Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RiN.6220.12.2011 - Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa

RiN.6220.12.2011 Namysłów, dn. 19.04.2011 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) art. 75 ust.1 pkt 4, art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 82 ust.1, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ w związku z załącznikiem II pkt 10 b) Dyrektywy Rady nr 97/11/WE z dnia  03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko biorąc pod uwagę wyniki uzgodnień i opinii organów współdziałających, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa

określam środowiskowe uwarunkowania

dla przedsięwzięcia pn.: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" działka nr 124/3, ul. Grunwaldzka 16 A w Namysłowie:

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
  Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowaniu pomieszczeń magazynowych znajdujących się w Namysłowie przy ul. Grunwaldzkiej 16A, nr działki 124/3, na ręczną trzystanowiskową myjnię samochodową w Namysłowie, składającą się z:

  - hali myjki,
  - pomieszczenia biurowo - technicznego,
  - poczekalni dla klientów.

  Całkowita powierzchnia działki nr 124/3 wynosi 3,154 m2, w tym: tereny RIVb - 1,521 m2, tereny B - RIVb - 1,633 m2. Planowane przedsięwzięcie nie wymaga zajęcia nowego terenu. Całe zamierzenie inwestycyjne prowadzone będzie w obrębie istniejącej już zabudowy, przebudowa obiektu nie wpłynie na zmianę stanu istniejącego. Do adaptacji budynku zostaną wykorzystane materiały o wysokich parametrach izolacji cieplnej i akustycznej. Od strony działek sąsiadujących zostanie zastosowana zieleń izolacyjna w postaci roślinności wysokiej.

  Przedsięwzięcie częściowo dofinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej z programu "Regionalny Program operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013".
   
 2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  • Na etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia należy podjąć niżej wymienione działania:
   1. stosować wyłącznie sprawne środki transportu i sprawny sprzęt budowlany;
   2. dbać o czystość dróg wjazdowych i wyjazdowych z terenu budowy;
   3. prace montażowo - budowlane w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6.00 - 22.00);
   4. miejsca postojów sprzętu oraz lokalizacji placów składowania materiałów budowlanych przewidzieć w jak największej odległości od istniejącej zabudowy mieszkaniowej;
   5. odpady powstające podczas prac budowlano - montażowych selektywnie magazynować z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami określonymi w ustawie o odpadach;
   6. w celu zapobieżenia przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego, na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, w trakcie prowadzenia prac budowlano - montażowych, wykonawca powinien posiadać odpowiednie sorbenty do absorpcji zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych  (np. olejów)
  • Na etapie eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć niżej wymienione działania:
   1. pomieszczenia myjni ogrzewać kotłem o mocy 50 kW opalanym węglem kamiennym;
   2. myjnię eksploatować nie dłużej niż 8 h w porze dziennej;
   3. maksymalna dzienna ilość pojazdów samochodowych przyjmowanych do mycia nie może przekroczyć 25 szt;
   4. odpady niebezpieczne magazynować na szczelnym podłożu, w sposób niepowodujący zagrożenia dla środowiska, zdrowia i życia ludzi, w specjalnych, szczelnych zamkniętych i oznakowanych pojemnikach;
   5. odpady inne niż niebezpieczne magazynować w wyznaczonych opisanych miejscach, pod zadaszeniem, na utwardzonym, szczelnym podłożu, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych;
   6. wytworzone odpady przekazywać jednostkom posiadającym stosowne uprawnienia;
   7. wodę na potrzeby bytowe stacji zapewnić z istniejącego wodociągu miejskiego na zasadach określonych w umowie cywilno - prawnej z przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym;
   8. ścieki bytowe odprowadzać do istniejącej kanalizacji sanitarnej;
   9. ścieki przemysłowe po podczyszczaniu w separatorze koalescencyjnym odprowadzać do istniejącej kanalizacji sanitarnej;
   10. wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych, po podczyszczeniu w instalacji skrzynek rozsączających, odprowadzać do gruntu na terenie działki objętej inwestycją;
   11. przewidzieć jednoczesne mycie nie więcej niż dwóch pojazdów równocześnie.
 3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ, w szczególności w projekcie budowlanym:
  1. należy zaprojektować wypadkową izolacyjność akustyczną, poszczególnych przegród budowlanych pomieszczeń myjni, nie mniejszą niż 25 dB (A);
  2. należy zaprojektować montaż separatora koalescencyjnego o przepustowości około 3 l/s;
  3. należy wydzielić w pomieszczeniach myjni lub na terenie przewidzianym pod inwestycję miejsca o utwardzonym podłożu, zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych, w których magazynowane będą odpady;
  4. należy wykorzystać, do nasadzeń zieleni izolacyjnej, jedynie nieinwazyjne gatunki roślin.
 4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w  odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
  Planowane przedsięwzięcie nie stwarza żadnych zagrożeń poważną awarią.
 5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące    transgranicznego oddziaływania na środowisko:
  Planowane przedsięwzięcie nie będzie wywierało transgranicznego oddziaływania na środowisko.

