Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/16/10/11 - Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Smogorzów

GK.IV.7624/16/10/11 Namysłów, dn. 14.01.2011 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 63 ust.2, art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ oraz pkt 10 f Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Smogorzów".

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w dniu 28.05.2010 r. na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Namysłów, ul. Parkowa 13, 46-100 Namysłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Smogorzów". Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu oraz wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:10 000.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających (wskazując 21 dniowy termin na wniesienie uwag i wniosków dotyczących inwestycji), zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, stronie internetowej tut. Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Przedsięwzięcie: pn. "Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Smogorzów", nie jest wymienione w grupie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w obowiązującym na etapie wszczęcia przedmiotowego postępowania  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573, z późn. zm.), kwalifikuje się natomiast do pkt 10 f Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Planuje się, że przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

Burmistrz Namysłowa, działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ zwrócił się do organów współdziałających tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i ustalenia jego zakresu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-264/1/10/md z dnia 17.06.2010 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Smogorzów nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący stwierdził, że podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ustawy OOŚ, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Organ biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-1-26/10 z dnia 18.06.2010 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po szczegółowym zapoznaniu z kartą informacyjną przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie stwierdził, że realizacja przedsięwzięcia będzie służyła poprawie stosunków wodnych na obszarze leśnym, poprawie jakości wód, ochronie przed powodzią i suszą, zwiększeniu zasobów wód podziemnych oraz zwiększeniu bioróżnorodności. Emisja zanieczyszczeń powstających w trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkotrwały i odwracalny. Uznano, że presja wywierana na środowisko będzie nieznaczna w fazie budowy (przy właściwym doborze sprzętu budowlanego i zastosowaniu odpowiednich technologii), a roboty wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące budowy przedmiotowego zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Smogorzów. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ. Uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
  1.1 Skali przedsięwzięcia wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

  Przedsięwzięcie obejmuje budowę ziemnego zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Smogorzów o przewidywanej objętości retencjonowania wody 36000 m3.
  W ramach prac planuje się:
  - ogloblowanie zbiornika ziemią pochodzącą z wykopu (przy szerokości korony grobli 4 m i nachyleniu skarp od strony odwodnej 1:2, od strony odpowietrznej 1:1,5),
  - obsianie skarp grobli nasionami traw,
  - odmulenie rowu nr R-N, od km 7+655 do km 7+845 na długości 190 m, średnia warstwą 20 cm,
  - wykonanie mnicha betonowego (L=11 m), który w połączeniu z istniejącym przepustem drogowym (Ø 0,60 m, L=6 m) będzie odprowadzał nadmiar wody do rowu w km 7+828.

  Budowa zbiornika ma służyć poprawie stosunków wodnych na obszarze leśnym (ochronie przed powodzią i suszą), zwiększeniu bioróżnorodności. Zbiornik stanowić będzie poidło dla zwierzyny leśnej, będzie miejscem rozrodu płazów, jak również żerowiskiem nietoperzy.
  Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach nr 20, 482, 483. Całkowita powierzchnia działek, na których projektowana jest budowa zbiornika retencyjnego: 31,71 ha. Powierzchnia całkowita zbiornika wynosić będzie ok. 2 ha, lustra wody 1,55 ha. Teren dotychczas wykorzystywany był na cele gospodarki rolnej i leśnej.
  Wjazd i wyjazd dł. ok. 10 m z mało uczęszczanej, gruntowej drogi powiatowej (Nr 1191 O), prowadzącej przez pola i las ze Smogorzowa do Trębaczowa w województwie wielkopolskim.
  1.2 Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
  Planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, w związku z czym nie występuje ryzyko kumulowania oddziaływań na środowisko.
  1.3. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
  W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych.
  1.4. Emisja i występowanie innych uciążliwości:
  Planowany zakres prac inwestycyjnych nie przewiduje powstawania ścieków technologicznych.
  W czasie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady organiczne z konserwacji zbiornika (muł, roślinność wodna), które będą przekazywane do kompostowania leśnictwu Smogorzów.
  W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących ze spalania paliw w silnikach pojazdów i maszyn budowlanych. Etap realizacji będzie się równie związał z możliwością wystąpienia uciążliwości związanych z emisją hałasu i wibracjami, powodowane praca maszyn i urządzeń budowlanych. Uciążliwości te będą miały również charakter lokalny i krótkotrwały, ograniczający się do czasu trwania robot budowlanych
  Etap eksploatacji inwestycji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Inwestycja wpłynie pozytywnie na stan środowiska wodnego oraz na cały ekosystem leśny terenu objętego inwestycją.
  1.5 Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.
  Zarówno realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
  • obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
  • obszary wybrzeży - nie występują,
  • obszary górskie lub leśne  - planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie lasów i zadrzewień - istniejących i przewidywanych do zalesienia,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  • obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
  • obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone - nie występują,
  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - nie występują,
  • gęstość zaludnienia - przewidziana budowa zbiornika nie ma wpływu na gęstość zaludnienia,
  • obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują.

   Planowane przedsięwzięcie  realizowane będzie wewnątrz kompleksu leśnego. Obszar planowanego zbiornika stanowi kompleks łąk wilgotnych i zalewowych oraz pastwisk.
   Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach oznaczonych na rysunku planu następującymi symbolami:

   - dz. nr 20:

   RI - tereny lasów i zadrzewień - istniejące i przewidywane do zalesienia,
   Rz - przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - tereny trwałych użytków zielonych, ponadto działka przeznaczona jest do dolesienie, na działce znajduje się również stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych,

   - dz. nr 483:
   Rz - przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - tereny trwałych użytków zielonych, ponadto działka przeznaczona jest do dolesienie, na działce znajduje się również stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych,

   - dz. nr 482:
   Rl - tereny lasów i zadrzewień - istniejące i przewidywane do zalesienia,
   Rz - przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - tereny trwałych użytków zielonych, ponadto działka przeznaczona jest do dolesienie, na działce znajduje się również stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych, a także tereny nieudokumentowanych złóż kruszywa,

   zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice, Smogorzów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/351/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 24 poz. 119 z 3 kwietnia 2001 r.).
   Realizowana inwestycja nie naruszy walorów przyrodniczych i krajobrazowych otaczającego terenu. Ze względu na powyższe, jak również na charakter przedsięwzięcia nie będzie ono miało wpływu na ten obszar.
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  3.1. Zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

  Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, oraz zmiany dotychczasowej liczby ludności.
  3.2. Transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze
  Przedsięwzięcie nie będzie wymagać przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
  3.3. Wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej
  Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma obciążającego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną.
  3.4. Prawdopodobieństwo oddziaływania
  W ramach przedsięwzięcia przewiduje się krótkoterminowe i lokalne oddziaływania na środowisko, jedynie na etapie budowy zbiornika. Inwestycja na etapie eksploatacji będzie wykazywała pozytywny charakter dla środowiska przyrodniczego. Nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania.
  3.5. Czasu trwania i częstotliwości i odwracalności oddziaływania
  Oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi wystąpi jedynie na etapie realizacji i będzie miało charakter krótkotrwały i odwracalny. Przedsięwzięcie będzie miało zasięg lokalny. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa jakości środowiska wodno – gruntowego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stosunków wodnych na obszarze leśnym, zabezpieczenia przed powodzią i suszą oraz wpłynie na zwiększenie bioróżnorodności.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej uwarunkowania oraz stanowiska organów opiniujących: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz ze względu na brak jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń w trakcie postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie o przedmiotowym postanowieniu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej tut. Urzędu (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu prowadzenia inwestycji.

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.), zażalenie na to postanowienie nie przysługuje.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2011-01-14
Data udostępnienia do publikacji: 2011-01-21

 

 

 

 


GK.IV.7624/16/10/11 Namysłów, dn. 15.01.2011 r.

OBWIESZCZENIE
o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 15.01.2011 r. zostało wydane postanowienie nr GK.IV.7624/16/10/11 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Smogorzów" - inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Namysłów, ul. Parkowa 13, 46-100 Namysłów.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Smogorzów.

W ramach prac planuje się:

 • ogloblowanie zbiornika ziemią pochodzącą z wykopu (przy szerokości korony grobli 4 m i nachyleniu skarp od strony odwodnej 1:2, od strony odpowietrznej 1:1,5),
 • obsianie skarp grobli nasionami traw,
 • odmulenie rowu nr R-N, od km 7+655 do km 7+845 na długości 190 m, średnia warstwą 20 cm,
 • wykonanie mnicha betonowego (L=11 m), który w połączeniu z istniejącym przepustem drogowym (Ø 0,60 m, L=6 m) będzie odprowadzał nadmiar wody do rowu w km 7+828.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie granic administracyjnych gminy Namysłów działki nr: 20, 482, 483.

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 17 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 077 419-03-46.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2011-01-15
Data udostępnienia do publikacji: 2011-01-21

 

 

 

 


GK.IV.7624/16/10/11 Namysłów, dn. 17.01.2011 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą OOŚ, w związku z pkt 10 f Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko po rozpatrzeniu wniosku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Namysłów, ul. Parkowa 13, 46-100 Namysłów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Smogorzów".

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) na wniosek inwestora: Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Namysłów, w dniu 28.05.2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Smogorzów".

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Jednocześnie poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących inwestycji, wskazując 21 dniowy termin na ich wniesienie.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Smogorzów o powierzchni całkowitej ok. 2,00 ha, lustra wody 1,55 ha.  Planowany do budowy zbiornik projektuje się jako ziemny i bezodpływowy. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na działkach nr: 20, 483, 482 zlokalizowanych na terenie gminy Namysłów.

Przedsięwzięcie: pn. "Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Smogorzów", nie jest wymienione w grupie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w obowiązującym na etapie wszczęcia przedmiotowego postępowania  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573, z późn. zm.), kwalifikuje się natomiast do pkt 10 f Aneksu II Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Planuje się, że przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

W związku z powyższym zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia jego zakresu.

Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-264/1/10/md z dnia 17.06.2010 r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-1-26/10 z dnia 18.06.2010 r. wyrazili opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie występuje konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu stwierdził, że podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ustawy OOŚ, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Organ biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie po szczegółowym zapoznaniu z kartą informacyjną przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie stwierdził, że realizacja przedsięwzięcia będzie służyła poprawie stosunków wodnych na obszarze leśnym, poprawie jakości wód, ochronie przed powodzią i suszą, zwiększeniu zasobów wód podziemnych oraz zwiększeniu bioróżnorodności. Emisja zanieczyszczeń powstających w trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkotrwały i odwracalny. Uznano, że presja wywierana na środowisko będzie nieznaczna w fazie budowy (przy właściwym doborze sprzętu budowlanego i zastosowaniu odpowiednich technologii), a roboty wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

W trakcie całego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące w/w inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.

Burmistrz Namysłowa, biorąc pod uwagę opinie organów współdziałających oraz kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ, po szczegółowej analizie cech przedsięwzięcia stwierdził, iż skala i wielkość przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę ziemnego zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Smogorzów o przewidywanej objętości retencjonowania wody 36000 m3.

W ramach prac planuje się:

 • ogloblowanie zbiornika ziemią pochodzącą z wykopu (przy szerokości korony grobli 4 m i nachyleniu skarp od strony odwodnej 1:2, od strony odpowietrznej 1:1,5),
 • obsianie skarp grobli nasionami traw,
 • odmulenie rowu nr R-N, od km 7+655 do km 7+845 na długości 190 m, średnia warstwą 20 cm,
 • wykonanie mnicha betonowego (L=11 m), który w połączeniu z istniejącym przepustem drogowym (Ø 0,60 m, L=6 m) będzie odprowadzał nadmiar wody do rowu w km 7+828.

Budowa zbiornika ma służyć poprawie stosunków wodnych na obszarze leśnym (ochronie przed powodzią i suszą), zwiększeniu bioróżnorodności. Zbiornik stanowić będzie poidło dla zwierzyny leśnej, będzie miejscem rozrodu płazów, jak również żerowiskiem nietoperzy.

Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach nr 20, 482, 483. Całkowita powierzchnia działek, na których projektowana jest budowa zbiornika retencyjnego: 31,71 ha. Powierzchnia całkowita zbiornika wynosić będzie ok. 2 ha, lustra wody 1,55 ha. Teren dotychczas wykorzystywany był na cele gospodarki rolnej i leśnej.

Wjazd i wyjazd dł. ok. 10 m z mało uczęszczanej, gruntowej drogi powiatowej (Nr 1191 O), prowadzącej przez pola i las ze Smogorzowa do Trębaczowa w województwie wielkopolskim.

Przedsięwzięcie nie ma związku z innymi przedsięwzięciami i nie zachodzą okoliczności kumulowania się oddziaływań.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych.

W ramach inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków socjalno - bytowych oraz ścieków technologicznych.

