Przejdź do treści strony WCAG

GK.IV.7624/10/10 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380

GK.IV.7624/10/10 Namysłów, 20.04.2010 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 23.03.2010 r. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380"

Przedsięwzięcie polega na poprawie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku w km 8+970 do 11+380 między miejscowościami Przeczów a Mikowice. W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi oraz wykonanie poboczy wzdłuż drogi na w/w odcinku (tj. 2200 mb). Projektowana inwestycja będzie prowadzona na następujących działkach:
- 185/7 obręb Przeczów k.m. 1
- 394 obręb Mikowice k.m. 1

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 17 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) oraz Dyrektywą Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG (Załącznik II, pkt 10 d).

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu. W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)  oraz art. 49 K.p.a. - informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie - w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na  tablicy ogłoszeń w miejscu prowadzenia inwestycji /miejscowości Przeczów i Mikowice/.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-04-20

 

 

 


GK.IV.7624/10/10 Namysłów, dn. 17.06.2010 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą OOŚ, w związku z § 3 ust.1  pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) i załącznikiem II pkt 10 d) Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380"

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380".

Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna stanowią załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w dniu 20.04.2009 r. na wniosek inwestora: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380".

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) - zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Jednocześnie poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących inwestycji, wskazując 21 dniowy termin na ich wniesienie.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest poprawa parametrów technicznych drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku w km 8+970 do 11+380 między miejscowościami Przeczów a Mikowice. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na działkach zlokalizowanych na terenie gminy Namysłów:

 • 185/7 obręb Przeczów
 • 394 obręb Mikowice.

W związku z tym, iż planowana inwestycja należy do przedsięwzięć zgodnych z § 3 ust. 1 pkt 56) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) oraz z załącznikiem II pkt 10 d) Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane, działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ w dniu 20.04.2010 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenia jego zakresu.

Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-224/10/1/ioc z dnia 24.05.2010 r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-1-22/10 z dnia 19.05.2010 r. wyrazili opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie występuje konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu  po zapoznaniu się z dokumentacją przedmiotowej sprawy stwierdził, że inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko (w tym na tereny cenne przyrodniczo) oraz zdrowie i warunki życia ludzi. Zdaniem organu podstawą do odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ustawy OOŚ, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Organ opiniujący przy swojej ocenie wziął pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia, jego usytuowanie, charakter oraz skalę oddziaływania na środowisko i uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie po szczegółowym zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdził, iż emitowane w trakcie  budowy zanieczyszczenia, hałas, wibracje będą miały charakter krótkotrwały, a wszelkie niedogodności związane z realizacją przedsięwzięcia będą chwilowe. Po realizacji projektu poprawiona zostanie płynność ruchu i bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników drogi.

W trakcie całego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące w/w inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu jw.

Burmistrz Namysłowa, biorąc pod uwagę opinie organów współdziałających oraz kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ, określonymi w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) po szczegółowej analizie cech przedsięwzięcia stwierdził, iż:

skala i wielkość przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Przeczów i Mikowice. Przedmiotowy odcinek drogi stanowi ciąg drogi wojewódzkiej nr 396. Inwestycja polega na poprawie parametrów technicznych przedmiotowej drogi. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej konstrukcji drogi oraz wykonanie poboczy wzdłuż przedmiotowej drogi. Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany warunków wykorzystania terenu. Nastąpi jedynie tymczasowe zajęcie terenu na czas budowy. Po realizacji przedsięwzięcia powierzchnia terenu zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. Zakres inwestycyjny przedsięwzięcia obejmuje działki: nr 185/7 w Przeczowie i nr 394 w Mikowicach.

Przedsięwzięcie nie ma związku z innymi przedsięwzięciami i nie zachodzą okoliczności kumulowania się oddziaływań.

Faza eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie związana z wykorzystywaniem wody, paliwa, energii oraz innych surowców i materiałów.

W ramach inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków socjalno - bytowych oraz ścieków technologicznych. Wody opadowe odprowadzane będą do rowów przydrożnych.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie charakteryzował się powstawaniem odpadów z budowy, remontów i demontażu infrastruktury drogowej (gr. 17 w katalogu odpadów), natomiast etap eksploatacji inwestycji będzie związany z powstawaniem odpadów komunalnych z grupy 20. Powstające odpady będą czasowo składowane, a następnie sukcesywnie wywożone przez specjalistyczne firmy. Sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów będzie zgodny z obowiązującym stanem prawnym. Miejsca budowy, po zakończeniu prac doprowadzone będą do stanu pierwotnego.

W trakcie budowy nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu i zanieczyszczeń do powietrza dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych, a w fazie eksploatacji nastąpi przywrócenie płynności ruchu pojazdów  i znaczne zmniejszenie uciążliwości akustycznych. Na etapie realizacji przewiduje się jedynie nieznaczne utrudnienia komunikacyjne. Będą one miały charakter krótkotrwały i odwracalny.

Główna emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza będzie związana z pracą sprzętu budowlanego i ruchem pojazdów samochodowych. Emisja ta będzie zachodzić jedynie w godzinach pracy, a wielkość emitowanych zanieczyszczeń zależeć będzie od czasu pracy urządzeń budowlanych. Realizacja nie będzie powodować przekroczenia wartości normatywnych w powietrzu, a emisja spalin po zakończeniu realizacji projektu ulegnie zmniejszeniu.

Po oddaniu do eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie będzie stwarzała zagrożenia dla stanu środowiska przyrodniczego. Realizacja inwestycji znacznie zmniejszy zagrożenia długoterminowe, związane z eksploatacją drogi przez użytkowników w stosunku do stanu istniejącego.

Planowana inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, ze względu na zastosowania najlepszych dostępnych technologii.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach położonych na terenie gminy Namysłów w miejscowości:

Przeczów dz. nr 185/7
Mikowice dz. nr 394

oznaczonych na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem:

G - droga krajowa, IV klasy technicznej

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów, Niwki, Krasowice zatwierdzonym Uchwałą nr XXIII/346/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 40 poz. 264 z 18 maja 2001 r.) oraz zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Mikowice, Ligota Książęca, Brzozowiec zatwierdzonym Uchwałą nr XXIII/344/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 39 poz. 255 z 17 maja 2001 r.).

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:

 • obszarami wodno - błotnymi - nie występują,
 • obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
 • obszarami wybrzeży - nie występują,
 • obszarami górskimi i leśnymi - nie występują,
 • obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
 • obszarami, na których standardy jakości zostały przekroczone - nie występują,
 • obszarami przylegającymi do jezior - nie występują,
 • uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej - nie występują.
 • Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, tj. obszarowe formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku nr 92 poz. 880, z późn. zm.), w tym obszary Natura 2000 - działka nr 394 położona w Mikowicach oraz działka nr 185/7 położona w Przeczowie znajdują się w granicy obszaru chronionego krajobrazu. Poza tym przedsięwzięcie  będzie realizowane poza pozostałymi obszarami wymagającymi specjalnej ochrony.
 • Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne - część działki nr 185/7 położonej w Przeczowie znajduje się w granicy ochrony zabytkowego układu ruralistycznego.
 • Inwestycja nie ma wpływu na gęstość zaludnienia.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie wiejskim i będzie miało zasięg lokalny. Inwestycja nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie spowoduje zmiany dotychczasowej liczby ludności. Istniejący stan intensywności zabudowy wzdłuż pasa drogi nie przewiduje zwiększenie liczby ludności.

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną. Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia będzie występować jedynie na etapie realizacji i będzie miało charakter krótkotrwały i odwracalny. Na etapie eksploatacji drogi nie przewiduje się żadnego dodatkowego oddziaływania w stosunku do stanu istniejącego. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa stanu środowiska m.in. poprzez przywrócenie płynności ruchu na drodze oraz ograniczenie emisji pyłów podczas jazdy pojazdów. Wykonanie nowej konstrukcji drogi zwiększy bezpieczeństwo ruchu na drodze, co przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców oraz wszystkich użytkowników drogi.

Na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 16.06.2010 r. wydał postanowienie nr GK.IV.7624/10/10 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380" zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu, w publicznie dostępnym wykazie danych  oraz w miejscu prowadzenia inwestycji, poprzez przekazanie sołtysom wsi Przeczów i Mikowice do opublikowania na tablicach ogłoszeń w danych miejscowościach.

W toku postępowania administracyjnego nie odnotowano aby strony wniosły uwagi, protesty lub wnioski dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw. Nie stwierdzono również aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Ogłoszenie o wydaniu niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635.).

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-06-17
Data udostępnienia do publikacji: 2010-06-23

 

 

 

 


GK.IV.7624/10/10 Namysłów, dn. 18.06.2010 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 17.06.2010 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380"

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-06-18
Data udostępnienia do publikacji: 2010-06-23