Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RiN.6220.14.2011 - Warsztat samochodowy wraz z myjnia ręczną

RiN.6220.14.2011 Namysłów, dn. 10.05.2011 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2010r. Nr 98  poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 11.04.2011 r. inwestora: Pana Marka Kniga - Leosz, ul. Dąbrowskiej 3, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Warsztat samochodowy wraz z myjnia ręczną".

Projektowane przedsięwzięcie to warsztat naprawy samochodów osobowych i dostawczych o trzech stanowiskach oraz ręczną jednostanowiskową myjnią samochodową wraz z punktem czyszczenia tapicerki.

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie, w obrębie działek nr 8/13 i 8/14, stanowiących własność Pana Marka Kniga - Leosz zam. ul. Dąbrowskiej 3, 46-100 Namysłów.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami bud. A, pokój nr 23 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć zgodnych z załącznikiem II pkt 10 b) Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku A, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 23 /Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami/.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-05-10
Data udostępnienia do publikacji: 2011-05-13

 

 

 

 


RiN.6220.14.2011 Namysłów, 12.07.2011 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku  z art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397) i załącznikiem II pkt 10 lit. b) Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Warsztat samochodowy wraz z myjnią ręczną".

UZASADNIENIE

Na wniosek inwestora: Pana Marka Kniga - Leosz, ul. Dąbrowskiej 3, 46-100 Namysłów w dniu 10.05.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Warsztat samochodowy wraz z myjnią ręczną", dz. 8/13 i 8/14 w Namysłowie.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały następujące dokumenty:

 • karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów; obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Projektowane przedsięwzięcie polega na budowie budynku warsztatu samochodowego z myjnią ręczną w Namysłowie przy ul. Sycowskiej, na działkach nr 8/13 i 8/14 o łącznej powierzchni 0,32 ha. Inwestor posiada tytuł prawny  do tej nieruchomości.

Warsztat jest obiektem projektowanym o konstrukcji murowanej, poszycie dachowe drewniane, pokryte blachodachówką. Powierzchnia obiektu wyniesie ok. 360 m2. W warsztacie wykonywane będą następujące czynności:

 • wymiana płynów eksploatacyjnych,
 • naprawa zawieszeń i układów hamulcowych,
 • ogólne naprawy bieżące samochodów osobowych.

Ww. czynności będą prowadzone na trzech stanowiskach roboczych, przeznaczonych dla samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 t. Przewidywana ilość obsługiwanych pojazdów wyniesie 5 szt. na dobę. Wyposażenie obiektu stanowić będą: podnośnik dwukolumnowy, sprężarka hydrauliczna, klucze pneumatyczne i drobne elektronarzędzia (wiertarki, szlifierki, ściągarki do łożysk itp.). Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia w warsztacie nie będzie prowadzona diagnostyka silników oraz prace blacharskie i lakiernicze.

Warsztat wyposażony będzie w wentylację mechaniczną. Ponadto zanieczyszczenia emitowane podczas prowadzonych napraw na włączonym silniku, odprowadzane będą na zewnątrz, za pośrednictwem rękawów, zakładanych na rury wydechowe pojazdów.

W ramach inwestycji projektuje się również myjnię ręczną jednostanowiskową, samoobsługową oraz stanowisko czyszczenia tapicerki. Myjnia wyposażona będzie w pompy CAT, szafę sterującą z wrzutnikiem na monety i panelem sterującym) i wąż z lancą zakończoną pistoletem. Stanowisko mycia umieszczone zostanie w zamkniętym pomieszczeniu, zamykanym bramą segmentową. Budynek myjni będzie posiadał wentylację grawitacyjną. Zgodnie z informacja podaną w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, warsztat z myjnią eksploatowany będzie w porze dziennej.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397) stosownie do załącznika II pkt 10 lit. b) Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w dniu 13.05.2011 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ w dniu 11.05.2011 r. tut. Urząd wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Od stron biorących udział w postępowaniu  nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinia sanitarną nr NZ/LM-4325-1-8/11 z dnia 24.05.2011 r. zaproponował inwestorowi - Panu Markowi Kniga - Leoszowi, ul. Dąbrowskiej 3, 46-100 Namysłów przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zdaniem organu opiniującego powinien spełniać wymogi art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz załączoną kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie stwierdzono, iż ze względu na skalę przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu, emisję zanieczyszczenia do powietrza i emisję hałasu zasadne jest nałożenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie.

W dniu 01.06.2011 r. pismem nr WOOŚ.4241.2011.MW Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu wezwała inwestora Pana Marka Knigi - Leosza zam. ul. Dąbrowskiej 3, 46-100 Namysłów do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie: rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia;  rozwiązań chroniących środowisko; rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w terminie do dnia 10 czerwca 2011 r. Organ równocześnie zawiadomił inwestora że zgodnie z art. 36 ustawy Kpa, przedmiotowy wniosek, z uwagi na konieczność przedłożenia uzupełnienia w przedstawionym powyżej zakresie, nie może być załatwiony w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy OOŚ i podał że wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 7 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku. Jednocześnie organ poinformował, że nie dokonanie wymienionych w wezwaniu uzupełnień we wskazanym terminie, w związku z brakiem wystarczających materiałów dowodowych, może spowodować odmowę wydania opinii, w trybie art. 64 ust. 3 ustawy OOŚ. Ponadto organ opiniujący zwrócił się do inwestora z pytaniem czy przedmiotowe przedsięwzięcie "Warsztat samochodowy wraz z myjnią ręczną" w Namysłowie na działkach nr 8/13 i 8/14, będzie realizowane ze środków Unii Europejskiej.

Po uzupełnieniu w dniu 13.06.2011 r. karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Pana Marka Kniga - Leosz zam. ul. Dąbrowskiej 3, 46-100 Namysłów, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.171.2011.MW z dnia 16.06.2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.06.2011 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: "Warsztat samochodowy wraz z myjnia ręczną" realizowanego na działkach nr 8/13 i 8/14, namysłów, ul. Sycowska nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę zakres przedmiotowego przedsięwzięcia a także usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ. Uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj  i charakterystykę przedsięwzięcia:
  1. skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje: projektowane przedsięwzięcie polega na budowie budynku warsztatu samochodowego z myjnią ręczną w Namysłowie przy ul. Sycowskiej, na działkach nr 8/13 i 8/14 o łącznej powierzchni 0,32 ha. Inwestor posiada tytuł prawny  do tej nieruchomości. Warsztat jest obiektem projektowanym o konstrukcji murowanej, poszycie dachowe drewniane, pokryte blachodachówką. Powierzchnia obiektu wyniesie ok. 360 m2. W warsztacie wykonywane będą następujące czynności:
   - wymiana płynów eksploatacyjnych,
   - naprawa zawieszeń i układów hamulcowych,
   - ogólne naprawy bieżące samochodów osobowych.

   Ww. czynności będą prowadzone na trzech stanowiskach roboczych, przeznaczonych dla samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 t. Przewidywana ilość obsługiwanych pojazdów wyniesie 5 szt. na dobę. Wyposażenie obiektu stanowić będą: podnośnik dwukolumnowy, sprężarka hydrauliczna, klucze pneumatyczne i drobne elektronarzędzia (wiertarki, szlifierki, ściągarki do łożysk itp.). Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia w warsztacie nie będzie prowadzona diagnostyka silników oraz prace blacharskie i lakiernicze.

   Warsztat wyposażony będzie w wentylację mechaniczną. Ponadto zanieczyszczenia emitowane podczas prowadzonych napraw na włączonym silniku, odprowadzane będą na zewnątrz, za pośrednictwem rękawów, zakładanych na rury wydechowe pojazdów.

