Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/26/09 - Przebudowa budynku administracyjnego na motel z nadbudową jednej kondygnacji na działce nr 1273 obręb Namysłów, ul. Braterska

GK.IV.7624/26/09 Namysłów, dn. 05.10.2009 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 07.09.2009 r. inwestora CANBUSZ Mirosław Andrukonis i Jan Kuśmierczyk sp. j., ul. Braterska 3a, 46-100 Namysłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku administracyjnego na motel z nadbudową jednej kondygnacji na działce nr 1273 obręb Namysłów, ul. Braterska".

Rodzaj przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polega na przebudowie budynku administracyjnego na motel z nadbudową jednej kondygnacji zlokalizowanego na działce Nr 1273 obręb Namysłów. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest przy drodze powiatowej nr 1102 O o przebiegu Namysłów - Smogorzów z działki nr 1273 w Namysłowie, przy ul. Braterskiej. Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z załącznikiem II pkt 10 b Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, jako: "Przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, włączając budownictwo centrów handlowych i parkingów". W związku z powyższym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Starostą Namysłowskim.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 17 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-10-05

 

 

 


GK.IV.7624/26/09 Namysłów, 05.11.2009 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku  z art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz załącznikiem II, pkt 10 b) Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa budynku administracyjnego na motel z nadbudową jednej kondygnacji na działce nr 1273 obręb Namysłów, ul. Braterska".

UZASADNIENIE

W dniu 07.09.2009 r. inwestor: CANBUSZ Mirosław Andrukonis i Jan Kuśmierczyk sp. j., ul. Braterska 3a, 46-100 Namysłów, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa budynku administracyjnego na motel z nadbudową jednej kondygnacji na działce nr 1273 obręb Namysłów, ul. Braterska". Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu oraz wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej w  skali 1:5000.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę budynku administracyjnego na motel z nadbudową jednej kondygnacji na działce nr 1273. Projektowany obiekt motelu jest budynkiem użyteczności publicznej. Funkcjonalnie został podzielony na dwie części:

 • hotelową 3 kondygnacyjna podpiwniczoną (9 pokoi dwuosobowych i 2 jednoosobowe),
 • gastronomiczną (restauracja na parterze i kawiarnia na antresoli obsługującej łącznie ok. 100 osób- wybudowany i oddany do użytkowania 23.06.2009 r.

Obie części połączone są wspólnym holem, w którym wydzielono recepcję i sanitariaty dla klientów. Obiekt w części hotelowej o trzech kondygnacjach nadziemnych jest podpiwniczony. W użytkowanej części gastronomicznej na parterze znajduje się restauracja i kawiarnia na antresoli. Od północnej części budynku hotelowego znajduje się kotłownia i pomieszczenie na odpady.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, zgodnie z pkt 10 b) załącznika II Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko jako: przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich (zgodnie z zasadą pierwszeństwa wspólnotowego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej).

Na podstawie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na  środowisko (tj. Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w dniu 08.10.2009 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Namysłowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających zostało opublikowane w dniu 06.10.2009 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie wniosku. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem nr NZ/LM-4325-1-22/09 z dnia 23.10.2009 r. wydał opinię sanitarną, w której zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Organ opiniujący biorąc pod uwagę szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, że emitowane w trakcie budowy zanieczyszczenia, hałas, wibracje będą miały charakter krótkotrwały, a wszelkie niedogodności związane z realizacją przedsięwzięcia będą chwilowe. Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi nie będzie miało negatywnego wpływu.

Starostwo Powiatowe opinią nr OŚ.I-7633/33/09 z dnia 19.10.2009 r. uznało, iż planowana inwestycja nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko, stąd zaproponowało nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, określonymi w § 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, po przeprowadzonej analizie cech przedsięwzięcia, uwzględniono następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj  i charakterystykę przedsięwzięcia:
  1. skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:
   planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie miasta Namysłów, działka nr 1273, przy ul. Braterskiej. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest przy drodze powiatowej nr 1102 O o przebiegu Namysłów - Smogorzów. Powierzchnia użytkowa części hotelowej obejmuje:
   Piwnice - 108,89 m2
   Parter - 101,91 m2
   I piętro - 101,09 m2
   II piętro - 101,09 m2.
   Łączna powierzchnia - 412,98 m2, kubatura - 1668,91 m3.
  2. powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
   realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z ryzykiem kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie mieć powiązania z innymi przedsięwzięciami.
  3. wykorzystywanie zasobów naturalnych:
   w związku z realizacją przedsięwzięcia przewidywane jest pozyskiwanie kruszywa lub piasku z kopalni posiadającej koncesję na wydobycie kruszywa,
  4. emisję i występowanie innych uciążliwości:
   • odprowadzanie ścieków wytwarzanych na etapie eksploatacji - do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
   • planowany zakres prac inwestycyjnych nie przewiduje powstawania ścieków technologicznych,
   • odprowadzanie wód opadowych za pomocą sieci przewodów deszczowych z odprowadzaniem do gruntu na terenie planowanego przedsięwzięcia (przy pomocy studzienek chłonnych),
   • odpady komunalne w ilości ok. 5,5 m3/m-c oraz odpady niebezpieczne w ilości ok. 1,0 kg/m-c gromadzone będą w szczelnych bezzwrotnych pojemnikach do czasu odbioru przez wyspecjalizowane firmy, w wytyczonym, wentylowanym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych,
   • emisja zanieczyszczeń będzie pochodziła  z wykorzystywania sprzętu budowlanego, a niewielki wzrost emisji hałasu w trakcie realizacji inwestycji będzie miał charakter krótkotrwały,
   • nieznaczny wzrost emisji hałasu podczas eksploatacji przedsięwzięcia będzie miał charakter okazjonalny, związany głównie ze zwiększonym natężeniem ruchu samochodów dojeżdżających do motelu. Jednak skala i usytuowanie przedsięwzięcia nie wskazuje na ryzyko pogorszenia się stanu środowiska naturalnego jak i warunków życia mieszkańców. Występujące uciążliwości akustyczne będą ograniczały się do terenu działki, na której planowana jest inwestycja,
   • zarówno prace budowlane jak i eksploatacja przedmiotowego motelu nie spowodują negatywnych zjawisk w środowisku wodno - gruntowym.
  5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:
   planowana inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii, ze względu na zastosowania najlepszych dostępnych technologii.
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:
  • obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
  • obszary wybrzeży - nie występują,
  • obszary górskie i leśne - nie występują,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  • obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe obszary ochrony przyrody - nie występują,
  • obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone- nie występują,
  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne - nie występują,
  • gęstość zaludnienia – inwestycja nie ma wpływu na zmianę gęstości zaludnienia na danym terenie. Przedsięwzięcie nie koliduje z ciągami komunikacyjnymi ani też nie narusza praw własności działek sąsiednich,
  • obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują.
   Przedsięwzięcie będzie realizowane również poza obszarowymi formami przyrody, o których mowa  w art. 6 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku nr 92 poz. 880, z późn. zm.).

   Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 1273 położonej w Namysłowie oznaczonej symbolami: MN/u - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa, niska z dopuszczeniem usług, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych oraz usługowych, KS - tereny obsługi urządzeń komunikacji samochodowej - przeznaczenie podstawowe: stacje paliw, parkingi, garaże zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 111 z 30 marca 2001 r.).

   Budowa motelu jest wpisana w krajobraz, dostosowana do istniejącej zabudowy. Realizacja przedsięwzięcia nie zakłóci estetyki otaczającego krajobrazu oraz nie naruszy walorów przyrodniczych. Po realizacji inwestycji nie zostanie zakłócona zdolność do samooczyszczania środowiska i odnawiania zasobów naturalnych.
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  1. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
   przedsięwzięcie nie powoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie powoduje zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności,
  2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
   w ramach inwestycji nie przewiduje się żadnych technologii mogących oddziaływać transgranicznie. Presja wywierana na środowisko przez w/w przedsięwzięcie będzie nieznaczna w fazie budowy (przy właściwym doborze sprzętu budowlanego i zastosowaniu odpowiednich technologii), a w fazie eksploatacyjnej nie naruszy walorów środowiska naturalnego.
  3. wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
   rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę,
  4. prawdopodobieństwo oddziaływania
   nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania,
  5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
   Główne oddziaływanie związane będzie z fazą realizacji przedsięwzięcia, będzie miało charakter odwracalny i krótkotrwały.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów  opiniujących, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem, brakiem powiązań z innymi przedsięwzięciami, uwzględniając wszelkie możliwe zagrożenia dla środowiska, oraz ze względu na brak innych uwag i zastrzeżeń w trakcie postępowania uznano, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest uzasadnione.

