Przejdź do treści strony WCAG

GK.IV.7624/01/10 - Punkt zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

GK.IV.7624/01/10 Namysłów, dn. 11.01.2010 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 21.12.2009 r. inwestora Pana Sylwestra Nowakowskiego, ul. Kalinowa 17, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Punkt zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i AGD".

Rodzaj przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polegać będzie na zbieraniu, odbieraniu własnym transportem pod nadzorem przeszkolonego personelu zużytego sprzętu elektronicznego i AGD od dystrybutorów, osób prywatnych. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 852/11 w obrębie ewidencyjnym: Namysłów należącej do Zakładów Elektro-Mechanicznych Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 4, 46-100 Namysłów. Powierzchnia działki: 0,3661 ha, wynajmowane obiekty warsztatowe znajdujące się na tej działce posiadają powierzchnię 150 m2.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 i 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.). 

W związku z powyższym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 17 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-01-11
Data udostępnienia do publikacji: 2010-01-11

 

 

 

 


GK.IV.7624/01/10 Namysłów, dn. 01.02.2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ

umarzam

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i AGD", działka nr 852/11, obręb ewidencyjny Namysłów.

UZASADNIENIE

W dniu 11.01.2010 r. na wniosek inwestora: Pana Sylwestra Nowakowskiego, ul. Kalinowa 17, 46-100 Namysłów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, zlokalizowanego na działce nr 852/11 obręb Namysłów należącej do Zakładów Elektro - Mechanicznych Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 4, 46-100 Namysłów.
Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy OOŚ postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.
Kwalifikowanie przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko odbywa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257 poz. 2573, z późn. zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 i 74 w/w rozporządzenia.
Na podstawie art.  64 ust. 1 i 2 ustawy OOŚ, pismem z dnia 12.01.2010 r. organ prowadzący postępowanie w w/w sprawie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/LM - 4325 - 1 - 2/10 z dnia 26.01.2010 r. zaproponował nałożyć na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zdaniem organu opiniującego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko powinien spełniać wymagania art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ. Planowaną inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 i 74 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257 poz. 2573, z późn. zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz załączoną kopią mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie stwierdził, iż ze względu na skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz powiązania z innymi przedsięwzięciami zasadne jest nałożenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie. Zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia należy szczegółowo przeanalizować powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach sąsiednich oraz uwzględnić ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.
W dniu 29.01.2010 r. inwestor: Pan Sylwester Nowakowski, ul. Kalinowa 17, 46-100 Namysłów wystąpił do tut. Urzędu z pismem, w którym poinformował, że wycofuje wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbiorki i przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i AGD", zlokalizowanego na działce nr 852/11 w Namysłowie z powodu kompletowania potrzebnej dokumentacji w powyższej sprawie.
Zgodnie z art. 105 § 1 Kpa, gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
Wobec powyższego postanowiono urzec jak w sentencji.
Ponieważ w rozpatrywanym przypadku została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635,z późn. zm.) opłata podlega zwrotowi na wniosek złożony przez inwestora Pana Sylwestra Nowakowskiego, ul. Kalinowa 17, 46-100 Namysłów.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-02-01
Data udostępnienia do publikacji: 2010-02-09