   W ramach inwestycji projektuje się również myjnię ręczną jednostanowiskową, samoobsługową oraz stanowisko czyszczenia tapicerki. Myjnia wyposażona będzie w pompy CAT, szafę sterującą z wrzutnikiem na monety i panelem sterującym) i wąż z lancą zakończoną pistoletem. Stanowisko mycia umieszczone zostanie w zamkniętym pomieszczeniu, zamykanym bramą segmentową. Budynek myjni będzie posiadał wentylację grawitacyjną. Zgodnie z informacja podaną w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, warsztat z myjnią eksploatowany będzie w porze dziennej.
  2. powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie: w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia z uwagi na występujące w otoczeniu inne zakłady prowadzące podobne działalności, może wystąpić skumulowane oddziaływania na środowisko. Ocenia się jednak, że kumulacja ta nie będzie miała wpływu na pogorszenie się jakości powietrza oraz klimatu akustycznego na terenach prawnie chronionych przed hałasem, zlokalizowanych w znacznej odległości od terenu inwestycji.
  3. wykorzystanie zasobów naturalnych: w trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych, takich jak: woda, piasek, kruszywo. Na etapie funkcjonowania warsztatu z myjnią wystąpi zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych oraz technologicznych. Zużycie wody wyniesie ok. 2 m3/dobę.
  4. emisję i występowanie innych uciążliwości:
   • podczas realizacji prac budowlanych może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, lecz należy uznać że nie będzie on znaczący i nie wpłynie na pogorszenie jakości powietrza.
   • w trakcie realizacji przedsięwzięcia na terenie prowadzenia prac budowlanych może wystąpić wzrost poziomu natężenia hałasu, związany z pracą maszyn budowlanych i ruchem pojazdów transportujących. Jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości w tym zakresie.
   • powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady z grupy 17, tj. odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej będą zbierane w sposób selektywny w przeznaczonym do tego miejscu, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. Powstające masy ziemne powinny zostać najpierw usunięte z terenu planowanej inwestycji, a następnie zagospodarowane na miejscu lub przekazane do zagospodarowania innym podmiotom.
   • w wyniku prowadzonej działalności wytwarzane będą odpady m. in. takie jak: płyny eksploatacyjne, oleje silnikowe, ubrania i szmaty zaolejone smarami, sorbenty itp., które będą selektywnie magazynowane w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach i miejscach oraz odbierane przez uprawnione podmioty.
   • eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia będzie źródłem powstawania ścieków przemysłowych  z myjni samochodowej. Ścieki te oraz wody opadowe z terenów utwardzonych wokół warsztatu, ujęte w system kanalizacji przemysłowej, odprowadzane będą poprzez separator substancji ropopochodnych, do miejskiej kanalizacji. Wody opadowe, niezanieczyszczone, z dachów odprowadzane będą na powierzchnie nieutwardzone w obrębie działek inwestora.
   • podczas użytkowania przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza będzie proces spalania paliw stałych w celach grzewczych oraz spalania paliw płynnych w silnikach naprawianych pojazdów.
   • źródłem hałasu na etapie eksploatacji  przedsięwzięcia będzie budynek warsztatu, a w nim uruchamiane w trakcie napraw silniki samochodowe oraz inne typowe dla tej branży urządzenia.
   • uwzględniając wyeliminowanie lub ograniczenie przelewania paliw i innych środków chemicznych na placu budowy, stosowania maszyn i urządzeń, charakteryzujących się dobrym stanem technicznym oraz wykonywanie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej można ocenić, że etap realizacji przedsięwzięcia nie będzie powodować negatywnych oddziaływań na środowisko.
  5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii: realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Na podstawie posiadanej dokumentacji nie stwierdzono możliwego skumulowania oddziaływania na środowisko.
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:
  • obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują
  • obszary wybrzeży - nie występują,
  • obszary górskie lub leśne - nie występują,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  • obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone - nie występują,
  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - nie występują,
  • obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują.

   Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).

   Realizowana inwestycja  jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 8/13 i 8/14 położonych w Namysłowie oznaczonych symbolem:
   C.4UP - teren zabudowy usługowo - produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno - biurowe oraz inne o podobnym charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.).
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  1. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności,
  2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami ochrony przyrody.
  3. wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
   rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną,
  4. prawdopodobieństwo oddziaływania: przy prawidłowym eksploatowaniu maszyn oraz przy racjonalnym gospodarowaniu wodą, nie wystąpi ponadnormatywne oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie gospodarki wodno - ściekowej. Inwestycja z uwagi na usytuowanie (na terenie przemysłowym), skalę i zaproponowane rozwiązania chroniące środowisko, nie będzie powodować negatywnych oddziaływań na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.
  5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: podczas realizacji prac budowlanych może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, lecz należy uznać że nie będzie on znaczący i nie wpłynie na pogorszenie jakości powietrza. W trakcie realizacji przedsięwzięcia na terenie prowadzenia prac budowlanych może wystąpić wzrost poziomu natężenia hałasu, związany z pracą maszyn budowlanych i ruchem pojazdów transportujących. Jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości w tym zakresie.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem, uwzględniając wszelkie możliwe zagrożenia dla środowiska, oraz ze względu na brak uwag i zastrzeżeń w trakcie postępowania uznano, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest uzasadnione.

Przedmiotowe postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej tut. Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.), na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-07-12
Data udostępnienia do publikacji: 2011-07-15

 

 

 

 


RiN.6220.14.2011 Namysłów, dn. 12.07.2011 r.

OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z  2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 12.07.2011 r. zostało wydane postanowienie nr RiN.6220.14.2011 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Warsztat samochodowy wraz z myjnia ręczną" - inwestor Pan Marek Kniga - Leosz, ul. M. Dąbrowskiej 3, 46-100 Namysłów.

Projektowane przedsięwzięcie polega na budowie budynku warsztatu samochodowego z myjnią ręczną w Namysłowie przy ul. Sycowskiej, na działkach nr 8/13 i 8/14 o łącznej powierzchni 0,32 ha. Inwestor posiada tytuł prawny  do tej nieruchomości.

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami/, budynek A, pok. Nr 23 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 77/419-03-36.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-07-12
Data udostępnienia do publikacji: 2011-07-15

 

 

 

 


RiN.6220.14.2011 Namysłów, dn. 12.07.2011 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 r., z późn. zm.) w związku z  art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397) i załącznikiem II pkt 10 lit. b) Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Pana Mraka Kniga - Leosz zam. ul. M. Dabrowksiej,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Warsztat samochodowy wraz z myjnia ręczną" działki nr 8/13 i 8/14 położone w Namysłowie.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w dniu 10.05.2011 r. na wniosek inwestora: Pana Marka Kniga - Leosz, ul. M. Dąbrowskiej 3, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Warsztat samochodowy wraz z myjnią ręczną".

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały następujące dokumenty: karta informacyjna przedsięwzięcia oraz poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów; obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397) stosownie do załącznika II pkt 10 lit. b) Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w dniu 13.05.2011 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ w dniu 11.05.2011 r. tut. Urząd wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinia sanitarną nr NZ/LM-4325-1-8/11 z dnia 24.05.2011 r. zaproponował inwestorowi - Panu Markowi Kniga - Leoszowi, ul. M. Dąbrowskiej 3, 46-100 Namysłów przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zdaniem organu opiniującego powinien spełniać wymogi art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz załączoną kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie stwierdzono, iż ze względu na skalę przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu, emisję zanieczyszczenia do powietrza i emisję hałasu zasadne jest nałożenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie.

