Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/05/09 - Budowa stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych

Namysłów, 26.03.2009 r.

GK.IV.7624/5/09

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami) oraz art. 33 i 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227).

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 25.02.2009 r. /bez numeru/, uzupełniony pismem z dnia 16.03.2009r.,  Pana Adama Mazura „AA Projekt” Sp. z o.o. - Pełnomocnika PKN „ORLEN” S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych” w Namysłowie przy ul. B. Warszawy, działka nr 1101, 1104/24, 1104/26.

Rodzaj przedsięwzięcia:
Celem przedsięwzięcia jest budowa stacji paliw płynnych, w skład której wchodzi: budynek obsługi stacji, budynek myjni automatycznej samochodów osobowych, 2 podziemne zbiorniki paliw płynnych o V=50,0 m3 każdy, wiata nad dystrybutorami służącymi do tankowania samochodów osobowych i TIR, stanowiska tankowania paliw, stanowisko tankowania gazu propan – butan /LPG/, podziemny zbiornik gazu propan – butan o V=9,95 m3, kontener ażurowy na butle z gazem płynnym, stanowisko techniczne (odkurzacz i kompresor), pylon cenowo-reklamowy, elementy małej architektury, układ drogowy – wjazd i wyjazd na ul. Bohaterów Warszawy, układ wewnętrznych dróg i placów manewrowych z miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych, miejsce gromadzenia odpadów stałych (śmietnik) oraz niezbędna infrastruktura techniczna.
Inwestycja jest usytuowana w Namysłowie przy ul. Bohaterów Warszawy (w pobliżu skrzyżowania z ul. Józefa Piłsudskiego).

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zmianami) Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Starostą Namysłowskim. 
Związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.
Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego  w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 17 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-03-26

 

 

 


Namysłów, dnia 11.05.2009r.

GK.IV.7624/5/09

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. – Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z póź.zm.) oraz  art.63 ust. 1 i 4, art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199, poz.1227) w związku   z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Budowa stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych” w Namysłowie (dz. nr ewid. 1101, 1104/24, 1104/26) oraz po zapoznaniu się z opinią Starosty Namysłowskiego z dnia 08.04.2009r. Nr OŚ.I.7633/10/09, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie z dnia 14.04.2009r. Nr NZ/ACz- 4325-I-9/09.

postanawiam

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych” w Namysłowie (dz. nr ewid. 1101, 1104/24, 1104/26),  jednocześnie określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199, poz.1227) ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wpływu projektowanego przedsięwzięcia na sąsiednie tereny mieszkaniowe,
 • wpływu projektowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi, podając skalę przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu, szczegółowy rodzaj zainwestowania, wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyka wystąpienia poważne awarii, obszarów objętych ochroną w tym strefy ochronne ujęć wody, zagrożenia dla środowiska, które mogą powstać na terenie objętym przedsięwzięciem oraz na terenach pozostających w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji przedsięwzięcia,
 • określenia wpływu inwestycji na elementy środowiska, takie jak woda, gleba i klimat mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, gospodaruje wodno – ściekową,
 • analizy przyjętych rozwiązań w celu minimalizacji uciążliwości na zdrowie i życie ludzi,

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 25.02.2009 r. /bez numeru/, uzupełniony pismem z dnia 16.03.2009r.,  Pana Adama Mazura „AA Projekt” Sp. z o.o. - Pełnomocnika PKN „ORLEN” S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych” w Namysłowie przy ul. B. Warszawy, działka nr 1101, 1104/24, 1104/26.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w tym wystąpieniu do organów współdziałających zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (BIP) oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Celem przedsięwzięcia jest budowa stacji paliw płynnych, w skład której wchodzi: budynek obsługi stacji, budynek myjni automatycznej samochodów osobowych, 2 podziemne zbiorniki paliw płynnych o V=50,0 m? każdy, wiata nad dystrybutorami służącymi do tankowania samochodów osobowych i TIR, stanowiska tankowania paliw, stanowisko tankowania gazu propan – butan /LPG/, podziemny zbiornik gazu propan – butan o V=9,95 m?, kontener ażurowy na butle z gazem płynnym, stanowisko techniczne (odkurzacz i kompresor), pylon cenowo-reklamowy, elementy małej architektury, układ drogowy – wjazd i wyjazd na ul. Bohaterów Warszawy, układ wewnętrznych dróg i placów manewrowych z miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych, miejsce gromadzenia odpadów stałych (śmietnik) oraz niezbędna infrastruktura techniczna. Inwestycja jest usytuowana w Namysłowie przy ul. Bohaterów Warszawy (w pobliżu skrzyżowania z ul. Józefa Piłsudskiego).
Planowana inwestycja położona jest na terenie oznaczonym w planie zagospodarowania miasta Namysłów jako MN – przeznaczenie podstawowe – istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy i PBS – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy).
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z póź.zm.) planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

