Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624-07-11 - Rewitalizacja zabytkowych kamienic w centrum Namysłowa - remont budynków ul. Rynek 1, Rynek 6, Rynek 7-7A, Rynek 11, Rynek 18, Rynek 23

GK.IV.7624/07/11 Namysłów, dn. 27.01.2011 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami)

zawiadamiam

że na wniosek inwestora Gminy Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja zabytkowych kamienic w centrum Namysłowa - remont budynków ul. Rynek 1, Rynek 6, Rynek 7-7A, Rynek 11, Rynek 18, Rynek 23".".

W zakres zadania wchodzi remont zabytkowych kamienic w centrum Namysłowa, zlokalizowanych na działkach nr: 932/7, 929/3, 928/3, 926/13, 988/15, 991/18, 991/19, 991/20.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w Dyrektywie  Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 17 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisk i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)  oraz art. 49 K.p.a. - informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2011-01-27
Data udostępnienia do publikacji: 2011-01-31

 

 

 

 


GK.IV.7624/07/11 Namysłów, dn. 27.01.2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ

umarzam

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja zabytkowych kamienic w centrum Namysłowa - remont budynków ul. Rynek 1, Rynek 6, Rynek 7-7A, Rynek 11, Rynek 18, Rynek 23", działki nr 932/7, 929/3, 928/3, 926/13, 988/15, 991/18, 991/19, 991/20, obręb ewidencyjny Namysłów.

UZASADNIENIE

W dniu 27.01.2011 r. na wniosek inwestora: Gminy Namysłów, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja zabytkowych kamienic w centrum Namysłowa – remont budynków ul. Rynek 1, Rynek 6, Rynek 7-7A, Rynek 11, Rynek 18, Rynek 23".

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy OOŚ postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia. Zawiadomienie o wszczęciu w/w postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Ponadto poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków dot. postępowania j. w. w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Działki, na których planowana jest inwestycja oznaczone są na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami:

- dz. nr 932/7, 929/3:

A.17MU - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozumianej jako budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, budynek mieszkalno-usługowy, obiekt usługowy lub zespół takich obiektów, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

- dz. nr 928/3, 926/13:

A.14MU - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozumianej jako budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, budynek mieszkalno-usługowy, obiekt usługowy lub zespół takich obiektów, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

- dz. nr 988/15:

A.13MU - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozumianej jako budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, budynek mieszkalno-usługowy, obiekt usługowy lub zespół takich obiektów, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

- dz. nr 991/18, 991/19, 991/20:

A.13MU - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozumianej jako budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, budynek mieszkalno-usługowy, obiekt usługowy lub zespół takich obiektów, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.).

Zadanie obejmuje:

 1. Rynek 1 w Namysłowie dz.  nr 932/7 o pow. 308 m2 - remont elewacji budynku od strony ul. Staszica polegający na wykonaniu nowych tynków i nowej kolorystyki, wykonaniu na cokole tynków renowacyjnych. Remont dachu polegający na wymianie papy na papę termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
 2. Rynek 6 w Namysłowie dz. nr 929/3 o pow. 254 m2 - remont konserwatorki dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym polegający na wymianie dachówki wraz z przemurowaniem kominów ponad dachem.
 3. Rynek 7-7A w Namysłowie dz. nr 928/3 o pow. 496 m2 - remont elewacji polegający na wykonaniu nowych tynków i nowej kolorystyki, założeniu na cokół tynków renowacyjnych. Remont dachu polegający na wymianie dachówki, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
 4. Rynek 11 w Namysłowie dz. nr 926/13 o pow. 242 m2 - remont elewacji polegający na wykonaniu nowych tynków i nowej kolorystyki, założeniu na cokół tynków renowacyjnych. Remont dachu polegający na wymianie dachówki, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
 5. rynek 18 w Namysłowie dz. nr 988/15 o pow. 192 m2 - remont elewacji budynku polegający na wykonaniu nowych tynków i nowej kolorystyki, założeniu na cokół tynków renowacyjnych. Remont dachu polegający na wymianie dachówki, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
 6. Rynek 23 w Namysłowie dz. nr 991/18, 991/19, 991/20 o pow. 540 m2 - remont konserwatorski budynku - wykonanie elewacji od strony północnej i wschodniej oraz remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

Planowane przedsięwzięcie jest pośrednio powiązane z innymi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach projektu pn.: "Wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum". Jednak ze względu na charakter przedsięwzięć nie ma ryzyka kumulacji oddziaływań, które znacząco oddziaływałyby na środowisko.

Etap realizacji inwestycji będzie wymagał wykorzystania surowców mineralnych takich jak: piasek. Stosowane maszyny budowlane pracujące przy realizacji inwestycji napędzane będą paliwem płynnym - olejem napędowym. Część sprzętu budowlanego może wymagać zasilania energią elektryczną. Realizacja przedsięwzięcia będzie związana z niewielkim poborem wody wykorzystywanej do celów budowlanych i socjalnych.

Szacunkowe zapotrzebowanie wyniesie:

 • woda: 3-10 m3/cały okres budowy,
 • energia elektryczna: 2-6 kWh/cały okres budowy,
 • piasek: ok. 3.200 m3/cały okres budowy,
 • olej napędowy: ok. 150 m3/cały okres budowy.

