Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RiN.6220.11.2011 - Wymiana zbiornika na olej opałowy

RiN.6220.11.2011 Namysłów, dn. 11.04.2010 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2010r. Nr 98  poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 15.03.2011 r. inwestora: Nestle Polska S.A., ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wymiana zbiornika na olej opałowy".

Projektowane przedsięwzięcie polega na modernizacji instalacji olejowej poprzez wymianę zbiornika na olej opałowy o pojemności 9000 litrów.

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie, w obrębie działki nr 9/5, stanowiącej własność Nestle Polska S.A.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami bud. A, pokój nr 23 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 35 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), stosownie do załącznika II pkt 10 a) Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko gdzie przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku A, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 23 /Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami/.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-04-11
Data udostępnienia do publikacji: 2011-04-12

 

 

 

 


RiN.6220.11.2011 Namysłów, 23.05.2011 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397) i załącznikiem II pkt 10 a) Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Wymiana zbiornika na olej opałowy".

UZASADNIENIE

Na wniosek inwestora: Nestle Polska S.A., ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa w dniu 11.04.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wymiana zbiornika na olej opałowy", dz. nr 9/5 w Namysłowie.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały następujące dokumenty:

 • karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów; obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Projektowane przedsięwzięcie polega na modernizacji instalacji olejowej poprzez wymianę zbiornika na olej opałowy o pojemności 9000 litrów.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 35 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), stosownie do załącznika II pkt 10 a) Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ w dniu 14.04.2011 r. tut. Urząd wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w dniu 12.04.2011 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Od stron biorących udział w postępowaniu  nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinia sanitarną nr NZ/LM-4325-1-6/11 z dnia 19.04.2011 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Organ opiniujący po szczegółowym zapoznaniu się z karta informacyjną przedsięwzięcia, stwierdził że przy prawidłowym prowadzeniu robót budowlanych oraz prawidłowej eksploatacji, z zachowaniem przepisów służących ochronie środowiska planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko oraz drowie i warunki życia ludzi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.144.2011.MSe z dnia 02.05.2011 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: "Wymiana zbiornik na olej opałowy" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, określone w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ. Uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj  i charakterystykę przedsięwzięcia:
  1. skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje: planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 9/5 w miejscowości Namysłów na terenie istniejącego zakładu Nestle Polska S.A. i graniczyć będzie:
  • od strony północnej - z drogą wojewódzką nr 451 Oleśnica - Bierutów - Namysłów,
  • od strony południowej - z terenem kolejowym,
  • od strony wschodniej - z działką usługowo - przemysłową nr 9/4,
  • od strony zachodnie - z działką usługowo - przemysłową nr 9/2.

   Łączna powierzchnia terenu na którym planuje się realizacje przedsięwzięcia wynosi 16.480 m2.
   Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
  • wykonanie płyty fundamentowej o powierzchni ok. 13 m2 pod zbiornik na olej opałowy,
  • zamontowanie dwupłaszczowego zbiornika na olej opałowy o poj. 9 m3,
  • wykonanie instalacji obiegowej z rur stalowych o średnicy 25 mm i długości ok. 40 m.

