Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/32/09 - Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Powiecie Namysłowskim wraz z remontem pomieszczeń o charakterze niepedagogicznym

GK.IV.7624/32/09 Namysłów, 24.11.2009 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn.  zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 30.10.2009 r. Powiatu Namysłowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Powiecie Namysłowskim wraz z remontem pomieszczeń o charakterze niepedagogicznym".

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie prac ogólnobudowlanych, robót instalacyjno - sanitarnych, zmiany konstrukcji i pokrycia dachu, robót hydraulicznych, robót elektrycznych, instalacji windy zewnętrznej, remontu palcu i remontu pomieszczeń niepedagogicznych (kotłownia, piwnice).

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 52 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz Dyrektywą Rady z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającą dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Załącznik II, pkt 10 b). Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu. W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 17 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-11-24

 

 

 


GK.IV.7624/32/09 Namysłów, dnia 23.12.2009 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku  z art. 63 ust. 2, art. 64 ust.1, art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust.1 pkt 52b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) stosownie do pkt 10 b) załącznika II Dyrektywy Rady nr 97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej  dyrektywę 85/227/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Powiecie Namysłowskim wraz z remontem pomieszczeń o charakterze niepedagogicznym" działka nr ew. 913, obręb Namysłów.

UZASADNIENIE

W dniu 30.10.2009 r. inwestor: Powiat Namysłowski, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Powiecie Namysłowskim wraz z remontem pomieszczeń o charakterze niepedagogicznym". Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu oraz wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej w  skali 1:2000.

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

 • prac ogólnobudowlanych,
 • robót instalacyjno - sanitarnych,
 • zmiany konstrukcji i pokrycia dachu,
 • robót hydraulicznych,
 • robót elektrycznych,
 • instalacji windy zewnętrznej,
 • remontu placu,
 • remontu pomieszczeń niepedagogicznych (kotłownia, piwnice).

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 52 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) bez przyjmowania progów ilościowych jako rozstrzygających w kwalifikacji oraz kierując się zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, stosownie do Dyrektywy Rady nr 97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, gdzie przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany  zgodnie z pkt 10 b załącznika II jako: Przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, włączając budownictwo centrów handlowych i parkingów.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania z dnia 24.11.2009 r. zostało opublikowane w dniu 25.11.2009 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ w dniu 24.10.2009 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-1-27/09 z dnia 07.11.2009 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Organ opiniujący biorąc pod uwagę szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, że emitowane w trakcie budowy zanieczyszczenia, hałas, wibracje będą miały charakter krótkotrwały, a wszelkie niedogodności związane z realizacją przedsięwzięcia będą chwilowe.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-29-034/09/mse z dnia 04.12.2009 r. odmówił wyrażenia opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Powiecie Namysłowskim wraz z remontem pomieszczeń o charakterze niepedagogicznym. Organ opiniujący uznał iż planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, jak również stwierdził że nie jest wymienione w Dyrektywie Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. W związku z powyższym Regionalny dyrektor Ochrony Środowiska w opolu postanowił odmówić wyrażenia opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, które zdaniem powyższego organu nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na środowisko.

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie wniosku. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.

Kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ, określonymi w § 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, po przeprowadzonej analizie cech przedsięwzięcia, uwzględniono następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj  i charakterystykę przedsięwzięcia:
  1. skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:
   planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie miasta Namysłów, działka nr 913, przy ul. Staszica. Od strony południowej i wschodniej budynek znajduje się w granicy z działką 912, natomiast od strony zachodniej budynek stoi w granicy z działką 933. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości 889,10 m2.
  2. powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
   realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z ryzykiem kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie mieć powiązania z innymi przedsięwzięciami.
  3. wykorzystywanie zasobów naturalnych:
   w związku z realizacją przedsięwzięcia przewidywane jest pozyskiwanie kruszywa, piasku lub innych materiałów budowlanych posiadających aktualny atest dopuszczający do stosowania w budownictwie.
  4. emisję i występowanie innych uciążliwości:
   • ścieki odprowadzane będą istniejącym przykanalikiem do sieci kanalizacji sanitarnej. Ilość ścieków - 19,8 m3 na miesiąc,
   • planowany zakres prac inwestycyjnych przewiduje powstawanie ścieków technologicznych w ilości 1,5 m3 na dobę,
   • ścieki z terenu utwardzonego obecnie odprowadzane są poprzez wpusty żeliwne uliczne kanałami kanalizacyjnymi do sieci kanalizacji deszczowej,
   • odpady powstające na etapie realizacji tj. gruz budowlany wywożony będzie do zakładu przetwórczego samochodami ciężarowymi w ilości 5 m3, odpady stalowe wywożone będą do punktu skupu złomu, a odpady nadające się do recyklingu na składowisko odpadów,
   • emisja zanieczyszczeń będzie pochodziła  z wykorzystywania sprzętu budowlanego, a niewielki wzrost emisji hałasu w trakcie realizacji inwestycji będzie miał charakter krótkotrwały,
   • zarówno prace budowlane jak i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowodują negatywnych zjawisk w środowisku wodno - gruntowym,
   • realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na infrastrukturę budynku oraz zmniejszy ilość zużycia energii.
  5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:
   planowana inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii, ze względu na zastosowania najlepszych dostępnych technologii.
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:
  • obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
  • obszary wybrzeży - nie występują,
  • obszary górskie i leśne - nie występują,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  • obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe obszary ochrony przyrody - nie występują,
  • obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone- nie występują,
  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne - działka znajduje się w strefach: "A" - rekonstrukcji historycznego układu przestrzennego, "OW" - obserwacji archeologicznych, "E" - pasma szczególnie korzystnej ekspozycji krajobrazu kulturowego.
   Na działce znajduje się również ciąg pieszych oraz ciąg murów obronnych do zachowania, budynek umieszczony na działce jest obiektem o wartościach historycznych i estetycznych do zachowania, a także posiada linie zabudowy do zachowania. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie m. in. modernizacji, przebudowy i remontów powinny być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu,
  • gęstość zaludnienia - inwestycja nie ma wpływu na gęstość zaludnienia na danym terenie. Przedsięwzięcie nie koliduje z ciągami komunikacyjnymi ani też nie narusza praw własności działek sąsiednich,
  • obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują.
   Przedsięwzięcie będzie realizowane również poza obszarowymi formami przyrody, o których mowa  w art. 6 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku nr 92 poz. 880, z późn. zm.).

   Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonymi Uchwałą Nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 111 z 30 marca 2001 r.). Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 913 położonej w Namysłowie oznaczonej symbolami: UO - przeznaczenie podstawowe - tereny  usług oświaty, UK- przeznaczenie podstawowe- tereny usług kultury i obiektów sakralnych, ZP - tereny urządzonej zieleni parkowej, MU - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, część działki oznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako cieki i zbiorniki wodne.

   Modernizacja bazy dydaktycznej ZSS w Powiecie Namysłowskim  jest wpisana w krajobraz oraz dostosowana do istniejącej zabudowy. Realizacja przedsięwzięcia nie zakłóci estetyki otaczającego krajobrazu oraz nie naruszy walorów przyrodniczych. Po realizacji inwestycji nie zostanie zakłócona zdolność do samooczyszczania środowiska i odnawiania zasobów naturalnych.
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  1. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
   przedsięwzięcie nie powoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie powoduje zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności,
  2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
   w ramach inwestycji nie przewiduje się żadnych technologii mogących oddziaływać transgranicznie. Presja wywierana na środowisko przez w/w przedsięwzięcie będzie nieznaczna w fazie budowy (przy właściwym doborze sprzętu budowlanego i zastosowaniu odpowiednich technologii), a w fazie eksploatacyjnej nie naruszy walorów środowiska naturalnego.
  3. wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
   rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie obciąży istniejącej infrastruktury,
  4. prawdopodobieństwo oddziaływania
   nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania,
  5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
   Główne oddziaływanie związane będzie z fazą realizacji przedsięwzięcia i będzie miało charakter odwracalny i krótkotrwały.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów  opiniujących, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem, brakiem powiązań z innymi przedsięwzięciami, uwzględniając wszelkie możliwe zagrożenia dla środowiska, oraz ze względu na brak innych uwag i zastrzeżeń w trakcie postępowania uznano, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest uzasadnione.

Przedmiotowe postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.bip.namyslow.eu), w publicznie dostępnym wykazie danych, oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), zażalenie na to postanowienie nie przysługuje.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-12-23