   

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w dniu 22.05.2009 r. na wniosek Firmy Usługowo - Handlowej "PLUM" Turbakiewicz Ewelina, ul. Grunwaldzka 16A w Namysłowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" działka nr 124/3, ul. Grunwaldzka 16 A, Namysłów.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zaadaptowaniu istniejącego już budynku magazynowego znajdującego się w Namysłowie, przy ul. Grunwaldzkiej na działalność usługową w postaci trzystanowiskowej myjni samochodowej.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć zgodnych z załącznikiem II, pkt 10 b) Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia
27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

W dniu 02.06.2009 r. Państwo Zygmunt, Irena i Bogdan Janki zam. ul. (dane usunięte), (dane usunięte) oświadczyli iż nie wyrażają zgody na tego rodzaju przedsięwzięcie. Wskazali iż zbyt bliska odległość planowanego przedsięwzięcia spowoduje szereg niedogodności w użytkowaniu własnej posesji.

Ze względu na brak zgodności lokalizacji ww. przedsięwzięcia z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, inwestor  w dniu 16.06.2009 r. wystąpił z wnioskiem o zawieszenie w/w postępowania do czasu zatwierdzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Namysłów.

W dniu 01.07.2009 r. Burmistrz Namysłowa na prośbę wnioskodawcy postanowił zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 103 Kodeksu postępowania administracyjnego zawieszenie postępowania wstrzymało bieg terminów przewidzianych w w/w kodeksie.

Dnia 04.03.2010 r. weszła w życie uchwała nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, w związku z czym ustąpiła przyczyna zawieszenia postępowania.

W związku z powyższym na wniosek z dnia 03.03.2010 r. inwestora Firmy Usługowo - Handlowej "Plum", Ewelina Turbakiewicz, ul. Grunwaldzka 16 A, 46-100 Namysłów w dniu 17.03.2010 r. postanowiono podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia.

W dniu 03.03.2010 r. Państwo Irena i Zygmunt Janki oraz Pan Bogdan Janki wnieśli uwagi pisemne dotyczące budowy przedmiotowej ręcznej trzystanowiskowej myjni samochodowej. Zdaniem stron w postępowaniu budowa w/w myjni spowoduje znaczący wzrost natężenia ruchu samochodów oraz zanieczyszczenie otoczenia spalinami. Ponadto podkreślono, że hałas z myjek ciśnieniowych zmniejszy komfort korzystania z posesji sąsiednich. Jednocześnie Państwo Janki nadmienili, iż na terenie planowanej inwestycji w dniu 26.02.2010 r. został wzniesiony płot betonowy, co w konsekwencji ogranicza dostęp światła, utrudnia przepływ powietrza, jak również powoduje uczucie zamknięcia, co zdaniem stron znacząco obniża walory działki przy posesji ul. (dane usunięte).

Postanowienie nr GK.IV.7624/8/09/10 z dnia 17.03.2010 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Ogłoszeniem nr GK.IV.7624/8/09/10 z dnia 17.03.2010 r. o wydanym w/w postanowieniu poinformowano strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w przedmiotowej sprawie, podając termin i miejsce na wniesienie ewentualnych uwag i wniosków.

Działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), w dniu 19.03.2010 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i ustalenia jego ewentualnego zakresu.

