Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RiN.6220.08.2011 - demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Kamiennej 15A dz. nr 71/3, 71/4

RG.6220.08.2011 Namysłów, 28.02.2011 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek inwestora: Zakładu Handlowo-Usługowego "SZAJAWA" Irena Szewczyk, Kamienna 15A, 46-100 Namysłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Kamiennej 15A dz. nr 71/3, 71/4".

Zakres przedsięwzięcia obejmuje uruchomienie stacji demontażu pojazdów na działkach nr 71/3 i 71/4 w Kamiennej 15A wraz z istniejącymi obiektami byłego warsztatu samochodowego na potrzeby stacji demontażu pojazdów.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu. W związku z powyższym, zgodnie z art. 77 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 17 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2011-02-28
Data udostępnienia do publikacji: 2011-02-28

 

 

 

 


RG.6220.08.2011 Namysłów, 28.02.2011 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) informuję o:

 1. przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Kamiennej 15A dz. nr 71/3, 71/4".;
 2. wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia;
 3. możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej stacji demontażu) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, bud. B, pokój nr 17 w godzinach urzędowania;
 4. możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok. nr 17 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/ w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Namysłowa.

W dniu 28.02.2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Kamiennej 15A dz. nr 71/3, 71/4".

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Namysłowa. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w w/w sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

Zgodnie z art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) informuję, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2011-02-28
Data udostępnienia do publikacji: 2011-02-28

 

 

 

 


RG.6220.08.2011 Namysłów, dn. 31.05.2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), oraz art. 104 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.01.2011 r. Zakładu Handlowo - Usługowego "SZAJAWA" Irena Szewczyk, Kamienna 15A w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Kamiennej 15A. dz. nr 71/3, 71/4"

orzekam

odmówić określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Kamiennej 15 A dz. nr 71/3, 71/4".

UZASADNIENIE

W dniu 28.02.2011 r. na wniosek Zakładu Handlowo - Usługowego "SZAJAWA" Irena Szewczyk, Kamienna 15A, 46-100 Namysłów uzupełniony pismem z dnia 20.02.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Kamiennej 15 A dz. nr 71/3, 71/4".

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono:

 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
 • wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar , na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy OOŚ postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) w dniu 28.02.2011 r. ogłoszono i poinformowano wszystkie strony w postępowaniu o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia, wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej stacji demontażu) oraz możliwości składania uwag i wniosków dot. postępowania w terminie 21 dni od dnia otrzymania ogłoszenia.

Z informacji podanej w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia wynika że zakres przedsięwzięcia obejmuje uruchomienie stacji demontażu pojazdów na działkach nr 71/3 i 71/4 w Kamiennej nr 15 A wraz z istniejącymi obiektami byłego warsztatu samochodowego, które wykorzystane zostanę na potrzeby stacji demontażu pojazdów.

Działki nr 71/3 i 71/4, na których planowana jest inwestycja oznaczone są na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem Mn/u - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa niska z dopuszczeniem usług, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych oraz usługowych, ponadto na działce 71/4 znajdują się stanowiska archeologiczne, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Ziemiełowice, Kamienna, Łączany zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/340/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r, (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 39 poz. 254 z 17 maja 2001 r.).

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 42 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Na podstawie art. 77 ust. 1 i ust. 2 ustawy OOŚ, pismem z dnia 28.02.2011 r. organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej sprawie przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie akta sprawy z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 03.03.2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.03.2011 r. ) Pan Janusz i Michalina Sienniak złożyli protest dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Kamiennej 15 A". Zdaniem stron w postępowaniu wg ustawy o recyklingu - pojazd wycofany z eksploatacji jest odpadem kwalifikowanym w katalogu odpadów jako odpad niebezpieczny. Według Państwa Sienniak którzy są stroną w postępowaniu właścicielka Zakładu Handlowo - Usługowego "SZAJAWA" Pani Irena Szewczyk prowadzi swoją działalność bez zezwoleń. Działalność ta jest uciążliwa m. in. ze względu na hałas który powstaje przy demontażu i załadunku do kontenerów złomu. Do w/w protestu Państwo Janusz i Michalina Sienniak dołączyli dokumenty świadczące o tym iż działalność Zakładu handlowo - Usługowego jest prowadzona bez wymaganych zezwoleń.