W związku z powyższym zgodnie z  art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227)  Burmistrz Namysłowa  wystąpił do Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Starosty Namysłowskiego o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 08.04.2009r., Nr OŚ.I.7633-10/09 Starosta Namysłowski stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Zaznaczył, iż zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko powinien spełniać wymogi art. 66 w/w ustawy. Stwierdził, że ze względu na położenie inwestycji  - teren MN, PBS należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem wpływu realizacji  inwestycji na pobliską zabudowę mieszkaniową. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, pismem z dnia 14.04.2009r., Nr NZ/ACz 4325/1-9/09 wydał opinię co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po przeanalizowaniu informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził, iż przedsięwzięcie to może niekorzystnie oddziaływać na sąsiednie tereny mieszkaniowe w postaci ponadnormatywnej emisji hałasu.  

Opinie Starosty Namysłowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie zostały w całości uwzględnione w niniejszym postanowieniu.

Na podstawie otrzymanych  opinii oraz po przeanalizowaniu wszystkich kryteriów o których mowa art. 63 ust.1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, określonymi w § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) uznano, że zasadnym jest wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (w pełnym zakresie), który pozwoli m.in.  na  analizę i ocenę wpływu przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi oraz zabytki i krajobraz kulturowy.

Po rozpatrzeniu całokształtu materiału  dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawy, Burmistrz Namysłowa wydał postanowienie o  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 65 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy na postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko i określenia zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przysługuje  stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-05-11

 

 

 


GK.IV.7624/05/09 Namysłów, 12.11.2009 r.

OBWIESZCZENIE

o sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: "Budowa stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych" w Namysłowie przy ulicy Bohaterów Warszawy (dz. nr ewid.  1101, 1104/24, 1104/26)

Działając na podstawie art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) oraz z § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

zawiadamiam

że Pełnomocnik PKN ORLEN S.S., ul. Chemików 7 w Płocku, pan Adam Mazur "AA Projekt" sp. z o.o., ul. Rudzka 26, 44-200 Rybnik, złożył w tut. Urzędzie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: "Budowa stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych". W związku z powyższym informuje się, że z treścią w/w raportu oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, pok. Nr 17). Ponadto zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) informuję o możliwości składania uwag i wniosków dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-11-12

 

 

 


GK.IV.7624/5/09 Namysłów, dn. 30.12.2009 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 59 ust.1 pkt 2, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 82 ust.1, art. 85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej ustawą OOŚ, w związku z § 3 ust.1 pkt 35  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) biorąc pod uwagę wyniki uzgodnień i opinii organów współdziałających, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa

określam środowiskowe uwarunkowania:

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
  Przedmiotowa stacja zlokalizowana zostanie w Namysłowie przy ul. Bohaterów Warszawy, na działkach nr 1101; 1104/24; 1104/26 (w pobliżu skrzyżowania z ulicą J. Piłsudskiego). Teren przeznaczony pod budowę stacji paliw zlokalizowany jest na południe od centrum Namysłowa. Łączna powierzchnia przeznaczona pod zabudowę i drogi nieruchomości wynosi 1809 m2, co stanowi 57% całkowitej powierzchni działki, tereny biologicznie czynne stanowią 43% powierzchni tj. 1359 m2. Wjazd o szerokości 7,0 m odbywał się będzie z ul. Bohaterów Warszawy; wjazd/wyjazd o szer. 6,0 m na drogę dojazdową powiązaną z ul. Bohaterów Warszawy. W skład inwestycji wchodzi:
  • montaż dwóch podziemnych zbiorników na paliwo, dwukomorowych i dwupłaszczowych, każdy o V= 50,0 m3. Oba zbiorniki wyposażone będą w system kontrolno - pomiarowy.
  • Obok zbiorników zlokalizowana zostanie studnia zlewowa paliw, poprzez którą napełniane będą zbiorniki magazynowe.
  • Montaż podziemnego zbiornika magazynowego na gaz płynny propan - butan. Pojemność zbiornika: 9950 l.
  • Wykonanie wiaty nad stanowiskami tankowania paliw: 153,0 m2.
  • Pod wiatą wykonanie dwóch wysepek, na których zbudowane zostaną trzy dystrybutory paliwowe i jeden dystrybutor gazu LPG.
  • Montaż automatycznej myjni samochodów osobowych.
  • Wykonanie nawierzchni szczelnych pod wiatą dystrybutorowi oraz w rejonie zlewu paliw.
  • Montaż obok zbiornika gazowego stalowego kontenera ażurowego do przechowywania butli z gazem płynnym, o łącznej masie nieprzekraczającej 440 kg.
   Ilość miejsc parkingowo - postojowych na terenie objętym inwestycją:
   7 stanowisk łącznie. W ramach przedsięwzięcia zainstalowany zostanie separator ropopochodnych, w którym następować będzie oczyszczenie ścieków i zatrzymanie odpadów zanieczyszczonych ropopochodnymi, olejami, metalami ciężkimi, drobinami ze ścierania opon samochodowych.
 2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  1. wszelkie prace budowlane należy prowadzić w sposób gwarantujący ochronę wód gruntowych. Wykonać piezometry dla monitoringu działania zastosowanych zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem w/w wód. W celu maksymalnego ograniczenia wystąpienia wycieków paliw z maszyn stosowanych na etapie realizacji należy używać sprawnych technicznie maszyn i urządzeń. Zbiorniki paliw należy wyposażyć w ciągły monitoring oraz system kontrolno - pomiarowy
  2. Przedsięwzięcie w fazie realizacji związane będzie z emisją hałasu, spowodowanego pracą sprzętu budowlanego oraz transportem samochodów dostawczych. Wszelkie prace budowlane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu należy prowadzić w porze dnia. Budynek myjni automatycznej należy wykonać z materiałów o wysokich parametrach izolacyjności akustycznej. Emisja hałasu na etapie realizacji będzie miała charakter okresowy i krótkotrwały, natomiast podczas eksploatacji przedmiotowej stacji paliw uciążliwości akustyczne będą długotrwałe. W celu zabezpieczenia terenów sąsiednich należy wykonać pas zieleni izolacyjnej.
  3. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Wytworzone odpady powinny być przekazywane na składowisko odpadów, bądź wykorzystane do niwelacji terenu. Eksploatacja przedsięwzięcia będzie skutkowała powstawaniem odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej oraz odpadów socjalno - bytowych. Należy przewidzieć miejsca tymczasowego magazynowania wytworzonych odpadów, które powinny być gromadzone selektywnie, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych i nie powodujący zagrożenia dla środowiska, zdrowia i życia ludzi, w wydzielonych opisanych miejscach, na utwardzonym podłożu, w specjalnych szczelnych pojemnikach do czasu odbioru przez upoważnione służby komunalne. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia powinno się minimalizować ilość powstających odpadów.
  4. Ścieki zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi odprowadzane będą poprzez separator substancji ropopochodnych do istniejącego kanału deszczowego. Wody opadowe i roztopowe z dachów będą odprowadzane zgodnie z warunkami technicznymi na odprowadzanie wód opadowych bezpośrednio do istniejącego kanału deszczowego  zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Warszawy. Inwestor powinien utrzymywać w należytym stanie technicznym system kanalizacji deszczowej w szczególności przez dokonywanie jej przeglądu i eliminowanie źródeł powodujących zmianę charakteru kanalizacji. W celu zminimalizowania ryzyka przedostania się substancji ropopochodnych do  środowiska należy zastosować nowoczesne dystrybutory paliwa zabezpieczając zbiorniki paliwa w wykopie szczelną geomembraną oraz zastosować urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych do powietrza atmosferycznego podczas wydawania tych produktów do zbiorników pojazdów drogowych.
  5. W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji będzie występować emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Podczas realizacji, zanieczyszczenia będą pochodzić głównie z eksploatacji sprzętu, prowadzenia prac związanych z wykopami pod fundamenty, przewozu materiałów wykorzystywanych w trakcie prac budowlanych. Dla utrzymania właściwego stanu powietrza oraz zminimalizowania ilości spalin wydzielanych do powietrza inwestor powinien przestrzegać zasad właściwej eksploatacji obiektu oraz wykonywać konserwację urządzeń i sprzętu przez wysoko wykwalifikowanych pracowników, posiadających odpowiednie uprawnienia.  Eksploatacja przedmiotowego obiektu nie powinna pogorszyć w sposób znaczący stanu powietrza atmosferycznego.
  6. Przedsięwzięcie na etapie budowy nie wpłynie na zmianę krajobrazu w otoczeniu inwestycji, nie pogorszą się również istniejące walory krajobrazowe. Po zakończeniu prac teren zostanie oczyszczony. Na etapie eksploatacji stacji nie będą występować żadne elementy zmieniające w sposób istotny powierzchnie terenu, a tym samym krajobraz i klimat. Planowana inwestycja nie powinna mieć wpływu na warunki klimatyczno – meteorologiczne, ponieważ nie będzie stanowić źródła ciepła, wilgoci jak również nie powinna powodować zakłóceń w ruchu powietrza.
  7. Etap realizacji planowanej inwestycji związany będzie z przekształceniem powierzchni ziemi. Prace ziemne nie powinny spowodować istotnych zmian w charakterystyce powierzchni ziemi, a ziemia z wykopów zostanie zagospodarowana na terenie działki do niwelacji terenu.
  8. Prace budowlane powinny być prowadzone w sposób gwarantujący ochronę wód gruntowych. Nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania zakładu na środowisko wodne, ludzi, zwierzęta i rośliny  na etapie realizacji, funkcjonowania i likwidacji zakładu.
 3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy OOŚ, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10
  1. Należy podjąć działania minimalizujące negatywne skutki oddziaływania na środowisko realizowanego przedsięwzięcia poprzez maksymalne ograniczenie czasu prowadzenia prac budowlanych i montażowych oraz utrzymanie w należytym stanie terenu budowy celem zminimalizowania emisji wtórnej.
  2. Należy zastosować niskoemisyjne źródło ciepła na cele grzewcze i cwu.
  3. Zabezpieczyć odpowietrzenie zbiornika podziemnego oraz przestrzegać warunków technicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063) ze zm. (Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1753).
  4. Należy uwzględnić wszystkie zalecenia i warunki określone w "Raporcie..." jak również zalecenia w pkt 2.
 4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
  Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z możliwością wystąpienia poważnych awarii.
 5. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
  Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia nie dotyczy.
 6. wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
  Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w dniu 26.03.2009 r. na wniosek Pana Adama Mazura "AA Projekt" Sp. z o.o. - Pełnomocnika PKN "ORLEN" S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych" w Namysłowie przy ul. B. Warszawy, działka nr 1101, 1104/24, 1104/26. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych przy ul. Bohaterów Warszawy, na działkach nr 1101; 1104/24; 1104/26 (w pobliżu skrzyżowania z ulicą J. Piłsudskiego). Łączna powierzchnia przeznaczona pod zabudowę i drogi nieruchomości wynosi 1809 m2, co stanowi 57% całkowitej powierzchni działki., tereny biologicznie czynne stanowią 43% powierzchni tj. 1359 m2. Wjazd o szerokości 7,0 m odbywał się będzie z ul. Bohaterów Warszawy; wjazd/wyjazd o szer. 6,0 m na drogę dojazdową powiązaną z ul. Bohaterów Warszawy. W skład inwestycji wchodzi:

 • montaż dwóch podziemnych zbiorników na paliwo, dwukomorowych i dwupłaszczowych, każdy o V= 50,0 m3. Oba zbiorniki wyposażone będą w system kontrolno - pomiarowy,
 • obok zbiorników zlokalizowana zostanie studnia zlewowa paliw, poprzez którą napełniane będą zbiorniki magazynowe,
 • montaż podziemnego zbiornika magazynowego na gaz płynny propan - butan.  Pojemność zbiornika: 9950 l.
 • Wykonanie wiaty nad stanowiskami tankowania paliw: 153,0 m2.
 • Pod wiatą wykonanie dwóch wysepek, na których zbudowane zostaną trzy dystrybutory paliwowe i jeden dystrybutor gazu LPG.
 • Montaż automatycznej myjni samochodów osobowych.
 • Wykonanie nawierzchni szczelnych pod wiatą dystrybutorowi oraz w rejonie zlewu paliw.
 • Montaż obok zbiornika gazowego stalowego kontenera ażurowego do przechowywania butli z gazem płynnym, o łącznej masie nie przekraczającej 440 kg.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) planowane przedsięwzięcie zostało zaliczone do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ustawy OOŚ w dniu 27.03.2009 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Starosty Namysłowskiego o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pismem z dnia 08.04.2009 r. OŚ.I.7633-10/09 Starosta Namysłowski zaproponował nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji. Zaznaczył, iż zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko powinien spełniać wymogi art. 66 ustawy OOŚ. Stwierdził, że planowana inwestycja położona jest na terenie oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów jako MN i PBS dlatego ocena oddziaływania na środowisko powinna być przeprowadzona ze szczególnym uwzględnieniem wpływu realizacji inwestycji na pobliską zabudowę mieszkaniową.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/ACz - 4325 - 1 - 9/09 z dnia 14.04.2009 r. również zaproponował nałożyć na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po przeanalizowaniu informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia organ opiniujący stwierdził, że przedsięwzięcie może niekorzystnie oddziaływać na sąsiednie tereny mieszkaniowe w postaci ponadnormatywnej emisji hałasu. W związku z możliwością wystąpienia uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego uznał, iż konieczne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie.

W dniu 15.04.2009 r. Administracja Domów Mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ADM - TBS" Sp. z o.o. w Namysłowie pismem nr ADM-TBS.VII-2010/28/2009 zaproponowała nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji. Od pozostałych stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w przedmiotowej  sprawie. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.

Inwestycja realizowana będzie na działkach położonych w Namysłowie oznaczonych na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami:

MN - istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy,

PBS - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy),  zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 111 z 30 marca 2001 r.).

Na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu wszystkich kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ określonych w § 4 i § 5 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) uznano, że zasadnym jest wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, który pozwoli m.in. na analizę i ocenę wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi.

Burmistrz Namysłowa postanowieniem nr GK.IV.7624/5/09 z dnia 11.05.2009 r. nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw płynnych  z myjnią automatyczną samochodów osobowych", wskazując, iż zakres w/w raportu powinien spełniać wymagania art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wpływu projektowanego przedsięwzięcia na sąsiednie tereny mieszkaniowe,
 • wpływu projektowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi, podając skalę przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu, szczegółowy rodzaj zainwestowania, wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyka wystąpienia poważnej awarii, obszarów objętych ochroną w tym strefy ochronne ujęć wody, zagrożenia dla środowiska, które mogą powstać na terenie objętym przedsięwzięciem oraz na terenach pozostających w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji przedsięwzięcia,
 • określenia wpływu inwestycji na elementy środowiska, takie jak woda, gleba i klimat mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, gospodarkę wodno - ściekową,
 • analizy przyjętych rozwiązań w celu minimalizacji uciążliwości na zdrowie i życie ludzi.

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Na w/w postanowienie nikt nie złożył zażalenia dlatego stało się prawomocne.

Obwieszczeniem nr GK.IV.7624/5/09 z dnia 12.11.2009 r. zawiadomiono strony o sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: "Budowa stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych" w Namysłowie przy ulicy Bohaterów Warszawy (dz. nr ewid.  1101, 1104/24, 1104/26). Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy OOŚ poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie do 14 dni od daty doręczenia. Obwieszczenie o sporządzeniu raportu j. w. zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie /BIP/, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Po zapoznaniu się z treścią w/w raportu , zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ tut. Urząd przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Namysłowie oraz Staroście Namysłowskiemu akta sprawy z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-2-11/09 uzgodnił pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia. Organ uzgadniający stwierdził, że realizacja inwestycji na etapie eksploatacji nie przewiduje negatywnego wpływu na powierzchnie ziemi oraz klimat przedmiotowego obszaru. Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie również oddziaływać na negatywnie na istniejące obiekty oraz na dobra materialne mieszkańców terenu przyległego do inwestycji. Przeprowadzona analiza emisji zanieczyszczeń zdaniem organu współdziałającego nie wpłynie ponadnormatywnie na stan zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu; eksploatacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny. Uzgodniono, iż w ramach funkcjonowania przedsięwzięcia, zrealizowanych zostanie szereg działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.

Starosta Namysłowski postanowieniem nr OŚ.I-7633/27/09 uzgodnił pozytywnie realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił warunki realizacji inwestycji, które w całości zostały uwzględnione w przedmiotowej decyzji. Ponadto organ uzgadniający stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 ustawy OOŚ.

W związku z tym, że zostały spełnione wszystkie wymagania przewidziane w ramach przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz z uwagi na brak uwag i zastrzeżeń w trakcie postępowania wyrażono zgodę na realizację.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem tut. Urzędu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r. z późn. zm.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł 00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-12-30
Data udostępnienia do publikacji: 2010-01-04

 

 

 

 


GK.IV.7624/5/09 Namysłów, 30.12.2009 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 199, poz. 1227 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 30.12.2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych z myjnią automatyczną samochodów osobowych" w Namysłowie przy ul. B. Warszawy, działka nr 1101, 1104/24, 1104/26 - inwestor PKN "ORLEN" S.S. ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

W związku z powyższym informuje się, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania.

odmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-12-30
Data udostępnienia do publikacji: 2010-01-04