Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

GK.IV.7624/15/10 - Rozbudowa stacji paliw

GK.IV.7624/15/10 Namysłów, dn. 17.05.2010 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 15.04.2010 r. inwestora: Hurt - Detal Opał, Materiały Budowlane, Paliwa, Oleje, Barbara Makuch, ul. Sycowska 1, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji paliw".

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa stacji paliw, zlokalizowanej przy ul. Sycowskiej w Namysłowie, działka nr 6/5 o pow. 14211 m2. Pojemność projektowanych zbiorników:

a) olej napędowy 60 000 l.
b) benzyna 30 000 l.
c) gaz LPG 15 000 l.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 35 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. nr 257, poz. 2573, z późn. zm.), stosownie do załącznika II pkt 6 c) Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko gdzie przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok.
Nr 17 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-05-17
Data udostępnienia do publikacji: 2010-05-19

 

 

 

 


GK.IV.7624/15/10 Namysłów, dnia 06.07.2010 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku  z art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573, z późn. zm.) i załącznikiem II, pkt 6 c) Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko

postanawiam

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa stacji paliw" i jednocześnie zobowiązuję inwestora tj.: Hurt - Detal Opał, Materiały Budowlane, Paliwa, Oleje, Barbara Makuch, ul. Sycowska 1, 46-100 Namysłów do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, w ustalonym poniżej zakresie.

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ i powinien  zawierać:

 1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
  1. charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
  2. główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
  3. przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
 2. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 3. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 4. opis analizowanych wariantów, w tym:
  1. wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
  2. wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
 5. określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów;
 6. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
  1. ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
  2. powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
  3. dobra materialne,
  4. zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
  5. wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
 7. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
  1. istnienia przedsięwzięcia,
  2. wykorzystywania zasobów środowiska,
  3. emisji;
 8. opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko;
 9. jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
 10. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;
 11. przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
 12. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 13. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
 14. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania;
 15. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
 16. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;
 17. nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
 18. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

W raporcie należy uwzględnić ewentualne nakładanie się oddziaływań  przedsięwzięć znajdujących się w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia.
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy przedłożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

UZASADNIENIE

W dniu 17.05.2010 r. na wniosek inwestora: Hurt - Detal Opał, Materiały Budowlane, Paliwa, Oleje, Barbara Makuch, ul. Sycowska 1, 46-100 Namysłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji paliw”, Namysłów działka nr 6/5. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu oraz wypis  i wyrys z mapy ewidencyjnej w  skali 1:2 000.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w dniu 16.09.2009 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w miejscu prowadzenia inwestycji.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę stacji paliw, zlokalizowanej przy ul. Sycowskiej w Namysłowie, działka nr 6/5 o pow. 14211 m2. Pojemność projektowanych zbiorników:

 1. olej napędowy 60 000 l.
 2. benzyna 30 000 l.
 3. gaz LPG 15 000 l.

Planowaną inwestycję zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o której mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy OOŚ i która wymieniona jest w § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) jako: instalacje do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem stacji paliw na gaz płynny oraz do zał. II pkt 6c) Dyrektywy Rady nr 97/11/WE z dnia  03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia  na środowisko, gdzie przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany  jako: pomieszczenia i urządzenia do magazynowania ropy naftowej, produktów petrochemicznych i chemicznych.

Burmistrz Namysłowa, działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ, w dniu 17.05.2010 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i jego ewentualnego zakresu.

W trakcie postępowania nie odnotowano aby strony zgłosiły uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji. Nie stwierdzono również aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-1-25/10 z dnia 02.05.2010 r. zaproponował nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zdaniem organu zakres raportu powinien spełniać wymagania art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ. Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz załączoną kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie stwierdzono, iż ze względu na bliską zabudowę mieszkaniowo - usługową zasadne jest nałożenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-247/10/MW z dnia 07.06.2010 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa stacji paliw" w Namysłowie przy ul. Sycowskiej istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOŚ, z wyłączeniem wymogu określonego w art. 66. ust. 1 pkt 4 tj. opisu przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia oraz pkt 16 - w zakresie dotyczącym propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. Zdaniem organu j. w. rozbudowa przedmiotowej stacji paliw może przyczynić się do pogorszenia klimatu akustycznego na terenach prawnie chronionych przed hałasem oraz stanowi potencjalne źródło zanieczyszczenia wód podziemnych i ziemi dlatego postanowiono zaproponować przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem niniejszego postanowienia dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ.

Uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj  i charakterystykę przedsięwzięcia:
  1. skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:
   planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 6/5 (obręb Namysłów) o pow. 14 211 m2. Istniejąca zabudowa zajmuje teren o powierzchni 1 316 m2. Na terenie stacji znajdują się obecnie zbiorniki na olej napędowy: 20 000 l i 10 000 l; na benzynę: dwa zbiorniki po 10 000 l oraz 2 zbiorniki na gaz LPG: po 4 800 l. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie podziemnych zbiorników magazynowych na olej napędowy o poj. 60 000 l, na benzynę o poj. 30 000 l oraz na gaz LPG o poj. 15 000 l. W ramach inwestycji przewiduje się również budowę budynku obsługi klienta z pełnym zapleczem sanitarno - socjalnym o pow. 200 m2, likwidację istniejących zbiorników podziemnych jedno płaszczowych do magazynowania paliw oraz naziemnych zbiorników gazu LPG jak również likwidację istniejącego budynku o pow. zabudowy 72 m2. Po realizacji przedsięwzięcia stacja będzie obsługiwała ok. 800 samochodów osobowych oraz ok. 200 samochodów ciężarowych na dobę. Projekt przewiduje powstanie 15 miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych i 10 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych;
  2. powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
   nie powinno zachodzić ryzyko kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze objętym inwestycją;
  3. wykorzystywanie zasobów naturalnych:
   w związku z rozbudową przedmiotowej stacji paliw przewidywane jest pozyskiwanie kruszywa lub piasku z kopalni posiadającej koncesję na wydobycie kruszywa;
  4. emisję i występowanie innych uciążliwości:
   • ścieki socjalno-bytowe w ilości 6 m3/dobę wytwarzane na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
   • wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych zostaną odprowadzone, poprzez istniejący separator substancji ropopochodnych, do kanalizacji deszczowej,
   • odpady z separatora odbierane będą przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą odpowiednie zezwolenia,
   • etap realizacji inwestycji będzie się wiązał z emisją hałasu pochodzącego z pracy maszyn i sprzętu budowlanego, a faza eksploatacji  obiektu będzie związana ze zwiększonym ruchem komunikacyjnym na terenie stacji,
   • eksploatacja rozbudowanej stacji paliw będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza, powstających podczas procesu tankowania paliw.
  5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:
   planowana inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii.
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:
  • obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
  • obszary wybrzeży - nie występują,
  • obszary górskie i leśne - nie występują,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  • obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe obszary ochrony przyrody - nie występują,
  • obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone- nie występują,
  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne - nie występują,
  • gęstość zaludnienia - planowana inwestycja realizowana będzie  na terenie zabudowy usługowo - produkcyjnej i terenu drogi klasy zbiorczej. Nie występuje ryzyko zwiększenia gęstości zaludnienia na tym terenie,
  • obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują.

   Przedsięwzięcie będzie realizowane również poza obszarowymi formami przyrody, o których mowa  w art. 6 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku nr 92 poz. 880, z późn. zm.).

   Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 6/5 położonej w Namysłowie, oznaczonej na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami:
   UP - teren zabudowy usługowo - produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno - biurowe oraz inne o podobnym charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
   KDZ - teren drogi klasy zbiorczej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.).
    
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  1. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą   przedsięwzięcie może oddziaływać:
   wszelkie oddziaływania powinny się ograniczać do działki, do której inwestor ma tytuł prawny. Inwestycja nie spowoduje zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności,
  2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
   zakres przedsięwzięcia nie ma transgranicznego charakteru oddziaływania.
  3. wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
   Realizacja przedsięwzięcia będzie związana ze wzrostem natężenia ruchu do rozbudowywanej stacji paliw, a tym samym spowoduje wzrost emisji zanieczyszczeń. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje zwiększona kumulację oddziaływania w zakresie emisji hałasu w stosunku do stanu obecnego. Eksploatacja obiektu będzie wymagała dostawy mediów, jak: woda i energia elektryczna. W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia istnieje potencjalne ryzyko negatywnego wpływu na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi.
  4. prawdopodobieństwo oddziaływania:
   nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania,
  5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
   Oddziaływanie występujące podczas prac budowlanych będzie miało charakter okresowy i krótkotrwały. Faza eksploatacji rozbudowywanej stacji będzie związana z emisja hałasu, którego źródłem będzie wzrost natężenia ruchu komunikacyjnego. Oddziaływania te będą miały charakter bezpośredni i stały. Podczas eksploatacji przedmiotowej stacji będą powstawały odpady i ścieki - oddziaływania o charakterze pośrednim.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, a zwłaszcza rodzaj i skalę przedsięwzięcia, wielkość terenu objętego planowaną inwestycją, możliwość występowania uciążliwości i emisji na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, a także uwzględniając w całości opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, po szczegółowej analizie przedłożonej informacji
o planowanym przedsięwzięciu, Burmistrz Namysłowa postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.
Raport o oddziaływaniu na środowisko pozwoli dokonać szczegółowej analizy i oceny:

 • oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko a w szczególności na zdrowie i warunki życia ludzi,
 • możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Informacja o niniejszym postanowieniu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.bip.namyslow.eu), w publicznie dostępnym wykazie danych, oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie 7 dni od daty jego doręczenia - (art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art.141 § 1 i 2 Kpa.).

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-07-06
Data udostępnienia do publikacji: 2010-07-06

 

 

 

 


GK.IV.7624/15/10 Namysłów, dn. 06.07.2010 r.

OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 63 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 06.07.2010 r. zostało wydane postanowienie nr GK.IV.7624/15/10 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,  a tym samym o obowiązku  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa stacji paliw".

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę stacji paliw, zlokalizowanej przy ul. Sycowskiej w Namysłowie, działka nr 6/5 o pow. 14211 m2. Pojemność projektowanych zbiorników:

 1. olej napędowy 60 000 l.
 2. benzyna 30 000 l.
 3. gaz LPG 15 000 l.

Projekt przewiduje powstanie 15 miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych i 10 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 17 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 077 419-03-46.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-07-06
Data udostępnienia do publikacji: 2010-07-06
Metryczka
 • opublikowano:
  19-05-2010 12:28
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  07-07-2010 09:03
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 3076
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu