Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RG.6220.10.2011 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380 na odcinku Przeczów Mikowice

RG.6220.10.2011 Namysłów, dn. 28.03.2011 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.) zwaną dalej ustawą OOŚ, w związku z  § 3 ust.1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) oraz z załącznikiem II pkt 13 Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej Dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380 na odcinku Przeczów Mikowice".

Uzasadnienie

W dniu 31.01.2011 r. inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole wystąpił z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380 na odcinku Przeczów Mikowice". Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; wykaz przewidywanych działek, przez które będzie przebiegać planowana inwestycja oraz działki sąsiadujące z inwestycją; mapa ewidencyjna, wypis z rejestru ewidencji gruntów.

Planowana inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć zgodnych z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) oraz z załącznikiem II pkt 13 Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej Dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w dniu 07.03.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających (wskazując 21 dniowy termin na wniesienie uwag i wniosków dotyczących inwestycji), zostało umieszczone w dniu 07.03.2011 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, stronie internetowej tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji, poprzez przekazanie informacji sołtysom wsi Przeczów i Mikowice, z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicach ogłoszeń.

W myśl art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ w sytuacji, gdy liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano przepis art. 49 Kpa.

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.

Burmistrz Namysłowa, działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ pismem z  dnia 07.03.2011 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i jego ewentualnego zakresu.

W dniu 21.03.2011 r. inwestor Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu poinformował tut. Organ o zwiększeniu zakresu inwestycyjnego działek przedłożonych w załączniku nr 1 do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380 na odcinku Przeczów Mikowice" o działkę nr 180 obręb Przeczów.

Burmistrz Namysłowa działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ pismem z  dnia 24.03.2011 r. ponownie zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w oparciu o pełny zakres inwestycyjny przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.97.2011.IC  z dnia 28.03.2011 r. wyraził opinię, że zmiany w zakresie wskazanym w w/w wniosku dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380 na odcinku Przeczów - Mikowice" nie wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po zapoznaniu się z dokumentacją przedmiotowej sprawy oraz analizując wszystkie cechy przedsięwzięcia organ opiniujący stwierdził, że przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi, jak również na tereny cenne przyrodniczo. Podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ustawy OOŚ, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-1-3/11 z dnia 28.03.2011 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Po szczegółowym zapoznaniu się z karta informacyjną przedsięwzięcia organ opiniujący stwierdził, że przy prawidłowym prowadzeniu robót budowlanych oraz prawidłowej eksploatacji, z zachowaniem przepisów służących ochronie środowiska w/w przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi. Po realizacji projektu poprawiona zostanie płynność i bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników drogi.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, wziął pod uwagę opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) uwzględnił następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

  1.1. Skali przedsięwzięcia wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
  Przedmiotowy odcinek drogi stanowi ciąg drogi  wojewódzkiej nr 396. Początek odcinka  zlokalizowany jest  w m Przeczów w km 8+970 w/w drogi natomiast koniec w m. Mikowice w km 11+380. Przedsięwzięcie polega na poprawie parametrów technicznych przedmiotowej drogi tj, wykonanie nowej konstrukcji drogi oraz wykonanie poboczy wzdłuż drogi na w/w odcinku (tj. 2200 mb). Projektowana inwestycja nie zmieni dotychczasowej funkcji ani sposobu zagospodarowania terenu.
  Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach: Gmina Namysłów, obręb Przeczów - działki nr 185/2, 185/3, 185/7, 180, 123, 122, 110/2, 111/1, 111/3, 112/2, 112/1,113/1, 113/2, obręb Mikowice: działki nr 394, 100.
  Jezdnia ma szerokość od 5,0 m do 6,0 m. Droga posiada pobocza po obu stronach jezdni szer. Od 0,50 m do 1,00 m.
  Zakres robót obejmuje:

  • niezbędne roboty rozbiórkowe i ziemne,
  • rozbudowę i budowę zjazdów,
  • częściowe umocnienie poboczy gruntowych,
  • odtworzenie rowów przydrożnych,
  • modernizacje istniejącego odwodnienia poprzez rozbudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
  • usunięcie zieleni kolidującej z rozbudowywanym odcinkiem drogi,
  • budowę i remont przepustów pod drogę DW 396,
  • rozbudowę skrzyżowań z drogami przyporządkowanymi,
  • budowę lub rozbudowę chodnika na terenie zabudowanym,
  • przebudowę ewentualnych urządzeń nie związanych z gospodarką drogową.

