Przejdź do treści strony WCAG

GK.IV.7624/32/09/10 - Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Powiecie Namysłowskim wraz z remontem pomieszczeń o charakterze niepedagogicznym

GK.IV.7624/32/09/10 Namysłów, dnia 12.01.2010 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 r., z późn. zm.), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 52 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu   o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) i pkt 10b) załącznika II Dyrektywy Rady nr 97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Namysłowskiego z dnia 30.10.2009 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Powiecie Namysłowskim wraz z remontem pomieszczeń o charakterze niepedagogicznym",

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Powiecie Namysłowskim wraz z remontem pomieszczeń o charakterze niepedagogicznym" działka nr 913.

Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna stanowią załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z 200 r. ze zm.) w dniu 24.11.2009 r. na wniosek Powiatu Namysłowskiego  z dnia 30.10.2009 r.,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: "Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Powiecie Namysłowskim wraz z remontem pomieszczeń o charakterze niepedagogicznym". Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu oraz wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej w  skali 1:2000.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających zamieszczono w dniu 24.11.2009 r. na stronie internetowej (BIP) Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację bazy dydaktycznej w ZSS w Namysłowie. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

 • prac ogólnobudowlanych,
 • robót instalacyjno - sanitarnych,
 • zmiany konstrukcji i pokrycia dachu,
 • robót hydraulicznych,
 • robót elektrycznych,
 • instalacji windy zewnętrznej,
 • remontu placu,
 • remontu pomieszczeń niepedagogicznych (kotłownia, piwnice).

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 913 w obrębie miasta Namysłów.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 52 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) bez przyjmowania progów ilościowych jako rozstrzygających w kwalifikacji oraz kierując się zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, stosownie do Dyrektywy Rady nr 97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, gdzie przedmiotowa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany  zgodnie z pkt 10 b załącznika II jako: Przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, włączając budownictwo centrów handlowych i parkingów.

Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy OOŚ organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-29-034/09/mse z dnia 04.12.2009 r. odmówił wyrażenia opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Powiecie Namysłowskim wraz z remontem pomieszczeń o charakterze niepedagogicznym. Uznał że planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, jak również stwierdził że nie jest wymienione w Dyrektywie Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Organ jw. stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest objęte aneksem II dyrektywy EIA i nie może znacząco oddziaływać na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-1-27/09 z dnia 07.11.2009 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, że emitowane w trakcie budowy zanieczyszczenia, hałas, wibracje będą miały charakter krótkotrwały, a wszelkie niedogodności związane z realizacją przedsięwzięcia będą chwilowe.

Od stron biorących udział w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące planowanej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Zgodnie z kryteriami, określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ oraz § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) przeprowadzono szczegółowa analizę cech przedsięwzięcia i stwierdzono, że:

 • planowana inwestycja zlokalizowana w obrębie miasta Namysłów, na działce nr 913, przy ul. Staszica nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości 889,10 m2. Od strony południowej i wschodniej budynek znajduje się w granicy z działką 912, natomiast od strony zachodniej budynek stoi w granicy z działką 933.
 • Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z ryzykiem kumulowania się oddziaływań jak również nie będzie mieć powiązania z innymi przedsięwzięciami.
 • W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się pozyskiwanie kruszywa, piasku lub innych materiałów budowlanych posiadających aktualną koncesję na wydobycie kopalin i stosowania w budownictwie.
 • Odprowadzanie ścieków będzie odbywać się do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ilości 19,8 m3 na miesiąc. Ponadto planowany zakres prac inwestycyjnych przewiduje powstawanie ścieków technologicznych w ilości 1,5 m3 na dobę.
 • Wody opadowe odprowadzane są z utwardzonego terenu do sieci kanalizacji deszczowej poprzez uliczne wpusty żeliwne.
 • Odpady powstające na etapie realizacji tj. gruz budowlany wywożony będzie do zakładu przetwórczego samochodami ciężarowymi w ilości 5 m3, odpady stalowe wywożone będą do punktu skupu złomu. Pozostałe odpady nie nadające się do powtórnego przetworzenia wywożone będą na składowisko odpadów.
 • Emisja zanieczyszczeń powietrza będzie nieznaczna w fazie budowy i będzie pochodziła  z wykorzystywania sprzętu budowlanego, a niewielki wzrost emisji hałasu w trakcie realizacji inwestycji będzie miał charakter krótkotrwały,
 • Planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji  nie wpłynie negatywnie na środowisko gruntowo - wodne.
 • Inwestycja nie wpłynie obciążająco na istniejącą infrastrukturę techniczną. Po realizacji inwestycji przewiduje się zmniejszenie zużycia energii.
 • Ze względu na zastosowanie najlepszych dostępnych rozwiązań technologicznych, przedmiotowe przedsięwzięcie nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii.
 • przedsięwzięcie będzie realizowane poza: obszarami wodno - błotnymi, obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami wybrzeży,  obszarami górskimi i leśnymi, obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami Natura 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody, o których mowa  w art. 6 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku nr 92 poz. 880 ze zm.), obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarami przylegającymi do jezior, obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.
 • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne - działka, w granicach której realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w strefach: "A" - rekonstrukcji historycznego układu przestrzennego, "OW" - obserwacji archeologicznych, "E" - pasma szczególnie korzystnej ekspozycji krajobrazu kulturowego. Na działce znajduje się również ciąg pieszych oraz ciąg murów obronnych do zachowania; budynek umieszczony na działce jest obiektem o wartościach historycznych i estetycznych do zachowania, a także posiada linie zabudowy do zachowania. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie m. in. modernizacji, przebudowy i remontów powinny być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu,
 • Inwestycja nie ma wpływu na gęstość zaludnienia na danym terenie. Przedsięwzięcie nie koliduje z ciągami komunikacyjnymi ani też nie narusza praw własności działek sąsiednich.
 • Realizowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 111 z 30 marca 2001 r.). Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 913 położonej w Namysłowie oznaczonej symbolami: UO - przeznaczenie podstawowe - tereny  usług oświaty, UK - przeznaczenie podstawowe - tereny usług kultury i obiektów sakralnych, ZP - tereny urządzonej zieleni parkowej, MU - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, część działki oznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako cieki i zbiorniki wodne.
 • Modernizacja przedmiotowej bazy dydaktycznej wpisana jest w istniejący krajobraz oraz dostosowana do panującej zabudowy. Realizacja przedsięwzięcia nie naruszy walorów przyrodniczych. Po realizacji inwestycji nie zostanie zakłócona zdolność do samooczyszczania środowiska i odnawiania zasobów naturalnych.
 • Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie powoduje zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności.
 • W ramach inwestycji nie przewiduje się żadnych technologii mogących oddziaływać transgranicznie. Presja wywierana na środowisko przez w/w przedsięwzięcie będzie nieznaczna w fazie budowy, dzięki zastosowaniu odpowiedniego sprzętu budowlanego i najlepszych dostępnych technologii, a w fazie eksploatacyjnej nie naruszy walorów środowiska naturalnego.
 • Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie obciąży istniejącej infrastruktury.
 • Główne oddziaływanie związane będzie z fazą realizacji przedsięwzięcia i będzie miało charakter odwracalny i krótkotrwały.
 • W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się żadnych dodatkowych oddziaływań.

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 23.12.2009 r. wydał postanowienie nr GK.IV.7624/32/09 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko zostało zamieszczone  w dniu 23.12.2009 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski społeczności zamieszkującej na obszarze objętym inwestycją, również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje o uwarunkowaniach orzeczono jak w sentencji. Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635.).

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-01-12
Data udostępnienia do publikacji: 2010-01-12

 

 

 

 


GK.IV.7624/32/09/10 Namysłów, 12.01.2010 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 12.01.2010 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Powiecie Namysłowskim wraz z remontem pomieszczeń o charakterze niepedagogicznym" nr działki 913.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy w tym z  opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-01-12
Data udostępnienia do publikacji: 2010-01-12