Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RiN.6220.9.2011 - Rozbudowa stacji paliw

RiN.6220.9.2011 Namysłów, dn. 31.05.2011 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) art. 75 ust.1 pkt 4, art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 82 ust.1, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 35 - rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) i załącznikiem załącznikiem II pkt 6 c) Dyrektywy Rady nr 97/11/WE z dnia  03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia  na środowisko biorąc pod uwagę wyniki uzgodnień i opinii organów współdziałających, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa

określam środowiskowe uwarunkowania

dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji paliw" działka nr 6/5, ul. Sycowska 1 w Namysłowie":

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działki 6/5, w północnej jej części, o powierzchni 1,4211 ha będącej własnością inwestora. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę z rozbudową stacji paliw. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się:

 • budowę podziemnych zbiorników magazynowych, dwupłaszczowych na olej napędowy o pojemności 60 m3, na benzynę o pojemności 30 m3 i na LPG o pojemności 15 m3 wraz ze stanowiskiem spustowym paliw z układem hermetyzacji,
 • budowę budynku obsługi klienta z pełnym zapleczem sanitarno - socjalnym o powierzchni ok. 200 m2,
 • wymianę dystrybutorów paliwa,
 • budowę miejsc parkingowych: 15 stanowisk dla samochodów ciężarowych i 10 stanowisk dla osobowych,
 • likwidację istniejących zbiorników paliwa,
 • likwidację istniejącego budynku o powierzchni 72 m2

W skład stacji paliw po przebudowie będą wchodziły następujące obiekty:

 • Zbiorniki paliw wraz z dystrybutorami:
  • zbiorniki podziemne dwupłaszczowe z zabezpieczeniem powierzchniowym, antykorozyjnym o pojemności 60m3 na olej napędowy, 30 m3 na etylinę,
  • zbiornik podziemny dwukomorowy przeznaczony do magazynowania gazu ciekłego LPG (mieszaniny propanu i butanu) o łącznej pojemności 15 m3 z pompą np. Hydro Vacum o max. wydajności 65 litrów/min i maksymalnej odległości tłoczenia 40 m.,
  • układ oddechowy zbiorników,
  • stanowisko spustowe paliw wraz z rurociągiem i układem hermetyzacji.

Trzy dwustronne dystrybutory na ON, biopaliwo, PB 95, PB 98 oraz jeden dystrybutor dwustanowiskowy wysokowydajny (ok. 115 l/min) na ON przeznaczony do tankowania samochodów ciężarowych.

 • Separator koalescencyjny typu AWAS H-1900 NG 15
 • Stanowisko wyposażone w odkurzacz i sprężone powietrze
 • Pawilon stacji paliw wraz z sklepem, punktem gastronomicznym, pomieszczeniem socjalnym i biurowym
 • Przestrzeń komunikacyjna i parking o utwardzonej nawierzchni.

Stanowiska do tankowania paliw będą zadaszone.

Teren posiada kanalizację, sieć wodociągową i sieć kanalizacji na wody opadowe i roztopowe wraz z separatorem na substancje ropopochodne. Działka graniczy od północy i od południa  z drogą wewnętrzną, od wschodu z drogą powiatową do Sycowa i od zachodu - obiekty magazynowe.