  Tereny, na których zlokalizowana jest inwestycja to głównie tereny o zagospodarowaniu rolniczym - grunty orne. W rejonie miejscowości droga przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej.
  Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany warunków wykorzystania terenu. Nastąpi jedynie tymczasowe zajęcie terenu na czas budowy drogi. Powierzchnia terenu po realizacji inwestycji zostanie przywrócona do stanu pierwotnego.

  1.2. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
  Nie istnieje ryzyko kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

  1.3. Wykorzystywanie zasobów naturalnych:
  W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie wykorzystywana woda, paliwo, energia oraz inne surowce i materiały.

  1.4. Emisja i występowanie innych uciążliwości:

  • nie przewiduje się powstawania ścieków socjalno - bytowych oraz ścieków technologicznych. Wody opadowe odprowadzane będą do rowów melioracyjnych,
  • na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie odpadów z grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Natomiast na etapie użytkowania drogi wytwarzane będą odpady z grupy 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Odpady będą odpowiednio magazynowane, a następnie sukcesywnie wywożone przez uprawnione do tego podmioty. Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu prac będą doprowadzone do ich pierwotnego stanu,
  • na etapie eksploatacji nie przewiduje się wzrostu natężenia emisji substancji do powietrza i hałasu. Podczas realizacji inwestycji mogą wystąpić nieznaczne utrudnienia komunikacyjne o charakterze przejściowym i odwracalnym,
  • podczas realizacji inwestycji może nastąpić niewielki wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza (zapylenie), spowodowany głównie koniecznością użycia sprzętu budowlanego oraz zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów. Emisja ta będzie zachodzić jedynie w godzinach pracy, a ilość emitowanych zanieczyszczeń zależeć będzie od czasu pracy urządzeń budowlanych. Uciążliwości te nie będą miały istotnego wpływu na środowisko.

  1.5. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.
  Planowana inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

 • obszary wodno - błotne o raz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
 • obszary wybrzeży - nie występują,
 • obszary górskie i leśne - nie występują,
 • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
 • obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona , w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe obszary ochrony przyrody - działka nr 394 położona w Mikowicach oraz działka nr 185/7 położona w Przeczowie znajduje się w granicy obszaru chronionego krajobrazu,
 • obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone - nie występują,
 • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne - część działki nr 185/7 położonej w Przeczowie znajduje się w granicy ochrony zbytkowanego układu ruralistycznego,
 • gęstość zaludnienia - przewidziana inwestycja nie ma wpływu na gęstość zaludnienia,
 • obszary przylegające do jezior - nie występują,
 • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują,

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów, Niwki, Krasowice  zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/346/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 40 poz. 264 z 18 maja 2001 r.) oraz zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Mikowice, Ligota Książęca, Brzozowiec zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/344/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 39 poz. 255 z 17 maja 2001 r.).

Działki, na których realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie oznaczone są na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem:

Przeczów:

 • dz. nr 185/2, 185/3
  G - droga krajowa nr 452, IV klasy technicznej, ponadto działki znajdują się w granicy obszaru chronionego,
 • dz. nr 185/7
  G - droga krajowa nr 452, IV klasy technicznej, ponadto działka znajduje się w granicy obszaru chronionego krajobrazu oraz w granicy ochrony zabytkowego układu ruralistycznego,
 • dz. nr 123
  Mr - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i gospodarcza związana z produkcją rolną, ponadto działka znajduje się w granicy obszaru chronionego krajobrazu,
 • dz. nr 122
  Mr - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i gospodarcza związana z produkcją rolną,
  Mn - przeznaczenie podstawowe - istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), ponadto działka znajduje się w granicy obszaru chronionego krajobrazu,
 • dz. nr 111/1
  U - przeznaczenie podstawowe - tereny usług komercyjnych, usług handlu, gastronomii na wydzielonych działkach, ponadto działka
 • dz. nr 111/3, 112/2
  P B S - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy),
 • dz. nr 112/1, 113/2
  P B S - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy), przez działki projektowana jest również nowa trasa drogi G 452, ponadto działki znajdują się w granicy obszaru chronionego krajobrazu,
 • dz. nr 113/1
  P B S - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy),
  Rp - przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych – uprawy polowe (grunty orne), przez działki projektowana jest również nowa trasa drogi G 452, ponadto działka znajduje się w granicy obszaru chronionego krajobrazu,
 • dz. nr 110/2
  P B S - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy),
  Mr - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i gospodarcza związana z produkcją rolną, ponadto działka znajduje się w granicy obszaru chronionego krajobrazu,
  G - droga krajowa nr 452, IV klasy technicznej,
 • dz. nr 180
  D - drogi dojazdowe, wśród zabudowy mieszkaniowej istniejącej i projektowanej, odpowiadające parametrom dróg pożarowych, utwardzone, przystosowane do przejazdu pojazdów straży pożarnej i obsługi komunalnej,

Mikowice:

 • dz. nr 394
  G - droga krajowa nr 452, IV klasy technicznej,
 • dz. nr 100
  Rp - przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - uprawy polowe (grunty orne), ponadto działki znajdują się w granicy obszaru chronionego krajobrazu,

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:

3.1. Zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, oraz zmiany dotychczasowej liczby ludności.

3.2. Transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko.

3.3. Wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma negatywnego wpływu na istniejąca infrastrukturę.

3.4. Prawdopodobieństwo oddziaływania:
Niewielkie uciążliwości i oddziaływania mogą wystąpić jedynie na etapie realizacji inwestycji. Na etapie eksploatacji drogi nie przewiduje się żadnego dodatkowego oddziaływania w stosunku do stanu obecnego.

3.5. Czasu trwania i częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
oddziaływanie na etapie realizacji nie jest ograniczone ramami czasowymi, ma charakter krótkotrwały i odwracalny.. Przedsięwzięcie realizowane będzie we wsi Przeczów i Mikowice (gmina Namysłów) i będzie miało zasięg lokalny. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa płynności ruchu, a co za tym idzie poprawa jakości środowiska naturalnego. Wykonanie nowej konstrukcji drogi zapewni również bezpieczeństwa ruchu na drodze co znacznie zwiększy komfort życia mieszkańców gminy Namysłów oraz wszystkich użytkowników drogi.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski społeczności zamieszkującej na obszarze objętym inwestycją. Nie odnotowano również aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, jak również stanowiska organów opiniujących tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz ze względu na brak innych uwag i zastrzeżeń w trakcie postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsze postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Przeczów i Mikowice (miejsce prowadzenia inwestycji).

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zażalenie na to postanowienie nie przysługuje.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-03-28
Data udostępnienia do publikacji: 2011-04-11

 

 

 

 


RG.6220.10.2011 Namysłów, dn. 28.03.2011 r.

OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 11 i art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 28.03.2011 r. zostało wydane postanowienie nr RG.6220.10.2011 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380 na odcinku Przeczów Mikowice".

Przedmiotowy odcinek drogi stanowi ciąg drogi  wojewódzkiej nr 396. Początek odcinka  zlokalizowany jest  w m Przeczów w km 8+970 w/w drogi natomiast koniec w m. Mikowice w km 11+380. Przedsięwzięcie polega na poprawie parametrów technicznych przedmiotowej drogi tj, wykonanie nowej konstrukcji drogi oraz wykonanie poboczy wzdłuż drogi na w/w odcinku (tj. 2200 mb). Projektowana inwestycja nie zmieni dotychczasowej funkcji ani sposobu zagospodarowania terenu.
Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach: Gmina Namysłów, obręb Przeczów - działki nr 185/2, 185/3, 185/7, 180, 123, 122, 110/2, 111/1, 111/3, 112/2, 112/1,113/1, 113/2, obręb Mikowice: działki nr 394, 100.
Jezdnia ma szerokość od 5,0 m do 6,0 m. Droga posiada pobocza po obu stronach jezdni szer. Od 0,50 m do 1,00 m.

Zakres robót obejmuje:

 • niezbędne roboty rozbiórkowe i ziemne,
 • rozbudowę i budowę zjazdów,
 • częściowe umocnienie poboczy gruntowych,
 • odtworzenie rowów przydrożnych,
 • modernizacje istniejącego odwodnienia poprzez rozbudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
 • usunięcie zieleni kolidującej z rozbudowywanym odcinkiem drogi,
 • budowę i remont przepustów pod drogę DW 396,
 • rozbudowę skrzyżowań z drogami przyporządkowanymi,
 • budowę lub rozbudowę chodnika na terenie zabudowanym,
 • przebudowę ewentualnych urządzeń nie związanych z gospodarką drogową.

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami/, budynek A, pok. Nr 23 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 077 419-03-36.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-03-28
Data udostępnienia do publikacji: 2011-04-11

 

 

 

 


RG.6220.10.2011 Namysłów, dn. 29.03.2011 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 i art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 59 ust.1 pkt 2, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwaną dalej ustawą OOŚ, w związku z § 3 ust.1  pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) i załącznikiem II pkt 13 Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej Dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2011 r. inwestora: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380 na odcinku Przeczów Mikowice"

postanawiam

zmienić decyzję Burmistrza Namysłowa nr GK.IV.7624/10/10 z dnia 17.06.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380"

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380 na odcinku Przeczów Mikowice"

Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna stanowią załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w dniu 07.03.2011 r. na wniosek Zarządu Dróg wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; wykaz przewidywanych działek, przez które będzie przebiegać planowana inwestycja oraz działki sąsiadujące z inwestycją; mapa ewidencyjna; wypis z rejestru ewidencji gruntów.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 K.p.a. - zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. Jednocześnie poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących inwestycji, wskazując 21 dniowy termin na ich wniesienie.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest poprawa parametrów technicznych drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku w km 8+970 do 11+380 między miejscowościami Przeczów a Mikowice. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach: Gmina Namysłów, obręb Przeczów - działki nr 185/2, 185/3, 185/7, 180, 123, 122, 110/2, 111/1, 111/3, 112/2, 112/1,113/1, 113/2, obręb Mikowice: działki nr 394, 100.

W związku z tym, iż planowana inwestycja należy do przedsięwzięć zgodnych z § 3 ust.1  pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) oraz z załącznikiem II pkt 13 Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej Dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane, działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ, w dniu 07.03.2011 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenia jego ewentualnego zakresu.

W dniu 21.03.2011 r. inwestor Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu poinformował tut. Organ o zwiększeniu zakresu inwestycyjnego działek przedłożonych w załączniku nr 1 do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380 na odcinku Przeczów Mikowice" o działkę nr 180 obręb Przeczów.

Burmistrz Namysłowa pismem z dnia 24.03.2011 r. ponownie zwrócił się do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w oparciu o pełny zakres inwestycyjny przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.97.2011.IC  z dnia 28.03.2011 r. wyraził opinię, że zmiany w zakresie wskazanym w w/w wniosku dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380 na odcinku Przeczów - Mikowice" nie wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po zapoznaniu się z dokumentacją przedmiotowej sprawy oraz analizując wszystkie cechy przedsięwzięcia organ opiniujący stwierdził, że przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi, jak również na tereny cenne przyrodniczo. Podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ustawy OOŚ, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-1-3/11 z dnia 28.03.2011 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Po szczegółowym zapoznaniu się z karta informacyjną przedsięwzięcia organ opiniujący stwierdził, że przy prawidłowym prowadzeniu robót budowlanych oraz prawidłowej eksploatacji, z zachowaniem przepisów służących ochronie środowiska w/w przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi. Po realizacji projektu poprawiona zostanie płynność i bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników drogi.

W trakcie przedmiotowego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.

Burmistrz Namysłowa, kierując się kryteriami o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) po przeprowadzonej analizie cech przedsięwzięcia, biorąc w całości pod uwagę opinie organów współdziałających stwierdził, iż:

skala i wielkość przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Przeczów i Mikowice. Przedmiotowy odcinek drogi stanowi ciąg drogi wojewódzkiej nr 396. Inwestycja polega na poprawie parametrów technicznych przedmiotowej drogi. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej konstrukcji drogi oraz wykonanie poboczy wzdłuż przedmiotowej drogi. Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany warunków wykorzystania terenu. Nastąpi jedynie tymczasowe zajęcie terenu na czas budowy. Po realizacji przedsięwzięcia powierzchnia terenu zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach: Gmina Namysłów, obręb Przeczów - działki nr 185/2, 185/3, 185/7, 180, 123, 122, 110/2, 111/1, 111/3, 112/2, 112/1,113/1, 113/2, obręb Mikowice: działki nr 394, 100.
Jezdnia ma szerokość od 5,0 m do 6,0 m. Droga posiada pobocza po obu stronach jezdni szer. Od 0,50 m do 1,00 m.

Przedsięwzięcie nie ma związku z innymi przedsięwzięciami i nie zachodzą okoliczności kumulowania się oddziaływań.

Faza eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie związana z wykorzystywaniem wody, paliwa, energii oraz innych surowców i materiałów.

W ramach inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków socjalno - bytowych oraz ścieków technologicznych. Wody opadowe odprowadzane będą do rowów przydrożnych.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie charakteryzował się powstawaniem odpadów z budowy, remontów i demontażu infrastruktury drogowej (gr. 17 w katalogu odpadów), natomiast etap eksploatacji inwestycji będzie związany z powstawaniem odpadów komunalnych z grupy 20. Powstające odpady będą czasowo składowane, a następnie sukcesywnie wywożone przez specjalistyczne firmy. Sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów będzie zgodny z obowiązującym stanem prawnym. Miejsca budowy, po zakończeniu prac doprowadzone będą do stanu pierwotnego.

W trakcie budowy nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu i zanieczyszczeń do powietrza dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych, a w fazie eksploatacji nastąpi przywrócenie płynności ruchu pojazdów  i znaczne zmniejszenie uciążliwości akustycznych. Na etapie realizacji przewiduje się jedynie nieznaczne utrudnienia komunikacyjne. Będą one miały charakter krótkotrwały i odwracalny.

Główna emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza będzie związana z pracą sprzętu budowlanego i ruchem pojazdów samochodowych. Emisja ta będzie zachodzić jedynie w godzinach pracy, a wielkość emitowanych zanieczyszczeń zależeć będzie od czasu pracy urządzeń budowlanych. Realizacja nie będzie powodować przekroczenia wartości normatywnych w powietrzu, a emisja spalin po zakończeniu realizacji projektu ulegnie zmniejszeniu.

Po oddaniu do eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie będzie stwarzała zagrożenia dla stanu środowiska przyrodniczego. Realizacja inwestycji znacznie zmniejszy zagrożenia długoterminowe, związane z eksploatacją drogi przez użytkowników w stosunku do stanu istniejącego.

Planowana inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, ze względu na zastosowania najlepszych dostępnych technologii.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach położonych na terenie gminy Namysłów w miejscowości:

Przeczów działki nr 185/2, 185/3, 185/7, 180, 123, 122, 110/2, 111/1, 111/3, 112/2, 112/1,113/1, 113/2,
Mikowice działki nr 394, 100

oznaczonych na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem:\

Przeczów:

 • dz. nr 185/2, 185/3
  G - droga krajowa nr 452, IV klasy technicznej, ponadto działki znajdują się w granicy obszaru chronionego,
 • dz. nr 185/7
  G - droga krajowa nr 452, IV klasy technicznej, ponadto działka znajduje się w granicy obszaru chronionego krajobrazu oraz w granicy ochrony zabytkowego układu ruralistycznego,
 • dz. nr 123
  Mr - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i gospodarcza związana z produkcją rolną, ponadto działka znajduje się w granicy obszaru chronionego krajobrazu,
 • dz. nr 122
  Mr - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i gospodarcza związana z produkcją rolną,
  Mn - przeznaczenie podstawowe - istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), ponadto działka znajduje się w granicy obszaru chronionego krajobrazu,
 • dz. nr 111/1
  U - przeznaczenie podstawowe - tereny usług komercyjnych, usług handlu, gastronomii na wydzielonych działkach, ponadto działka
 • dz. nr 111/3, 112/2
  P B S - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy),
 • dz. nr 112/1, 113/2
  P B S - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy), przez działki projektowana jest również nowa trasa drogi G 452, ponadto działki znajdują się w granicy obszaru chronionego krajobrazu,
 • dz. nr 113/1
  P B S - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy),
  Rp - przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - uprawy polowe (grunty orne), przez działki projektowana jest również nowa trasa drogi G 452, ponadto działka znajduje się w granicy obszaru chronionego krajobrazu,
 • dz. nr 110/2
  P B S - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy),
  Mr - przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i gospodarcza związana z produkcją rolną, ponadto działka znajduje się w granicy obszaru chronionego krajobrazu,
  G - droga krajowa nr 452, IV klasy technicznej,
 • dz. nr 180
  D - drogi dojazdowe, wśród zabudowy mieszkaniowej istniejącej i projektowanej, odpowiadające parametrom dróg pożarowych, utwardzone, przystosowane do przejazdu pojazdów straży pożarnej i obsługi komunalnej,

Mikowice:

 • dz. nr 394
  G - droga krajowa nr 452, IV klasy technicznej,
 • dz. nr 100
  Rp - przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - uprawy polowe (grunty orne), ponadto działki znajdują się w granicy obszaru chronionego krajobrazu,

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów, Niwki, Krasowice  zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/346/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 40 poz. 264 z 18 maja 2001 r.) oraz zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Mikowice, Ligota Książęca, Brzozowiec zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/344/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 39 poz. 255 z 17 maja 2001 r.).

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:

 • obszarami wodno - błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
 • obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie wystepują,
 • obszarami wybrzeży - nie występują,
 • obszarami górskimi i leśnymi - nie występują,
 • obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
 • obszarami, na których standardy jakości zostały przekroczone - nie występują,
 • obszarami przylegającymi do jezior - nie występują,
 • uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej - nie występują,

   
 • Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, tj. obszarowe formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku nr 92 poz. 880, z późn. zm.), w tym obszary Natura 2000 - działka nr 394 położona w Mikowicach oraz działka nr 185/7 położona w Przeczowie znajdują się w granicy obszaru chronionego krajobrazu. Poza tym przedsięwzięcie  będzie realizowane poza pozostałymi obszarami wymagającymi specjalnej ochrony.
 • Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne - część działki nr 185/7 położonej w Przeczowie znajduje się w granicy ochrony zabytkowego układu ruralistycznego.
 • Inwestycja nie ma wpływu na gęstość zaludnienia.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie wiejskim i będzie miało zasięg lokalny. Inwestycja nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie spowoduje zmiany dotychczasowej liczby ludności. Istniejący stan intensywności zabudowy wzdłuż pasa drogi nie przewiduje zwiększenie liczby ludności.

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie. Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną. Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia będzie występować jedynie na etapie realizacji i będzie miało charakter krótkotrwały i odwracalny. Na etapie eksploatacji drogi nie przewiduje się żadnego dodatkowego oddziaływania w stosunku do stanu istniejącego. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa stanu środowiska m.in. poprzez przywrócenie płynności ruchu na drodze oraz ograniczenie emisji pyłów podczas jazdy pojazdów. Wykonanie nowej konstrukcji drogi zwiększy bezpieczeństwo ruchu na drodze, co przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców oraz wszystkich użytkowników drogi.

Na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 28.03.2011 r. wydał postanowienie nr RiN.6220.10.2011 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380 na odcinku Przeczów Mikowice" zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu, w publicznie dostępnym wykazie danych  oraz w miejscu prowadzenia inwestycji, poprzez przekazanie sołtysom wsi Przeczów i Mikowice do opublikowania na tablicach ogłoszeń w danych miejscowościach.

W toku postępowania administracyjnego nie odnotowano aby strony wniosły uwagi, protesty lub wnioski dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw. Nie stwierdzono również aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Ogłoszenie o wydaniu niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635.).

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-03-29
Data udostępnienia do publikacji: 2011-04-11

 

 

 

 


RG.6220.10.2011 Namysłów, dn. 29.03.2011 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 29.03.2011 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380 na odcinku Przeczów Mikowice"

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek A, I piętro, pok. Nr 21) w godzinach urzędowania.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-03-29
Data udostępnienia do publikacji: 2011-04-11