Przejdź do treści strony WCAG

GK.IV.7624/20/10 - Instalacja tryskaczowa ze zbiornikiem p. poż.

GK.IV.7624/20/10 Namysłów, 22.10.2010 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek inwestora: DIEHL CONTROLS POLSKA Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 6, 46-100 Namysłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Instalacja tryskaczowa ze zbiornikiem p. poż."

Projektowana inwestycja będzie zabezpieczać pod względem przeciwpożarowym istniejące obiekty produkcyjne wraz z magazynem. Dane dotyczące działek:
852/4 = 36054 m2
853/7 = 2935 m2
857/6 = 685 m2.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, a uzyskanie w/w decyzji jest wymagane dla planowanych:

 • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 17 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-10-22
Data udostępnienia do publikacji: 2010-10-25

 

 

 

 


GK.IV.7624/20/10 Namysłów, dn. 26.10.2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) i art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ

umarzam

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Instalacja tryskaczowa ze zbiornikiem p. poż.", działki nr 852/4, 853/7, 857/6 obręb ewidencyjny Namysłów.

UZASADNIENIE

W dniu 22.10.2010 r. na wniosek inwestora: DIEHL CONTROLS POLSKA Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 6, 46-100 Namysłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Instalacja tryskaczowa ze zbiornikiem p. poż." w Namysłowie. Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy OOŚ postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.

Zawiadomienie o wszczęciu w/w postępowania zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Ponadto poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków dot. przedmiotowego postępowania.

Działki, na których planowana jest inwestycja oznaczone są na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.), symbolami:

- dz. nr 854/2

C.9UP - teren zabudowy usługowo-produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno-biurowe oraz inne o podobnym charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

- dz. nr 853/7

C.8MU - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozumianej jako budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, budynek mieszkalno-usługowy, obiekt usługowy lub zespół takich obiektów, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

- dz. nr 857/6

C.8MU - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozumianej jako budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, budynek mieszkalno-usługowy, obiekt usługowy lub zespół takich obiektów, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

C.4ZP - teren zieleni urządzonej,

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje  budowę instalacji zabezpieczającej pod względem p. poż. istniejące obiekty produkcyjne wraz z magazynem.

Powierzchnie zajmowanych nieruchomości:

852/4 = 36054 m2
853/7 = 2935 m2
857/6 = 685 m2

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się pozyskiwania surowców naturalnych.

Podczas realizacji inwestycji może nastąpić niewielki wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, spowodowany głównie koniecznością użycia sprzętu budowlanego. Emisja ta będzie zachodzić jedynie w godzinach pracy, a ilość emitowanych zanieczyszczeń zależeć będzie od czasu pracy urządzeń budowlanych. Uciążliwości te nie będą miały istotnego wpływu na środowisko. Nie przewiduje się żadnych innych uciążliwości.

Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z powstawaniem ścieków socjalno - bytowych, ścieków technologicznych oraz odpadów.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:

 • obszarami wodno - błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
 • obszarami wybrzeży - nie występują,
 • obszarami górskimi i leśnymi - nie występują,
 • obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
 • obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona , w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałymi formami ochrony - nie występują,
 • obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone - nie występują,
 • obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne - nie występują,
 • gęstość zaludnienia - przewidziana inwestycja nie ma wpływu na gęstość zaludnienia,
 • obszarami przylegającymi do jezior - nie występują,
 • uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej - nie występują,

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, oraz zmiany dotychczasowej liczby ludności a także nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną.

Niewielkie uciążliwości i oddziaływania mogą wystąpić jedynie na etapie realizacji inwestycji. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się żadnego oddziaływania w stosunku do stanu obecnego.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy OOŚ uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

 • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Po przeanalizowaniu całości  dokumentacji sprawy uznano, że planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573, z późn. zm.), w związku z powyższym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji nie jest wymagane.

Wobec powyższego wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia stało się bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn  stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-10-26
Data udostępnienia do publikacji: 2010-10-28

 

 

 

 


GK.IV.7624/20/10 Namysłów, dn. 26.10.2010 r.

OGŁOSZENIE

Informuję, że zgodnie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w dniu 26.10.2010 roku została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Instalacja tryskaczowa ze zbiornikiem p. poż." na działkach nr: 852/4, 853/7, 857/6 obręb ewidencyjny Namysłów.

W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-10-26
Data udostępnienia do publikacji: 2010-10-28