Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/25/09 - Rewitalizacja parku i zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Rychnowie

GK.IV.7624/25/09 Namysłów, dn. 21.09.2009 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 01.09.2009 r. DWÓR s.c., Rychnów 74, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja parku i zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Rychnowie".

Przedsięwzięcie obejmować będzie:

 • rewitalizację parku - odtworzenie pierwotnego układu ścieżek i szaty roślinnej,
 • wyczyszczenie i odtworzenie oczka wodnego,
 • przebudowa budynku tzw. "domku ogrodnika" - adaptacja na pokoje gościnne,
 • budowa kortu tenisowego.


Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce nr 8/4 obręb Rychnów, gm. Namysłów. Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z załącznikiem II pkt 13 Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, jako "Wszelkie zmiany bądź rozbudowa przedsięwzięć wymienionych w załączniku I lub II, już zatwierdzonych, zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko".

W związku z powyższym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Starostą Namysłowskim.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 17 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-09-21

 

 

 


GK.IV.7624/25/09 Namysłów, dn. 21.10.2009 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z załącznikiem II pkt 13  Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia  pod nazwą: "Rewitalizacja parku i zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Rychnowie".

UZASADNIENIE

W dniu 01.09.2009 r. inwestor: DWÓR s.c., Rychnów 74, 46-100 Namysłów wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rewitalizacja parku i zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Rychnowie". Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu oraz wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:10 000.

Planowane przedsięwzięcie jest kontynuacją inwestycji polegającej na przebudowie pałacu w celu renowacji i zmiany funkcji użytkowej według wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Opolu, obejmującego działkę   nr 8/4, obręb 0051 - Rychnów, ark. 2, 35009 m2, Dwór s.c., Rychnów 73, 46-100 Namysłów, zatwierdzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 05.01.2009 r. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia ma na celu przywrócenie i odtworzenie pierwotnego założenia parku, wyczyszczenie i odtworzenie oczka wodnego, prześwietlenie i oczyszczenie drzewostanu oraz przebudowę - remont domku ogrodnika.

Przedsięwzięcie w/w zostało zakwalifikowane do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z załącznikiem II pkt 13 dyrektywy rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, jako "wszelkie zmiany bądź rozbudowa przedsięwzięć wymienionych w załączniku I lub II, już zatwierdzonych, zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko".

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania (wskazując 21 dniowy termin na wniesienie uwag i wniosków dotyczących inwestycji), zostało opublikowane w dniu 21.09.2009 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w miejscu prowadzenia inwestycji.

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 25.09.2009 r. zwrócono się do Starosty Namysłowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i ustalenia jego ewentualnego zakresu.

Starostwo Powiatowe opinią nr OŚ.I- 7633/31/09 z dnia 30.09.2009 r. zaproponowało nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji. Zdaniem organu planowana inwestycja nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie w dniu 30.09.2009 r. opinią sanitarną nr NZ/LM- 4325-1 - 20/09 zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Organ opiniujący po szczegółowym zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, stwierdził, że planowane przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na florę i faunę, a wszelkie niedogodności związane z realizacją inwestycji będą miały charakter krótkotrwały.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), określonymi w § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). Uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
  1. Skali przedsięwzięcia wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
   Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce nr  8/4 w Rychnowie, Gmina Namysłów, o pow. całkowitej 3 5009 ha. Przedsięwzięcie ma na celu przywrócenie i odtworzenie pierwotnego założenia parku, wyczyszczenie i odtworzenie oczka wodnego, prześwietlenie i oczyszczenie drzewostanu i przebudowę - remont domku ogrodnika.
   Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rewitalizacji czyli ożywieniu parku wokół pałacu w Rychnowie, który częściowo stracił swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie. Przedmiotowa rewitalizacja jest w tym znaczeniu zespołem działań, których celem jest doprowadzenie do ożywienia i poprawy funkcjonalności terenu objętego inwestycją.
  2. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
   Przedmiotowe przedsięwzięcie nie ma związku z innymi przedsięwzięciami i nie zachodzą okoliczności kumulowania się oddziaływań.
  3. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
   - nowe nasadzenia drzew i krzewów prowadzone w sposób nie naruszający istniejących wartości środowiska przyrodniczego,
   - prześwietlenie drzewostanów i wykonywanie robot ziemnych prowadzone w sposób nie szkodzący drzewom, w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
  4. Emisja i występowanie innych uciążliwości:
   Ścieki socjalno - bytowe

   Przewidywana ilość ścieków sanitarnych odprowadzana do szamba wyniesie ok. 90 m3 /miesiąc.
   Ścieki technologiczne
   Planowany zakres prac inwestycyjnych nie przewiduje powstawania ścieków technologicznych.
   Odpady
   W czasie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą niewielkie ilości odpadów komunalnych, które będą segregowane i wywożone przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenia. Odpady zielone poddane będą procesowi kompostowania.
   Emisja zanieczyszczeń do powietrza, hałas
   W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpią nieznaczne uciążliwości, spowodowane pracą przy oczyszczaniu terenu, odtworzeniu ścieżek i przy budowie obiektów małej architektury i planowanej budowie kortu tenisowego wraz z przebudową domku ogrodnika. Oddziaływanie przedsięwzięcia w trakcie budowy na stan powietrza atmosferycznego będzie małoznaczące i krótkotrwałe. Emitowane będą zanieczyszczenia gazowe w postaci spalin z pojazdów oraz maszyn roboczych. Emisja zachodzić będzie  w godzinach pracy, a ilość emitowanych zanieczyszczeń zależeć będzie od czasu pracy urządzeń. W fazie realizacji nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych. Generalnie uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą uciążliwościami przejściowymi, odwracalnymi i wystąpią jedynie w czasie prowadzonych robót. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków środowiskowych na rewitalizowanym terenie i będzie miała pozytywny wpływ na poprawę estetyki krajobrazu.
   Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.
   Planowana inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii.
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
  • obszary wodno - błotne o raz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
  • obszary wybrzeży - nie występują,
  • obszary górskie i leśne - nie występują,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  • obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona , w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe obszary ochrony przyrody - nie występują,
  • obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone - nie występują,
  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne - działka znajduje się w granicy ochrony zabytkowego układu ruralistycznego,
  • gęstość zaludnienia - przewidziana rewitalizacja parku nie ma wpływu na gęstość zaludnienia
  • obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują,

   Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/347/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 40 poz. 265 z 18 maja 2001 r.). Działka, na której realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie oznaczona jest na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami:

   Uk - przeznaczenie podstawowe - tereny usług kultury i obiektów sakralnych,
   RPO - teren ośrodka obsługi rolnictwa,
   ZP - tereny urządzonej zieleni parkowej, ponadto działka znajduje się w granicy ochrony zabytkowego układu ruralistycznego, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów.

   Realizowana inwestycja nie naruszy walorów przyrodniczych i krajobrazowych otaczającego terenu. Ze względu na powyższe, jak również na charakter przedsięwzięcia nie będzie ono miało wpływu na ten obszar. Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy estetyki przestrzennej krajobrazu.  Nie wyklucza się konieczności wycinki części drzew i krzewów. Wszelkie kolizje z drzewami i krzewami rozważane będą indywidualne, a ich wycinka wymagała będzie uzyskania stosowanych zezwoleń.
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  1. Zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać
   Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, oraz zmiany dotychczasowej liczby ludności.
  2. Transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze
   Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.
  3. Wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej
   Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma negatywnego wpływu na istniejąca infrastrukturę.
  4. Prawdopodobieństwo oddziaływania
   Nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania.
  5. Czasu trwania i częstotliwości i odwracalności oddziaływania
   Czas trwania oraz częstotliwość oddziaływania będzie miało charakter częsty i krótkoterminowy. Wszystkie oddziaływania w trakcie etapu realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter odwracalny. Przedsięwzięcie realizowane będzie we wsi Rychnów (gmina Namysłów) i będzie miało zasięg lokalny. Efekty realizacji planowanego przedsięwzięcia będą wykazywały przede wszystkim charakter pozytywny bądź naturalny dla środowiska.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i Starosty Namysłowskiego uznano, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest uzasadnione.