W dniu 01.06.2011 r. pismem nr WOOŚ.4241.2011.MW Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu wezwała inwestora Pana Marka Kniga - Leosza zam. ul. Dąbrowskiej 3, 46-100 Namysłów do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w nastepującym zakresie: rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia;  rozwiązań chroniących środowisko; rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w terminie do dnia 10 czerwca 2011 r. Organ równocześnie zawiadomił inwestora że zgodnie z art. 36 ustawy Kpa, przedmiotowy wniosek, z uwagi na konieczność przedłożenia uzupełnienia w przedstawionym powyżej zakresie, nie może być załatwiony w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy OOŚ i podał że wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 7 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku. Jednocześnie organ poinformował, że nie dokonanie wymienionych w wezwaniu uzupełnień we wskazanym terminie, w związku z brakiem wystarczających materiałów dowodowych, może spowodować odmowę wydania opinii, w trybie art. 64 ust. 3 ustawy OOŚ. Ponadto organ opiniujący zwrócił się do inwestora z pytaniem czy przedmiotowe przedsięwzięcie "Warsztat samochodowy wraz z myjnią ręczną" w Namysłowie na działkach nr 8/13 i 8/14, będzie realizowane ze środków Unii Europejskiej.

Po uzupełnieniu w dniu 13.06.2011 r. karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Pana Marka Kniga - Leosz zam. ul. M. Dąbrowskiej 3, 46-100 Namysłów, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.171.2011.MW z dnia 16.06.2011 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.06.2011 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: "Warsztat samochodowy wraz z myjnia ręczną" realizowanego na działkach nr 8/13 i 8/14, Namysłów, ul. Sycowska nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę zakres przedmiotowego przedsięwzięcia a także usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Projektowane przedsięwzięcie polega na budowie budynku warsztatu samochodowego z myjnią ręczną w Namysłowie przy ul. Sycowskiej, na działkach nr 8/13 i 8/14 o łącznej powierzchni 0,32 ha. Inwestor posiada tytuł prawny  do tej nieruchomości.

W otoczeniu terenu lokalizacji inwestycji występują tereny zabudowy usługowo - produkcyjnej, w tym usługi motoryzacyjne, hurtownie, stacje paliw, zakłady produkcyjne itp. Najbliższa zabudowa o charakterze mieszkaniowym znajduje się na kierunku południowym w odległości ok. 220 metrów od granic działek, objętych przedsięwzięciem.

Warsztat jest obiektem projektowanym o konstrukcji murowanej, poszycie dachowe drewniane, pokryte blachodachówką. Powierzchnia obiektu wyniesie ok. 360 m2. W warsztacie wykonywane będą następujące czynności:

 • wymiana płynów eksploatacyjnych,
 • naprawa zawieszeń i układów hamulcowych,
 • ogólne naprawy bieżące samochodów osobowych.

Ww. czynności będą prowadzone na trzech stanowiskach roboczych, przeznaczonych dla samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 t. Przewidywana ilość obsługiwanych pojazdów wyniesie 5 szt. na dobę. Wyposażenie obiektu stanowić będą: podnośnik dwukolumnowy, sprężarka hydrauliczna, klucze pneumatyczne i drobne elektronarzędzia (wiertarki, szlifierki, ściągarki do łożysk itp.). Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia w warsztacie nie będzie prowadzona diagnostyka silników oraz prace blacharskie i lakiernicze.

Warsztat wyposażony będzie w wentylację mechaniczną. Ponadto zanieczyszczenia emitowane podczas prowadzonych napraw na włączonym silniku, odprowadzane będą na zewnątrz, za pośrednictwem rękawów, zakładanych na rury wydechowe pojazdów.

W ramach inwestycji projektuje się również myjnię ręczną jednostanowiskową, samoobsługową oraz stanowisko czyszczenia tapicerki. Myjnia wyposażona będzie w pompy CAT, szafę sterującą z wrzutnikiem na monety i panelem sterującym) i wąż z lancą zakończoną pistoletem. Stanowisko mycia umieszczone zostanie w zamkniętym pomieszczeniu, zamykanym bramą segmentową. Budynek myjni będzie posiadał wentylację grawitacyjną. Zgodnie z informacją podaną w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, warsztat z myjnią eksploatowany będzie w porze dziennej.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych, takich jak: woda, piasek, kruszywo. Na etapie funkcjonowania warsztatu z myjnią wystąpi zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych oraz technologicznych. Zużycie wody wyniesie ok. 2 m3/dobę.

