Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

RiN.6220.24.2011 - Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze Oleśnica - zmiana koncesji 37/2011/p

RiN.6220.24.2011 Namysłów, dn. 10.10.2011 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 27.09.2011 r. inwestora: Strzelecki Energia Sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze "Oleśnica" - zmiana koncesji 37/2011/p".

Największa część terenu na której ma być realizowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze gminy Namysłów. Obszar terytorialny, na którym prowadzone będą roboty związane z realizacją przedsięwzięcia obejmuje również następujące gminy: w województwie dolnośląskim - powiat oleśnicki: Bierutów, Dziadowa Kłoda, Oleśnica, miasto Oleśnica, Syców, powiat oławski: Jelcz - Laskowice, w województwie opolskim - powiat kluczborski: Wołczyn, powiat namysłowski: Domaszowice, Świerczów, Wilków, w województwie wielkopolskim, powiat kępiński: Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na jednym z trzech wytypowanych obszarów potencjalnych wierceń (jedna wiertnia) znajdującym się w województwie dolnośląskim, powiat oleśnicki w granicach gminy Bierutów w pobliżu miejscowości Wabienice (jedna potencjalna lokalizacja) lub gminy Dziadowa Kłoda, w pobliżu miejscowości Folwark (jedna potencjalna lokalizacja) lub w województwie wielkopolskim, powiat kępiński w granicach gminy Rychtal, w pobliżu miejscowości Rychtal (jedna potencjalna lokalizacja).

Otwór w zależności od swojego położenia będzie nosił nazwę najbliższej miejscowości lub najbliższej, większej miejscowości koło której zostanie wykonany: Folwark (Folwark 1), Rychtal (Rychtal 1), Wabienice (Wabienice 1).

Otwór Folwark 1 i Wabienice 1 zostanie odwiercony do głębokości maksymalnej 4200 m (otwór pionowy z odcinkiem poziomym o długości 1250 m) natomiast otwór Rychtal 1 do głębokości maksymalnej 4250 m (otwór pionowy z odcinkiem poziomym o długości 1250 m).

Z uwagi na fakt, że realizacja planowanego przedsięwzięcia formalnej dotyczy obszaru całej koncesji, której zasięg wykracza poza obszar jednej gminy, zgodnie z art. 75, ust. 4 Ustawy OOŚ, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami i prezydentami miast. W związku z powyższym stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Burmistrz Namysłowa, ponieważ Gmina Namysłów posiada największy obszar koncesyjny, który wynosi 266,55 km2, co stanowi 22,59 % całego obszaru koncesyjnego.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działki nr 412/2 położonej w Folwarku gm. Dziadowa Kłoda, działki nr 161/19 położonej w  Rychtalu, gm. Rychtal oraz działki nr 201/1 położonej w Wabienicach, gm. Bierutów na podstawie umów z właścicielami terenów, na których przeprowadzone będą zamierzone prace.

Wykonanie potencjalnego otworu wiertniczego planowane jest w jednej z w/w gmin, w miejscu znacznie oddalonym od terenów zamieszkalnych, obszarów o szczególnym walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz obszarów wrażliwych ekologicznie.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami bud. A, pokój nr 23 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 K.p.a. - informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku A, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 23 /Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami/.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-10-10
Data udostępnienia do publikacji: 2011-10-13

 

 

 

 


RiN.6220.24.2011 Namysłów, dn. 10.10.2011 r.

 

W związku z wnioskiem Strzelecki Energia Sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze "Oleśnica" - zmiana koncesji 37/2011/p", zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu akta sprawy z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowym postępowaniu.

Największa część terenu na której ma być realizowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze gminy Namysłów. Obszar terytorialny, na którym prowadzone będą roboty związane z realizacją przedsięwzięcia obejmuje również następujące gminy: w województwie dolnośląskim - powiat oleśnicki: Bierutów, Dziadowa Kłoda, Oleśnica, miasto Oleśnica, Syców, powiat oławski: Jelcz - Laskowice, w województwie opolskim - powiat kluczborski: Wołczyn, powiat namysłowski: Domaszowice, Świerczów, Wilków, w województwie wielkopolskim, powiat kępiński: Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na jednym z trzech wytypowanych obszarów potencjalnych wierceń (jedna wiertnia) znajdującym się w województwie dolnośląskim, powiat oleśnicki w granicach gminy Bierutów w pobliżu miejscowości Wabienice (jedna potencjalna lokalizacja) lub gminy Dziadowa Kłoda, w pobliżu miejscowości Folwark (jedna potencjalna lokalizacja) lub w województwie wielkopolskim, powiat kępiński w granicach gminy Rychtal, w pobliżu miejscowości Rychtal (jedna potencjalna lokalizacja).

Otwór w zależności od swojego położenia będzie nosił nazwę najbliższej miejscowości lub najbliższej, większej miejscowości koło której zostanie wykonany: Folwark (Folwark 1), Rychtal (Rychtal 1), Wabienice (Wabienice 1).

Otwór Folwark 1 i Wabienice 1 zostanie odwiercony do głębokości maksymalnej 4200 m (otwór pionowy z odcinkiem poziomym o długości 1250 m) natomiast otwór Rychtal 1 do głębokości maksymalnej 4250 m (otwór pionowy z odcinkiem poziomym o długości 1250 m).

Z uwagi na fakt, że realizacja planowanego przedsięwzięcia formalnej dotyczy obszaru całej koncesji, której zasięg wykracza poza obszar jednej gminy, zgodnie z art. 75, ust. 4 Ustawy OOŚ, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami i prezydentami miast. W związku z powyższym stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Burmistrz Namysłowa, ponieważ Gmina Namysłów posiada największy obszar koncesyjny, który wynosi 266,55 km2, co stanowi 22,59 % całego obszaru koncesyjnego.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działki nr 412/2 położonej w Folwarku gm. Dziadowa Kłoda, działki nr 161/19 położonej w  Rychtalu, gm. Rychtal oraz działki nr 201/1 położonej w Wabienicach, gm. Bierutów na podstawie umów z właścicielami terenów, na których przeprowadzone będą zamierzone prace.

Wykonanie potencjalnego otworu wiertniczego planowane jest w jednej z w/w gmin, w miejscu znacznie oddalonym od terenów zamieszkalnych, obszarów o szczególnym walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz obszarów wrażliwych ekologicznie.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 43 ppkt d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest wymagany dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-10-10
Data udostępnienia do publikacji: 2011-10-13
Metryczka
  • opublikowano:
    13-10-2011 08:05
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2927
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu