Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

GK.IV.7624/13/10 - Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Smarchowice Wielkie w ciągu drogi krajowej DK39

GK.IV.7624/13/10 Namysłów, dn. 27.04.2010 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 31.03.2010 r., Pana Adama Skardowskiego, AQUASERV Biuro Projektowo - Technologiczne, ul. Luboszycka 11, 45-215 Opole, działającego w imieniu Gminy Namysłów, na podstawie pełnomocnictwa Nr Or.II-0113-1/25/09 z dnia 29.12.2009 r. udzielonego przez Burmistrza Namysłowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Smarchowice Wielkie w ciągu drogi krajowej DK39".

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej we wsi Smarchowice Wielkie w gminie Namysłów i odprowadzenie ścieków deszczowych z pasa drogi krajowej nr DK39. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie granic administracyjnych gminy Namysłów na działkach: 351, 355, 60/1, 168/2 obręb: Smarchowice Wielkie.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 17 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)  oraz art. 49 K.p.a. - informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie - w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na  tablicy ogłoszeń w miejscu prowadzenia inwestycji /Smarchowice Wielkie/.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-04-27
Data udostępnienia do publikacji: 2010-04-28

 

 

 

 


GK.IV.7624/13/10 Namysłów, dn. 17.06.2010 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 63 ust.2, art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust.1 pkt 72a, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573, z późn. zm.),

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Smarchowice Wielkie w ciągu drogi krajowej DK39".

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w dniu 27.04.2010 r. na wniosek Pana Adama Skardowskiego, AQUASERV Biuro Projektowo - Technologiczne, ul. Luboszycka 11, 45-215 Opole działającego w imieniu Gminy Namysłów, na podstawie pełnomocnictwa Nr Or.II-0113-1/25/09 z dnia 29.12.2009 r. udzielonego przez Burmistrza Namysłowa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Smarchowice Wielkie w ciągu drogi krajowej DK39".

Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:10 000.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających (wskazując 21 dniowy termin na wniesienie uwag i wniosków dotyczących inwestycji), zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, stronie internetowej tut. Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu prowadzenia inwestycji, poprzez przekazanie informacji sołtysowi wsi Smarchowice Wielkie, z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń. W myśl art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ w sytuacji, gdy liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano przepis art. 49 Kpa.

Przedsięwzięcie: pn. "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Smarchowice Wielkie w ciągu drogi krajowej DK39", w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573, z późn. zm.) zakwalifikowano do przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 72a), dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy OOŚ w dniu 27.04.2010 r. zwrócono się do organów współdziałających tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko i ustalenia jej zakresu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-209/1/10/md z dnia 12.05.2010 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Smarchowice Wielkie w ciągu drogi krajowej DK39" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skala oddziaływania na środowisko nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko, dlatego uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną  nr NZ/LM-4325-1-19-01/10 z dnia 10.05.2010 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po szczegółowym zapoznaniu z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko organ opiniujący stwierdził, że realizacja przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na środowisko gruntowo - wodne poprzez zapewnienie właściwego poziomu oczyszczania ścieków deszczowych z pasa drogowego drogi krajowej DK39. Uznano, że wszelkie niedogodności związane z przedsięwzięciem będą chwilowe, presja wywierana na środowisko przez przedmiotowe przedsięwzięcie będzie nieznaczna w fazie budowy (przy właściwym doborze sprzętu budowlanego i zastosowaniu odpowiednich technologii), a roboty wykonywane będą zgodnie z obowiązujący i przepisami i normami.