Etap eksploatacji przedsięwzięcia będzie charakteryzował się powstawaniem odpadów organicznych z konserwacji zbiornika (muł, roślinność wodna), które będą przekazywane do kompostowania leśnictwu Smogorzów.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących ze spalania paliw w silnikach pojazdów i maszyn budowlanych. Etap realizacji będzie się równie związał z możliwością wystąpienia uciążliwości związanych z emisją hałasu i wibracjami, powodowane praca maszyn i urządzeń budowlanych. Uciążliwości te będą miały również charakter lokalny i krótkotrwały, ograniczający się do czasu trwania robot budowlanych. Nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu i zanieczyszczeń do powietrza dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych.

Etap eksploatacji inwestycji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Inwestycja wpłynie pozytywnie na stan środowiska wodnego oraz na cały ekosystem leśny terenu objętego inwestycją.

Planowana inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii.

Planowane przedsięwzięcie  realizowane będzie wewnątrz kompleksu leśnego. Obszar planowanego zbiornika stanowi kompleks łąk wilgotnych i zalewowych oraz pastwisk.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach oznaczonych na rysunku planu następującymi symbolami:

- dz. nr 20:
RI - tereny lasów i zadrzewień - istniejące i przewidywane do zalesienia,
Rz - przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - tereny trwałych użytków zielonych, ponadto działka przeznaczona jest do dolesienie, na działce znajduje się również stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych,

- dz. nr 483:
Rz - przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - tereny trwałych użytków zielonych, ponadto działka przeznaczona jest do dolesienie, na działce znajduje się również stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych,

- dz. nr 482:
Rl - tereny lasów i zadrzewień - istniejące i przewidywane do zalesienia,
Rz - przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - tereny trwałych użytków zielonych, ponadto działka przeznaczona jest do dolesienie, na działce znajduje się również stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych, a także tereny nieudokumentowanych złóż kruszywa,

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowice, Smogorzów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/351/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 24 poz. 119 z 3 kwietnia 2001 r.).

Realizowana inwestycja nie naruszy walorów przyrodniczych i krajobrazowych otaczającego terenu.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:

 • obszarami wodno - błotnymi - nie występują,
 • obszarami wybrzeży -  nie występują,
 • obszarami górskimi lub leśnymi - planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie lasów i zadrzewień - istniejących i przewidywanych do zalesienia,
 • obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
 • obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami Natura 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody - nie występują,
 • obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone - nie występują,
 • obszarami o krajobrazie mającymi znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - nie występują,
 • obszarami  przylegającymi do jezior - nie występują,
 • uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej - nie występują,
 • obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,

Inwestycja nie ma wpływu na gęstość zaludnienia.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie wiejskim i będzie miało zasięg lokalny. Inwestycja nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie spowoduje zmiany dotychczasowej liczby ludności.

Przedsięwzięcie nie będzie wymagać przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma obciążającego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną.

Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia będzie występować jedynie na etapie realizacji i będzie miało charakter krótkotrwały i odwracalny. Na etapie eksploatacji zbiornika nie przewiduje się żadnego dodatkowego oddziaływania w stosunku do stanu istniejącego. Oddziaływanie na środowisko leśne wystąpi jedynie na etapie realizacji i będzie miało charakter krótkotrwały i odwracalny. Przedsięwzięcie będzie miało zasięg lokalny. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa jakości środowiska wodno - gruntowego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stosunków wodnych na obszarze leśnym, zabezpieczenia przed powodzią i suszą oraz wpłynie na  zwiększenie bioróżnorodności.

Na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 14.01.2011 r. wydał postanowienie nr GK.IV.7624/16/10/11 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Smogorzów" zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu, w publicznie dostępnym wykazie danych  oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W toku postępowania administracyjnego nie odnotowano aby strony wniosły uwagi, protesty lub wnioski dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw. Nie stwierdzono również aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Ogłoszenie o wydaniu niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635,  z późn. zm.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł 00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2011-01-17
Data udostępnienia do publikacji: 2011-01-21

 

 

 

 


GK.IV.7624/16/10/11 Namysłów, dn. 17.01.2011 r.

OGŁOSZENIE

Informuję, że zgodnie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w dniu 17.01.2011 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Smogorzów" na działkach nr: 20, 483, 482 zlokalizowanych na terenie gminy Namysłów.

W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2011-01-17
Data udostępnienia do publikacji: 2011-01-21