W dniu 08.03.2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wezwał Panią Irenę Szewczyk , Zakład Handlowo - Usługowy "SZAJAWA" Kamienna 15 A, 46-100 Namysłów do uzupełnienia i wyjaśnienia przedstawionego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do dnia 31.03.2010 r. o następujące dane:

 1. Powiązanie planowanego przedsięwzięcia z uchwalonymi dokumentami planistycznymi i strategii gospodarowania odpadami gminy, powiatu, województwa;
 2. Informację dotycząca kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia zgodnej z ustawą OOŚ oraz rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397)szczególnie w kontekście zapisu art. 3 ust. 1 pkt 13, definiującego pojęcie przedsięwzięcia;
 3. Informację, przed uzyskaniem której z decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
 4. Charakterystykę całego przedsięwzięcia, jego skalę, tj. zdolność przerobową instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych wyrażona w Mg/d oraz warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania;
 5. Czytelny plan sytuacyjny zagospodarowania terenu w skali mapy podstawowej z wyszczególnieniem planowanych lokalizacji:
  1. obiektów zasadniczych i pomocniczych inwestycji, w tym:
   • terenów placów i miejsc przyporządkowanych do procesów odzysku poszczególnych rodzajów odpadów,
   • terenów placów manewrowych,
   • dróg dojazdowych, parkingów,
   • ciągów komunikacji pieszej,
  2. wiat, budowli (np. wagi, ramp załadowczych itp.) budynku administracyjno - socjalnego, obiektów tzw. "małej architektury", terenów zielonych,
  3. podstawowych elementów instalacji gospodarki:
   • wodno - ściekowej,
   • energetycznej,
   • instalacji ochrony środowiska.
  4. terenów wykorzystywanych na inna działalność prowadzoną przez inwestora na działc3, na której planowana jest lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia (dz. o nr ewid. 148/8),
  5. tras dojazdowych;
 6. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, uwzględniające wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r.  w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 143, poz. 1206 ze zm.)
 7. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
 8. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 9. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 10. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
 11. Opis analizowanych wariantów, w tym:
  1. wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
  2. wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
 12. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
 13. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na  środowisko, w szczególności na:
  1. ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
  2. powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
  3. dobra materialne,
  4. zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
  5. wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
 14. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znacząco oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
  1. istnienia przedsięwzięcia
  2. wykorzystywania zasobów środowiska,
  3. emisji;
 15. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniająca wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
 16. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
 17. Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 18. Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
 19. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania w szczególności na cele i przedmiot ochrony Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 20. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub lukowe współczesnej wiedzy, jaki napotkano , opracowując raport;
 21. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;
 22. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Jednocześnie poinformowano inwestora, że niedokonanie wymienionych wyżej uzupełnień we wskazanym terminie może spowodować odmowę uzgodnienia w trybie art. 77 ust. 3 ustawy OOŚ.

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia 08 marca 2011 r. poinformował tut. Organ iż do wniosku nie dołączono wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani informacji o jego braku. Jednocześnie zwrócił się z pytaniem czy lokalizacja planowanego przedsięwzięcia zaliczanego do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i jego lokalizacja w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 16.03.2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.03.2011 r.) Pani Irena Szewczyk, Zakład Handlowo - Usługowy "SZAJAWA", Kamienna 15A złożyła pismo informujące tut. organ o tym że od samego początku prowadzenia przez nią działalności tj. od 1999 r. (kasacja i złomowanie pojazdów) nigdy nie było żadnych skarg na uciążliwość jej zakładu, ze strony najbliższych sąsiadów jedynie Pan Janusz Sienniak notorycznie składa na nią donosy do różnych instytucji i organów państwowych. Do w/w pisma dołączyła listę mieszkańców potwierdzających brak jakiejkolwiek uciążliwości stacji demontażu pojazdów.