Po realizacji przedsięwzięcia stacja będzie obsługiwała ok. 800 samochodów osobowych oraz ok. 200 samochodów ciężarowych na dobę.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 • Na etapie przygotowania, realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsięwzięcia należy podjąć niżej wymienione działania:
  1. stosować przy budowie wyłącznie sprawne środki transportu oraz sprawny sprzęt budowlany,
  2. prowadzić roboty budowlane w porze dziennej, tj. w godz. 6.00 - 22.00,
  3. zapewnić właściwe zaplecze sanitarno - higieniczne dla pracowników,
  4. wyznaczyć i oznakować miejsca gromadzenia materiałów budowlanych, w szczególności zabezpieczyć materiały sypkie przed pyleniem,
  5. na okres realizacji inwestycji przewidzieć miejsca czasowego gromadzenia odpadów pochodzących z prac budowlanych,
  6. zabezpieczyć miejsca postoju ciężkiego sprzętu oraz składowania materiałów budowlanych przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo - wodnego szczególnie substancjami ropopochodnymi,
  7. po usunięciu istniejącej instalacji paliwowej, przeprowadzić analizy fizyko - chemiczne gleby z wykopów oraz wód podziemnych, a w przypadku stwierdzenia ich zanieczyszczenia, przeprowadzić działania naprawcze, zgodnie z ustawą z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
  8. w przypadku zanieczyszczenia gleby i ziemi, podczas prowadzenia prac ziemnych, substancjami ropopochodnymi przekazać je uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwiania,
  9. zapewnić hermetyzację procesu przetaczania benzyn do zbiornika magazynowego, poprzez stosowanie tzw. wahadła gazowego,
  10. operacje tankowania pojazdów benzynami prowadzić z zastosowaniem urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza - odciągów par paliwa,
  11. stacje paliw wyposażyć w sorbenty do usuwania rozlanych substancji ropopochodnych,
  12. ścieki bytowe odprowadzać do istniejącej kanalizacji,
  13. wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów odprowadzać bezpośrednio do gruntu,
  14. wody opadowe z terenu stacji oraz miejsc parkingowych po podczyszczeniu w istniejącym separatorze substancji ropopochodnych odprowadzać do rowu, na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ, w szczególności w projekcie budowlanym:

 1. do magazynowania paliw płynnych zastosować zbiorniki dwupłaszczowe podziemne: na olej napędowy o pojemności 60 m3, na benzynę o pojemności 30 m3 wyposażone w ciągły monitoring szczelności, rurociągi paliwowe dwuścianowe i nowoczesne dystrybutory włączone do elektronicznego systemu monitoringu stacji paliw,
 2. do magazynowania gazu ciekłego LPG (mieszany propan i butan) stosować dwukomorowe zbiorniki podziemne o łącznej pojemności 15 m3,
 3. stacje wyposażyć w instalację do monitorowania pomiaru ilości i stanu magazynowanych paliw, w urządzenia zabezpieczające przed niekontrolowanym przenikaniem paliw do gruntu i wód gruntowych, a także w urządzenia ograniczające emisje par benzyn przy tankowaniu pojazdów i rozładunku paliw,
 4. do tankowania paliw przewidzieć następujące dystrybutory:
  • trzy dwustronne na olej napędowy, biopaliwo, benzynę,
  • jeden dwustanowiskowy wysokodajny przeznaczony do tankowania samochodów ciężarowych,
  • jeden do tankowania gazu LPG;
 5. nawierzchnię stacji w miejscach narażonych na rozlanie substancji ropopochodnych zaprojektować jako utwardzona i szczelną
 6. zaprojektować w obszarze tankowania, na podbudowie nawierzchni betonowej, folię polietylenową o grubości około 0,1 - 0,2 mm pełniącą rolę geomembrany;
 7. zainstalować dwa piezometry poza ciągami jezdni i nawierzchniami szczelnymi:
  • na dopływie wód w kierunku projektowanego pola zbiornikowego,
  • na kierunku odpływu wód z pola zbiornikowego
 8. określić miejsca, w których magazynowane będą wytwarzane odpady,
 9. określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych albo przemieszczanych podczas prowadzonych prac ziemnych, w związku z realizacją inwestycji oraz niepowodujących przekroczeń standardów jakości gleby i ziemi.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w  odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
Planowana inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące    transgranicznego oddziaływania na środowisko:
Planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

6. Monitoring oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Prowadzić monitoring jakości wód podziemnych w dwóch piezometrach (jeden na dopływie wód w kierunku pola zbiornikowego, a drugi na odpływie wód z pola), w zakresie oznaczenia: benzenu, BTX, substancji ropopochodnych WWA, z częstotliwością raz na kwartał, a w przypadku braku zanieczyszczeń w kolejnych latach -  z częstotliwością dwa raz w roku, w systemie wiosenno - letnim. Ponadto należy wykonać analizę prowadzonych pomiarów a wyniki pomiarów przekazywać w terminie 1 miesiąca  od ich wykonania organowi ochrony środowiska, tj. Staroście Namysłowskiemu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w dniu 17.05.2010 r. na wniosek inwestora: Hurt - Detal Opał, Materiały Budowlane, Paliwa, Oleje, Barbara Makuch, ul. Sycowska 1, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji paliw" działka nr 6/5 przy ul. Sycowskiej w Namysłowie.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działki 6/5, w północnej jej części, o powierzchni 1,4211 ha będącej własnością inwestora. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę z rozbudową stacji paliw. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się:

 • budowę podziemnych zbiorników magazynowych, dwupłaszczowych na olej napędowy o pojemności 60 m3, na benzynę o pojemności 30 m3 i na LPG o pojemności 15 m3 wraz ze stanowiskiem spustowym paliw z układem hermetyzacji,
 • budowę budynku obsługi klienta z pełnym zapleczem sanitarno - socjalnym o powierzchni ok. 200 m2,
 • wymianę dystrybutorów paliwa,
 • budowę miejsc parkingowych: 15 stanowisk dla samochodów ciężarowych i 10 stanowisk dla osobowych,
 • likwidację istniejących zbiorników paliwa,
 • likwidację istniejącego budynku o powierzchni 72 m2

W skład stacji paliw po przebudowie będą wchodziły następujące obiekty:

 • Zbiorniki paliw wraz z dystrybutorami:
  • zbiorniki podziemne dwupłaszczowe z zabezpieczeniem powierzchniowym, antykorozyjnym o pojemności 60m3 na olej napędowy, 30 m3 na etylinę,
  • zbiornik podziemny dwukomorowy przeznaczony do magazynowania gazu ciekłego LPG (mieszaniny propanu i butanu) o łącznej pojemności 15 m3 z pompą np. Hydro Vacum o max. wydajności 65 litrów/min i maksymalnej odległości tłoczenia 40 m.,
  • układ oddechowy zbiorników,
  • stanowisko spustowe paliw wraz z rurociągiem i układem hermetyzacji.

Trzy dwustronne dystrybutory na ON, biopaliwo, PB 95, PB 98 oraz jeden dystrybutor dwustanowiskowy wysokowydajny (ok. 115 l/min) na ON przeznaczony do tankowania samochodów ciężarowych.

 • Separator koalescencyjny typu AWAS H-1900 NG 15
 • Stanowisko wyposażone w odkurzacz i sprężone powietrze
 • Pawilon stacji paliw wraz z sklepem, punktem gastronomicznym, pomieszczeniem socjalnym i biurowym
 • Przestrzeń komunikacyjna i parking o utwardzonej nawierzchni.

Stanowiska do tankowania paliw będą zadaszone.

Teren posiada kanalizację, sieć wodociągową i sieć kanalizacji na wody opadowe i roztopowe wraz z separatorem na substancje ropopochodne. Działka graniczy od północy i od południa  z drogą wewnętrzną, od wschodu z drogą powiatową do Sycowa i od zachodu  - obiekty magazynowe.

Po realizacji przedsięwzięcia stacja będzie obsługiwała ok. 800 samochodów osobowych oraz ok. 200 samochodów ciężarowych na dobę.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 6/5 położonej w Namysłowie, oznaczonej na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami:

UP - teren zabudowy usługowo - produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno - biurowe oraz inne o podobnym charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
KDZ - teren drogi klasy zbiorczej

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej  w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.).

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 35 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. nr 257, poz. 2573, z późn. zm.), stosownie do załącznika II pkt 6 c) Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko.

Działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), w dniu 17.05.2010 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinia sanitarną nr NZ/LM-4325-1-25/10 z dnia 02.05.2010 r. zaproponował przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.  Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zdaniem organu opiniującego powinien spełniać wymogi art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz załączoną kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie stwierdzono, iż ze względu na bliską zabudowę mieszkaniową zasadne jest nałożenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-247/10/MW z dnia 07.06.2010 r. wyraził opinię że dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji paliw" istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zdaniem organu opiniującego należy sporządzić w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), z wyłączeniem wymogu określonego w art. 66 ust. 1 pkt 4, tj.: opisu przewidywanych skutków  dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia oraz pkt 16 - w zakresie dotyczącym propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru. Organ opiniujący stwierdził, że rozbudowa stacji paliw zlokalizowanej przy ul. Sycowskiej, może przyczynić się do pogorszenia klimatu akustycznego na terenach prawnie chronionych przed hałasem oraz stanowi potencjalne źródło zanieczyszczenia wód podziemnych i ziemi.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, a zwłaszcza rodzaj i skalę przedsięwzięcia, wielkość terenu objętego planowaną inwestycją, możliwość występowania uciążliwości i emisji na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, a także uwzględniając w całości opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, po szczegółowej analizie przedłożonej informacji o planowanym przedsięwzięciu, Burmistrz Namysłowa postanowieniem nr GK.IV.7624/15/10 z dnia 06.07.2010 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Raport o oddziaływaniu na środowisko pozwoli dokonać szczegółowej analizy i oceny:

 • oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko a w szczególności na zdrowie i warunki życia ludzi,
 • możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie o niniejszym postanowieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej tut. Urzędu (www.bip.namyslow.eu), w publicznie dostępnym wykazie danych oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Działając zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy OOŚ, dnia 06.08.2010 r. postanowieniem nr GK.IV.7624/15/10 zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 07.02.2011 r. inwestor: Hurt - Detal Opał, Materiały Budowlane, Paliwa, Oleje, Barbara Makuch, ul. Sycowska 1, 46-100 Namysłów złożył raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko (3 egzemplarze  + wersja elektroniczna) w związku z powyższym w dniu 01.03.2011 r. postanowiono podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Działając na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko.

Obwieszczeniem nr GK.IV.7624/15/10/11 z dnia 01.03.2011 r. poinformowano strony o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji paliw" oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (bud. B, pok. nr 17), w godzinach urzędowania.

Ponadto poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 34 i art. 35 ustawy OOŚ zawiadomiono strony, że uwagi mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

W związku ze złożonym raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji paliw" inwestor Hurt - Detal Opał, Materiały Budowlane, Paliwa, Oleje, Barbara Makuch, ul. Sycowska 1, 46-100 Namysłów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, zgodnie z art. 77 ust. 1 i ust. 2 ustawy OOŚ, w dniu 01.03.2011 r. przekazano organom współdziałającym akta sprawy z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinia sanitarna nr NZ/LM-4325-2-1/11 z dnia 25.03.2011 r. zaopiniował pozytywnie warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zakwalifikowanego zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397)  oraz z załącznikiem II, pkt 6 c) Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, gdzie przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany jako: "instalacje do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, niewymienionych w § 2 ust. 1 pkt 22 z wyłączeniem stacji paliw na gaz płynny" z uwagą:

 • prowadzić monitoring szczelności i stopnia wypełnienia zbiorników paliw,
 • prowadzenia okresowych przeglądów obiektów i urządzeń.

Organ uzgadniający stwierdził, że realizacja przyjętych w raporcie założeń wpływ na środowisko, zdrowie, ludzi i obiekty nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm: czystości powietrza, emisji hałasu i ścieków. Rozwiązania technologiczne są nowoczesne i ograniczające do minimum wpływ na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WWOŚ.4242.55.2011.LW poinformował tut. Urząd, że sprawa o wydanie uzgodnienia warunków przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie stacji paliw" nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 77 ust. 6 ustawy OOŚ i przedłużył termin rozpatrzenia sprawy do dnia 30 kwietnia 2011 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4242.55.2011.LW z dnia 28.04.2011 r. uzgodnił pozytywnie warunki z zakresu ochrony środowiska, dla realizacji w wariancie I, przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji paliw z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie przy ul. Sycowskiej. Organ uznał , że realizacja przedsięwzięcia w wariancie I, który zakłada lokalizację stacji paliw na terenie działki będącej własnością inwestora, zainstalowanie nowoczesnych rozwiązań chroniących środowisko - hermetyzacja procesu tankowania i dystrybucji paliw, elektryczne ogrzewanie pomieszczeń, będzie w mniejszym stopniu uciążliwa dla środowiska. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji oraz skala jej oddziaływania, określona w Raporcie, wyklucza możliwość wpływu na obszary położone poza granicami Polski, zarówno na etapie realizacji jaki i eksploatacji planowanej inwestycji. Nie występuje zatem transgraniczne oddziaływania na środowisko.

Od stron biorących udział w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące planowanej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Biorąc po uwagę:

 • wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ,
 • ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa,

pozytywnie uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem tut. Urzędu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635,  z późn. zm.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł 00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-05-2011
Data udostępnienia do publikacji: 2011-06-07

 

 

 

 


RiN.6220.9.2011 Namysłów, dn. 31.05.2011 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 31.05.2011 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji paliw"

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek A, I piętro, pok. Nr 23) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-05-31
Data udostępnienia do publikacji: 2011-06-07