Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/15/10/11 - Rozbudowa stacji paliw

GK.IV.7624/15/10/11 Namysłów, dn. 01.03.2011r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

postanawiam

podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa stacji paliw" w Namysłowie, w związku ze złożonym raportem o oddziaływaniu na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 16.04.2010 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa stacji paliw" w Namysłowie, działka nr 6/5.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę stacji paliw, zlokalizowanej przy ul. Sycowskiej w Namysłowie, działka nr 6/5 o pow. 14211 m2. Pojemność projektowanych zbiorników:

  1. olej napędowy 60 000 l.
  2. benzyna 30 000 l.
  3. gaz LPG 15 000 l.

Planowaną inwestycję zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o której mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy OOŚ i która wymieniona jest w § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) jako: instalacje do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem stacji paliw na gaz płynny oraz do zał. II pkt 6c) Dyrektywy Rady nr 97/11/WE z dnia  03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia  na środowisko, gdzie przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany  jako: pomieszczenia i urządzenia do magazynowania ropy naftowej, produktów petrochemicznych i chemicznych.

Burmistrz Namysłowa, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia1e społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w dniu 17.05.2010 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-1-25/10 z dnia 02.05.2010 r. zaproponował nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-247/10/MW z dnia 07.06.2010 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa stacji paliw" w Namysłowie przy ul. Sycowskiej istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Od stron biorących udział w postępowaniu w dniu 06.10.2009 r. wpłynął protest przeciwko wybudowaniu przedmiotowej bazy noclegowo - rekreacyjnej Mistral w Michalicach. Strony wyraziły obawę, że ośrodek zlokalizowany w sąsiedztwie działek rekreacyjnych nie zapewni ciszy i odpoczynku. Zdaniem właścicieli sąsiednich działek ośrodek całoroczny przy zbiorniku wodnym powinien znajdować się na uboczu.

Biorąc powyższe pod uwagę, Burmistrz Namysłowa postanowieniem GK.IV.7624/15/10 z dnia 06.07.2010 r. nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z art. 66 cytowanej wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W dniu 06.08.2010 r. Burmistrz Namysłowa postanowił zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji paliw w Namysłowie, działka nr 6/5 do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 07.02.2011 r. inwestor: Hurt - Detal Opał, Materiały Budowlane, Paliwa, Oleje, Barbara Makuch, ul. Sycowska 1, 46-100 Namysłów złożył raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w związku z powyższym postanowiono podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2011-03-01
Data udostępnienia do publikacji: 2011-03-02

 

 

 

 


GK.IV.7624/15/10/11 Namysłów, dn. 01.03.2011 r.

OBWIESZCZENIE

o sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji p.n.: "Rozbudowa stacji paliw", Namysłów działka nr 6/5.

Działając na podstawie art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią w/w raportu oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, pok. Nr 17), w godzinach urzędowania. Ponadto informuję o  możliwości składania uwag i wniosków dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) informuję, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2011-03-01
Data udostępnienia do publikacji: 2011-03-02