Przejdź do treści strony WCAG

GK.IV.7624/26/10 - Uruchomienie instalacji do odzysku monolitu z katalizatorów

GK.IV.7624/26/10 Namysłów, dn. 30.12.2010 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) i § 3 ust.1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573, z późn. zm.),

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Uruchomienie instalacji do odzysku monolitu z katalizatorów".

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w dniu 09.11.2010 r. na wniosek inwestora: firmy MOBI - TRANS Sp. z o.o., ul. Sołtysowicka 15B, 51-168 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uruchomienie instalacji do odzysku monolitu z katalizatorów".

Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej.

W dniu 19.10 2010 r. inwestor przedłożył do tut. Urzędu informację o zmianie numeru działki, na której realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie. W wyniku scalenia działek o numerach: 277, 1002/2, 278, 263, 264, powstała nowa działka o numerze 1053/1, na której realizowana będzie w/w inwestycja.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających (wskazując 21 dniowy termin na wniesienie uwag i wniosków dotyczących inwestycji), zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, stronie internetowej tut. Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) do postępowań w sprawie decyzji, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ, wszczętych przed dniem wejścia w życie w/w rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Dlatego przedsięwzięcie: pn. "Uruchomienie instalacji do odzysku monolitu z katalizatorów", w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573, z późn. zm.) zaliczone zostało do inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 73, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Burmistrz Namysłowa, działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ w dniu 09.11.2010 r. zwrócił się do organów współdziałających tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i ustalenia jego zakresu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-1-35/10 z dnia 25.11.2010 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po szczegółowym zapoznaniu z kartą informacyjną przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę przy swojej ocenie lokalizację przedsięwzięcia, szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz analizując ewentualne warianty przedsięwzięcia organ j. w. stwierdził, że planowana działalność nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-469/2/10/jgd z dnia 18.11.2010 r. wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o bardziej szczegółowe informacje dotyczące planowanej inwestycji.

Równocześnie pismem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-469/2/10/jgd z dnia 18.11.2010 r. organ j. w. zwrócił się do Burmistrza Namysłowa o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących lokalizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do odzysku monolitu z katalizatorów. Poprosił również o zajęcie stanowiska w zakresie zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Głuszyna oraz o uzupełnienie wniosku o czytelny wyrys z mpzp.

W dniu 26.11.2010 r. Urząd Miejski w Namysłowie przesłał stosowne wyjaśnienia dołączając pismo inwestora o zmianie numeru działki, zaświadczenie w zakresie zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z mpzp oraz wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-469/10/jgd z dnia 16.12.2010 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do odzysku monolitu z katalizatorów nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko organu opiniujący uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące inwestycji, polegającej na uruchomieniu instalacji do odzysku monolitu z katalizatorów. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ. Wziął również w całości pod uwagę opinie organów współdziałających. Kierując się uzyskanymi opiniami oraz brakiem uwag i wniosków dot. planowanej inwestycji, uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
  1.1 Skali przedsięwzięcia wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
  Zakres inwestycyjny zlokalizowany jest w obrębie granic administracyjnych gminy Namysłów i obejmuje działkę nr: 1053/1 położoną w miejscowości Głuszyna. Planowany do adaptacji obiekt jest budynkiem wolno stojącym, parterowym, murowanym, podpiwniczonym o całkowitej powierzchni 237,55 m2, stanowiącym część zabudowań po byłym Zakładzie Inco Veritas. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 213,80 m2, a kubatura 1210 m3. Otoczenie budynku stanowią:
  - od północy działka nr 262 z budynkiem mieszkalnym i zabudową gospodarczą;
  - od południa - działki nr: 1053/2 i 1053/3 stanowiące tereny przemysłowe (obiekty byłego zakładu INCO VERITAS) z zabudowaniami o charakterze przemysłowym: hale, wiaty itp.;
  - od wschodu - działka nr 1053/5 stanowi alternatywną drogę dojazdową oraz działka nr 1053/4, na obszarze której zlokalizowana jest hala i teren zielony, a za nim ul. Główna, przy której jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
  - od zachodu - działka nr 344 i potok Głuszyna.

  Wjazd i wyjazd z terenu posesji odbywać się będzie bramą główną. Teren planowanej instalacji jest ogrodzony, a bezpośrednio przed budynkiem, na placu planowane jest wydzielenie ok. 5 miejsc parkingowych. Cały teren jest monitorowany.

