Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RiN.6220.16.2011 - Rozbudowa budynku produkcyjnego

RiN.6220.16.2011 Namysłów, dn. 17.05.2011 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 06.05.2011 r. pełnomocnika: Pana Tomasza Szymczyk, działającego w imieniu firmy Nestle Polska S.A., ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa, Oddział w Namysłowie, ul. Oleśnicka 17, 46-100 Namysłów, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 05.01.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa budynku produkcyjnego".

Projektowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie budynku produkcyjnego z podjazdem dla wózków widłowych i podłączeniem do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz powiększeniem utwardzonego placu manewrowego przed projektowanym budynkiem.

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie, w obrębie działek nr 9/2 i 9/5, stanowiących własność Nestle Polska S.A.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami bud. A, pokój nr 23 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 92 i 93 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), stosownie do załącznika II pkt 7 lit. c i e oraz pkt. 10 lit. a Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko gdzie przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku A, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 23 /Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami/.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-05-17
Data udostępnienia do publikacji: 2011-05-20

 

 

 

 


RiN.6220.16.2011 Namysłów, 07.06.2011 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku  z art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 92 i 93 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397) i załącznikiem II pkt 7 lit. c i e oraz pkt. 10 lit. a Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa budynku produkcyjnego".

UZASADNIENIE

Na wniosek inwestora: Nestle Polska S.A., ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa w dniu 17.05.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa budynku produkcyjnego", dz. nr 9/2 i 9/5 w Namysłowie.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały następujące dokumenty:

 • karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów; obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Projektowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie budynku produkcyjnego z podjazdem dla wózków widłowych i podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej i deszczowej oraz powiększeniem utwardzonego placu manewrowego przed projektowanym budynkiem.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 92 i 93 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), stosownie do załącznika II pkt 7 lit. c i e oraz pkt. 10 lit. a Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ w dniu 17.05.2011 r. tut. Urząd wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w dniu 20.05.2011 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Namysłowie opinia sanitarną nr NZ/LM-4325-1-8/11 z dnia 18.05.2011 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący po szczegółowym zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia, szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz analizując proponowane rozwiązanie techniczno - technologiczne stwierdził, że rozbudowa budynku produkcyjnego nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko, zdrowi i warunki życia ludzi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.174.2011.MSe z dnia 01.06.2011 r.  wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa budynku produkcyjnego" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ. Uwzględnił następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:
1) skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje: planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek nr 9/2 i 9/5 położonych w Namysłowie. Projektowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie budynku produkcyjnego z podjazdem dla wózków widłowych i podłączeniem do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz powiększeniem utwardzonego placu manewrowego przed projektowanym budynkiem. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr 9/2 i 9/5 w miejscowości Namysłów na terenie istniejącego zakładu Nestle Polska S.A. i graniczyć będzie:

 • od strony północnej - z droga wojewódzką nr 451 Oleśnica - Bierutów - Namysłów (działka nr 838/2);
 • od strony południowej - z terenem kolejowym (działka nr 823/2);
 • od strony wschodniej - z działką usługowo - przemysłową nr 9/4;
 • od strony zachodniej - z działkami usługowymi nr 9/11 i 9/6

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 510 m od granicy terenu inwestycji.

W projektowanym budynku zlokalizowane będą dwie istniejące linie technologiczne do pakowania gotowego produktu - mieszanki lodów, który przygotowywany będzie w sąsiednim budynku i tłoczony hermetycznymi przewodami technologicznymi do zbiorników na mieszankę lodową - mikser. Gotowa mieszanka ze zbiorników typu mikser rurociągami technologicznymi przekazywana będzie na dwie linie do pakowania: linia technologiczna nr 1 dla lodów impulsowych  - pojedynczych, na patykach, oraz linia technologiczna nr 2 dla lodów w pojemnikach o pojemności 500 ml.