Przedmiotowe postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.bip.namyslow.eu), w publicznie dostępnym wykazie danych, oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), zażalenie na to postanowienie nie przysługuje.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-11-05

 

 

 


GK.IV.7624/26/09 Namysłów, dn. 07.12.2009 r. 

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej ustawą OOŚ po rozpatrzeniu wniosku firmy CANBUSZ M. Andrukonis i J. Kuśmierczyk sp. j., ul. Braterska 3a, Namysłów 46-100 z dnia 3.09.2009 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa budynku administracyjnego na motel z nadbudową jednej kondygnacji na działce nr 1273 obręb Namysłów, ul. Braterska”,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku administracyjnego na motel z nadbudową jednej kondygnacji na działce nr 1273 obręb Namysłów, ul. Braterska".

Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna stanowią załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 1960 r. z późn. zm.) w dniu 05.10.2009 r. na wniosek inwestora:  CANBUSZ M. Andrukonis i J. Kuśmierczyk Sp. j., ul. Braterska 3a, Namysłów 46-100, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa budynku administracyjnego na motel z nadbudową jednej kondygnacji na działce nr 1273 obręb Namysłów, ul. Braterska".

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających zamieszczono w dniu 5.10.2009 r. na stronie internetowej (BIP) Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę budynku administracyjnego na motel z nadbudową jednej kondygnacji na działce 1273. Projektowany obiekt motelu jest budynkiem użyteczności publicznej. Funkcjonalnie został podzielony na dwie części:

 • hotelową 3 kondygnacyjną podpiwniczoną ( 9 pokoi dwuosobowych i 2 jednoosobowe),
 • gastronomiczną (restauracja na parterze i kawiarnia na antresoli obsługującej łącznie ok. 100 osób – wybudowany i oddany do użytkowania 23.06.2009 r)

Obie części połączone są wspólnym holem, w którym wydzielono recepcję i sanitariaty dla klientów. Obiekt w części hotelowej o trzech kondygnacjach nadziemnych jest podpiwniczony. W użytkowanej części gastronomicznej na parterze znajduje się restauracja i kawiarnia na antresoli. Od północnej części budynku hotelowego znajduje się kotłownia i pomieszczenie na odpady.

Zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, zgodnie z pkt 10 b) załącznika II Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko jako: przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla "przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich" (urban development project) dla potencjalnych beneficjentów środków UE, w/w inwestycje powinny być poddane procedurze screeningu, jeśli spełnione są trzy przesłanki:

 • mają charakter infrastrukturalny,
 • mają charakter miejski,
 • mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Łączne zaistnienie w/w przesłanek stanowi o zakwalifikowaniu takiego przedsięwzięcia do aneksu II dyrektywy EIA.

W związku z tym, iż planowana inwestycja należy do przedsięwzięć zgodnych z załącznikiem II pkt 10 b) Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, zwrócono się do organów uzgadniających o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.

Starosta Namysłowski wydając opinię nr OŚ.I-7633/33/09 z dnia 19.10.2009 r. zaproponował nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji. Zdaniem organu opiniującego planowana inwestycja nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-1-22/09 z dnia 23.10.2009 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia organ współdziałający stwierdził, że  emitowane w trakcie budowy zanieczyszczenia, hałas, wibracje będą miały charakter krótkotrwały, a wszelkie niedogodności związane z realizacją przedsięwzięcia będą chwilowe. Potencjalne oddziaływaniu przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi nie będzie miało negatywnego wpływu.