Od stron biorących udział w postępowaniu tj. Państwa Ireny i Zygmunta Janki, Bogdana Janki, Krystyny Romańczyk w dniu 09.04.2010 r. wpłynął protest przeciwko wybudowaniu przedmiotowej ręcznej trzystanowiskowej myjni samochodowej przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie. Strony podtrzymały argumenty przedstawione we wcześniejszym piśmie z dnia 03.03.2010 r. ponadto podkreśliły, iż planowana inwestycja nie zachowuje stosownych proporcji w zakresie skali przedsięwzięcia oraz zajmowanego terenu - z uwzględnieniem otoczenia mieszkaniowego, planowanego natężenia ruchu oraz poziomu skomunikowania. Wskazano na możliwość pojawienia się hałasu oddziałującego bezpośrednio na sąsiednie posesje, posiadające funkcję wyłącznie mieszkaniową. Wskazano również na możliwość zanieczyszczeń wynikających m.in. z ryzyka wystąpienia awarii, co może spowodować skażenie działki, na której będzie prowadzona przedmiotowa myjnia ale również działek sąsiednich - mieszkaniowych. Zdaniem stron wpływ negatywnego oddziaływania myjni na działki sąsiednie będzie istotny, dlatego skierowano do tut. Urzędu prośbę o wydanie negatywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-1-15/10 z dnia 06.04.2010 r. zaproponował przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zdaniem organu opiniującego powinien spełniać wymogi art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz załączoną kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie stwierdzono, iż ze względu na bliską zabudowę mieszkaniową zasadne jest nałożenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie. W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia wskazano aby szczegółowo przeanalizować i ocenić bezpośredni i pośredni wpływ w/w przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, z uwzględnieniem terenów sąsiednich.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-146/10/jgd z dnia 06.04.2010 r. wezwał inwestora do uzupełnienia informacji o planowanym przedsięwzięciu. Równocześnie poinformowano inwestora, że brak uzupełnienia wniosku do dnia 20.04.2010 r. spowoduje odmowę wyrażenia opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie zawiadomiono, ze sprawa nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) z uwagi na brak pełnej informacji o planowanym przedsięwzięciu.

W dniu 27 kwietnia 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wystąpił do Burmistrza Namysłowa z wnioskiem o zajęcie stanowiska w zakresie zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Namysłów.

W dniu 26.04.2010 r. pismem nr GK.XI.7327/220/2010 Urząd Miejski w Namysłowie  poinformował Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu, że inwestor, będący właścicielem działki nr 124/3 w Namysłowie, na etapie wyłożenia projektu planu do wglądu, złożył uwagę do planu - możliwość lokalizowania usług na działce, uwaga ta została pozytywnie rozpatrzona. W związku z powyższym stwierdzono, że lokalizacja przedsięwzięcia pod nazwą "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-146/10/jgd/aw z dnia 07.05.2010 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" zlokalizowanego na działce nr 124/3, ul. Grunwaldzka 16 A w Namysłowie nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Nie stwierdzono możliwości wystąpienia skumulowanego oddziaływania na środowisko, ani oddziaływania transgranicznego. Zdaniem organu opiniującego eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii, a emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz hałasu będzie miała charakter krótkotrwały i lokalny. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz.U. z 2008 r.  Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, a zwłaszcza - zasięg i kumulowanie się oddziaływań w zakresie emisji hałasu oraz pyłów i gazów, wielkość terenu objętego planowaną inwestycją, charakter zagospodarowania terenów sąsiadujących z planowanym przedsięwzięciem, uwzględniając protest mieszkańców będących stroną w przedmiotowym postępowaniu oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, po szczegółowej analizie całości dokumentacji, Burmistrz Namysłowa postanowieniem nr GK.IV.7624/8/09/10 z dnia 27.05.2010 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Stwierdzono iż raport o oddziaływaniu na środowisko pozwoli dokonać szczegółowej analizy i oceny:

 • oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko a w szczególności na zdrowie i warunki życia ludzi,
 • możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie o niniejszym postanowieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej tut. Urzędu (www.bip.namyslow.eu), w publicznie dostępnym wykazie danych oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W dniu 09.06.2010 r. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem Nr NZ/KK-4325-24/10 przekazał wg właściwości postanowienie Burmistrza Namysłowa, z dnia 27.05.2010 r. Nr GK.IV.7624/8/09/10 dot. nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" które zostało zaopiniowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie a omyłkowo wysłane do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Działając zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy OOŚ, dnia 16.06.2010 r. postanowieniem nr GK.IV.7624/8/09/10 zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 29.09.2010 r. inwestor: Firma Usługowo - Handlowa "PLUM" Ewelina Turbakiewicz, ul. Grunwaldzka 16 A, 46-100 Namysłów złożył raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w związku z powyższym w dniu 01.10.2010 r postanowiono podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Działając na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym w dniu 01.10.2010 r. postanowieniem nr GK.IV.7624/8/09/10 z dnia 01.10.2010 r. podjęto zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia oraz  obwieszczeniem nr GK.IV.7624/8/09/10 z dnia 01.10.2010 r. poinformowano strony o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (bud. B, pok. nr 17), w godzinach urzędowania.