  Zakres prac adaptacyjnych budynku obejmować będzie:
  - wydzielenie sanitariatów, biura i ciągów komunikacyjnych,
  - zmianę wejścia do budynku,
  - instalację wyciągów mechanicznych,
  - instalację nowego oświetlenia,
  - pomalowanie wnętrza hali i magazynu monolitu.

  Technologia instalacji odzysku polegać będzie na:
  - zakupie katalizatorów (kod 16 08 01) - transport własny spółki MOBI - TRANS lub zewnętrznym. Zebrane odpady magazynowane będą w specjalnych metalowych koszach,
  - cięciu katalizatorów - powstawać będzie złom i monolit ceramiczny,
  - mieleniu monolitu - obróbka fizyczna w młynku,
  - pakowanie monolitu - bezpośrednio do beczki, która po napełnieniu będzie szczelnie zamykana i ważona. Na podstawie badań ustalana będzie jego jakość i zawartość metali szlachetnych.

  Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie przemysłowym, w 80% utwardzonym. Bilans powierzchni utwardzonej i biologicznie czynnej po realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie. Ze względu na fakt, iż nie przewiduje się wykonywania prac na zewnątrz budynku, zagospodarowanie terenu wokół obiektu nie ulegnie zmianie.
  1.2. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
  Na terenie planowanej inwestycji nie ma zagrożenia kumulowania się oddziaływań.
  1.3. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
  Przewidywane do wykorzystania ilości wody, paliw i energii:
  a) woda - ok. 98m3/rok
  b) en. elektryczna - ok. 13250 kWh/rok
  c) olej opałowy - ok. 10 m3/rok.
  1.4. Emisja i występowanie innych uciążliwości:
  a) na etapie realizacji inwestycji:
  w trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpi krótkotrwała emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz emisja hałasu (oddziaływania o charakterze lokalnym). Uciążliwości te będą tymczasowe, ograniczające się do czasu zakończenia prac budowlanych. W trakcie prac adaptacyjnych powstawać będą odpady, głównie z grupy 17 (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej). Szacunkowa ilość powstających odpadów: 26,5 Mg/rok. Odpady będą odpowiednio magazynowane, a następnie sukcesywnie wywożone przez uprawnione do tego podmioty. Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu prac będą doprowadzone do ich pierwotnego stanu.
  b) na etapie eksploatacji inwestycji:
  w trakcie eksploatacji inwestycji wystąpi emisja substancji do powietrza. Źródłami tej emisji będzie: instalacja wentylacji mechanicznej (emitowany będzie pył, nie przekraczający dopuszczalnych norm) oraz kocioł opalany olejem opałowym. Źródłami emisji hałasu w przypadku planowanej inwestycji będą procesy produkcyjne obróbki mechanicznej katalizatorów, zachodzące w budynku, jak również ruch komunikacyjny związany z dojazdem do instalacji do odzysku monolitu z katalizatorów. W trakcie eksploatacji przedmiotowej instalacji odzysku wytwarzane będą odpady niebezpieczne, oznaczone kodami: 13 02 08, 15 01 10 i 16 02 13, zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów. Szacunkowa ilość powstających odpadów:
  - odpady niebezpieczne: 0,057 Mg/rok,
  - odpady inne niż niebezpieczne: 600 Mg/rok.
  Odpady te będą selektywnie magazynowane, w wyznaczonych miejscach, a następnie sukcesywnie wywożone przez uprawnione do tego podmioty. Miejsca czasowego składowania odpadów będą odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, w sposób nie powodujący zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.
  Zarówno realizacja jak i eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska gruntowo - wodnego. Planowany zakres prac inwestycyjnych nie przewiduje powstawania ścieków technologicznych. Ścieki przemysłowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji zakładowej. Wody opadowe i roztopowe, pochodzące ze spływu powierzchniowego (z dachów i terenów utwardzonych) odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.
  1.5. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.
  Planowana inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii.
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
  • obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
  • obszary wybrzeży - nie występują,
  • obszary górskie lub leśne - nie występują,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  • obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody- nie występują,
  • obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone - nie występują,
  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - nie występują,
  • gęstość zaludnienia - planowane przedsięwzięcie nie ma wpływu na gęstość zaludnienia,
  • obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują,

   Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna, Brzezinki zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/350/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 41 poz. 275 z 23 maja 2001 r.).

   Działka, na której realizowana będzie przedmiotowa inwestycja oznaczona jest na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami:
   PBS - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy).
   Rz - przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - tereny trwałych użytków zielonych.

   Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna.
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  3.1. Zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

  Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, oraz zmiany dotychczasowej liczby ludności.
  3.2. Transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze
  Przedsięwzięcie nie będzie wymagać przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
  3.3. Wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej
  Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną.
  3.4. Prawdopodobieństwo oddziaływania
  W ramach przedsięwzięcia przewiduje się krótkotrwałe i lokalne oddziaływania na środowisko, na etapie realizacji. Na etapie eksploatacji oddziaływania inwestycji będą stałe o charakterze lokalnym. Emisja hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza nie będzie przekraczała dopuszczalnych wartości normatywnych. Nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania.
  3.5. Czasu trwania i częstotliwości i odwracalności oddziaływania
  Oddziaływanie na etapie realizacji nie jest ograniczone ramami czasowymi; ma charakter krótkotrwały i odwracalny. Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji nie przekroczy dopuszczalnych standardów jakości środowiska. Podczas realizacji przedsięwzięcia oraz jego funkcjonowania przyległe obszary nie zmienią struktury i funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Głuszyna (gmina Namysłów) i będzie miało zasięg lokalny.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej uwarunkowania, stanowiska organów opiniujących: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz ze względu na brak innych uwag i zastrzeżeń w trakcie postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowe postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej tut. Urzędu (BIP) oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.), zażalenie na to postanowienie nie przysługuje.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-12-30
Data udostępnienia do publikacji: 2011-01-10

 

 

 

 


GK.IV.7624/26/10 Namysłów, dn. 30.12.2010 r.

OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 11 i art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 30.12.2010 r. zostało wydane postanowienie nr GK.IV.7624/26/10 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Uruchomienie instalacji do odzysku monolitu z katalizatorów" - inwestor: firma MOBI - TRANS Sp. z o.o., ul. Sołtysowicka 15B, 51-168 Wrocław.

Zakres prac adaptacyjnych budynku obejmować będzie:

 • wydzielenie sanitariatów, biura i ciągów komunikacyjnych,
 • zmianę wejścia do budynku,
 • instalację wyciągów mechanicznych,
 • instalację nowego oświetlenia,
 • pomalowanie wnętrza hali i magazynu monolitu.

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 17 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 77/419-03-46.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-12-30
Data udostępnienia do publikacji: 2011-01-10

 

 

 

 


GK.IV.7624/26/10 Namysłów, dn. 31.12.2010 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) i § 3 ust.1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573, z późn. zm.),

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
pn. "Uruchomienie instalacji do odzysku monolitu z katalizatorów"

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) na wniosek inwestora: firmy MOBI - TRANS Sp. z o.o., ul. Sołtysowicka 15B, 51-168 Wrocław, w dniu 09.11.2010 r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Uruchomienie instalacji do odzysku monolitu z katalizatorów". Do wniosku dołączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W dniu 19.10 2010 r. inwestor przedłożył do tut. Urzędu informację o zmianie numeru działki, na której realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie. W wyniku scalenia działek o numerach: 277, 1002/2, 278, 263, 264, powstała nowa działka o numerze 1053/1, na której realizowana będzie w/w inwestycja.

Przedsięwzięcie obejmuje adaptację istniejącego budynku, zlokalizowanego na działce nr 1053/1 (obręb Głuszyna) na potrzebę uruchomienia  instalacji do odzysku monolitu z katalizatorów. Technologia instalacji odzysku polegać będzie na:

 1. zakupie katalizatorów (kod 16 08 01) - transport własny spółki MOBI - TRANS lub zewnętrznym. Zebrane odpady magazynowane będą w specjalnych metalowych koszach,
 2. cięciu katalizatorów - powstawać będzie złom i monolit ceramiczny,
 3. mieleniu monolitu - obróbka fizyczna w młynku,
 4. pakowanie monolitu - bezpośrednio do beczki, która po napełnieniu będzie szczelnie zamykana i ważona. Na podstawie badań ustalana będzie jego jakość i zawartość metali szlachetnych.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) do postępowań w sprawie decyzji, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ, wszczętych przed dniem wejścia w życie w/w rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. W związku z powyższym inwestycja: pn. "Uruchomienie instalacji do odzysku monolitu z katalizatorów", w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573, z późn. zm.) zaliczona została do przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 73, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

W związku z tym, iż planowana inwestycja należy do przedsięwzięć zgodnych z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w dniu 09.11.2010 r. zwrócono się do organów współdziałających o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-1-35/10 z dnia 25.11.2010 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po szczegółowym zapoznaniu z kartą informacyjną przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę przy swojej ocenie lokalizację przedsięwzięcia, szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz analizując ewentualne warianty przedsięwzięcia organ j. w. stwierdził, że planowana działalność nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-469/2/10/jgd z dnia 18.11.2010 r. wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o bardziej szczegółowe informacje dotyczące planowanej inwestycji.

Jednocześnie pismem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-469/2/10/jgd z dnia 18.11.2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu zwrócił się do Burmistrza Namysłowa o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących lokalizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do odzysku monolitu z katalizatorów. Poprosił również o zajęcie stanowiska w zakresie zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Głuszyna oraz o uzupełnienie wniosku o czytelny wyrys z mpzp.

W dniu 26.11.2010 r. Urząd Miejski w Namysłowie przesłał stosowne wyjaśnienia dołączając pismo inwestora informujące o zmianie numeru działki, na której realizowana będzie planowana inwestycja, zaświadczenie w zakresie zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z mpzp oraz wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-469/10/jgd z dnia 16.12.2010 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do odzysku monolitu z katalizatorów nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko organu opiniujący uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej inwestycji. Nie odnotowano również aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uruchomienie instalacji do odzysku monolitu z katalizatorów".

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględnił wszystkie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ; ponadto wziął pod uwagę stanowiska organów opiniujących i brak uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących planowanej inwestycji. Po przeprowadzonej analizie cech przedsięwzięcia stwierdził, iż skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska.

Zakres inwestycyjny zlokalizowany jest w obrębie granic administracyjnych gminy Namysłów i obejmuje działkę nr: 1053/1 położoną w miejscowości Głuszyna. Planowany do adaptacji obiekt jest budynkiem wolno stojącym, parterowym, murowanym, podpiwniczonym o całkowitej powierzchni 237,55 m2, stanowiącym część zabudowań po byłym Zakładzie Inco Veritas. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 213,80 m2, a kubatura 1210 m3. Otoczenie budynku stanowią:

 • od północy działka nr 262 z budynkiem mieszkalnym i zabudową gospodarczą;
 • od południa - działki nr: 1053/2 i 1053/3 stanowiące tereny przemysłowe (obiekty byłego zakładu INCO VERITAS) z zabudowaniami o charakterze przemysłowym: hale, wiaty itp.;
 • od wschodu - działka nr 1053/5 stanowi alternatywną drogę dojazdową oraz działka nr 1053/4, na obszarze której zlokalizowana jest hala i teren zielony, a za nim ul. Główna, przy której jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 • od zachodu - działka nr 344 i potok Głuszyna.

Wjazd i wyjazd z terenu posesji odbywać się będzie bramą główną. Teren planowanej instalacji jest ogrodzony, a bezpośrednio przed budynkiem, na placu planowane jest wydzielenie ok. 5 miejsc parkingowych. Cały teren jest monitorowany.

Zakres prac adaptacyjnych budynku obejmować będzie:

 • wydzielenie sanitariatów, biura i ciągów komunikacyjnych,
 • zmianę wejścia do budynku,
 • instalację wyciągów mechanicznych,
 • instalację nowego oświetlenia,
 • pomalowanie wnętrza hali i magazynu monolitu.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie przemysłowym, w 80% utwardzonym. Bilans powierzchni utwardzonej i biologicznie czynnej po realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie. Ze względu na fakt, iż nie przewiduje się wykonywania prac na zewnątrz budynku, zagospodarowanie terenu wokół obiektu nie ulegnie zmianie.

Planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami, dlatego nie ma ryzyka kumulowania się oddziaływań.

