Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RiN.6220.13.2011 - Stacja paliw płynnych

RiN.6220.13.2011 Namysłów, dn. 28.04.2010 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2010r. Nr 98  poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 06.04.2011 r. inwestora: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Marian Lamek, ul. F. Marciniaka 11, 63-500 Ostrzeszów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja paliw płynnych".

Projektowane przedsięwzięcie to stacja paliw płynnych z 3 rodzajami paliwa. Stacja obsługiwać będzie samochody osobowe i dostawcze.

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie, w obrębie działek nr 597/10 i 597/14, stanowiących własność Pana Mariana i Elżbiety Lamek zam. ul. F. Marciniaka 11, 63-500 Ostrzeszów.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami bud.  A, pokój nr 23 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 35 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), stosownie do załącznika II pkt 6 c) Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko gdzie przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku A, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 23 /Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami/.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-04-28
Data udostępnienia do publikacji: 2011-05-05

 

 

 

 


RiN.6220.13.2011 Namysłów, dn. 09.05.2011 r.

w/g rozdzielnika

W związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego Marian Lamek, ul. F. Marciniaka 11, 63-500 Ostrzeszów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą.: "Stacja paliw płynnych" zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) przekazuję w załączeniu akta sprawy z prośbą o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Inwestycje zaliczono do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 35 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), stosownie do załącznika II pkt 6 c) Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko gdzie przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Planowana inwestycja położona jest na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody przy ul. Jana Pawła II, na terenie na którym zgodnie z  § 4 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Nr 3/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwa opolskie (Dz. U. Woj. Op. Z dnia 4 kwietnia 2007 r. Nr 25, poz. 1049) - zabrania się lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-05-09
Data udostępnienia do publikacji: 2011-05-13

 

 

 

 


RiN.6220.13.2011 Namysłów, 01.07.2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), § 4 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Nr 3/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 15 marca 2007r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie (Dz.U. WO z dnia 4 kwietnia 2007r. Nr 25, poz. 1049) i § 3 ust.1 pkt 35 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), stosownie do załącznika II pkt 6 c) Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, oraz art. 104 § 1 i art. 107  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.04.2011 r. Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego Marian Lamek, ul. F. Marciniaka 11, 63-500 Ostrzeszów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja paliw płynnych" na działkach 597/10 i 597/14 k. m. 15 w Namysłowie.

orzekam

odmówić określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja paliw płynnych" na działkach nr 597/10 i 597/14 k. m. 15 położonych w Namysłowie.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w dniu 28.04.2011 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego Marian Lamek, ul. F. Marciniaka 11, 63-500 Ostrzeszów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja paliw płynnych" dz. nr 597/10 i 597/14 k. m. 15 w Namysłowie.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono:

  • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
  • wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust.1 pkt 35 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), stosownie do załącznika II pkt 6 c) Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ustawy OOŚ organ prowadzący postępowanie wystąpił w dniu 09.05.2011 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 23.05.2011 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu zwróciła się z prośbą o udostępnienie kopii karty informacyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Stacja paliw płynnych" w Namysłowie, inwestor Marian Lamek.

W dniu 26.05.2011 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo jednej ze stron postępowania, Państwa Ireny i Stanisława Makowicz zam. ul. (dane usunięte), (dane usunięte) w którym składają uwagi do planowanej rozbudowy stacji gazu o sprzedaż nowych rodzajów paliw płynnych. Zdaniem strony obecnie mamy do czynienia z całodobowym, niekontrolowanym ruchem wszelkich pojazdów nie związanych z tankowaniem gazu oraz traktowanie gruntu pod stacją objętego ochroną pośrednią ujęcia wody  jako parking do odpoczynku i napraw samochodów pozostawiając wiele śladów świadczących o wprowadzaniu do gleby produktów ropopochodnych.

W dniu 30.05.2011 r. pismem nr NZ/LM-4325-1-9/11 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie odmówił wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Nr 3/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej przy ul.  Jana Pawła II w Namysłowie, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie (Dz. U. WO z dnia 4 kwietnia 2007 r. , Nr 25, poz. 1049), planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody przy ul. Jana Pawła II. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6 w/w rozporządzenia na terenie ujęcia wprowadzono zakaz lokalizowania magazynów ropopochodnych.

Postanowieniem nr WOOŚ.4241.170.2011.WL z dnia 01 czerwca 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu odmówił wyrażenia opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. "Stacja paliw płynnych" przewidzianego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 597/10, 597/14, obręb Namysłów. W uzasadnieniu organ opiniujący podał iż po analizie wniosku stwierdzono, że planowana inwestycja położona jest na obszarze strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie, na terenie której, zgodnie z Rozporządzeniem Nr 3/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 15 marca 2007 r. zabrania się cyt. "lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu".

Jak wynika z zapisu Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243, poz. 2063) § 1 pkt 2 - "stacja paliw płynnych" to obiekt budowlany, w skład którego wchodzą: podziemne zbiorniki magazynowe paliw płynnych, podziemne lub nadziemne zbiorniki gazu płynnego, odmierzacze paliw płynnych i gazu płynnego, instalacje technologiczne, w tym urządzenia do magazynowania i załadunku paliw płynnych oraz gazu płynnego, instalacje wodno-kanalizacyjne i energetyczne, podjazdy i zadaszenia oraz inne pomieszczenia pomocnicze.

Mając na uwadze zaistniały fakt, tut. Organ analizując zamierzone przedsięwzięcie z Rozporządzeniem Nr 3/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 15 marca 2007r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie, stwierdził, iż jest to podstawowe kryterium rozstrzygnięcia w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i determinuje także zakres prowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Przeprowadzone postępowanie wykazało, że ze względu na ustanowienie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w Namysłowie przy ul. Jana Pawła II i zakaz lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych nie ma podstaw do wydania pozytywnej decyzji o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia.

W związku z tym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-07-01
Data udostępnienia do publikacji: 2011-07-07
Powód edycji: Ochrona danych osobowych

 

 

 

 

 


RiN.6220.13.2011 Namysłów, dn. 01.07.2011 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 01.07.2011 roku została wydana decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "Stacja paliw płynnych" dz. nr 597/10 i 597/14 k. m. 15 w Namysłowie.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z dokumentacją sprawy oraz z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek A, I piętro, pok. Nr 23) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-07-01
Data udostępnienia do publikacji: 2011-07-07