Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/09/10/11 - Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Ziemiełowice

GK.IV.7624/09/10/11 Namysłów, 17.01.2011 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą OOŚ, w związku z pkt 10 f Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko po rozpatrzeniu wniosku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Namysłów, ul. Parkowa 13, 46-100 Namysłów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia  pn. "Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Ziemiełowice"

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. ze zm.) w dniu w dniu 14.04.2010 r. na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Namysłów, ul. Parkowa 13, 46-100 Namysłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Ziemiełowice". Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu oraz wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:10 000.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających (wskazując 21 dniowy termin na wniesienie uwag i wniosków dotyczących inwestycji), zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, stronie internetowej tut. Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę ziemnego bezodpływowego zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Ziemiełowice o przewidywanej objętości retencjonowania wody 24700 m3.

Przedsięwzięcie: pn. "Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Ziemiełowice", nie jest wymienione w grupie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573, z późn. zm.), kwalifikuje się natomiast do pkt 10 f Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, gdyż będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ w dniu 15.04.2010 r. zwrócono się do organów współdziałających tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Namysłowie o opinię co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i ustalenia jego zakresu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-204/1/10/md z dnia 10.05.2010 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Według organu opiniującego podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ustawy OOŚ, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Organ biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-1-20/10 z dnia 11.05.2010 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po szczegółowym zapoznaniu z kartą informacyjną przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko organ opiniujący stwierdził, że realizacja przedsięwzięcia będzie służyła poprawie stosunków wodnych na obszarze leśnym, poprawie jakości wód, ochronie przed powodzią i suszą, zwiększeniu zasobów wód podziemnych, zwiększeniu biologicznej różnorodności. Emisja zanieczyszczeń w trakcie budowy będzie miała charakter krótkotrwały i odwracalny, natomiast wszelkie niedogodności związane z realizacją przedsięwzięcia będą chwilowe. Uznano, że presja wywierana na środowisko przez przedmiotowe przedsięwzięcie będzie nieznaczna w fazie budowy (przy właściwym doborze sprzętu budowlanego i zastosowaniu odpowiednich technologii), a roboty wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Burmistrz Namysłowa, kierując się kryteriami  o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ, po przeprowadzonej analizie cech przedsięwzięcia stwierdził, iż skala i wielkość przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania   na  środowisko.

W ramach prac planuje się:

 • ogloblowanie zbiornika ziemią pochodzącą z wykopu (przy szerokości korony grobli 4 m i nachyleniu skarp od strony odwodnej 1:2, od strony odpowietrznej 1:1,5),
 • uszczelnienie grobli zbiornika wzdłuż potoku Minkowskiego (uniemożliwienie zasilania zbiornika wodami infiltracyjnymi),
 • obsianie skarp grobli nasionami traw,
 • przeniesienie rowu leśnego o szerokości dna 0,5 m i nachylenie skarp 1:1,5 na odcinku 100 m.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę ziemnego bezodpływowego zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Ziemiełowice o przewidywanej objętości retencjonowania wody 24700 m3.

Planowana inwestycja realizowana będzie w Leśnictwie Ziemiełowice na działce nr 148/1 o powierzchni 39,26 ha. Powierzchnia zbiornika - ok. 1,90 ha, lustra wody 1,40 ha. Teren wykorzystywany dotychczas na cele gospodarki rolnej i leśnej.

Wjazd i wyjazd dł. ok. 20 m z gruntowej drogi leśnej prowadzącej z przysiółków: Zielony Dąb, Młyńskie Stawy i Kuźnica Dąbrowska przez las do drogi krajowej Opole - Namysłów.

Planowane przedsięwzięcie nie ma związku z innymi przedsięwzięciami i nie zachodzą okoliczności kumulowania się oddziaływań.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych.

W ramach inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków socjalno - bytowych oraz ścieków technologicznych.