Przewidywane do wykorzystania ilości wody, paliw i energii:

 1. woda - ok. 98m3/rok
 2. en. elektryczna - ok. 13250 kWh/rok
 3. olej opałowy - ok. 10 m3/rok.

Planowana inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, ze względu na zastosowania najlepszych dostępnych technologii.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpi krótkotrwała emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz emisja hałasu. Będą to oddziaływania o charakterze lokalnym. Wyżej wymienione uciążliwości będą występowały tymczasowo - do czasu zakończenia prac budowlanych. W trakcie prac adaptacyjnych powstawać będą odpady, głównie z grupy 17 (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej). Szacunkowa ilość powstających odpadów: 26,5 Mg/rok. Odpady będą odpowiednio magazynowane, a następnie sukcesywnie wywożone przez uprawnione do tego podmioty. Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu prac będą doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

W trakcie eksploatacji inwestycji przewidywane jest wystąpienie emisji substancji do powietrza. Źródłami tej emisji będzie: instalacja wentylacji mechanicznej (emitowany będzie pył, nie przekraczający dopuszczalnych norm) oraz kocioł opalany olejem opałowym. Źródłami emisji hałasu w przypadku planowanej inwestycji będą procesy produkcyjne obróbki mechanicznej katalizatorów, zachodzące w budynku, jak również ruch komunikacyjny związany z dojazdem do instalacji do odzysku monolitu z katalizatorów. W trakcie eksploatacji przedmiotowej instalacji odzysku wytwarzane będą odpady niebezpieczne, oznaczone kodami: 13 02 08, 15 01 10 i 16 02 13, zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów. Szacunkowa ilość powstających odpadów:

 • odpady niebezpieczne: 0,057 Mg/rok,
 • odpady inne niż niebezpieczne: 600 Mg/rok.

Odpady te będą magazynowane selektywnie, w wyznaczonych miejscach, a następnie sukcesywnie wywożone przez firmy, posiadające stosowne zezwolenia. Miejsca czasowego składowania odpadów będą odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, w sposób nie powodujący zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

Zarówno realizacja jak i eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska gruntowo - wodnego. Planowany zakres prac inwestycyjnych nie przewiduje powstawania ścieków technologicznych. Ścieki przemysłowe odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji zakładowej. Wody opadowe i roztopowe, pochodzące ze spływu powierzchniowego (z dachów i terenów utwardzonych) odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:

 • obszarami wodno - błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
 • obszarami wybrzeży - nie występują,
 • obszarami górskimi lub leśnymi - nie występują,
 • obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
 • obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszarami Natura 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody - nie występują,
 • obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone - nie występują,
 • obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - nie występują,
 • obszarami przylegającymi do jezior - nie występują,
 • uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej - nie występują,

Planowane przedsięwzięcie nie ma wpływu na gęstość zaludnienia Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna, Brzezinki zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/350/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 41 poz. 275 z 23 maja 2001 r.).

Działka, na której realizowana będzie przedmiotowa inwestycja oznaczona jest na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami:
PBS - przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy).
Rz - przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - tereny trwałych użytków zielonych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie miejscowości Głuszyna i będzie miało zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań). Zadanie będzie obejmowało adaptację istniejącego budynku, zlokalizowanego na działce nr 1053/1 (obręb Głuszyna) na potrzebę uruchomienia  instalacji do odzysku monolitu z katalizatorów. Inwestycja będzie realizowana na terenie  już zagospodarowanym.

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, oraz zmiany dotychczasowej liczby ludności. Nie ma również wpływu na gęstość zaludnienia i istniejącą infrastrukturę techniczną.

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz  Namysłowa w dniu 30.12.2010 r. wydał postanowienie nr GK.IV.7624/26/10 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Dane o postanowieniu zostały zamieszczone  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP), w publicznie dostępnym wykazie danych oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski społeczności zamieszkującej na obszarze objętym inwestycją, również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych w dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Namysłowa oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł 00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-12-31
Data udostępnienia do publikacji: 2011-01-10

 

 

 

 


GK.IV.7624/26/10 Namysłów, dn. 31.12.2010 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.)

informuję

że w dniu 31.12.2010 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Uruchomienie instalacji do odzysku monolitu z katalizatorów"

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2010-12-31
Data udostępnienia do publikacji: 2011-01-10