Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/04/11 - Remont konserwatorki i adaptacja obejmująca rewitalizację budynku dawnej Szkoły Ewangelickiej na Izbę Regionalną

GK.IV.7624/04/11 Namysłów, dn. 10.01.2011 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami)

zawiadamiam

że na wniosek inwestora Gminy Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Remont konserwatorki i adaptacja obejmująca rewitalizację budynku dawnej Szkoły Ewangelickiej na Izbę Regionalną".

W zakres zadania wchodzi remont zabezpieczający elementy budynku: wzmocnienie murów fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wymiana porażonych i uszkodzonych elementów drewnianych, wzmocnienie stropów, wymiana pokrycia dachu, wymiana tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej oraz wodno - kanalizacyjnej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączeniem ciepłowniczym z sieci miejskiej, roboty malarskie oraz utwardzenie terenu w obrębie budynku.

Przedsięwzięcie obejmuje działki: 986/6 i 986/10.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w Dyrektywie  Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 17 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2011-01-10
Data udostępnienia do publikacji: 2011-01-13

 

 

 

 


GK.IV.7624/04/11 Namysłów, dn. 11.01.2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ

umarzam

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Remont konserwatorski i adaptacja obejmująca rewitalizację budynku dawnej Szkoły Ewangelickiej na Izbę Regionalną", działki nr 986/6 i 986/10 obręb ewidencyjny Namysłów.

UZASADNIENIE

W dniu 10.01.2011 r. na wniosek inwestora: Gminy Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Remont konserwatorki i adaptacja obejmująca rewitalizację budynku dawnej Szkoły Ewangelickiej na Izbę Regionalną".

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy OOŚ postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia. Zawiadomienie o wszczęciu w/w postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Ponadto poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków dot. postępowania j. w. w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Działki nr 986/6 i 986/10 na których planowana jest inwestycja oznaczone są na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem:

A.10MU - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozumianej jako budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, budynek mieszkalno-usługowy, obiekt usługowy lub zespół takich obiektów, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.). 

W zakres zadania wchodzi remont zabezpieczający elementy budynku: wzmocnienie murów fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wymiana porażonych i uszkodzonych elementów drewnianych, wzmocnienie stropów, wymiana pokrycia dachu, wymiana tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej oraz wodno - kanalizacyjnej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączeniem ciepłowniczym z sieci miejskiej, roboty malarskie oraz utwardzenie terenu w obrębie budynku.

Planowane przedsięwzięcie jest pośrednio powiązane z innymi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach projektu pn.: "Wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum". Jednak ze względu na charakter przedsięwzięć nie ma ryzyka kumulacji oddziaływań, które znacząco oddziaływałyby na środowisko.

Etap realizacji inwestycji będzie wymagał wykorzystania surowców mineralnych takich jak: materiały ceramiczne, drewno, piasek, kruszywo, tłuczeń, kamień granitowy. Stosowane maszyny budowlane napędzane będą energią elektryczną oraz olejem napędowym. Realizacja przedsięwzięcia będzie związana z niewielkim poborem wody wykorzystywanej do celów budowlanych i socjalnych.

Podczas realizacji inwestycji może nastąpić niewielki wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowany głównie koniecznością użycia sprzętu budowlanego. Emisja nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości powietrza. Roboty budowlane związane z remontem konserwatorskim i adaptacją obejmującą rewitalizację budynku dawnej Szkoły Ewangelickiej na Izbę Regionalną prowadzone będą w sposób zgodny z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych i uniemożliwiający przedostanie się czynników szkodliwych poza teren działki. Po realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa jakości powietrza z uwagi na zmniejszenie emisji spalin. W trakcie remontu powstawać będą odpady budowlane i tworzywa sztuczne, które będą selektywnie wywożone na składowisko odpadów komunalnych. Eksploatacja Izby Regionalnej będzie powodowała powstawanie głównie odpadów bytowo - gospodarczych.

