Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/29/09 - Utworzenie Namysłowskiego Centrum Konferencyjno - Szkoleniowego ARKADIA wraz z zapleczem hotelowym

GK.IV.7624/29/09 Namysłów, 28.09.2009 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 14 września 2009 r. inwestora Ireneusza Bratosiewicza, Lubska 11 B, 46-113 Wilków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Utworzenie Namysłowskiego Centrum Konferencyjno - Szkoleniowego "ARKADIA" wraz z zapleczem hotelowym".

Rodzaj przedsięwzięcia:

 • obiekt zlokalizowany jest w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 na działce nr ew. 1133/7, km. 10. Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejącego obiektu, który składa się z dwóch sal konferencyjno - bankietowych i kuchni oraz przekształcenie części niewykorzystanych pomieszczeń w część hotelową, która będzie składał się z 8 dwuosobowych pokoi. Inwestycja częściowo dofinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć infrastrukturalnych zgodnie z Dyrektywą Rady z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającą dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG (Załącznik II, pkt 10 b), jako: "Przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, włączając budownictwo centrów handlowych i parkingów"

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 17 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 K.p.a. - informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-09-28

 

 

 


GK.IV.7624/29/09   Namysłów, 28.10.2009 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku   z art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zgodnie z załącznikiem II pkt 10 b)  Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia  pod nazwą: "Utworzenie Namysłowskiego Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego ARKADIA wraz z zapleczem hotelowym".

UZASADNIENIE

W dniu 14.09.2009 r. inwestor: Pan Ireneusz Bratosiewicz, Lubska 11 B, 46-113 Wilków wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Utworzenie Namysłowskiego Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego ARKADIA wraz z zapleczem hotelowym". Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu oraz wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1: 2 000.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejącego obiektu, który składa się z dwóch sal konferencyjno – bankietowych i kuchni oraz przekształcenie części niewykorzystanych pomieszczeń w część hotelową, która będzie składać się z 8 dwuosobowych pokoi. Obiekt zlokalizowany jest w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 na działce nr ew. 1133/7.

Przedsięwzięcie w/w zostało zakwalifikowane do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z załącznikiem II pkt 10 b) Dyrektywy Rady 97/11/WE  z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, jako "Przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, włączając budownictwo centrów handlowych i parkingów".

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu  postępowania (wskazując 21 dniowy termin na wniesienie uwag i wniosków dotyczących inwestycji), zostało opublikowane w dniu 28.09.2009 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie planowanej inwestycji. Nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska     oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 25.09.2009 r. zwrócono się do Starosty Namysłowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i ustalenia jego ewentualnego zakresu.

Starostwo Powiatowe opinią nr OŚ.I- 7633/32/09 z dnia 05.10.2009 r. zaproponowało nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji. Zdaniem organu opiniującego planowana inwestycja nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/LM- 4325-1 - 21/09 zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Organ biorąc pod uwagę szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, stwierdził, że emitowane w trakcie budowy zanieczyszczenia, hałas, wibracje będą miały charakter krótkotrwały, a wszelkie niedogodności związane z realizacją przedsięwzięcia będą chwilowe. Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi nie będzie miało negatywnego wpływu.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, przeanalizował przedłożoną dokumentację  w oparciu o kryteria zawarte w art.63 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227). Uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
  1. Skali przedsięwzięcia wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
   Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 1133/7 w Namysłowie przy ulicy Mickiewicza 12. Jest to teren zurbanizowany znajdujący się przy Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie; w odległości 300 m od najbliższego osiedla. Inwestor dzierżawi od Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie części zabudowanej nieruchomości o powierzchni zabudowy 1 713,00 m2 i o powierzchni użytkowej 1 409,00 m2, wraz z przyległym gruntem, którego powierzchnia całkowita wynosi 2,9467 ha. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę istniejącego obiektu, który składa się z dwóch sal konferencyjno – bankietowych i kuchni oraz przekształcenie części niewykorzystanych pomieszczeń w część hotelową (8 dwuosobowych pokoi). Głównym celem przedsięwzięcia jest utworzenie centrum konferencyjnego wraz z zapleczem noclegowym.
  2. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
   Przedmiotowe przedsięwzięcie nie ma związku z innymi przedsięwzięciami i nie zachodzą okoliczności kumulowania się oddziaływań.
  3. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
   - przewidywana ilość wykorzystywanej wody: 32 m3/miesiąc,
  4. Emisja i występowanie innych uciążliwości:
   - ścieki socjalno - bytowe
   ścieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ilości ok. 32 m3/m-c.
   - ścieki technologiczne
   planowany zakres prac nie przewiduje powstawania ścieków technologicznych.
   - odpady
   w czasie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady komunalne, które zostaną poddane segregacji i wywożone będą przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia. W trakcie realizacji inwestycji będą powstawały odpady opakowaniowe oraz pozostałości po materiałach budowlanych 
   - wody opadowe 
   wody opadowe odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej w ilości zależnej od odpadów atmosferycznych 
   - emisja zanieczyszczeń, hałas
   Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na  wody gruntowe  i powierzchniowe oraz zdrowie i warunki życia ludzi. W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpią nieznaczne chwilowe uciążliwości akustyczne, spowodowane pracą sprzętu budowlanego. Emisja zanieczyszczeń związana z realizacją inwestycji będzie miała charakter przejściowy i odwracalny. Emisja hałasu występująca na etapie eksploatacji będzie miała charakter okazjonalny, ograniczający się do terenu przedmiotowej działki.
  5. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.
   Planowana inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii.
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
  • obszary wodno - błotne o raz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
  • obszary wybrzeży - nie występują,
  • obszary górskie i leśne - nie występują,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  • obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona , w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe obszary ochrony przyrody - nie występują,
  • obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone - nie występują,
  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne – nie występują,
  • gęstość zaludnienia - przewidziana inwestycja nie ma wpływu na gęstość zaludnienia
  • obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują,

   Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 111 z 30 marca 2001 r.). Działka, na której realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie oznaczona jest na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem:
   Uo - przeznaczenie podstawowe – tereny usług oświaty na wydzielonych działkach.

   Realizowana inwestycja nie naruszy walorów przyrodniczych i krajobrazowych otaczającego terenu, jest również zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie zakłócać estetyki otaczającego krajobrazu, ponadto wzmocni atrakcyjność turystyczną gminy Namysłów.
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  1. Zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, oraz zmiany dotychczasowej liczby ludności.
  2. Transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze
   Przedsięwzięcie nie wiąże się z ryzykiem oddziaływania transgranicznego.
  3. Wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej
   Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę.
  4. Prawdopodobieństwo oddziaływania
   Nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania.
  5. Czasu trwania i częstotliwości i odwracalności oddziaływania
   Oddziaływanie na etapie realizacji będzie miało charakter krótkotrwały i odwracalny, związany głównie z emisją hałasu i zanieczyszczeń powietrza. Przedsięwzięcie realizowane będzie w Namysłowie i będzie miało zasięg lokalny. Na etapie eksploatacji inwestycja nie naruszy walorów środowiska naturalnego. Uciążliwości akustyczne wynikające z funkcjonowania w/w przedsięwzięcia nie powinny przekroczyć dopuszczalnych norm.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i Starosty Namysłowskiego uznano, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

Przedmiotowe postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.bip.namyslow.eu), w publicznie dostępnym wykazie danych.

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zażalenie na to postanowienie nie przysługuje.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-10-28

 

 

 


GK.IV.7624/29/09 Namysłów, dn. 28.10.2009 r.

OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 11 i art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 199, poz. 1227)

zawiadamiam

że w dniu 28.10.2009 r. zostało wydane postanowienie nr GK.IV.7624/29/09 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,  a tym samym od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Utworzenie Namysłowskiego Centrum konferencyjno – Szkoleniowego ARKADIA wraz z zapleczem hotelowym" – inwestor: Ireneusz Bratosiewicz, Lubska 11 B, 46-113 Wilków.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejącego obiektu, który składa się z dwóch sal konferencyjno – bankietowych i kuchni oraz przekształcenie części niewykorzystanych pomieszczeń w część hotelową, która będzie składać się z 8 dwuosobowych pokoi. Obiekt zlokalizowany jest w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 na działce nr ew. 1133/7.

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 17 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 077 419-03-46.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-10-28

 

 

 


GK.IV.7624/29/09 Namysłów, dn. 07.12.2009 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej ustawa OOŚ po rozpatrzeniu wniosku firmy Ireneusz Bratosiewicz, Lubska 11B, 46-113 Wilków z dnia 14.09.2009 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Utworzenie Namysłowskiego Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego "ARKADIA" wraz z zapleczem hotelowym",

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Utworzenie Namysłowskiego Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego "ARKADIA" wraz z zapleczem hotelowym".

Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna stanowią załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 1960 r. z późn. zm.) w dniu 28.09.2009 r. na wniosek inwestora:  Ireneusza Bratosiewicza Lubska 11B, 46-113 Wilków, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Utworzenie Namysłowskiego Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego "ARKADIA" wraz z zapleczem hotelowym".

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających zamieszczono w dniu 29.10.2009 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (BIP), tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę istniejącego obiektu, który składa się z dwóch sal konferencyjno - bankietowych i kuchni oraz przekształcenie części niewykorzystanych pomieszczeń w część hotelową, która będzie się składać z 8 dwuosobowych pokoi. Obiekt zlokalizowany jest w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 na działce nr ew. 1133/7.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, zgodnie z pkt 10 b) załącznika II Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, jako: przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, włączając budownictwo centrów handlowych i parkingów (zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej).

W związku z tym, iż planowana inwestycja należy do przedsięwzięć zgodnych z załącznikiem II pkt 10 b) Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, zwrócono się do organów współdziałających o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.

Starosta Namysłowski wydając opinię nr OŚ.I.-7633/32/09 z dnia 5.10.2009 r. zaproponował nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji. Zdaniem organu opiniującego planowana inwestycja nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-1-21/09 z dnia 14.10.2009 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia organ opiniujący stwierdził, że emitowane w trakcie budowy zanieczyszczenia, hałas, wibracje będą miały charakter krótkotrwały, a wszelkie niedogodności związane z realizacją przedsięwzięcia będą chwilowe. Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi nie będzie miało negatywnego wpływu.

Burmistrz Namysłowa, kierując się kryteriami o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ, określonymi w § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po przeprowadzonej analizie cech przedsięwzięcia stwierdził, iż:

 • Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce nr 1133/7 w Namysłowie przy ulicy Mickiewicz 12. Jest to teren zurbanizowany znajdujący się przy Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie, w odległości 300 m od najbliższego osiedla. Inwestor dzierżawi od Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie części zabudowanej nieruchomości o powierzchni zabudowy 1713,00 m2 i o powierzchni użytkowej 1409,00 m2, wraz z przyległym gruntem, którego powierzchnia całkowita wynosi 2,9467 ha. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę istniejącego obiektu, który składa się z dwóch sal konferencyjno - bankietowych i kuchni oraz przekształcenie części niewykorzystanych pomieszczeń w część hotelową (8 dwuosobowych pokoi).
 • Przedmiotowe przedsięwzięcie nie ma związku z innymi przedsięwzięciami i nie zachodzą okoliczności kumulowania się oddziaływań.
 • Przewidywana ilość wykorzystywanej wody: 32 m3/miesiąc.
 • Planowany zakres prac nie przewiduje powstawania ścieków technologicznych.
 • Ścieki socjalno - bytowe odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a wody opadowe do kanalizacji deszczowej.
 • Odpady komunalne powstałe w czasie eksploatacji poddawane będą segregacji i wywożone przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia. W trakcie realizacji będą powstawać odpady opakowaniowe i pozostałości po materiałach budowlanych.
 • Planowana inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii.
 • Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpią nieznaczne chwilowe uciążliwości akustyczne, spowodowane pracą sprzętu budowlanego i samochodów dostawczych. Emisja hałasu występująca na etapie eksploatacji będzie miała charakter okazjonalny, ograniczający się do terenu przedmiotowej działki.
 • Zakres prac nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych.
 • Emisja zanieczyszczeń powietrza występująca na etapie realizacji będzie miała charakter przejściowy i odwracalny.
 • W trakcie realizacji presja wywierana na środowisko przez w/w przedsięwzięcie będzie nieznaczna dzięki zastosowaniu właściwego sprzętu budowlanego i doborze odpowiednich technologii i będzie ograniczała się jedynie do terenu działki, na której planowana jest inwestycja. Główna emisja zanieczyszczeń będzie pochodziła z wykorzystywania sprzętu budowlanego, a nieznaczny wzrost emisji hałasu będzie miał charakter tymczasowy.
 • Planowana inwestycja nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii, ze względu na zastosowanie najlepszych dostępnych technologii.
 • Budowa przedmiotowego centrum konferencyjno - szkoleniowego nie będzie zakłócać estetyki otaczającego krajobrazu, nie spowoduje również zmiany zasięgu geograficznego i zmiany dotychczasowej liczby ludności.
 • Inwestycja nie zakłóci zdolności do samooczyszczania się środowiska i odnawiania zasobów naturalnych.
 • przedsięwzięcie będzie realizowane poza:
  • obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
  • obszarami wybrzeży, obszarami górskimi i leśnymi,
  • obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
  • obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami Natura 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody,
  • obszarami, na których standardy jakości zostały przekroczone,
  • obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne,
  • obszarami  przylegającymi do jezior, uzdrowiskami oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej.
 • Przedsięwzięcie realizowane będzie również poza obszarowymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 880, z późn. zm.).
 • przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie zurbanizowanym i będzie miało zasięg lokalny.
 • Przedsięwzięcie nie wiąże się z ryzykiem oddziaływania transgranicznego.
 • Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie obciąża w żaden sposób istniejącej infrastruktury.
 • Przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na florę i faunę jak również na zdrowie i warunki życia okolicznych mieszkańców.
 • Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce przeznaczonej pod tereny usług oświaty, zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej
  w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 111 z 30 marca 2001 r.).
 • W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania.

W związku z powyższym, na podstawie wystawionych opinii organów współdziałających oraz kierując się skalą i rodzajem przedsięwzięcia, usytuowaniem, brakiem powiązań z innymi przedsięwzięciami, uwzględniając założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wszelkie możliwe zagrożenia dla środowiska oraz ze względu na brak uwag i zastrzeżeń w trakcie postępowania, Burmistrz Namysłowa w dniu 28.10.2009 r. wydał postanowienie nr GK.IV.7624/29/09 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zostało zamieszczone  w dniu 28.10.2009 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu  oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski społeczności zamieszkującej na obszarze objętym inwestycją, również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje o uwarunkowaniach orzeczono jak w sentencji. Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Namysłowa.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie złotych: dwieście pięć 00/100

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-12-09

 

 

 


GK.IV.7624/29/09 Namysłów, dn. 07.12.2009 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.)

informuję

że w dniu 07.12.2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie Namysłowskiego Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego ARKADIA wraz z zapleczem hotelowym" na działce nr: 1133/7. W związku z powyższym informuje się, że z treścią w/w decyzji, z dokumentacją sprawy oraz z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i Starosty Namysłowskiego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-12-07