   W skład instalacji dwupłaszczowego zbiornika na olej opałowy wchodzą:
  • zbiornik zewnętrzny o objętości 110 %,
  • zbiornik wewnętrzny o objętości nominalnej, tj. 9000 l,
  • właz rewizyjny,
  • sonda poziomu,
  • czujnik przecieku,
  • odpowietrznik.
  1. powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie: w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie nastąpi skumulowane oddziaływanie na środowisko.
  2. wykorzystanie zasobów naturalnych: etap realizacji przedsięwzięcia będzie wymagał wykorzystania wody (ok. 1 m3) i surowców w postaci piasku (ok. 5 Mg), cementu (ok. 2 Mg) i stali (ok. 0,5 Mg). Z kolei etap eksploatacji będzie wymagał szacunkowego zużycia lekkiego oleju opałowego w ilości ok. 6 Mg/rok.
  3. emisję i występowanie innych uciążliwości:
  • eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z emisją typowych zanieczyszczeń komunikacyjnych, pochodzących z pojazdów dostarczających olej opałowy. Ze względu na zwiększenie pojemności zbiornika z 2 m3 do 9 m3 i rzadszym jego napełnianiem, emisja zanieczyszczeń do powietrza z w/w pojazdów będzie prawie 4,5 - krotnie mniejsza niż dotychczas. Emisja węglowodorów związana z przeładunkiem oleju, wobec niezmienionej ilości oleju zużywanego w skali roku, pozostanie na tym samym poziomie.
  • w trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisja hałasu i wibracjami, powodowane praca sprzętu budowlanego. Krótki czas prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia
  • w trakcie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu będzie spowodowana głównie ruchem pojazdów dostarczających olej opałowy.
  • na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne. Wszystkie odpady gromadzone będą w odpowiednich pojemnikach oraz specjalnie do tego przeznaczonych miejscach na utwardzonym podłożu i odbierane przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze posiadające stosowne zezwolenia.
  • na etapie realizacji przedsięwzięcia powstanie niewielka ilość ścieków socjalno - bytowych, które będą odprowadzane do zakładowej sieci kanalizacji sanitarnej, a następnie do miejskiej oczyszczalni ścieków.
  • na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawały wody opadowe i roztopowe, które będą podczyszczane przez separator i wprowadzane do zakładowej kanalizacji deszczowej.
  1. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:
   planowana inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii, ze względu na położenie, skalę oraz zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie wymaga ono przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:
  • Obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują
  • obszary wybrzeży - nie występują,
  • obszary górskie lub leśne - nie występują,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  • obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone - nie występują,
  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - nie występują,
  • obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują.

   Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

   Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 9/5 położonej w Namysłowie oznaczonej symbolem:

   C.3UP - teren zabudowy usługowo - produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno - biurowe oraz inne o podobnym charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.).
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  1. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności,
  2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: ze względu na położenie, skalę oraz zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie wymaga ono przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami ochrony przyrody.
  3. wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
   rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną,
  4. prawdopodobieństwo oddziaływania: uciążliwości i oddziaływania na środowisko mogą wystąpić na etapie realizacji inwestycji. Na etapie eksploatacji, oddziaływania związane z wymianą zbiornika na olej opałowy nie będą miało istotnego wpływu na środowisko. Nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania,
  5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: Na etapie realizacji przedsięwzięcia emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz uciążliwość akustyczna będzie związana z praca sprzętu budowlanego i ruchu pojazdów, jednak krótki charakter tych prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem, uwzględniając wszelkie możliwe zagrożenia dla środowiska, oraz ze względu na brak uwag i zastrzeżeń w trakcie postępowania uznano, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest uzasadnione.

Przedmiotowe postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej tut. Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie 7 dni od daty jego doręczenia - (art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art.141 § 1 i 2 Kpa.).

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-05-23
Data udostępnienia do publikacji: 2011-05-25

 

 

 

 


RiN.6220.11.2011

Namysłów, dn. 23.05.2011 r.

OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z  2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 23.05.2011 r. zostało wydane postanowienie nr RiN.6220.11.2011 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wymiana zbiornika na olej opałowy" - inwestor Nestle Polska S.A., ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa.

Projektowane przedsięwzięcie polega na modernizacji instalacji olejowej poprzez wymianę zbiornika na olej opałowy o pojemności 9000 litrów. Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie, w obrębie działki nr 9/5, stanowiącej własność Nestle Polska S.A.

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami/, budynek A, pok. Nr 23 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 077 419-03-36.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-05-23
Data udostępnienia do publikacji: 2011-05-26

 

 

 

  


RiN.6220.11.2011 Namysłów, dn. 24.05.2011 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 r., z późn. zm.) w związku z  art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust.1 pkt 35 -  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) i załącznikiem II pkt 10 a) Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Nestle Polska S.A., ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
pn. "Wymiana zbiornika na olej opałowy" działka nr 9/5.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w dniu 11.04.2011 r. na wniosek inwestora: Nestle Polska S.A., ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: "Wymiana zbiornika na olej opałowy".

Zgodnie z art.74 ust. 1 ustawy OOŚ do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia oraz poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających zamieszczono w dniu 12.04.2011 r. na stronie internetowej (BIP) Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Projektowane przedsięwzięcie polega na modernizacji instalacji olejowej poprzez wymianę zbiornika na olej opałowy o pojemności 9000 litrów.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 35 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), stosownie do załącznika II pkt 10 a) Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy OOŚ organ prowadzący postępowanie wystąpił w dniu 14.04.2011 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinia sanitarną nr NZ/LM-4325-1-6/11 z dnia 19.04.2011 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po szczegółowym zapoznaniu się z  kartą informacyjną przedsięwzięcia, stwierdził, że przy prawidłowym prowadzeniu robót budowlanych oraz prawidłowej eksploatacji, z zachowaniem przepisów służących ochronie środowiska w/w przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.144.2011.MSe z dnia 06.05.2011 r. /data wpływu do tut. Urzędu/ wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: "Wymiana zbiornika na olej opałowy" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Od stron biorących udział w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące planowanej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Zgodnie z kryteriami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ oraz w § 3 ust.1 pkt 35 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), stosownie do załącznika II pkt 10 a) Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzono szczegółową analizę cech przedsięwzięcia i stwierdzono, że planowana inwestycja zlokalizowana w obrębie miasta Namysłów, na działce nr 9/5 nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko. Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest modernizacja instalacji olejowej, wykorzystywanej do celów technologicznych (wytworzenie pary), polegająca na wymianie istniejącego zbiornika na olej opałowy o poj. 2 m3 na nowy o poj. 9 m3.

Nowy zbiornik na olej opałowy zastąpi istniejący zbiornik, który usytuowany jest wewnątrz budynku kotłowni. Powiększona grubość płaszcza zbiornika będzie zapobiegać przedostawaniu się zapachu oleju przez jego ścianki.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych, takich jak: woda, piasek, cement, paliwa.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie wymagał wykorzystania wody (ok. 1 m3) i surowców w postaci piasku (ok. 5 Mg), cementu (ok. 2 Mg) i stali (ok. 0,5 Mg). Z kolei etap eksploatacji będzie wymagał szacunkowego zużycia lekkiego oleju opałowego w ilości ok. 6 Mg/rok.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z emisją typowych zanieczyszczeń komunikacyjnych, pochodzących z pojazdów dostarczających olej opałowy. Ze względu na zwiększenie pojemności zbiornika z 2 m3 do 9 m3 i rzadszym jego napełnianiem, emisja zanieczyszczeń do powietrza z w/w pojazdów będzie prawie 4,5 - krotnie mniejsza niż dotychczas. Emisja węglowodorów związana z przeładunkiem oleju, wobec niezmienionej ilości oleju zużywanego w skali roku, pozostanie na tym samym poziomie.

W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisja hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Krótki czas prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. W trakcie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu będzie spowodowana głównie ruchem pojazdów dostarczających olej opałowy.

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne. Wszystkie odpady gromadzone będą w odpowiednich pojemnikach oraz specjalnie do tego przeznaczonych miejscach na utwardzonym podłożu i odbierane przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze posiadające stosowne zezwolenia. Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstanie niewielka ilość ścieków socjalno - bytowych, które będą odprowadzane do zakładowej sieci kanalizacji sanitarnej, a następnie do miejskiej oczyszczalni ścieków. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawały wody opadowe i roztopowe, które będą podczyszczane przez separator i wprowadzane do zakładowej kanalizacji deszczowej.

Ze względu na położenie, skalę oraz zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie wymaga ono przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:

 • obszarami wodno - błotne oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 • obszarami wybrzeży,
 • obszarami górskimi lub leśnymi,
 • obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
 • obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone
 • obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 • obszarami przylegającymi do jezior,
 • uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 9/5 położonej w Namysłowie oznaczonej symbolem:

C.3UP - teren zabudowy usługowo - produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno - biurowe oraz inne o podobnym charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.).

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności.

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie będzie mieć negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną.

Uciążliwości i oddziaływania na środowisko mogą wystąpić na etapie realizacji inwestycji. Na etapie eksploatacji, oddziaływania związane z wymianą zbiornika na olej opałowy nie będą miało istotnego wpływu na środowisko. Nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz uciążliwość akustyczna będzie związana z praca sprzętu budowlanego i ruchu pojazdów, jednak krótki charakter tych prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości.

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 23.05.2011 r. wydał postanowienie nr RiN.6220.11.2011 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: "Wymiana zbiornika na olej opałowy" zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski dotyczące planowanej inwestycji. Nie odnotowano aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł 00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-05-24
Data udostępnienia do publikacji: 2011-05-26

 

 

 

 


RiN.6220.11.2011 Namysłów, dn. 24.05.2011 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 24.05.2011 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Wymiana zbiornika na olej opałowy"

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek A, I piętro, pok. Nr 23) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-05-24
Data udostępnienia do publikacji: 2011-05-26