Podczas realizacji prac budowlanych może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, lecz należy uznać że nie będzie on znaczący i nie wpłynie na pogorszenie jakości powietrza. W trakcie realizacji przedsięwzięcia na terenie prowadzenia prac budowlanych może wystąpić wzrost poziomu natężenia hałasu, związany z pracą maszyn budowlanych i ruchem pojazdów transportujących. Jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości w tym zakresie. Powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady z grupy 17, tj. odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej będą zbierane w sposób selektywny w przeznaczonym do tego miejscu, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. Powstające masy ziemne powinny zostać najpierw usunięte z terenu planowanej inwestycji, a następnie zagospodarowane na miejscu lub przekazane do zagospodarowania innym podmiotom. Uwzględniając wyeliminowanie lub ograniczenie przelewania paliw i innych środków chemicznych na placu budowy, stosowania maszyn i urządzeń, charakteryzujących się dobrym stanem technicznym oraz wykonywanie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej można ocenić, że etap realizacji przedsięwzięcia nie będzie powodować negatywnych oddziaływań na środowisko.

W wyniku prowadzonej działalności wytwarzane będą odpady m. in. takie jak: płyny eksploatacyjne, oleje silnikowe, ubrania i szmaty zaolejone smarami, sorbenty itp., które będą selektywnie magazynowane w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach i miejscach oraz odbierane przez uprawnione podmioty.

Eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia będzie źródłem powstawania ścieków przemysłowych  z myjni samochodowej. Ścieki te oraz wody opadowe z terenów utwardzonych wokół warsztatu, ujęte w system kanalizacji przemysłowej, odprowadzane będą poprzez separator substancji ropopochodnych, do miejskiej kanalizacji. Wody opadowe, niezanieczyszczone, z dachów odprowadzane będą na powierzchnie nieutwardzone w obrębie działek inwestora.

Podczas użytkowania przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza będzie proces spalania paliw stałych w celach grzewczych oraz spalania paliw płynnych w silnikach naprawianych pojazdów.

Źródłem hałasu na etapie eksploatacji  przedsięwzięcia będzie budynek warsztatu, a w nim uruchamiane w trakcie napraw silniki samochodowe oraz inne typowe dla tej branży urządzenia.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Na podstawie posiadanej dokumentacji nie stwierdzono możliwego skumulowania oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:

 • obszarami wodno - błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 • obszarami wybrzeży,
 • obszarami górskimi lub leśnymi,
 • obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
 • obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
 • obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 • obszarami przylegającymi do jezior,
 • uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.).

Realizowana inwestycja  jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 8/13 i 8/14 położonych w Namysłowie oznaczonych symbolem:

C.4UP - teren zabudowy usługowo - produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno - biurowe oraz inne  o podobnym charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.).

Przy prawidłowym eksploatowaniu maszyn oraz przy racjonalnym gospodarowaniu wodą, nie wystąpi ponadnormatywne oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie gospodarki wodno - ściekowej. Inwestycja z uwagi na usytuowanie (na terenie przemysłowym), skalę i zaproponowane rozwiązania chroniące środowisko, nie będzie powodować negatywnych oddziaływań na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości  i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 12.07.2011 r. wydał postanowienie nr RiN.6220.14.2011 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: "Warsztat samochodowy wraz z myjnia ręczną" zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski dotyczące planowanej inwestycji. Nie odnotowano aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł 00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sulwia Zając
Data wytworzenia: 2011-07-12
Data udostępnienia do publikacji: 2011-07-15

 

 

 

 


RiN.6220.14.2011 Namysłów, dn. 12.07.2011 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 12.07.2011 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Warsztat samochodowy wraz z myjnia ręczną"

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek A, I piętro, pok. Nr 23) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sulwia Zając
Data wytworzenia: 2011-07-12
Data udostępnienia do publikacji: 2011-07-15