewidywane jest pozyskanie piasku i kruszywa z zakładu posiadającego koncesje na wydobywanie kopalin.

1.4. Emisja i występowanie innych uciążliwości,

Ścieki technologiczne, ścieki socjalno-bytowe
Planowany zakres prac inwestycyjnych nie przewiduje powstawania ścieków technologicznych i socjalno-bytowych.

Odpady
W czasie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą niewielkie ilości odpadów budowlanych, przede wszystkim opakowania po materiałach budowlanych, resztki materiałów budowlanych, papier i tworzywa sztuczne oraz odpady komunalne.
Odpady powstające podczas prowadzonych prac budowlanych będą odpowiednio magazynowane, a następnie sukcesywnie wywożone przez uprawnione do tego podmioty.

Ewentualne warianty przedsięwzięcia
Brak rozwiązań wariantowych.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza
Oddziaływanie przedsięwzięcia w trakcie budowy na stan powietrza atmosferycznego będzie bezpośrednie, chwilowe i krótkotrwałe.
W okresie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości typowe dla placów budowy spowodowane pracą maszyn budowlanych.
Emisja występować będzie  w godzinach pracy, a ilość emitowanych zanieczyszczeń uzależniona będzie od czasu pracy urządzeń.

Hałas
Realizacja przedsięwzięcia wymaga pracy sprzętu budowlanego, co spowoduje czasowy negatywny wpływ na klimat akustyczny. W celu zredukowania emisji hałasu, prace budowlane prowadzone będą przy użyciu maszyn znajdujących się w dobrym stanie technicznym. Oddziaływanie na mieszkańców oraz środowisko naturalne, wynikające z pracy maszyn budowlanych, będzie ograniczało się jedynie do okresu trwania budowy.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ograniczony zostanie negatywny wpływ na klimat akustyczny otoczenia.

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.
Planowana inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, ze względu na zastosowania najlepszych dostępnych technologii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:

 • obszary wodno - błotne o raz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
 • obszary wybrzeży - nie występują,
 • obszary górskie i leśne - nie występują,
 • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
 • obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe obszary ochrony przyrody - nie występują,
 • obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone - nie występują,
 • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne - nie występują,
 • gęstość zaludnienia - przewidziana budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej z lokalizacją usług. Z uwagi na fakt, iż zakres robót nie wykracza poza wyznaczony obszar, przedsięwzięcie nie ma wpływu na gęstość zaludnienia,
 • obszary przylegające do jezior - nie występują,
 • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują,

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłow (uchwała Nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001r.) na terenie oznaczonym symbolem:
Us - przeznaczenie podstawowe - tereny usług sportu i rekreacji na wydzielonych działkach.
Realizowana inwestycja nie naruszy walorów przyrodniczych i krajobrazowych otaczającego terenu. Ze względu na powyższe, jak również na charakter przedsięwzięcia nie będzie ono miało wpływu na ten obszar.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:

3.1. Zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać
Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, oraz zmiany dotychczasowej liczby ludności.

3.2. Transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze
Zakres przedsięwzięcia nie ma transgranicznego oddziaływania.

3.3. Wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej
Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma wpływu negatywnego na istniejąca infrastrukturę.

3.4. Prawdopodobieństwo oddziaływania.
Nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania.

3.5. Czasu trwania i  częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
Oddziaływanie nie jest ograniczone ramami czasowymi, ma charakter trwały i nieodwracalny.  Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi nie będzie miało negatywnego wpływu. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie miasta Namysłów i  będzie miało zasięg lokalny. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma wpływu negatywnego na istniejącą infrastrukturę. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z innymi przedsięwzięciami powodującymi kumulowanie się oddziaływań.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, Starosty Namysłowskiego oraz ze względu na brak innych uwag bądź zastrzeżeń w trakcie postępowania uważam, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest uzasadnione.

