Przejdź do treści strony WCAG

GK.IV.7624/25/10 - Budowa stacji paliw SP 162, w miejscu istniejącej ulegającej rozbiórce przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie (przy drodze wojewódzkiej nr 451)

GK.IV.7624/25/10 Namysłów, dn. 03.11.2010 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 05.10.2010 r. /bez numeru/ Pełnomocników: Piotra Kociołek i Joanny Balasińskiej, reprezentujących firmę "AGP-1 S.C., ul. Przelot 17, 53-153 Wrocław, działających w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego "ORLEN" S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, na podstawie pełnomocnictw z dnia 04.10.2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw SP 162, w miejscu istniejącej ulegającej rozbiórce przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie (przy drodze wojewódzkiej nr 451)", działka nr 8/2.

Rodzaj przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie, w miejscu istniejącej, ulegającej rozbiórce, stacji paliw, przy drodze wojewódzkiej nr 451, w granicy działki nr ew. 8/2. Zakres inwestycyjny obejmuje: budynek sklepu - typ 40, wiata nad dystrybutorami dwusłupowa, altana śmietnikowa, 2 dystrybutory wieloproduktowe MPD, 1 dystrybutor LPG, 1 dystrybutor TIR, 2 dwudzielne zbiorniki paliw (podziemne 50 m3 każdy), 1 podziemny zbiornik LPG (10m3), instalacja paliwowa, instalacja LPG, stanowisko woda odkurzacz powietrze, włączenia komunikacyjne nawierzchnie drogowe + taca szczelna w obrębie dystrybutorów, miejsca parkingowe (w tym dla kierowców niepełnosprawnych) dla samochodów osobowych, instalacje wodno - kanalizacyjne z układem separacji substancji ropopochodnych, znaki komunikacji wewnętrznej, elementy identyfikacyjno - reklamowe.

Inwestycja jest usytuowana w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.  z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.).

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

Związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, budynek B, II piętro, pok. nr 17.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-11-03
Data udostępnienia do publikacji: 2010-11-05