Planowana inwestycja ma na celu polepszenie warunków pracy oraz organizacji produkcji. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje wzrost poziomu produkcji o ok. 3 % w stosunku do stanu obecnego. Przewidziany do budowy obiekt będzie ogrzewany z istniejącej kotłowni opalanej gazem.

2) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie: w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie nastąpi skumulowane oddziaływanie na środowisko.

3) wykorzystanie zasobów naturalnych: etap realizacji przedsięwzięcia będzie wymagała wykorzystania wody (ok. 100 m3) i surowców w postaci piasku (ok. 400 Mg), cementu (ok. 320 Mg) i stali (ok. 100 Mg). Z kolei etap eksploatacji będzie wymagał szacunkowego zużycia wody w ilości ok. 710 m3/ rok; energii elektrycznej w ilości ok. 700 MW/rok; gazu w ilości ok. 180.000 m3.

4) emisję i występowanie innych uciążliwości:

 • podczas prowadzenia robót budowlanych może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. W celu ochrony powietrza atmosferycznego w trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie używany sprzęt w dobrym stanie technicznym.
 • eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z emisją pochodzącą ze spalania gazu ziemnego w istniejącym kotle (wzrost poziomu zużycia gazu), zasilającym obiekt w ciepło.
 • W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisja hałasu i wibracjami, powodowane praca sprzętu budowlanego. Krótki czas prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia
 • W trakcie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu będzie spowodowana głównie pracą maszyn i urządzeń zainstalowanych w budynku produkcyjnym. Ze względu na zastosowanie maszyn urządzeń o niskim poziomie mocy akustycznej, wysokiej izolacyjności akustycznej ścian i sufitów nowych obiektów oraz pracy obiektów przy zamkniętych bramach i oknach, nie przewiduje się przekraczania poziomów hałasu poza terenem przedsięwzięcia. Najbliższe tereny chronione przed hałasem zlokalizowane są w odległości ok. 510 m.
 • Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne. Wszystkie odpady gromadzone będą w odpowiednich pojemnikach oraz specjalnie do tego przeznaczonych miejscach na utwardzonym podłożu i odbierane przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze posiadające stosowane zezwolenia.
 • Podczas eksploatacji powstaną ścieki bytowe i technologiczne pochodzące z produkcji lodów i mycia maszyn, które będą odprowadzane do zakładowej oczyszczalni ścieków, a następnie do miejskiej kanalizacji sanitarnej i na oczyszczalnie ścieków w Namysłowie.
 • Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powstaną wody opadowe i roztopowe, które po podczyszczeniu przez separator z osadnikiem będą odprowadzane do zakładowej kanalizacji sanitarnej, a następnie do rzeki Widawy.

5) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:
ze względu na położenie, skalę oraz zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie wymaga ono przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:

 • Obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują
 • obszary wybrzeży - nie występują,
 • obszary górskie lub leśne - nie występują,
 • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
 • obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone - nie występują,
 • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - nie występują,
 • obszary przylegające do jezior - nie występują,
 • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 9/2 i 9/5 położonych w Namysłowie oznaczonych symbolem:
C.3UP - teren zabudowy usługowo - produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno - biurowe oraz inne o podobnym charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.).

3.  Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:

1) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności,

2) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: ze względu na położenie, skalę oraz zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie wymaga ono przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami ochrony przyrody.

3) wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną,

4) prawdopodobieństwo oddziaływania: uciążliwości i oddziaływania na środowisko mogą wystąpić na etapie realizacji inwestycji i będą związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak krótki czas prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania,

5) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: Podczas prowadzenia prac budowlanych może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. W celu ochrony powietrza atmosferycznego w trakcie realizacji przedsięwzięcia używany będzie sprzęt w dobrym stanie technicznym.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem, uwzględniając wszelkie możliwe zagrożenia dla środowiska, oraz ze względu na brak uwag i zastrzeżeń w trakcie postępowania uznano, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest uzasadnione.

Przedmiotowe postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej tut. Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie 7 dni od daty jego doręczenia - (art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art.141 § 1 i 2 Kpa.).

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-06-07
Data udostępnienia do publikacji: 2011-06-09

 

 

 

 


RiN.6220.16.2011 Namysłów, dn. 07.06.2011 r.

OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z  2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 07.06.2011 r. zostało wydane postanowienie nr RiN.6220.16.2011 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa budynku produkcyjnego" - inwestor Nestle Polska S.A., ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa.

Projektowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie budynku produkcyjnego z podjazdem dla wózków widłowych i podłączeniem do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz powiększeniem utwardzonego placu manewrowego przed projektowanym budynkiem.

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie, w obrębie działek nr 9/2 i 9/5, stanowiących własność Nestle Polska S.A.

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami/, budynek A, pok. Nr 23 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 077 419-03-36.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-06-07
Data udostępnienia do publikacji: 2011-06-09

 

 

 

 


RiN.6220.16.2011 Namysłów, dn. 08.06.2011 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 r., z późn. zm.) w związku z  art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 92 i 93 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397) i załącznikiem II pkt 7 lit. c i e oraz pkt. 10 lit. a Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Nestle Polska S.A., ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa budynku produkcyjnego" działki nr 9/2 i 9/5.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w dniu 17.05.2011 r. na wniosek inwestora: Nestle Polska S.A., ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa budynku produkcyjnego".

Zgodnie z art.74 ust. 1 ustawy OOŚ do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia oraz poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających zamieszczono w dniu 20.05.2011 r. na stronie internetowej (BIP) Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Projektowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie budynku produkcyjnego z podjazdem dla wózków widłowych i podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej i deszczowej oraz powiększeniem utwardzonego placu manewrowego przed projektowanym budynkiem.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 92 i 93 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), stosownie do załącznika II pkt 7 lit. c i e oraz pkt. 10 lit. a Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy OOŚ organ prowadzący postępowanie wystąpił w dniu 17.05.2011 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Namysłowie opinia sanitarną nr NZ/LM-4325-1-8/11 z dnia 18.05.2011 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący po szczegółowym zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia, szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz analizując proponowane rozwiązanie techniczno - technologiczne stwierdził, że rozbudowa budynku produkcyjnego nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko, zdrowi i warunki życia ludzi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.174.2011.MSe z dnia 01.06.2011 r.  wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa budynku produkcyjnego" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Od stron biorących udział w postępowaniu  nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

Zgodnie z kryteriami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ oraz§ 3 ust.1 pkt 92 i 93 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), stosownie do załącznika II pkt 7 lit. c i e oraz pkt. 10 lit. a Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzono szczegółową analizę cech przedsięwzięcia i stwierdzono, że planowana inwestycja zlokalizowana w obrębie miasta Namysłów, na działkach nr 9/2 i 9/5 nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest rozbudowa budynku produkcyjnego z podjazdem dla wózków widłowych i podłączeniem sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej oraz powiększeniem utwardzonego placu manewrowego przed projektowanym budynkiem. Projektowana rozbudowa zlokalizowana zostanie w północno - wschodniej części istniejącego zespołu budynków produkcyjnych fabryki lodów, przy wschodniej ścianie budynku produkcyjnego, w którym zlokalizowane zostaną dwie istniejące automatyczne linie technologiczne do pakowania gotowego produktu.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr 9/2 i 9/5 w miejscowości Namysłów na terenie istniejącego zakładu Nestle Polska S.A. i graniczyć będzie:

 • od strony północnej - z droga wojewódzką nr 451 Oleśnica - Bierutów - Namysłów (działka nr 838/2);
 • od strony południowej - z terenem kolejowym (działka nr 823/2);
 • od strony wschodniej - z działką usługowo - przemysłową nr 9/4;
 • od strony zachodniej - z działkami usługowymi nr 9/11 i 9/6

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 510 m od granicy terenu inwestycji.

W projektowanym budynku zlokalizowane będą dwie istniejące linie technologiczne do pakowania gotowego produktu - mieszanki lodów, który przygotowywany będzie w sąsiednim budynku i tłoczony hermetycznymi przewodami technologicznymi do zbiorników na mieszankę lodową - mikser. Gotowa mieszanka ze zbiorników typu mikser rurociągami technologicznymi przekazywana będzie na dwie linie do pakowania: linia technologiczna nr 1 dla lodów impulsowych  - pojedynczych, na patykach, oraz linia technologiczna nr 2 dla lodów w pojemnikach o pojemności 500 ml.

Planowana inwestycja ma na celu polepszenie warunków pracy oraz organizacji produkcji. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje wzrost poziomu produkcji o ok. 3% w stosunku do stanu obecnego. Przewidziany do budowy obiekt będzie ogrzewany z istniejącej kotłowni opalanej gazem.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych, takich jak: woda, piasek, cement, paliwa.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z emisją pochodzącą ze spalania gazu ziemnego w istniejącym kotle (wzrost poziomu zużycia gazu), zasilającym obiekt w ciepło.

W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisja hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Krótki czas prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.

W trakcie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu będzie spowodowana głównie pracą maszyn i urządzeń zainstalowanych w budynku produkcyjnym. Ze względu na zastosowanie maszyn urządzeń o niskim poziomie mocy akustycznej, wysokiej izolacyjności akustycznej ścian i sufitów nowych obiektów oraz pracy obiektów przy zamkniętych bramach i oknach, nie przewiduje się przekraczania poziomów hałasu poza terenem przedsięwzięcia. Najbliższe tereny chronione przed hałasem zlokalizowane są w odległości ok. 510 m.

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne. Wszystkie odpady gromadzone będą w odpowiednich pojemnikach oraz specjalnie do tego przeznaczonych miejscach na utwardzonym podłożu i odbierane przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze posiadające stosowane zezwolenia.

Podczas eksploatacji powstaną ścieki bytowe i technologiczne pochodzące z produkcji lodów i mycia maszyn, które będą odprowadzane do zakładowej oczyszczalni ścieków, a następnie do miejskiej kanalizacji sanitarnej i na oczyszczalnię ścieków w Namysłowie.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powstaną wody opadowe i roztopowe, które po podczyszczeniu przez separator z osadnikiem będą odprowadzane do zakładowej kanalizacji sanitarnej, a następnie do rzeki Widawy.

Ze względu na położenie, skalę oraz zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie wymaga ono przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:

 • obszarami wodno - błotne oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 • obszarami wybrzeży,
 • obszarami górskimi lub leśnymi,
 • obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
 • obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone
 • obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 • obszarami przylegającymi do jezior,
 • uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 9/2 i 9/5 położonych w Namysłowie oznaczonych symbolem:
C.3UP - teren zabudowy usługowo - produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno - biurowe oraz inne o podobnym charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.).

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności.

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie będzie mieć negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną.

Uciążliwości i oddziaływania na środowisko mogą wystąpić na etapie realizacji inwestycji i będą związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak krótki czas prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania.

Podczas prowadzenia prac budowlanych może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. W celu ochrony powietrza atmosferycznego w trakcie realizacji przedsięwzięcia używany będzie sprzęt w dobrym stanie technicznym.

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości  i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 07.06.2011 r. wydał postanowienie nr RiN.6220.16.2011 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: "Rozbudowa budynku produkcyjnego" zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski dotyczące planowanej inwestycji. Nie odnotowano aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł 00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-06-08
Data udostępnienia do publikacji: 2011-06-09

 

 

 

 


RiN.6220.16.2011 Namysłów, dn. 08.06.2011 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 08.06.2011 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa budynku produkcyjnego".

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek A, I piętro, pok. Nr 23) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-06-08
Data udostępnienia do publikacji: 2011-06-09