W czasie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą niewielkie ilości odpadów organicznych z konserwacji zbiornika (muł, roślinność wodna), które będą przekazywane do kompostowania szkółce Nadleśnictwa Młyńskie Stawy.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić lokalny wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących ze spalania paliw w silnikach pojazdów i maszyn budowlanych. Emisje te będą miały charakter krótkotrwały. Podczas prac budowlanych mogą nastąpić również uciążliwości akustyczne spowodowane pracą maszyn i zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów. Emisja zachodzić będzie  w godzinach pracy, a ilość emitowanych zanieczyszczeń zależeć będzie od czasu pracy urządzeń. Przewidziana do realizacji budowa zbiornika retencyjnego na etapie eksploatacji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Inwestycja wpłynie pozytywnie na stan środowiska wodnego.

Planowana inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, ze względu na zastosowania najlepszych dostępnych technologii. Roboty wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy Namysłów w obrębie Leśnictwa Ziemiełowice i będzie miało zasięg lokalny.

Planowane przedsięwzięcie  realizowane będzie wewnątrz kompleksu leśnego. Obszar projektowanego zbiornika otoczony jest przez drzewostany bukowe, dębowe i sosnowe oraz młodniki olchowe.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 148/1 oznaczonej na rysunku planu następującymi symbolami:

Rz - przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - tereny trwałych użytków zielonych, ponadto działka przeznaczona jest do dolesienie,
Rl - tereny lasów i zadrzewień - istniejące i przewidywane do zalesienia, przez działkę projektowane są drogi

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Folwark, Jastrzębie zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/414/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 czerwca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 69 poz. 551 z 7 sierpnia 2001 r.).

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:

 • obszarami wodno - błotnymi - nie występują,
 • obszarami wybrzeży -  nie występują,
 • obszarami górskimi lub leśnymi - planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie lasów i zadrzewień - istniejących i przewidywanych do zalesienia,
 • obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
 • obszarami o krajobrazie mającymi znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - nie występują,
 • obszarami  przylegającymi do jezior - nie występują,
 • uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej - nie występują,
 • obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych -  nie występują,

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze chronionego krajobrazu "Lasy Stobrawsko - Turawskie". W promieniu 100 m od lokalizacji planowanego zbiornika występują dwa siedliska naturowe: kwaśna buczyna niżowa i śródlądowa kwaśna dąbrowa. Realizowana inwestycja nie naruszy walorów przyrodniczych i krajobrazowych otaczającego terenu. Ze względu na powyższe, jak również na charakter przedsięwzięcia nie będzie ono miało wpływu na ten obszar.

Inwestycja nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, oraz zmiany dotychczasowej liczby ludności.
Zakres przedsięwzięcia nie ma transgranicznego oddziaływania.
Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma obciążającego wpływu na istniejącą infrastrukturę.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się krótkoterminowe i lokalne oddziaływania na środowisko, jedynie na etapie budowy zbiornika. Inwestycja na etapie eksploatacji będzie wykazywała neutralny bądź pozytywny charakter dla środowiska przyrodniczego. Nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania.

Oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi wystąpi jedynie na etapie realizacji i będzie miało charakter krótkotrwały i odwracalny. Przedsięwzięcie będzie miało zasięg lokalny. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa jakości środowiska wodno - gruntowego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stosunków wodnych na obszarze leśnym, zabezpieczenia przed powodzią i suszą oraz zwiększenia bioróżnorodności.

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 05.08.2010 r. wydał postanowienie nr GK.IV.7624/09/10 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Ziemiełowice" zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP), w publicznie dostępnym wykazie danych  oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski społeczności zamieszkującej na obszarze objętym inwestycją, również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Ogłoszenie o wydaniu niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635,  z późn. zm.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł 00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2011-01-17
Data udostępnienia do publikacji: 2011-01-21

 

 

 

 


GK.IV.7624/09/10/11 Namysłów, dn. 17.01.2011 r.

OGŁOSZENIE

Informuję, że zgodnie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w dniu 17.01.2011 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Ziemiełowice" na działce nr: 148/1 zlokalizowanej na terenie gminy Namysłów.

W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2011-01-17
Data udostępnienia do publikacji: 2011-01-21