Burmistrz Namysłowa, kierując się kryteriami o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ, określonymi w § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po przeprowadzonej analizie cech przedsięwzięcia stwierdził, iż:

 • Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w północnej części Namysłowa przy ul. Braterskiej, na trasie Namysłów - Smogorzów. Skala i wielkość zajmowanego terenu nie spowoduje negatywnego oddziaływania na  środowisko.
 • Inwestycja nie jest powiązana z innymi przedsięwzięciami. Na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie nie ma więc ryzyka kumulowania się oddziaływań innych przedsięwzięć.
 • W związku z realizacją przedsięwzięcia przewidywane jest pozyskanie surowców naturalnych z zakładu posiadającego koncesję na wydobywanie kopalin.
 • Nieznaczna emisja zanieczyszczeń pyłowych w trakcie budowy nie wpłynie negatywnie na poszczególne komponenty środowiska naturalnego oraz na warunki życia i zdrowie ludzi. Nie zostaną również przekroczone dopuszczalne wartości normatywne na danym terenie związane z pracą sprzętu budowlanego oraz ze zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów.
 • W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia presja wywierana na środowisko przez przedmiotowe przedsięwzięcie będzie nieznaczna, a niewielki wzrost emisji hałasu będzie miał charakter okazjonalny, związany głównie ze zwiększonym natężeniem ruchu samochodów dojeżdżających do motelu. Wszelki wzrost emisji i zanieczyszczeń na etapie eksploatacji będzie ograniczał się do terenu działki, do której inwestor posiada tytuł prawny.
 • Planowana inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie pociąga za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii, ze względu na zastosowanie najlepszych dostępnych rozwiązań technologicznych.
 • Budowa przedmiotowego motelu wpisana jest w istniejący krajobraz, nie będzie więc zakłócać jego estetyki. Inwestycja nie zakłóci zdolności do samooczyszczania się środowiska i odnawiania zasobów naturalnych.
 • Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:
  • obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
  • obszarami wybrzeży, obszarami górskimi i leśnymi,
  • obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
  • obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami Natura 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody,
   o obszarami, na których standardy jakości zostały przekroczone,
  • obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne,
  • obszarami  przylegającymi do jezior, uzdrowiskami oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej.
 • Przedsięwzięcie realizowane będzie również poza obszarowymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 880, z późn. zm.).
 • Inwestycja  nie ma wpływu na zmianę liczby ludności na terenie oddziaływania przedsięwzięcia.
 • Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie zurbanizowanym i będzie miało zasięg lokalny. Planowana inwestycja będzie miała charakter miejski.
 • W ramach inwestycji nie przewiduje się zastosowania technologii mogących oddziaływać transgranicznie.
 • Przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na istniejącą infrastrukturę.
 • Główne oddziaływanie związane będzie z etapem budowy i będzie miało charakter odwracalny i krótkotrwały.
 • Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 1273 położonej w Namysłowie oznaczonej symbolami: MN/u – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, niska z dopuszczeniem usług, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych oraz usługowych, KS – tereny obsługi urządzeń komunikacji samochodowej – przeznaczenie podstawowe: stacje paliw, parkingi, garaże zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 111 z 30 marca 2001 r.) 
 • W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem, brakiem powiązań z innymi przedsięwzięciami, uwzględniając wszelkie możliwe zagrożenia dla środowiska oraz ze względu na brak innych uwag i zastrzeżeń w trakcie postępowania, Burmistrz Namysłowa w dniu 05.11.2009 r. wydał postanowienie nr GK.IV.7624/26/09 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Dane o postanowieniu zostały zamieszczone  w dniu 05.11.2009 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP), w publicznie dostępnym wykazie danych  oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W trakcie przedmiotowego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi, protesty i wnioski społeczności zamieszkującej na obszarze objętym inwestycją, również nie odnotowano żeby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje o uwarunkowaniach orzeczono jak w sentencji. Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Namysłowa.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie złotych: dwieście pięć 00/100).

Podmiot udostępniający: Urzad Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-12-07

 

 

 


GK.IV.7624/26/09 Namysłów, dn. 07.12.2009 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 199, poz. 1227)

informuję

że w dniu 07.12.2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa  budynku administracyjnego na motel z nadbudową jednej kondygnacji na działce nr 1273 obręb Namysłów, ul. Braterska" na działce nr: 1273. W związku z powyższym informuje się, że z treścią w/w decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i Starosty Namysłowskiego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-12-07