Ponadto poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 34 i art. 35 ustawy OOŚ zawiadomiono strony, że uwagi mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

W związku ze złożonym raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" inwestor: Firma Usługowo - Handlowa "PLUM" Ewelina Turbakiewicz, ul. Grunwaldzka 16 A, 46-100 Namysłów, w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, zgodnie z art. 77 ust. 1 i ust. 2 ustawy OOŚ, w dniu 01.10.2010 r. przekazano organom współdziałającym akta sprawy z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinia sanitarna nr NZ/LM-4325-2-8/10 z dnia 06.10.2010 r. uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zakwalifikowanego zgodnie z dyrektywą Rady nr 97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, gdzie przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany zgodnie z pkt 10 b załącznika II jako: Przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, włączając budownictwo centrów handlowych i parkingów. Organ uzgadniający stwierdził, że realizacja inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji nie przewiduje negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi oraz klimat przedmiotowego obszaru. W wyniku szczegółowej analizy stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie stanu zanieczyszczenia powietrza a wykonanie obliczenia poziomu dźwięku (hałasu) przenikającego do środowiska z terenu planowanego przedsięwzięcia wykazały dotrzymanie dopuszczalnego hałasu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr RDOŚ -16-WOOŚ-6613-1-113/1/10/mj z dnia 14.10.2010 r. stwierdził, iż przesłany raport wymaga uzupełnienia w zakresie:

 1. informacji o przeznaczeniu istniejącej na działce nr 124/3 w Namysłowie zabudowy magazynowej, którą inwestor zagospodaruje na myjnię samochodową. Ponadto należało wyjaśnić czy wszystkie istniejące na w/w działce pomieszczenia, nieprzeznaczone na myjnię samochodową, wykorzystywane są przez istniejącą hurtownię kosmetyczno - chemiczną. Ile pomieszczeń o jakiej powierzchni będzie ogrzewać kocioł węglowy o mocy 50 kW.
 2. Opisu oraz prognozowanego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Czy podane w raporcie emisje ścieków, zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu uwzględniają obsługę tylko 25 pojazdów w ciągu doby? Należało podać prognozowane oddziaływanie na środowisko przedsięwzięcia biorąc pod uwagę max. Czas jej funkcjonowania, przy max. Obciążeniu oraz uwzględniając możliwość kumulowania się oddziaływań, w związku z prowadzoną w sąsiedztwie inna działalnością
 3. Opisu oraz prognozowanego oddziaływania na środowisko analizowanego wariantu alternatywnego.
 4. Ilości i sposobu postępowania ze ściekami bytowymi na etapie realizacji przedsięwzięcia;
 5. Opisu przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i podmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralności tego obszaru
 6. Streszczenia w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w doniesieniu do każdego elementu raportu;
 7. Kompletnych obliczeń propagacji hałasu w środowisku wykonanych dla trzech stanowisk jednocześnie z uwzględnieniem emisji pochodzącej ze środków transportu przyjeżdżających do myjni.
 8. Udokumentowania czy program zastosowany do obliczeń propagacji hałasu jest oparty o model rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku zawartym w normie PN ISO 9613-2 Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji hałasu w przestrzeni otwartej.
 9. Sposobu przeprowadzenia czynności odkurzania pojazdów.
 10. Przedstawienia w formie kartograficznej (na pokładzie mapowym) izolinii poziomu hałasu w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień

W dniu 14.10.2010 r. Pan Bogdan Janki oraz w dniu 19.10.2010 r. Państwo Irena i Zygmunt Janki zwrócili się z prośbą o udostępnienie akt sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa", w szczególności raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 18.10.2010 r. Państwo Irena i Zygmunt Janki zwrócili się z prośbą do tut. Urzędu o przedłużenie terminu wniesienia uwag do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia do dnia 29.10.2010 r. Prośbę swą umotywowali tym iż nie byli obecni w Namysłowie i nie mieli możliwości odwołania się w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym postanowieniem nr GK.IV.7624/8/09/10 z dnia 20.10.2010 r. dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia przywrócono termin składania uwag i wniosków do dnia 29.10.2010 r.

Pismem z dnia 27.10.2010 r. Pani Krystyna Romańczyk, ul. (dane usunięte), (dane usunięte) zwróciła się z prośbą o udostępnienia akt sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa", w szczególności wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Od stron biorących udział w postępowaniu tj. Państwa Ireny i Zygmunta  Janki oraz Pani Krystyny Romańczyk w dniu 29.10.2010 r. wpłynęły pisma w których sprzeciwiają się realizacji planowanego przedsięwzięcia pn.: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa". Strony podtrzymują argumenty że tego typu usługi położone w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych ze względu na swój charakter stwarzają uciążliwości  dla sąsiedztwa. Uciążliwości te wynikają z faktu natężonego ruchu samochodów oraz używanych do mycia środków chemicznych, których zapach i cząsteczki rozproszone w wodzie przedostają się na sąsiednie działki powodując dyskomfort dla ich mieszkańców oraz mogą być przyczyną alergii. Zdaniem stron wpływ negatywnego oddziaływania myjni na działki sąsiednie będzie istotny, dlatego skierowano do tut. Urzędu prośbę o wydanie negatywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr RDOŚ 16-WOOŚ-6613-1-113/2/10/mj z dnia 30.11.2010 r. odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwa "Trzystanowiskowa myjnia samochodowa" w Namysłowie. Wyraził stanowisko, że z obliczeń propagacji hałasu w środowisku, na skutek eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia i istniejącego zakładu, przeprowadzonych dla pory dziennej wynika, że na najbliższych terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanych na działce nr 128/49 (po przeciwnej stronie drogi) wystąpią przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 50 dB(A) w porze dziennej.

Pismem z dnia 07.12.2010 r. inwestor: Firma Usługowo - Handlowa "PLUM" Ewelina Turbakiewicz, ul. Grunwaldzka 16 A, 46-100 Namysłów przedłożyła aktualną analizę akustyczną o nowe założenia z prośba o jej ponowne uzgodnienia przez organ opiniujący tj. Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu.

W dniu 14.12.2010 r. pismem nr GK.IV.7624/8/09/10 przekazano do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu w załączeniu akta sprawy z prośbą o ponowne uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-1-531/1/10/mj z dnia 22.12.2010 r. po przeanalizowaniu wniosku i załączonej do niego dokumentacji stwierdziła, że do wniosku nie dołączono: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wypisu i wyrysuj z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani informacji o jego braku. Pismem z dnia 29.12.2010 r. Urząd Miejski Namysłowie poinformował, że wszystkie brakujące akta sprawy zostały wysłane do organu opinującego wraz z pismem przewodnim nr GK.IV.7624/8/09/10 z dnia 01.10.2010 r. celem uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

W dniu 27.01.2011 r. pismem Nr GK.IV.7624/8/09/10/11  Urząd Miejski w Namysłowie poinformował Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu , że ulica Grunwaldzka wyposażona jest w sieć kanalizacji sanitarnej ks300.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4242.19.2011.IC z dnia 28.01.2011 r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn.: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" w Namysłowie i określił warunki jego realizacji. Wyraził stanowisko, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Pismem nr GK.IV.7624/8/09/10 z dnia 03.02.2011 r. poinformowano strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją w/w sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w w/w sprawie. Z zebranymi materiałami można było się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, budynek B, pok. nr 17 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

W dniu 09.02.2011 r. udostępniono Panu Zygmuntowi Janki, Pani Irenie Janki oraz Pani Krystynie Romańczyk kopię opinii sanitarnej nr NZ/LM-4325-2-9-10 z dnia 06.10.2010 r., postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4242.19.2011.IC z dnia 28.01.2011 r. oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-1-113/2/10/mj z dnia 30.11.2010 r.

W dniu 11.02.2011 r. Państwo Irena, Zygmunt i Bogdan Janki zam. ul. (dane usunięte), (dane usunięte) oraz Pani Krystyna Romańczyk zam. ul. (dane usunięte), (dane usunięte) wnieśli do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu odwołanie od postanowienia w sprawie wydania raportu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" w Namysłowie.

Pismem nr WOOŚ.4242.19.2011.IC z dnia 15.02.2011 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu wniosła do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa o stwierdzenie niedopuszczalności tego odwołania, ponieważ zgodnie z art. 142 Kpa postanowienie na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

W dniu 15.03.2011 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem nr DOOŚ-oa.4242.13.2011.ADK.1 z dnia 10.03.2011 r. stwierdził niedopuszczalność w/w zażalenia. Zgodnie z art. 142 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Zgodnie z art. 36 ustawy Kpa tut. Urząd zawiadomił inwestora: Firma Usługowo - Handlowa "PLUM" Ewelina Turbakiewicz, ul. Grunwaldzka 16 A, 46-100 Namysłów że przedmiotowa sprawa nie może być rozpatrzona w terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa i przedłużył termin rozpatrzenia sprawy do 30 kwietnia 2011 r.

Biorąc po uwagę:

 • wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ,
 • ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa,

pozytywnie uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem tut. Urzędu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635,  z późn. zm.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł 00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-04-19
Data udostępnienia do publikacji: 2011-04-29
Powód edycji: Ochrona danych osobowych

 

 

 

 

 


RiN.6220.12.2011 Namysłów, dn. 19.04.2011 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 19.04.2011 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" działka nr 124/3, ul. Grunwaldzka 16 A w Namysłowie

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek A, I piętro, pok. nr 21) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-04-19
Data udostępnienia do publikacji: 2011-04-29