Ścieki sanitarne powstające w wyniku funkcjonowania obiektu oraz wody opadowe i roztopowe z dachu i placu będą odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej.

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia innych uciążliwości oraz wystąpienia poważnej awarii, ze względu na zastosowanie sprawnego sprzętu oraz najlepszych dostępnych technologii.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:

  • obszarami wodno - błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
  • obszarami wybrzeży - nie występują,
  • obszarami górskimi i leśnymi - nie występują,
  • obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  • obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami Natura 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody - nie występują,
  • obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone - nie występują,
  • obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne - na terenie objętym inwestycją ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwień kulturowych, średniowiecznych i nowożytnych. Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie elementów historycznego układu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic, ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, układu, gabarytów i linii zabudowy. Teren położony jest w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52). Zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu wskazuje się obiekty wpisane do rejestru zabytków (położone przy ul. Chrobrego 6, wpis nr 273/58, Rynek 12, wpis nr 2018/76, Szkolnej 4, wpis nr 914/64). Wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską (położone przy ul. 3 Maja 4, 6, 7, 8, 11, 13, 13a, Chrobrego 2, 4, Dubois 27, Rynek 7, 8, 9, 10, 11, 18, Szkolnej 1, 3, Wojska Polskiego 2, 4, 6, 8, 10, Wróblewskiego 1a, 3, 5, 7) zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
  • gęstość zaludnienia - przewidziana inwestycja nie ma wpływu na gęstość zaludnienia,
  • obszarami przylegającymi do jezior - nie występują,
  • uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej - nie występują.

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, oraz zmiany dotychczasowej liczby ludności.

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko, zarówno w okresie realizacji, jak i funkcjonowania.

Przedsięwzięcie nie ma negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną.

Wszelkie niewielkie uciążliwości występujące na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter tymczasowy. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się żadnego dodatkowego oddziaływania. Realizacja inwestycji przyczyni się do wyeliminowania emisji spalin z indywidualnych źródeł ciepła w obiekcie. Wpłynie to pozytywnie na ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, ze względu na zmniejszenie emisji spalin.

Planowana inwestycja nie zalicza się do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre  przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (dyrektywa zmieniająca: 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r.)

Zgodnie z Zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla "przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich" projekty o charakterze miejskim takie jak: budowa boisk szkolnych, przedszkoli, sal gimnastycznych, termiczna izolacja budynków, remonty obiektów istniejących oraz przebudowy i dobudowy, zmiany pokrycia dachów itp. nie są objęte aneksem II dyrektywy EIA i nie mogą znacząco oddziaływać na środowisko.

Po przeanalizowaniu dokumentów przedstawionych przez inwestora oraz biorąc pod uwagę Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla "przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich" dla potencjalnych beneficjentów środków UE uznano, iż uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji nie jest wymagane.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy OOŚ uzyskanie w/w decyzji jest wymagane jedynie dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, sklasyfikowanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397). Inwestycja pn.: "Remont konserwatorski i adaptacja obejmująca rewitalizację budynku dawnej Szkoły Ewangelickiej na Izbę Regionalną" nie jest objęta w/w rozporządzeniem oraz nie kwalifikuje się do przedsięwzięć zawartych w dyrektywie Rady 85/337/EWG.

Wobec powyższego wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia stało się bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn  stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2011-01-11
Data udostępnienia do publikacji: 2011-01-13

 

 

 

 


GK.IV.7624/04/11 Namysłów, dn. 11.01.2011 r.

OGŁOSZENIE

Informuję, że zgodnie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w dniu 11.01.2011 roku została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Remont konserwatorki i adaptacja obejmująca rewitalizację budynku dawnej Szkoły Ewangelickiej na Izbę Regionalną" na działkach nr: 986/6 i 986/10 obręb ewidencyjny Namysłów.

W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2011-01-11
Data udostępnienia do publikacji: 2011-01-13