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące inwestycji, polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowe Smarchowice w ciągu drogi krajowej DK39. Nie odnotowano aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ, określone w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.). Uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
  1.1 Skali przedsięwzięcia wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
  Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Smarchowice Wielkie w ciągu drogi krajowej DK39, w obrębie granic administracyjnych Gminy Namysłów, powiat namysłowski. Zakres inwestycyjny obejmuje działki nr: 351, 355, 60/1 i 168/2. Kanały sanitarne i deszczowe ułożone będą w jednym wykopie. Zanieczyszczone ścieki deszczowe przed wprowadzeniem do rowu melioracyjnego będą oczyszczone z piasku i zawiesiny w osadnikach wód deszczowych oraz piaskownikach. Wydzielono trzy zlewnie ścieków deszczowych przyporządkowane następującym wylotom do rowów:
  - wylot W1 Q max = 115 dm3/s,
  - wylot W2 Q max = 145 dm3/s,
  - wylot W3 Q max = 106 dm3/s.
  Rozmiar przedmiotowej inwestycji:
  - kanał deszczowy (KD1 Ø 0,4 m Ø 0,3 m) - dł. 732 m,
  - kanał deszczowy (KD2 Ø 0,5 m Ø 0,4 m Ø 0,3 m) - dł. 1063 m,
  - kanał deszczowy (KD3 Ø 0,4 m Ø 0,3 m ) - dł. 853 m.
  Łączna długość kanałów deszczowych: 2648 m.
  Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany warunków wykorzystania terenu. Nastąpi jedynie tymczasowe zajęcie terenu na czas budowy sieci kanalizacji deszczowej. Powierzchnia terenu po realizacji inwestycji zostanie przywrócona do stanu pierwotnego.
  1.2. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
  Planowana inwestycja nie spowoduje skumulowanego oddziaływania z innymi przedsięwzięciami.
  1.3. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
  Zakres prac inwestycyjnych przewiduje wykorzystanie piasku z zakładu posiadającego odpowiednią koncesję.
  1.4. Emisja i występowanie innych uciążliwości:
  Ścieki technologiczne
  Planowany zakres prac inwestycyjnych nie przewiduje powstawania ścieków technologicznych.
  Odpady
  W czasie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą niewielkie ilości odpadów budowlanych. Humus, który zostanie zdjęty podczas wykonywania robót wykorzystany będzie do niwelacji terenu. Pozostałe odpady będą odpowiednio magazynowane, a następnie sukcesywnie wywożone przez uprawnione do tego podmioty. Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu prac będą doprowadzone do ich pierwotnego stanu.
  Emisja zanieczyszczeń do powietrza, hałas
  W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpią niewielkie uciążliwości, spowodowane pracą urządzeń i maszyn budowlanych oraz wzmożonym ruchem pojazdów. Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji będzie lokalne i krótkotrwałe. Emisja zachodzić będzie  w godzinach pracy, a ilość emitowanych zanieczyszczeń zależeć będzie od czasu pracy urządzeń. Przewidziana do realizacji budowa kanalizacji deszczowej na etapie eksploatacji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Inwestycja wpłynie pozytywnie na stan środowiska gruntowo - wodnego.
  1.5. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.
  Planowana inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii.
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
  • obszary wodno - błotne o raz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
  • obszary wybrzeży - nie występują,
  • obszary górskie i leśne - nie występują,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  • obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona , w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe obszary ochrony przyrody - przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach znajdujących się w granicy obszaru chronionego krajobrazu, jednak ze względu na publiczny charakter przedsięwzięcia nie ma przesłanek do zakazu realizacji tego przedsięwzięcia,
  • obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone - nie występują,
  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne - nie występują,
  • gęstość zaludnienia – przewidziana budowa kanalizacji deszczowej nie ma wpływu na gęstość zaludnienia,
  • obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują,

   Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Wielkie, Nowe Smarchowice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/415/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 czerwca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 69 poz. 552 z 7 sierpnia 2001 r.).
    
   Działki, na których realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie oznaczone są na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego następującymi symbolami:
   Mn - istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku),
   Rp - tereny użytków rolnych – uprawy polowe (grunty orne),
   Rz - tereny użytków rolnych tereny trwałych użytków rolnych,
   G - droga krajowa nr 453, IV klasy technicznej,

   Planowana inwestycja nie ma wpływu na walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu, na którym będzie realizowana.
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  3.1. Zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

  Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, oraz nie ma wpływu na dotychczasową liczbę ludności.
  3.2. Transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze
  Przedsięwzięcie nie będzie wymagać przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
  3.3. Wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej
  Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie wpłynie obciążająco na istniejącą infrastrukturę techniczną.
  3.4. Prawdopodobieństwo oddziaływania
  W ramach przedsięwzięcia przewiduje się jedynie na etapie budowy krótkotrwałe i lokalne oddziaływania na środowisko. Natomiast na etapie eksploatacji inwestycja będzie wykazywała neutralny bądź pozytywny charakter dla środowiska naturalnego. Nie przewiduje się żadnego dodatkowego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  3.5. Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania
  Oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi może wystąpić jedynie na etapie realizacji i będzie miało charakter krótkotrwały i odwracalny. Przedsięwzięcie realizowane będzie miało zasięg lokalny, realizowane będzie na terenie wiejskim, w miejscowości Smarchowice Wielkie  (obręb administracyjny: Gmina Namysłów). Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa środowiska poprzez poprawę jakości środowiska wodno - gruntowego i zapewnienie właściwego poziomu oczyszczania ścieków deszczowych.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej uwarunkowania oraz stanowiska organów opiniujących: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz ze względu na brak innych uwag i zastrzeżeń w trakcie postępowania Burmistrz Namysłowa postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsze postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej tut. Urzędu (w Biuletynie Informacji Publicznej) oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu prowadzenia inwestycji (Smarchowice Wielkie).

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.), zażalenie na to postanowienie nie przysługuje.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-06-17
Data udostępnienia do publikacji: 2010-06-23

 

 

 

 


GK.IV.7624/13/10 Namysłów, dn. 17.06.2010 r.

OBWIESZCZENIE
o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 11 i art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 17.06.2010 r. zostało wydane postanowienie nr GK.IV.7624/13/10 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Smarchowice Wielkie w ciągu drogi krajowej DK39" - inwestor: Gmina Namysłów.

Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Smarchowice Wielkie w ciągu drogi krajowej DK39, obręb administracyjny Gmina Namysłów. Zakres inwestycyjny przedsięwzięcia obejmuje działki nr: 351, 355, 60/1, 168/2.

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 17 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 077 419-03-46.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-06-17
Data udostępnienia do publikacji: 2010-06-23

 

 

 

 


GK.IV.7624/13/10 Namysłów, dn. 18.06.2010 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 72 a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573, z późn. zm.),

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Smarchowice Wielkie w ciągu drogi krajowej DK39".

Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) na wniosek inwestora: Pana Adama Skardowskiego, AQUASERV Biuro Projektowo - Technologiczne, ul. Luboszycka 11, 45-215 Opole, działającego w imieniu Gminy Namysłów, na podstawie pełnomocnictwa Nr Or.II-0113-1/25/09 z dnia 29 grudnia 2009 r., w dniu 27.04.2010 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Smarchowice Wielkie w ciągu drogi krajowej DK39". Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:10 000.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających, zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej tut. Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu prowadzenia inwestycji (tablica ogłoszeń w miejscowości Smarchowice Wielkie). Ponadto poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w terminie do 21 dni od dnia doręczenia w/w zawiadomienia. W myśl art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ w sytuacji, gdy liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano przepis art. 49 Kpa.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Smarchowice Wielkie w ciągu drogi krajowej DK39, w powiecie namysłowskim na działkach nr: 351, 355, 60/1, 168/2.

Planowaną inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 72 a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany. W związku z powyższym zwrócono się do organów współdziałających o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-209/1/10/md z dnia 12.05.2010 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Smarchowice Wielkie w ciągu drogi krajowej DK39" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skala oddziaływania na środowisko nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko, dlatego uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną  nr NZ/LM-4325-1-19-01/10 z dnia 10.05.2010 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po szczegółowym zapoznaniu z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko organ opiniujący stwierdził, że realizacja przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na środowisko gruntowo - wodne poprzez zapewnienie właściwego poziomu oczyszczania ścieków deszczowych z pasa drogowego drogi krajowej DK39. Uznano, że wszelkie niedogodności związane z przedsięwzięciem będą chwilowe, presja wywierana na środowisko przez przedmiotowe przedsięwzięcie będzie nieznaczna w fazie budowy (przy właściwym doborze sprzętu budowlanego i zastosowaniu odpowiednich technologii), a roboty wykonywane będą zgodnie z obowiązujący i przepisami i normami.

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące inwestycji, polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowe Smarchowice w ciągu drogi krajowej DK39. Nie odnotowano aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

Burmistrz Namysłowa, kierując się kryteriami o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ, określonymi w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po przeprowadzonej analizie cech przedsięwzięcia stwierdził, iż projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany warunków wykorzystania terenu. Nastąpi jedynie tymczasowe zajęcie terenu na czas budowy sieci kanalizacji deszczowej. Powierzchnia terenu po realizacji inwestycji zostanie przywrócona do stanu pierwotnego.

Kanały sanitarne i deszczowe ułożone będą w jednym wykopie. Zanieczyszczone ścieki deszczowe przed wprowadzeniem do rowu melioracyjnego będą oczyszczone z piasku i zawiesiny w osadnikach wód deszczowych oraz piaskownikach. Wydzielono trzy zlewnie ścieków deszczowych przyporządkowane następującym wylotom do rowów:
- wylot W1 Q max = 115 dm3/s,
- wylot W2 Q max = 145 dm3/s,
- wylot W3 Q max = 106 dm3/s.
Rozmiar przedmiotowej inwestycji:
- kanał deszczowy (KD1 Ø 0,4 m Ø 0,3 m) - dł. 732 m,
- kanał deszczowy (KD2 Ø 0,5 m Ø 0,4 m Ø 0,3 m) - dł. 1063 m,
- kanał deszczowy (KD3 Ø 0,4 m Ø 0,3 m ) - dł. 853 m.
Łączna długość kanałów deszczowych: 2648 m.

Realizacja inwestycji nie ma powiązania z innymi przedsięwzięciami, w związku z czym nie zachodzi ryzyko kumulowania się oddziaływań.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane zasoby naturalne w postaci piasku z zakładu posiadającego koncesję geologiczną na wydobycie kopalin.

Planowany zakres prac inwestycyjnych nie przewiduje powstawania ścieków technologicznych. Na etapie realizacji powstawać będą niewielkie ilości odpadów budowlanych, które będą odpowiednio magazynowane, a następnie sukcesywnie wywożone przez uprawnione do tego podmioty. Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu prac będą doprowadzone do ich pierwotnego stanu. Humus, który zostanie zdjęty podczas wykonywania robót wykorzystany będzie do niwelacji terenu. W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpią niewielkie uciążliwości, spowodowane pracą urządzeń i maszyn budowlanych oraz wzmożonym ruchem pojazdów. Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji będzie lokalne i krótkotrwałe, o charakterze odwracalnym. Emisja zachodzić będzie  jedynie w godzinach pracy i będzie ograniczać się do terenów działek, na których planowana jest inwestycja. Przewidziana do realizacji budowa kanalizacji deszczowej na etapie eksploatacji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na stan środowiska gruntowo - wodnego.

Dzięki zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii planowana inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii.
Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:

 • obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 • obszarami wybrzeży, obszarami górskimi i leśnymi,
 • obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
 • obszarami, na których standardy jakości zostały przekroczone,
 • obszarami przylegającymi do jezior, uzdrowiskami oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej,
 • obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne,

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach znajdujących się w granicy obszaru chronionego krajobrazu, jednak ze względu na publiczny charakter przedsięwzięcia nie ma przesłanek do zakazu realizacji tego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza pozostałymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Ze względu na charakter planowanych prac, przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska przyrodnicze, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000. Przewidziana budowa kanalizacji deszczowej nie ma wpływu na gęstość zaludnienia.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Wielkie, Nowe Smarchowice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/415/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 czerwca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 69 poz. 552 z 7 sierpnia 2001 r.).

Działki, na których realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie oznaczone są na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego następującymi symbolami:
Mn - istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku),
Rp - tereny użytków rolnych – uprawy polowe (grunty orne),
Rz - tereny użytków rolnych tereny trwałych użytków rolnych,
G - droga krajowa nr 453, IV klasy technicznej,

Planowana inwestycja nie ma wpływu na walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu, na którym będzie realizowana. Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania oraz zmiany dotychczasowej liczby ludności. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko. Realizacja inwestycji nie obciąży istniejącej infrastruktury technicznej. Oddziaływanie na etapie budowy będzie miało charakter krótkotrwały i odwracalny. Oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi będzie występowało jedynie na etapie realizacji. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu środowiska gruntowo - wodnego  oraz zostanie zapewniony właściwy poziom oczyszczania ścieków deszczowych. Przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Smarchowice Wielkie, gmina Namysłów, powiat namysłowski i będzie miało zasięg lokalny.

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 17.06.2010 r. wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie o postanowieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji (tablica ogłoszeń w m. Smarchowice Wielkie).

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski społeczności zamieszkującej na obszarze objętym inwestycją. Nie odnotowano również aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc pod uwagę informacje o powyższych uwarunkowaniach orzeczono jak w sentencji.

Informacja o niniejszej decyzji zostaje umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych w dokumentach prowadzonych przez Burmistrza Namysłowa, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie o raz w miejscu prowadzenia inwestycji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635.).

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-06-18
Data udostępnienia do publikacji: 2010-06-23

 

 

 

 


GK.IV.7624/13/10 Namysłów, dn. 18.06.2010 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.)

informuję

że w dniu 18.06.2010 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Smarchowice Wielkie w ciągu drogi krajowej DK39".

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-06-18
Data udostępnienia do publikacji: 2010-06-23
Metryczka
 • opublikowano:
  28-04-2010 09:16
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  23-06-2010 11:40
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 4008
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu