Przejdź do treści strony WCAG

GK.IV.7624/8/09/10 - Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa

GK.IV.7624/8/09/10 Namysłów, dn. 17.03.2010 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

postanawiam

na żądanie strony podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" działka nr 124/3, ul. Grunwaldzka 16 A, Namysłów.

Uzasadnienie

Firma Usługowo - Handlowa "PLUM" Turbakiewicz Ewelina, ul. Grunwaldzka 16 A w Namysłowie, pismem dnia 28.04.2009 r. wystąpiła do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" działka nr 124/3, ul. Grunwaldzka 16 A, Namysłów.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zaadaptowaniu istniejącego już budynku magazynowego znajdującego się w Namysłowie, przy ul. Grunwaldzkiej na działalność usługową w postaci trzystanowiskowej myjni samochodowej.
Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć zgodnych z załącznikiem II, pkt 10 b) Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.
Ze względu na brak zgodności lokalizacji ww. przedsięwzięcia z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, inwestor wystąpił z wnioskiem o zawieszenie w/w postępowania do czasu zatwierdzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów.
W dniu 01.07.2009 r. Burmistrz Namysłowa na prośbę wnioskodawcy postanowił zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia.
Dnia 04.03.2010 r. weszła w życie uchwała nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, w związku z czym ustąpiła przyczyna zawieszenia postępowania.
W związku z powyższym na wniosek inwestora Firmy Usługowo - Handlowej "Plum", Ewelina Turbakiewicz, ul. Grunwaldzka 16 A, 46-100 Namysłów postanowiono podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-03-17
Data udostępnienia do publikacji: 2010-03-23

 

 

 

 


GK.IV.7624/8/09/10 Namysłów, dn. 17.03.2010 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

informuję

że w dniu 17.03.2010 roku zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa", działka nr 124/3, ul. Grunwaldzka 16 A, Namysłów.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania, w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających w przedmiocie wydania opinii dot. obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-03-17
Data udostępnienia do publikacji: 2010-03-23

 

 

 

 


GK.IV.7624/8/09/10 Namysłów, dn. 27.05.2010 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku  z art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1 i 2, art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.) oraz zał. II pkt 10b) Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko

postanawiam

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" i jednocześnie zobowiązuję inwestora tj.: firmę Usługowo - Handlową "PLUM" Ewelina Turbakiewicz, ul. Grunwaldzka 16 A, 46-100 Namysłów do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, w ustalonym poniżej zakresie.

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska     oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i powinien  zawierać:

 1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
  1. charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
  2. główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
  3. przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
 2. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 3. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 4. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
 5. opis analizowanych wariantów, w tym:
  1. wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
  2. wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
 6. określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów;
 7. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
  1. ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
  2. powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
  3. dobra materialne,
  4. zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
  5. wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
 8. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
  1. istnienia przedsięwzięcia,
  2. wykorzystywania zasobów środowiska,
  3. emisji;
 9. opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko;
 10. jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
 11. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;
 12. przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
 13. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 14. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
 15. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania;
 16. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
 17. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;
 18. nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
 19. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

W raporcie należy uwzględnić ewentualne nakładanie się oddziaływań  przedsięwzięć znajdujących się w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia.
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy przedłożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

UZASADNIENIE

Firma Usługowo - Handlowa "PLUM" Turbakiewicz Ewelina, ul. Grunwaldzka 16 A w Namysłowie, pismem dnia 28.04.2009 r. wystąpiła do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" działka nr 124/3, ul. Grunwaldzka 16 A, Namysłów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu oraz wypis  i wyrys z mapy ewidencyjnej.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało w dniu 22.05.2009 r. wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zaadaptowaniu istniejącego już budynku magazynowego znajdującego się w Namysłowie, przy ul. Grunwaldzkiej na działalność usługową w postaci trzystanowiskowej myjni samochodowej.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć zgodnych z załącznikiem II, pkt 10 b) Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Ze względu na brak zgodności lokalizacji ww. przedsięwzięcia z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, inwestor  w dniu 16.06.2009 r. wystąpił z wnioskiem o zawieszenie w/w postępowania do czasu zatwierdzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Namysłów.

W dniu 01.07.2009 r. Burmistrz Namysłowa na prośbę wnioskodawcy postanowił zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 103 Kodeksu postępowania administracyjnego zawieszenie postępowania wstrzymało bieg terminów przewidzianych w w/w kodeksie.
Dnia 04.03.2010 r. weszła w życie uchwała nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, w związku z czym ustąpiła przyczyna zawieszenia postępowania.
W związku z powyższym na wniosek z dnia 03.03.2010 r. inwestora Firmy Usługowo - Handlowej "Plum", Ewelina Turbakiewicz, ul. Grunwaldzka 16 A, 46-100 Namysłów w dniu 17.03.2010 r. postanowiono podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia.
W dniu 03.03.2010 r. Państwo Irena i Zygmunt Janki oraz Pan Bogdan Janki wnieśli uwagi pisemne dotyczące budowy przedmiotowej ręcznej trzystanowiskowej myjni samochodowej. Zdaniem stron w postępowaniu budowa w/w myjni spowoduje znaczący wzrost natężenia ruchu samochodów oraz zanieczyszczenie otoczenia spalinami. Ponadto podkreślono, że hałas z myjek ciśnieniowych zmniejszy komfort korzystania z posesji sąsiednich. Jednocześnie Państwo Janki nadmienili, iż na terenie planowanej inwestycji w dniu 26.02.2010 r. został wzniesiony płot betonowy, co w konsekwencji ogranicza dostęp światła, utrudnia przepływ powietrza, jak również powoduje uczucie zamknięcia, co zdaniem stron znacząco obniża walory działki przy posesji ul. Grunwaldzka 18.
Postanowienie nr GK.IV.7624/8/09/10 z dnia 17.03.2010 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.
Ogłoszeniem nr GK.IV.7624/8/09/10 z dnia 17.03.2010 r. o wydanym w/w postanowieniu poinformowano strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w przedmiotowej sprawie, podając termin i miejsce na wniesienie ewentualnych uwag i wniosków.

Działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), w dniu 19.03.2010 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i ustalenia jego ewentualnego zakresu.

Od stron biorących udział w postępowaniu tj. Państwa Ireny i Zygmunta Janki, Bogdana Janki, Krystyny Romańczyk w dniu 09.04.2010 r. wpłynął protest przeciwko wybudowaniu przedmiotowej ręcznej trzystanowiskowej myjni samochodowej przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie. Strony podtrzymały argumenty przedstawione we wcześniejszym piśmie z dnia 03.03.2010 r. ponadto podkreśliły, iż planowana inwestycja nie zachowuje stosownych proporcji w zakresie skali przedsięwzięcia oraz zajmowanego terenu - z uwzględnieniem otoczenia mieszkaniowego, planowanego natężenia ruchu oraz poziomu skomunikowania. Wskazano na możliwość pojawienia się hałasu oddziałującego bezpośrednio na sąsiednie posesje, posiadające funkcję wyłącznie mieszkaniową. Wskazano również na możliwość zanieczyszczeń wynikających m.in. z ryzyka wystąpienia awarii, co może spowodować skażenie działki, na której będzie prowadzona przedmiotowa myjnia ale również działek sąsiednich - mieszkaniowych. Zdaniem stron wpływ negatywnego oddziaływania myjni na działki sąsiednie będzie istotny, dlatego skierowano do tut. Urzędu prośbę o wydanie negatywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-1-15/10 z dnia 06.04.2010 r. zaproponował przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zdaniem organu opiniującego powinien spełniać wymogi art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz załączoną kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie stwierdzono, iż ze względu na bliską zabudowę mieszkaniową zasadne jest nałożenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie. W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia wskazano aby szczegółowo przeanalizować i ocenić bezpośredni i pośredni wpływ w/w przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, z uwzględnieniem terenów sąsiednich.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-146/10/jgd z dnia 06.04.2010 r. wezwał inwestora do uzupełnienia informacji o planowanym przedsięwzięciu. Równocześnie poinformowano inwestora, że brak uzupełnienia wniosku do dnia 20.04.2010 r. spowoduje odmowę wyrażenia opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie zawiadomiono, ze sprawa nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) z uwagi na brak pełnej informacji o planowanym przedsięwzięciu.

W dniu 27 kwietnia 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wystąpił do Burmistrza Namysłowa z wnioskiem o zajęcie stanowiska w zakresie zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Namysłów.

W dniu 26.04.2010 r. pismem nr GK.XI.7327/220/2010 Urząd Miejski w Namysłowie  poinformował Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu, że inwestor, będący właścicielem działki nr 124/3 w Namysłowie, na etapie wyłożenia projektu planu do wglądu, złożył uwagę do planu - możliwość lokalizowania usług na działce, uwaga ta została pozytywnie rozpatrzona. W związku z powyższym stwierdzono, że lokalizacja przedsięwzięcia pod nazwą "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-146/10/jgd/aw z dnia 07.05.2010 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" zlokalizowanego na działce nr 124/3, ul. Grunwaldzka 16 A w Namysłowie nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Nie stwierdzono możliwości wystąpienia skumulowanego oddziaływania na środowisko, ani oddziaływania transgranicznego. Zdaniem organu opiniującego eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii, a emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz hałasu będzie miała charakter krótkotrwały i lokalny. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz.U. z 2008 r.  Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem niniejszego postanowienia dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227, z późn. zm).

Uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj  i charakterystykę przedsięwzięcia:
  1. skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:
   planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 124/3 (obręb Namysłów) o pow. 0,3154 ha. W ramach przedsięwzięcia planuje się dostosowanie istniejącego obiektu do wymogów myjni ręcznej dla samochodów osobowych o trzech stanowiskach roboczych. Ilość przewidywanych do obsługi pojazdów wynosi 25 samochodów osobowych na dobę. Pokrycie szata roślinną wynosi ok. 40% powierzchni działki
  2. powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
   istnieje ryzyko kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze realizacji przedmiotowej inwestycji. Na działce nr 124/3 znajduje się budynek o powierzchni 400 m2, w którym prowadzona jest hurtownia kosmetyczno - chemiczna. Wiąże się to ze zwiększeniem natężenia ruchu i wzrostem emisji hałasu i spalin do powietrza atmosferycznego. Kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć może spowodować utrudnienia komunikacyjne i konflikty społeczne ludności zamieszkującej na sąsiednim terenie zabudowy mieszkaniowej.
  3. wykorzystywanie zasobów naturalnych:
   Przewidywane ilości wykorzystanej wody i paliw oraz energii:
   woda - ok. 3,0 m3/d
   energia elektryczna - ok. 3,0 kW/d
   gaz - ok. 1,5 m3/d
  4. emisję i występowanie innych uciążliwości:
   • ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
   • wody opadowe odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
   • planowany zakres prac inwestycyjnych przewiduje powstawanie ścieków technologicznych w ilości ok. 0,3 m3 na dobę. Ścieki te po podczyszczeniu odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej,
   • realizacja przedsięwzięcia spowoduje wytworzenie odpadów budowlanych  z gr. 17 oraz odpadów takich jak: świetlówki, czyściwa, opakowania po detergentach w ilości 250 kg/miesięcznie. Odpady gromadzone będą w pojemnikach i usuwane przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą odpowiednie zezwolenia.
   • emisja zanieczyszczeń będzie pochodziła z wykorzystywania sprzętu budowlanego (na etapie realizacji) i zwiększonego natężenia ruchu pojazdów (na etapie realizacji i eksploatacji), będących źródłem emisji pyłów i gazów do powietrza. Faza eksploatacji obiektu będzie związana również z emisją hałasu, którego źródłem będzie m. in. ruch komunikacyjny i uciążliwości akustyczne spowodowane użytkowaniem obiektu.
  5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:
   planowana inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie powinna nieść za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii,
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:
  • obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
  • obszary wybrzeży - nie występują,
  • obszary górskie i leśne - nie występują,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  • obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe obszary ochrony przyrody - nie występują,
  • obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone - nie występują,
  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne - na działce nr 124/3 znajduje się zabytek archeologiczny nr 52, dla którego przed przystąpieniem do prac ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie badań archeologicznych,
  • gęstość zaludnienia - planowana inwestycja nie ma wpływu na gęstość zaludnienia,
  • obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują.

   Przedsięwzięcie będzie realizowane również poza obszarowymi formami przyrody, o których mowa  w art. 6 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku nr 92 poz. 880, z późn. zm.).

   Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 124/3 położonej w Namysłowie, oznaczonej na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem  MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.).
    
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  1. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą   przedsięwzięcie może oddziaływać:
   przedsięwzięcie nie powoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie powoduje zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności,
  2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
   zakres przedsięwzięcia nie ma transgranicznego charakteru oddziaływania. W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia istnieje potencjalne ryzyko negatywnego wpływu na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi.
  3. wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
   Realizacja przedsięwzięcia będzie związana ze wzrostem natężenia ruchu do projektowanej myjni samochodowej, a tym samym spowoduje wzrost emisji zanieczyszczeń. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje zwiększoną kumulację oddziaływania w zakresie emisji hałasu w stosunku do stanu obecnego.
  4. prawdopodobieństwo oddziaływania:
   nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania,
  5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
   Oddziaływanie występujące podczas prac budowlanych będzie miało charakter okresowy i krótkotrwały. Faza eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia będzie związana z emisją hałasu, którego źródłem będzie użytkowanie obiektu do celów usługowych. Oddziaływania te będą miały charakter bezpośredni i stały. Podczas eksploatacji obiektu będą także powstawały odpady i ścieki; będą to oddziaływania o charakterze pośrednim.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, a zwłaszcza - zasięg i kumulowanie się oddziaływań w zakresie emisji hałasu oraz pyłów i gazów, wielkość terenu objętego planowaną inwestycją, charakter zagospodarowania terenów sąsiadujących z planowanym przedsięwzięciem, uwzględniając protest mieszkańców będących stroną w przedmiotowym postępowaniu oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, po szczegółowej analizie całości dokumentacji, Burmistrz Namysłowa postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Raport o oddziaływaniu na środowisko pozwoli dokonać szczegółowej analizy i oceny:

 • oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko a w szczególności na zdrowie i warunki życia ludzi,
 • możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Informacja o niniejszym postanowieniu zostaje zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej tut. Urzędu (www.bip.namyslow.eu), w publicznie dostępnym wykazie danych oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie 7 dni od daty jego doręczenia - (art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art.141 § 1 i 2 Kpa.).

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-05-27
Data udostępnienia do publikacji: 2010-05-31

 

 

 

 


GK.IV.7624/8/09/10 Namysłów, dn. 27.05.2010 r.

OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 11 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 27.05.2010 r. zostało wydane postanowienie nr GK.IV.7624/8/09/10 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" - inwestor firma Usługowo - Handlowa "PLUM" Ewelina Turbakiewicz, ul. Grunwaldzka 16 A, 46-100 Namysłów.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce nr 124/3 (obręb Namysłów) o pow. 0,3154 ha. W ramach przedsięwzięcia planuje się dostosowanie istniejącego obiektu do wymogów myjni ręcznej dla samochodów osobowych o trzech stanowiskach roboczych. Ilość przewidywanych do obsługi pojazdów wynosi 25 samochodów osobowych na dobę. Pokrycie szata roślinną wynosi ok. 40% powierzchni działki.

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 17 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 077 419-03-46.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-05-27
Data udostępnienia do publikacji: 2010-05-31

 

 

 

 


GK.IV.7624/8/09/10 Namysłów, dn.  16.06.2010 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia1e społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w związku z art. 123 i art. 101 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z postanowieniem Burmistrza Namysłowa nr GK.IV.7624/8/09/10 z dnia 27.05.2010 r. o nałożeniu na inwestora: firmę Usługowo - Handlową  "PLUM" Ewelina Turbakiewicz, ul. Grunwaldzka 16 A, 46-100 Namysłów o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" w Namysłowie

postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

UZASADNIENIE

Firma Usługowo - Handlowa "PLUM" Turbakiewicz Ewelina, ul. Grunwaldzka 16 A w Namysłowie, pismem dnia 28.04.2009 r. wystąpiła do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" działka nr 124/3, ul. Grunwaldzka 16 A, Namysłów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu oraz wypis  i wyrys z mapy ewidencyjnej.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało w dniu 22.05.2009 r. wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć zgodnych z załącznikiem II, pkt 10 b) Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Ze względu na brak zgodności lokalizacji ww. przedsięwzięcia z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, inwestor  w dniu 16.06.2009 r. wystąpił z wnioskiem o zawieszenie w/w postępowania do czasu zatwierdzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Namysłów.
W dniu 01.07.2009 r. Burmistrz Namysłowa na prośbę wnioskodawcy postanowił zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 103 Kodeksu postępowania administracyjnego zawieszenie postępowania wstrzymało bieg terminów przewidzianych w w/w kodeksie.

Dnia 04.03.2010 r. weszła w życie uchwała nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, w związku z czym ustąpiła przyczyna zawieszenia postępowania.
W związku z powyższym na wniosek z dnia 03.03.2010 r. inwestora Firmy Usługowo - Handlowej "Plum", Ewelina Turbakiewicz, ul. Grunwaldzka 16 A, 46-100 Namysłów w dniu 17.03.2010 r. postanowiono podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia.

Działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), w dniu 19.03.2010 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i ustalenia jego ewentualnego zakresu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-1-15/10 z dnia 06.04.2010 r. zaproponował przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-146/10/jgd/aw z dnia 07.05.2010 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą „Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa” zlokalizowanego na działce nr 124/3, ul. Grunwaldzka 16 A w Namysłowie nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Od stron biorących udział w postępowaniu tj. Państwa Ireny i Zygmunta Janki, Bogdana Janki, Krystyny Romańczyk w dniu 09.04.2010 r. wpłynął protest przeciwko wybudowaniu przedmiotowej ręcznej trzystanowiskowej myjni samochodowej przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie.

Zdaniem stron wpływ negatywnego oddziaływania myjni na działki sąsiednie będzie istotny, dlatego skierowano do tut. Urzędu prośbę o wydanie negatywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę, Burmistrz Namysłowa postanowieniem GK.IV.7624/8/09/10 z dnia 27.05.2010 r. nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, który powinien być zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, z późn. zm.).

Na postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" nikt nie złożył zażalenia, dlatego stało się prawomocne.

Działając zgodnie z art. 69 ust. 4  cytowanej wyżej ustawy organ wydaje  postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego kolegium Odwoławczego w opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-06-16
Data udostępnienia do publikacji: 2010-06-17

 

 

 

 


GK.IV.7624/8/09/10 Namysłów, dn. 01.10.2010 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

postanawiam

podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa", w związku ze złożonym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

Firma Usługowo - Handlowa "PLUM" Turbakiewicz Ewelina, ul. Grunwaldzka 16 A w Namysłowie, pismem z dnia 28.04.2009 r. wystąpiła do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa” działka nr 124/3, ul. Grunwaldzka 16 A, Namysłów.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zaadaptowaniu istniejącego już budynku magazynowego znajdującego się w Namysłowie, przy ul. Grunwaldzkiej na działalność usługową w postaci trzystanowiskowej myjni samochodowej.
Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć zgodnych z załącznikiem II, pkt 10 b) Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia
27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.
Ze względu na brak zgodności lokalizacji ww. przedsięwzięcia z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, inwestor wystąpił z wnioskiem o zawieszenie w/w postępowania do czasu zatwierdzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów.
W dniu 01.07.2009 r. Burmistrz Namysłowa na prośbę wnioskodawcy postanowił zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia.
Dnia 04.03.2010 r. weszła w życie uchwała nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, w związku z czym ustąpiła przyczyna zawieszenia postępowania.
W związku z powyższym na wniosek inwestora Firmy Usługowo - Handlowej "Plum", Ewelina Turbakiewicz, ul. Grunwaldzka 16 A,
46-100 Namysłów postanowiono podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia.
Postanowienie nr GK.IV.7624/8/09/10 z dnia 17.03.2010 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.
Ogłoszeniem nr GK.IV.7624/8/09/10 z dnia 17.03.2010 r. o wydanym w/w postanowieniu poinformowano strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w przedmiotowej sprawie, podając termin i miejsce na wniesienie ewentualnych uwag i wniosków.
Działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), w dniu 19.03.2010 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i ustalenia jego ewentualnego zakresu.
Burmistrz Namysłowa w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2008 r. Nr 199, poz.1227, z późn. zm) w dniu 27.05.2010 r. wydał postanowienie nr GK.IV.7624/8/09/10 nakładające na inwestora tj.: firmę Usługowo – Handlową  „PLUM” Ewelina Turbakiewicz, ul. Grunwaldzka 16 A, 46-100 Namysłów obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa". Uznano, że raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Żadna ze stron nie wniosła zażalenia na w/w postanowienie, dlatego z dniem 15.06.2010 r. stało się ono prawomocne.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.) w dniu 16.06.2010 r. postanowieniem nr GK.IV.7624/8/09/10 zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia j. w. do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W dniu 29.09.2010 r inwestor: firma Usługowo - Handlowa  "PLUM" Ewelina Turbakiewicz, ul. Grunwaldzka 16 A, 46-100 Namysłów złożyła raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym postanowiono podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Z-ca Burmistrza
Grzegorz Kubat

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-10-01
Data udostępnienia do publikacji: 2010-10-01

 

 

 

 


GK.IV.7624/8/09/10 Namysłów, dn. 01.10.2010 r.

OBWIESZCZENIE

o sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa” działka nr 124/3, ul. Grunwaldzka 16 A, Namysłów.

Działając na podstawie art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią w/w raportu oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, pok. Nr 17), w godzinach urzędowania. Ponadto informuję o  możliwości składania uwag i wniosków dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) informuję, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Uwagi i wnioski złożone po 15.10.2010 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z-ca Burmistrza
Grzegorz Kubat

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-10-01
Data udostępnienia do publikacji: 2010-10-01

 

 

 

 


GK.IV.7624/8/09/10 Namysłów, dn. 20.10.2010 r.

POSTANOWIENIE

Zgodnie z art. 58 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.)

postanawiam

na wniosek Państwa Ireny i Zygmunta Janki, zam. ul. Grunwaldzka 18, 46-100 Namysłów, przywrócić termin składania uwag i wniosków dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" do dnia 29.10.2010 r.

Uzasadnienie

W związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa", inwestor: firma Usługowo - Handlowa "PLUM" Ewelina Turbakiewicz, ul. Grunwaldzka 16 A, 46-100 Namysłów, w dniu 01.10.2010 r. obwieszczeniem nr GK.IV.7624/8/09/10 Urząd Miejski w Namysłowie poinformował strony o sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w inwestycji.

Działając na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym zawiadomiono strony o możliwości zapoznania się z treścią w/w raportu oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Ponadto poinformowano o możliwości składania uwag i wniosków dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia o sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w inwestycji.

Zgodnie z art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) poinformowano również strony, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Uwagi i wnioski złożone po 15.10.2010 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

W dniu 18.10.2010 r. Państwo Irena i Zygmunt Janki zwrócili się do tut. Urzędu z prośbą o przedłużenie terminu na wniesienie uwag do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" do dnia 29.10.2010 r. z powodu nieobecności, a tym samy braku możliwości wniesienia uwag w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.), postanowiono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 59 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-10-20
Data udostępnienia do publikacji: 2010-10-21