Przejdź do treści strony WCAG

GK.IV.7624/16/10 - Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Smogorzów

GK.IV.7624/16/10 Namysłów, dn. 28.05.2010 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98  poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 16.04.2010 r. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Namysłów, ul. Parkowa 13, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Smogorzów".

W ramach inwestycji przewiduje się budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni całkowitej ok. 2,00 ha, lustra wody 1,55 ha. Obiekt kopany ziemny. Przewidywana objętość retencjonowanej wody - 36000 m3.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok. nr 17 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-05-28
Data udostępnienia do publikacji: 2010-05-31