W związku z powyższym, uznano za zasadne nie nakładać na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), zażalenie na to postanowienie nie przysługuje.

Otrzymują:

 1. Starostwo Powiatowe w Namysłowie
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 3. Pełnomocnik -  Mariusz Jagliński, Wiktorów 50, 98-350 Biała
 4. Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Reymonta 8, 46-100 Namysłów
 5. Gmina Namysłów
 6. Mieszkańcy gminy Namysłów - tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestycji
 7. a/a LM

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-06-23

 

 

 


GK.IV.7624/9/09 Namysłów, 04.08.2009 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 59 ust.1 pkt 2, art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 3, art. 84    oraz art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) § 3 ust.1  pkt 52 b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Jaglińskiego, Wiktorów 50, 98-350 Biała – pełnomocnika Gminy Namysłów z dnia 14.05.2009 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa hali Orzeł w Namysłowie przy ul. Kolejowej" działka nr 891/11

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia  pn. "Rozbudowa hali Orzeł w Namysłowie przy ul. Kolejowej" działka nr 891/11

Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna stanowią załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) w dniu 18.05.2009 r. na wniosek Pana Mariusza Jaglińskiego, Wiktorów 50, 98-350 Biała - pełnomocnika Gminy Namysłów /Pełnomocnictwo nr Or.II-0113-1/41/08 z dnia 16.12.2008 r./ zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa hali Orzeł w Namysłowie przy ul. Kolejowej".

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających zamieszczono w dniu 18.05.2009r. na stronie internetowej (BIP), tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę hali Orzeł w Namysłowie przy ulicy Kolejowej, działka nr ewid. 891/11, w celu uzyskania dodatkowego pomieszczenia - sali ćwiczeń dla zapaśników. Wymiary wewnętrzne sali: 25,00 m x 13,00 m z wejściem z pomieszczenia siłowni.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie sali ćwiczeń oraz zaplecza magazynowego, których powierzchnia wynosi ok. 330,0 m2. Obiekt wyposażony zostanie w instalacje:

 • energetyczną (oświetlenie, gniazda)
 • CO (z istniejącego węzła cieplnego z ciepłowni miejskiej)
 • wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
 • CWU i woda zimna - z istniejącego zaplecza sanitarnego
 • kanalizacji sanitarnej - j. w.
 • odprowadzenie wód opadowych - do kanalizacji deszczowej
 • zapotrzebowanie ciepła - 30 kW
 • współczynnik przenikania ciepła:
  • dla ścian - Uk = 0,25
  • dla stropodachu - Uk = 0,20
  • dla okien i drzwi - Uk = 1,6.

W związku z tym, iż planowana inwestycja należy do przedsięwzięć zgodnych z § 3 ust. 1 pkt 52b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz zgodnych z załącznikiem II pkt 10b Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko  - 85/337/EWG, jako: przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, zwrócono się do organów uzgadniających o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.

Starosta Namysłowski opinią nr OŚ.I-7633/14/09 z dnia 29.05.2009 r. zaproponował nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji. Stwierdził, iż inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/MB-4325-1-14/09 z dnia 09.06.2009 r. postanowił nie proponować nałożenia  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ opiniujący stwierdził, iż rozbudowa istniejącej hali sportowej wpłynie pozytywnie na zdrowie i życie ludzi a wszelkie niedogodności związane z realizacją przedsięwzięcia będą miały charakter tymczasowy.

Burmistrz Namysłowa, kierując się kryteriami o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), określonymi w § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) po przeprowadzonej analizie cech przedsięwzięcia stwierdził, iż:

 • skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania na  środowisko,
 • przedsięwzięcie nie ma związku z innymi przedsięwzięciami i nie zachodzą okoliczności kumulowania się oddziaływań,
 • w związku z realizacją przedsięwzięcia przewidywane jest pozyskanie piasku i kruszywa  z zakładu posiadającego koncesje na wydobywanie kopalin,
 • nie przewiduje się powstawania ścieków socjalno - bytowych,
 • podczas realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych,
 • wody opadowe odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej,
 • przewiduje się zainstalowanie urządzeń tj. wentylatory dachowe, oświetlenie pomieszczenia sali, instalacji c. o., przy zastosowaniu technik chroniących środowisko,
 • w czasie realizacji inwestycji będą powstawać niewielkie ilości odpadów, głównie odpady opakowaniowe i pozostałości po materiałach budowlanych. Odpady te będą selektywnie gromadzone w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie,
 • w celu zmniejszenia emisji substancji do powietrza, w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą zastosowane odpowiednie rozwiązania techniczne,
 • teren budowy będzie zabezpieczony tak, aby nie był źródłem zanieczyszczenia środowiska,
 • uciążliwości akustyczne związane z okresem budowy będą krótkotrwałe oraz ograniczone terytorialnie do danego frontu robót. Emisja hałasu występować będzie jedynie w godzinach pracy,
 • po oddaniu do eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie będzie stwarzała zagrożenia dla stanu środowiska przyrodniczego,
 • planowana inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, ze względu na zastosowania najlepszych dostępnych technologii,
 • presja wywierana na środowisko przez w/w przedsięwzięcie będzie nieznaczna w fazie budowy (przy właściwym doborze sprzętu budowlanego i zastosowaniu odpowiednich technologii),
 • roboty budowlane wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
 • planowane przedsięwzięcie nie ma charakteru produkcyjnego i w trakcie robót nie będzie wykorzystywało się wody do celów przemysłowych, miejscowych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 • przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami wodno - błotnymi, obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,  obszarami wybrzeży,  obszarami górskimi i leśnymi, obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,  obszarami, na których standardy jakości zostały przekroczone, obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne, obszarami  przylegającymi do jezior, obszarami ochrony uzdrowiskowej oraz obszarowymi formami przyrody, o których mowa w art. 6 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku nr 92 poz. 880 ze zm.), w tym poza obszarem Natura 2000,
 • przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie miasta Namysłów, liczącego ok. 15 946 mieszkańców i będzie miało zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), małoznaczący, krótkotrwały i odwracalny,
 • planowane przedsięwzięcie będzie realizowane, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów na działce nr 891/11 położonej w Namysłowie, zatwierdzonym Uchwałą nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 111 z 30 marca 2001 r.), na terenie oznaczonym symbolem:
  Us - przeznaczenie podstawowe - tereny usług sportu i rekreacji na wydzielonych działkach.
  Realizowana inwestycja nie naruszy walorów przyrodniczych i krajobrazowych otaczającego terenu. Ze względu na powyższe, jak również na charakter przedsięwzięcia nie będzie ono miało wpływu na ten obszar.
 • inwestycja nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, oraz zmiany dotychczasowej liczby ludności,
 • zakres przedsięwzięcia nie ma transgranicznego oddziaływania,
 • oddziaływanie nie jest ograniczone ramami czasowymi, ma charakter trwały i nieodwracalny,
 • Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma negatywnego wpływu na istniejąca infrastrukturę,
 • Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z innymi przedsięwzięciami powodującymi kumulowanie się oddziaływań.

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 22.06.2009 r. wydał postanowienie nr GK.IV.7624/9/09 o odstąpieniu    od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski społeczności zamieszkującej na obszarze objętym inwestycją, również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu. Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Namysłowa.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r.      o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635.).

Otrzymują:

 1. Pełnomocnik - Mariusz Jagliński,
  Wiktorów 50,
  98-350 Biała
 2. Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
  ul. Reymonta 8,
  46-100 Namysłów
 3. Gmina Namysłów
 4. Mieszkańcy gminy Namysłów - tablica ogłoszeń + informacja w Internecie /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestycji

Do wiadomości:

 1. Starostwo Powiatowe w Namysłowie
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 3. a/a AC

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-08-04