Przejdź do treści strony WCAG

GK.IV.7624/04/10 - Termomodernizacja Przedszkola nr 3, Namysłów, ul. Partyzantów 3

GK.IV.7624/04/10 Namysłów, dn. 12.01.2010 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 04.01.2010 r. inwestora Gminy Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 3, Namysłów, ul. Partyzantów 3".

Rodzaj przedsięwzięcia:

Termomodernizacja obiektu budowlanego przy ul. Partyzantów, na działce nr: 1142/1. Planowane przedsięwzięcie obejmuje docieplenie styropianem budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolację przeciwwilgociową, remont tarasu i schodów wewnętrznych oraz remont i wykonanie nawierzchni utwardzonych. Inwestycja częściowo dofinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w załączniku nr II pkt 10b) Dyrektywy  Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

W związku z powyższym informuję o wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 17 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-01-12
Data udostępnienia do publikacji: 2010-01-13

 

 

 

 


GK.IV.7624/04/10 Namysłów, dn. 09.02.2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą OOŚ

umarzam

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja Przedszkola nr 3, Namysłów, ul. Partyzantów 3", działka nr 1142/1, obręb ewidencyjny Namysłów.

UZASADNIENIE

W dniu 12.01.2010 r. na wniosek inwestora: Gminy Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji Przedszkola nr 3 w Namysłowie przy ul. Partyzantów 3. Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy OOŚ postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia. Zawiadomienie o wszczęciu w/w postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Ponadto poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków dot. postępowania j. w. w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Działka nr 1142/1, na której planowana jest inwestycja oznaczona jest na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem: UO - przeznaczenie podstawowe - tereny usług oświaty na wydzielonych działkach, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 111 z 30 marca 2001 r.).

Planowaną inwestycję zaliczono do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w załączniku nr II pkt 10b) Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre  przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (dyrektywa zmieniająca: 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r.)

Na podstawie art.  64 ust. 1 i 2 ustawy OOŚ, pismem z dnia 13.01.2010 r. organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej sprawie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem nr NZ/LM - 4325 - 1 - 3/10 z dnia 28.01.2010 r. stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573, z późn. zm.), jak również nie jest wymienione w Dyrektywie Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Ponadto zgodnie z Zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich” projekty o charakterze miejskim tj. termiczna izolacja budynków nie są objęte aneksem II dyrektywy EIA i nie mogą znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym organ współdziałający postanowił odstąpić od wyrażenia opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-028/1/10/md z dnia 01.02.2010 r. postanowił odmówić wyrażenia opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia  polegającego na termomodernizacji Przedszkola nr 3 w Namysłowie, ul. Partyzantów 3. Zdaniem organu planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573, z późn. zm.) jak również nie jest wymienione w Dyrektywie Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Uznano, że zgodnie z Zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla "przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich", projekty o charakterze miejskim takie jak: budowa boisk szkolnych, przedszkoli, sal gimnastycznych, termiczna izolacja budynków, remonty obiektów istniejących oraz przebudowy i dobudowy, zmiany pokrycia dachów itp. nie są objęte aneksem II dyrektywy EIA i nie mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego postanowiono odmówić wyrażenia opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, które zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W toku postępowania strony nie zgłosiły żadnych uwag, wniosków bądź zastrzeżeń dot. przedmiotowego postępowania. Nie odnotowano również aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

Po przeanalizowaniu dokumentów przedstawionych przez inwestora, biorąc pod uwagę stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla "przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich" dla potencjalnych beneficjentów środków UE uznano, iż uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji nie jest wymagane. Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy OOŚ uzyskanie w/w decyzji jest wymagane jedynie dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, sklasyfikowanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573, z późn. zm.). Inwestycja pn.: "Termomodernizacja Przedszkola nr 3, Namysłów, ul. Partyzantów 3" nie jest objęta w/w rozporządzeniem oraz nie kwalifikuje się do przedsięwzięć zawartych w dyrektywie Rady 85/337/EWG.

Wobec powyższego wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia stało się bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn  stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-02-09
Data udostępnienia do publikacji: 2010-02-15

 

 

 

 


GK.IV.7624/04/10 Namysłów, dn. 10.02.2010 r.

OGŁOSZENIE

Informuję, że zgodnie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w dniu 09.02.2010 roku została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja Przedszkola nr 3, Namysłów, ul. Partyzantów 3" na działce nr: 1142/1 obręb ewidencyjny Namysłów.
W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz ze stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-02-10
Data udostępnienia do publikacji: 2010-02-15