Pismem nr RG.6220.08.2011 z dnia 18.03.2011 r. tut. Urząd przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenie w zakresie zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 28.03.2011 r. pismem nr NZ/LM-4325-2-2/11 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie zwrócił się do tut. Urzędu o wyjaśnienie czy planowane przedsięwzięcie pod nazwą "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Kamiennej 15 A, działka nr 71/3, 71/4" jest przedsięwzięciem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.), który definiuje je jako: "zamierzenie budowlane lub inna ingerencję w środowisko polegające na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu….". Ponadto organ opiniujący zaznaczył że zgodnie z w/w ustawą decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4242.54.2011.JGD z dnia 15 kwietnia 2011 r. odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Kamiennej 15 A, dz. nr 71/3, 71/4". Organ po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania ustalił, iż stacja demontażu pojazdów zlokalizowana w Kamiennej 15 A na działkach nr 71/3 i 71/4 jest instalacją istniejącą i eksploatowaną w chwili obecnej. Informacja taka wynika z uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko, w którym Pani Irena Szewczyk stwierdziła cyt.: "Z uwagi na istniejącą już niezbędną infrastrukturę dla potrzeb stacji demontażu pojazdów nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek robót budowlanych, czy też montażowych i instalacyjnych. Nastąpiła zmiana sposobu użytkowania dotychczasowego warsztatu samochodowego na stację demontażu pojazdów". Potwierdzeniem takiego faktu jest również fakt, że stacja ta figuruje w umieszczonym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (stan na dzień 15.04.2011 r.), wykazie przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy OOŚ przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Natomiast art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy OOŚ definiuje pojęcie przedsięwzięcia, jako zamierzenie budowlane lub inna ingerencję w środowisko polegające na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wykonywaniu kopalin. Organ opiniujący stwierdził iż w przedmiotowej sytuacji nie mamy do czynienia z przedsięwzięciem, w związku z tym brak jest podstaw do dokonania uzgodnienia warunków jego realizacji i w konsekwencji do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 19.04.2011 r. w odpowiedzi na pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie tut. Urząd wyjaśnił, że przedsięwzięcie pn.: "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Kamiennej 15 A, działka nr 71/3  i 71/4" jest instalacją istniejąca i eksploatowaną w chwili obecnej. Ponadto zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy OOŚ przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymaga realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W dniu 10.05.2011 r. pismem nr NZ/LM-4325-2-2/11 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie poinformował tut. Urząd, iż brak jest podstaw do wyrażenia opinii w sprawie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ opiniujący ustalił iż stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Kamiennej 15 A, działka 71/3 i 71/4 jest istniejąca i eksploatowana w chwili obecnej. Informacja ta wynika z pisma Urzędu Miejskiego w Namysłowie(nr RG.6220.08.2011 z dnia 19.04.2011 r.), z notatki służbowej z dnia 09.05.2011 r. z przeprowadzonej wizji lokalnej zakładu oraz przedłożonych do Raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko - decyzji Wojewody Opolskiego nr ŚR.III-MK-6620-47/06 z dnia 30.11.2006 r. (zmienionej decyzja nr ŚR.II-AKu-6620-30/07 z dnia 04.05.2007 r., nr Śr.II-AKu-6620-61/07 z dnia 30.10.2007 r.) udzielającą Zakładowi Handlowo - Usługowemu "SZAJAWA" Irena Szewczyk w Kamiennej 15A, 46-100 Namysłów pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Po przeanalizowaniu sprawy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie uznał, iż w omawianym przypadku nie ma do czynienia z przedsięwzięciem w rozumieniu ustawy OOŚ, w związku z czym brak jest podstaw do wyrażenia opinii w sprawie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe stwierdzono iż brak jest podstaw do wydania pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ponieważ wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Przeprowadzone postępowanie wykazało, iż przedsięwzięcie pn.: "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Kamiennej 15 A, działka nr 71/3 i 71/4" jest instalacją istniejącą i eksploatowaną w chwili obecnej, a uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W  związku  z   tym orzeczono  jak  w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania  do  Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-05-31
Data udostępnienia do publikacji: 2011-06-17

 

 

 

 


RiN.6220.08.2011 Namysłów, dn. 31.05.2011 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 31.05.2011 roku została wydana decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Kamiennej 15 A dz. nr 71/3, 71/4".

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z dokumentacją sprawy oraz z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek A, I piętro, pok. Nr 23) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-05-31
Data udostępnienia do publikacji: 2011-06-27