Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/33/09 - Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - modernizacja kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Namysłowie

GK.IV.7624/33/09 Namysłów, 17.12.2009 r.

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 20.11.2009 r. /bez numeru/ Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – modernizacja kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Namysłowie ”

Rodzaj przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację oraz rozbudowę infrastruktury technicznej umożliwiającej odbiór i oczyszczanie ścieków sanitarnych i deszczowych. Przedsięwzięcie ma głównie na celu usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacji ograniczającą nieszczelność kanałów, infiltrację wód gruntowych i eksfiltrację ścieków do środowiska gruntowo – wodnego, a także usprawnienie prawidłowego przebiegu procesu technologicznego oczyszczania ścieków sanitarnych.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie granic administracyjnych Namysłowa:
1086; 1074/24; 1253; 891/37; 891/19; 891/17; 891/20; 1075/4; 1012/2; 1012/1; 1013; 972; 957; 961; 962/1; 962/2; 633; 668; 760; 666; 70/1; 70/2; 69; 667/2; 68/2; 102; 632/4; 641; 1241; 66; 1124/2; 1250.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 72) i 72a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 z późn. zm.). W związku z powyższym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy    z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)  oraz art. 49 K.p.a. – informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-12-17