Przedmiotowe postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.bip.namyslow.eu), w publicznie dostępnym wykazie danych.

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zażalenie na to postanowienie nie przysługuje.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-10-21

 

 

 


GK.IV.7624/25/09 Namysłów, dn. 30.12.2009 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej ustawą OOŚ po rozpatrzeniu wniosku firmy DWÓR s.c., Rychnów 74, 46-100 Namysłów z dnia 01.09.2009 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rewitalizacja parku i zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Rychnowie",

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja parku i zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Rychnowie".

Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna stanowią załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w dniu 21.09.2009 r. na wniosek inwestora zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rewitalizacja parku i zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Rychnowie".

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających zamieszczono w dniu 23.09.2009 r. na stronie internetowej (BIP) Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie jest kontynuacją inwestycji polegającej na przebudowie pałacu w celu renowacji i zmiany funkcji użytkowej według wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Opolu, obejmującego działkę   nr 8/4, obręb 0051 - Rychnów, ark. 2, 35009 m2, Dwór s.c., Rychnów 73, 46-100 Namysłów, zatwierdzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 05.01.2009 r. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia ma na celu przywrócenie i odtworzenie pierwotnego założenia parku, wyczyszczenie i odtworzenie oczka wodnego, prześwietlenie i oczyszczenie drzewostanu oraz przebudowę - remont domku ogrodnika.
Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z załącznikiem II pkt 13 dyrektywy rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, jako "wszelkie zmiany bądź rozbudowa przedsięwzięć wymienionych w załączniku I lub II, już zatwierdzonych, zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko".

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy OOŚ zwrócono się do organów uzgadniających o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.

Starosta Namysłowski wydając opinię nr OŚ.I-7633/31/09 z dnia 30.09.2009 r. zaproponował nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji. Zdaniem organu opiniującego planowana inwestycja nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-1-20/09 z dnia 30.10.2009 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, organ współdziałający stwierdził, że  planowane przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na florę i faunę terenu, a wszelkie niedogodności związane z realizacją inwestycji będą miały charakter krótkotrwały. Przy prawidłowym prowadzeniu prac budowlanych oraz prawidłowej eksploatacji, z zachowaniem przepisów służących ochronie środowiska w/w przedsięwzięcie nie będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko.

Burmistrz Namysłowa, kierując się kryteriami o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ, określonymi w § 4 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po przeprowadzonej analizie cech przedsięwzięcia stwierdził, iż:

 • Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce nr 8/4 w Rychnowie, gm. Namysłów, o pow. Całkowitej 3 5009 ha. Skala i wielkość zajmowanego terenu nie spowoduje negatywnego oddziaływania na  środowisko.
 • Inwestycja nie jest powiązana z innymi przedsięwzięciami. Na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie nie ma więc ryzyka kumulowania się oddziaływań innych przedsięwzięć.
 • W związku z realizacją przedsięwzięcia przewidywane są nowe nasadzenia drzew i krzewów prowadzone w sposób nie naruszający istniejących wartości środowiska przyrodniczego. Ponadto pozyskane zostaną surowce naturalne tj. piasek, kruszywo z zakładu posiadającego odpowiednie zezwolenia.
 • Przewidywana ilość ścieków sanitarnych odprowadzana do szamba wyniesie ok. 90 m3/miesiąc.
 • Planowany zakres prac inwestycyjnych nie przewiduje powstawania ścieków technologicznych.
 • Nieznaczne uciążliwości spowodowane pracą przy realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter małoznaczący i krótkotrwały. Emisja zanieczyszczeń gazowych w postaci spalin z pojazdów i maszyn budowlanych będzie zachodzić w porze dziennej, a ilość emitowanych zanieczyszczeń zależeć będzie od czasu pracy i stanu technicznego urządzeń.
 • Dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych w fazie realizacji dopuszczalne poziomy hałasu nie zostaną przekroczone. Uciążliwości akustyczne związane z faza realizacji inwestycji będą przejściowe i odwracalne.
 • Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków środowiskowych na rewitalizowanym terenie i będzie miała pozytywny wpływ na poprawę estetyki krajobrazu.
 • Wszelki wzrost emisji i zanieczyszczeń na etapie realizacji będzie ograniczał się do terenu działki, do której inwestor posiada tytuł prawny.
 • Planowana inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie pociąga za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii, ze względu na zastosowanie najlepszych dostępnych rozwiązań technologicznych.
 • Przedmiotowa rewitalizacja parku i zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Rychnowie nie będzie zakłócać estetyki otaczające krajobrazu. W ramach inwestycji nie wyklucza się możliwości wycinki części drzew i krzewów w celu prześwietlenia drzewostanu i odtworzenia pierwotnego układu kompozycyjnego parku. Wszelkie kolizje z drzewami i krzewami powinny być rozważane indywidualnie w oparciu o stosowne zezwolenia.
 • Planowane przedsięwzięcie nie zakłóci zdolności do samooczyszczania się środowiska i odnawiania zasobów naturalnych.
 • Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:
  • obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
  • obszarami wybrzeży, obszarami górskimi i leśnymi,
  • obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
  • obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami Natura 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody,
  • obszarami, na których standardy jakości zostały przekroczone,
  • obszarami przylegającymi do jezior, uzdrowiskami oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej.
  • Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce znajdującej się w granicy ochrony zabytkowego układu ruralistycznego, w związku z powyższym wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie: modernizacji, przebudowy, adaptacji remontów oraz budów realizowanych w obiektach znajdujących się w strefie ochrony zabytkowego układu ruralistycznego ustala się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu.
 • Przedsięwzięcie realizowane będzie również poza obszarowymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 880, z późn. zm.).
 • Inwestycja będzie realizowana, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/347/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 40 poz. 265 z 18 maja 2001 r.). Działka, na której realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie oznaczona jest na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami:

  Uk - przeznaczenie podstawowe - tereny usług kultury i obiektów sakralnych,
  RPO - teren ośrodka obsługi rolnictwa,
  ZP - tereny urządzonej zieleni parkowej, ponadto działka znajduje się w granicy ochrony zabytkowego układu ruralistycznego, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów.
   
 • Inwestycja  nie ma wpływu na zmianę liczby ludności na terenie oddziaływania przedsięwzięcia oraz nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego.
 • Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie wiejskim i będzie miało zasięg lokalny.
 • W ramach inwestycji nie przewiduje się zastosowania technologii mogących oddziaływać transgranicznie.
 • Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma obciążającego wpływu na istniejącą infrastrukturę.
 • Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wykazywała charakter pozytywny bądź neutralny dla środowiska. Wszelkie niedogodności związane z etapem realizacji będą krótkoterminowe o dużej częstotliwości.
 • W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem, brakiem powiązań z innymi przedsięwzięciami, uwzględniając wszelkie możliwe zagrożenia dla środowiska oraz ze względu na brak uwag i zastrzeżeń w trakcie postępowania, Burmistrz Namysłowa w dniu 21.10.2009 r. wydał postanowienie nr GK.IV.7624/25/09 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji parku i zagospodarowaniu terenu wokół pałacu w Rychnowie.

Postanowienie zostało zamieszczone  w dniu 21.10.2009 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu, w publicznie dostępnym wykazie danych  oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W trakcie przedmiotowego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi, protesty i wnioski społeczności zamieszkującej na obszarze objętym inwestycją, również nie odnotowano żeby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje o uwarunkowaniach orzeczono jak w sentencji. Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Namysłowa.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie złotych: dwieście pięć 00/100).

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-12-30
Data udostępnienia do publikacji: 2010-01-04

 

 

 

 


GK.IV.7624/25/09 Namysłów, 31.12.2009 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 31.12.2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja parku i zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Rychnowie" nr działki 8/4.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Starostą Namysłowskim można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2009-12-31
Data udostępnienia do publikacji: 2010-01-04