Podczas realizacji inwestycji może nastąpić niewielki wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowany głównie koniecznością użycia sprzętu budowlanego. Emisja nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości powietrza. Roboty budowlane związane z remontem konserwatorskim zabytkowych kamienic w centrum Namysłowa prowadzone będą w sposób zgodny z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych i uniemożliwiający przedostanie się czynników szkodliwych poza teren działek, na których prowadzona będzie inwestycja. W celu ograniczenia uciążliwości akustycznych prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej, przy użyciu sprawnego sprzętu. W trakcie remontu powstawać będą odpady, głównie z gr. 17 tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz gruz ceglany.  Prace budowlane będą prowadzone w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Ścieki sanitarne będą odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. Na terenie planowanej inwestycji wody opadowe zostaną odprowadzone do wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej.

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia innych uciążliwości oraz wystąpienia poważnej awarii, ze względu na zastosowanie sprawnego sprzętu oraz najlepszych dostępnych technologii.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:

 • obszarami wodno - błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
 • obszarami wybrzeży - nie występują,
 • obszarami górskimi i leśnymi - nie występują,
 • obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
 • obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami Natura 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody - nie występują,
 • obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone - nie występują,
 • gęstość zaludnienia - przewidziana inwestycja nie ma wpływu na gęstość zaludnienia,
 • obszarami przylegającymi do jezior - nie występują,
 • uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej - nie występują.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach:

 1. nr 932/7, 929/3 oznaczonych na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem A.17MU oraz nr 991/18, 991/19 i 991/20 oznaczonych na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem A.18MU. Zgodnie z kartą terenu oznaczonego w/w symbolami ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
  • ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwień kulturowych, średniowiecznych i nowożytnych (przed przystąpieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie badań archeologicznych),
  • tereny położone są w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie elementów historycznego układu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich historycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, układu, gabarytów i linii zabudowy,
  • tereny położone są w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
  • wskazuje się obiekty wpisane do rejestru zabytków, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
  • wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których określa się: wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i parametrów, w tym formy, gabarytów, geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju elewacji oraz możliwość wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych, a także polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
 2. nr 928/3, 926/13 oznaczonych na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem A.14MU oraz nr 988/15 oznaczonej na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem A.13MU. Zgodnie z kartą terenu oznaczonego w/w symbolami ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
  • ustala się ochronę archeologiczną miejskich nawarstwień kulturowych, średniowiecznych i nowożytnych (przed przystąpieniem do robót ziemnych obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie badań archeologicznych),
  • tereny położone są w strefie ochrony konserwatorskiej, w obrębie której obowiązuje zachowanie elementów historycznego układu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic (z zachowaniem rodzaju ich historycznych nawierzchni), ciągów pieszych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zieleni, układu, gabarytów i linii zabudowy,
  • tereny położone są w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków (wpis nr 367/52),
  • wskazuje się obiekty wpisane do rejestru zabytków, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
  • wyznacza się obiekty objęte ochroną konserwatorską, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla których określa się: wymóg zachowania charakterystycznych, historycznych cech i parametrów, w tym formy, gabarytów, geometrii dachu, proporcji i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz elementów wystroju elewacji oraz możliwość wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych, a także polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, oraz zmiany dotychczasowej liczby ludności.

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko, zarówno w okresie realizacji, jak i funkcjonowania.

Przedsięwzięcie nie ma negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną.

Wszelkie niewielkie uciążliwości występujące na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter tymczasowy. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się żadnego dodatkowego oddziaływania. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy estetyki krajobrazu w centrum Namysłowa.

Planowana inwestycja nie zalicza się do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre  przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (dyrektywa zmieniająca: 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r.)

Zgodnie z Zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla "przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich" projekty o charakterze miejskim takie jak: budowa boisk szkolnych, przedszkoli, sal gimnastycznych, termiczna izolacja budynków, remonty obiektów istniejących oraz przebudowy i dobudowy, zmiany pokrycia dachów itp. nie są objęte aneksem II dyrektywy EIA i nie mogą znacząco oddziaływać na środowisko.

Po przeanalizowaniu dokumentów przedstawionych przez inwestora oraz biorąc pod uwagę Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla "przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich" dla potencjalnych beneficjentów środków UE uznano, iż uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji nie jest wymagane.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy OOŚ uzyskanie w/w decyzji jest wymagane jedynie dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, sklasyfikowanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397). Inwestycja pn.: "Rewitalizacja zabytkowych kamienic w centrum Namysłowa - remont budynków ul. Rynek 1, Rynek 6, Rynek 7-7A, Rynek 11, Rynek 18, Rynek 23" nie jest objęta w/w rozporządzeniem oraz nie kwalifikuje się do przedsięwzięć zawartych w dyrektywie Rady 85/337/EWG.

Wobec powyższego wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia stało się bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn  stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2011-01-27
Data udostępnienia do publikacji: 2011-01-31

 

 

 

 


GK.IV.7624/07/11 Namysłów, dn. 27.01.2011 r.

OGŁOSZENIE

Informuję, że zgodnie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w dniu 27.01.2011 roku została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja zabytkowych kamienic w centrum Namysłowa – remont budynków ul. Rynek 1, Rynek 6, Rynek 7-7A, Rynek 11, Rynek 18, Rynek 23" na działkach nr: 932/7, 929/3, 928/3, 926/13, 988/15, 991/18, 991/19, 991/20, obręb ewidencyjny Namysłów.

W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, pok. Nr 17) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2011-01-27
Data udostępnienia do publikacji: 2011-01-31