Przejdź do treści strony WCAG

RiN.6220.20.2011 - Budowa ciągu pieszego z kanalizacją deszczową, zatokami autobusowymi i odnową nawierzchni dr. woj. nr 454 m. Jastrzębie

RiN.6220.20.2011 Namysłów, dn. 17.11.2011 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwaną dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 56 i 72 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.), w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i załącznikiem II pkt 10 lit. e Dyrektywy rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowiska

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia  pod nazwą: "Budowa ciągu pieszego z kanalizacją deszczową, zatokami autobusowymi i odnową nawierzchni dr. woj. nr 454 m. Jastrzębie".

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-034 Opole zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa ciągu pieszego z kanalizacją deszczową, zatokami autobusowymi i odnową nawierzchni dr. woj. nr 454 m. Jastrzębie".

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały następujące dokumenty:

 • karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów; obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku od km -0+080 do km 1+050. Inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie miejscowości Jastrzębie na działkach o nr ew.: 3/3, 6/12, 7/1, 19/1, 20/1, 24/1, 24/3, 24/5, 25/1, 42/1, 49/1, 50/1, 120/3, 6/14, 117 oraz w obrębie miejscowości Nowy Folwark na działkach nr 150 i 153.

Planowany zakres robót dotyczy odcinka o dł. 1,130 km i będzie polegać na:

 • rozbiórce istniejących warstw bitumicznych,
 • położeniu nowych warstw bitumicznych drogi,
 • budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej,
 • budowie zjazdów do posesji,
 • przebudowie chodnika,
 • wykonaniu ciągu pieszo - rowerowego.

Planowana inwestycja ma na celu:

 • poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów,
 • poprawę płynności ruchu,
 • poprawę skuteczności odprowadzenia wód z powierzchni jezdni.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 K.p.a. - informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W myśl zapisów § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (dz. U. Nr 213, poz. 1397), zgodnie z którym do postępowań w sprawie decyzji, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ, wszczętych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, klasyfikacji przedmiotowego przedsięwzięcia dokonano w oparciu o obowiązujące do dnia 14 listopada 2010 r. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.).

Przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 56 i 72 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) oraz do załącznika II pkt 10 e) Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko gdzie przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Na podstawie art. 64 ustawy OOŚ w dniu 21.09.2011 r. tut. Urząd wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w dniu 16.08.2010 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Od stron biorących udział w postępowaniu  nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/ACz – 4325-1-19/11 z dnia 28.09.2011 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący po szczegółowym zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, że wszelkie oddziaływania i niedogodności na etapie realizacji będą miały charakter tymczasowy ograniczający się do terenu objętego inwestycją. Eksploatacja przedsięwzięcia będzie miała neutralny bądź  pozytywny wpływ na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie korzystnie na jakość jazdy, poprawiona zostanie płynność ruchu i komfortu na przebudowywanej drodze. W związku z realizacją projektu szacuje się zmniejszenie zapylenia i zanieczyszczenia powietrza w trakcie eksploatacji. Przebudowa zatok autobusowych oraz zjazdów i parkingów podniesie bezpieczeństwo na drodze oraz przyczyni się do podniesienia estetyki otaczającego krajobrazu. Nie przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno - zdrowotnych w trakcie i po realizacji w/w projektu.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.338.2011.ES z dnia 07.10.2011 r. wezwała wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o informacje dotyczące rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia, rozwiązań chroniących środowisko, obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.. W dniu 13.10.2011 r. dokonano uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o brakujące informacje.

W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr WOOŚ.4241.338.2011.ES z dnia 26.10.2011 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie ciągu pieszego z kanalizacją deszczową, zatokami autobusowymi i odnową nawierzchni dr. woj. nr 454 m. Jastrzębie" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia (przebudowa istniejącej drogi) oraz jego usytuowanie, charakter i skale oddziaływania na środowisko organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ. Uwzględnił następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

1) skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje: planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku od km -0+080 do km 1+050. Inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie miejscowości Jastrzębie na działkach o nr ew.: 3/3, 6/12, 7/1, 19/1, 20/1, 24/1, 24/3, 24/5, 25/1, 42/1, 49/1, 50/1, 120/3, 6/14, 117 oraz w obrębie miejscowości Nowy Folwark na działkach nr 150 i 153.

Planowany zakres robót dotyczy odcinka o dł. 1,130 km i będzie polegać na:

- rozbiórce istniejących warstw bitumicznych,
- położeniu nowych warstw bitumicznych drogi,
- budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej,
- budowie zjazdów do posesji,
- przebudowie chodnika.
- wykonaniu ciągu pieszo - rowerowego.

Planowana inwestycja ma na celu:
- poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów,
- poprawę płynności ruchu,
- poprawę skuteczności odprowadzenia wód z powierzchni jezdni.

2) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie: planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, w związku z czym nie występuje skumulowane oddziaływanie na środowisko.
3) wykorzystanie zasobów naturalnych: w trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych, takich jak woda i kruszywo.
4) emisję i występowanie innych uciążliwości:
- podczas realizacji robót budowlanych może występować lokalny krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego projektem. Jednak nie będzie on znaczny i nie wpłynie na pogorszenie jakości powietrza.
- w trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.
- generowane na etapie realizacji inwestycji odpady m. in. z remontów i przebudowy dróg, będą składowane w wydzielonych miejscach i odbierane przez firmy posiadające stosowne uprawnienia.
- na etapie eksploatacji spalanie paliw w silnikach pojazdów będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza takich jak: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, węglowodory i pył. Ruch pojazdów będzie również źródłem emisji hałasu.
- przebudowywany odcinek drogi w miejscowości Jastrzębie, przebiega w sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Po przebudowie drogi poprawie ulegnie geometria jezdni. Uzyskane efekty przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawią płynność ruchu, a tym samym przyczynia się do ograniczenia emisji hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
- wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane w części do kanalizacji deszczowej a w części do rowów drogowych poprzez system nawadniający (odpowiednio zaprojektowane pochylenia poprzeczne).

5) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii: realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważanej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:

 • obszary wybrzeży - nie występują,
 • obszary górskie lub leśne - nie występują,
 • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
 • obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - nie występują,
 • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - nie występują,
 • obszary przylegające do jezior - nie występują,
 • obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone - nie występują,
 • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują.

Budowa ciągu pieszego i odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej realizowana będzie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko - Turawskie. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) na terenie obszaru chronionego krajobrazu może być wprowadzony zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy OOŚ. Zakaz powyższy został wprowadzony Rozporządzeniem Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. Z uwagi na fakt, iż rozpatrywane przedsięwzięcie stanowi inwestycję celu publicznego w myśl art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651). Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z póz. zm.) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego.

Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie miejscowości Jastrzębie na działkach o nr ew.: 3/3, 6/12, 7/1, 19/1, 20/1, 24/1, 24/3, 24/5, 25/1, 42/1, 49/1, 50/1, 120/3, 6/14, 117 oraz w obrębie miejscowości Nowy Folwark na działkach nr 150 i 153 oznaczonych symbolami:

 • dz. nr 3/3, 24/1 - Zp - drogi powiatowe i wojewódzkie, V klasy technicznej,
 • dz. nr 6/12, 6/14, 19/1, 20/1, 24/3, 24/5, 25/1, 42/1, 50/1 - Zp - drogi powiatowe i wojewódzkie, V klasy technicznej, ponadto działki znajdują się w granicy zabytkowego układu ruralistycznego,
 • dz. nr 120/3 - Zp - drogi powiatowe i wojewódzkie, V klasy technicznej, ponadto część działki znajduje się w granicy zabytkowego układu ruralistycznego,
 • dz. nr 117 - L - drogi gminne, lokalne, VI klasy technicznej, dostępne bez ograniczeń, ponadto działka znajduje się w granicy zabytkowego układu ruralistycznego,
 • dz. nr 49/1 - Mn - przeznaczenie podstawowe - istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), ponadto działka znajduje się w granicy zabytkowego układu ruralistycznego,
 • dz. nr 7/1 - Rp - przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - uprawy polowe (grunty orne),
 • dz. nr 153 - Zp - drogi powiatowe i wojewódzkie, V klasy technicznej,
 • dz. nr 150 - L - drogi gminne, lokalne, VI klasy technicznej, dostępne bez ograniczeń,

  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy  Folwark, jastrzębie zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/414/01 rady Miejskiej Namysłowie z dnia 29 czerwca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 69 poz. 551 z 7 sierpnia 2001 r.).

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:

1) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności,
2) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od jego granic) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
3) wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną,
4) prawdopodobieństwo oddziaływania: w trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.
5) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: Przebudowywany odcinek drogi w miejscowości Jastrzębie, przebiega w sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Po przebudowie drogi poprawie ulegnie geometria jezdni. Uzyskane efekty przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawią płynność ruchu, a tym samym przyczynia się do ograniczenia emisji hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem, uwzględniając wszelkie możliwe zagrożenia dla środowiska, oraz ze względu na brak uwag i zastrzeżeń w trakcie postępowania uznano, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest uzasadnione.

Przedmiotowe postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej tut. Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-11-17
Data udostępnienia do publikacji: 2011-11-18

 

 

 

 


RiN.6220.20.2011 Namysłów, dn. 17.11.2011 r.

OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z  2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 17.11.2011 r. zostało wydane postanowienie nr RiN.6220.20.2011 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa ciągu pieszego z kanalizacją deszczową, zatokami autobusowymi i odnową nawierzchni dr. woj. nr 454 m. Jastrzębie" - inwestor Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku od km -0+080 do km 1+050. Inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie miejscowości Jastrzębie na działkach o nr ew.: 3/3, 6/12, 7/1, 19/1, 20/1, 24/1, 24/3, 24/5, 25/1, 42/1, 49/1, 50/1, 120/3, 6/14, 117 oraz w obrębie miejscowości Nowy Folwark na działkach nr 150 i 153.

Planowany zakres robót dotyczy odcinka o dł. 1,130 km i będzie polegać na:

 • rozbiórce istniejących warstw bitumicznych,
 • położeniu nowych warstw bitumicznych drogi,
 • budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej,
 • budowie zjazdów do posesji,
 • przebudowie chodnika,
 • wykonaniu ciągu pieszo - rowerowego.

Planowana inwestycja ma na celu:

 • poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów,
 • poprawę płynności ruchu,
 • poprawę skuteczności odprowadzenia wód z powierzchni jezdni.

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami/, budynek A, pok. Nr 23 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 077 419-03-36.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-11-17
Data udostępnienia do publikacji: 2011-11-18

 

 

 

 


RiN.6220.20.2011 Namysłów, dn. 18.11.2011 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 r., z późn. zm.) w związku z  art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 56 i 72 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.), w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i załącznikiem II pkt 10 lit. e Dyrektywy rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowiska po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-034 Opole

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa ciągu pieszego z kanalizacją deszczową, zatokami autobusowymi i odnową nawierzchni dr. woj. nr 454 m. Jastrzębie".

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-034 Opole zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa ciągu pieszego z kanalizacją deszczową, zatokami autobusowymi i odnową nawierzchni dr. woj. nr 454 m. Jastrzębie".

Zgodnie z art.74 ust. 1 ustawy OOŚ do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia oraz poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku od km -0+080 do km 1+050. Inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie miejscowości Jastrzębie na działkach o nr ew.: 3/3, 6/12, 7/1, 19/1, 20/1, 24/1, 24/3, 24/5, 25/1, 42/1, 49/1, 50/1, 120/3, 6/14, 117 oraz w obrębie miejscowości Nowy Folwark na działkach nr 150 i 153.

Planowany zakres robót dotyczy odcinka o dł. 1,130 km i będzie polegać na:

 • rozbiórce istniejących warstw bitumicznych,
 • położeniu nowych warstw bitumicznych drogi,
 • budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej,
 • budowie zjazdów do posesji,
 • przebudowie chodnika,
 • wykonaniu ciągu pieszo - rowerowego.

Planowana inwestycja ma na celu:

 • poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów,
 • poprawę płynności ruchu,
 • poprawę skuteczności odprowadzenia wód z powierzchni jezdni.

W myśl zapisów § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (dz. U. Nr 213, poz. 1397), zgodnie z którym do postępowań w sprawie decyzji, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ, wszczętych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, klasyfikacji przedmiotowego przedsięwzięcia dokonano w oparciu o obowiązujące do dnia 14 listopada 2010 r. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.).

Przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 56 i 72 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) oraz do załącznika II pkt 10 e) Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko gdzie przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 K.p.a. - informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ organ prowadzący wystąpił w dniu 21.09.2011 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających zamieszczono w dniu 16.08.2010 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinia sanitarną nr NZ/Acz-4325-1-19/11 z dnia 28.09.2011 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący po szczegółowym zapoznaniu się z przedłożona dokumentacją sprawy biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, że wszelkie oddziaływania i niedogodności na etapie realizacji będą miały charakter tymczasowy ograniczający się do terenu objętego inwestycją. Eksploatacja przedsięwzięcia będzie miała charakter tymczasowy ograniczający się do terenu objętego inwestycją. Eksploatacja przedsięwzięcia będzie miała neutralny bądź pozytywny wpływ na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie korzystnie na jakość jazdy, poprawiona zostanie płynność ruchu i komfort na przebudowywanej drodze. W związku z realizacją projektu szacuje się zmniejszenie zapylenia i zanieczyszczenia powietrza w trakcie eksploatacji. Przebudowa zatok autobusowych oraz zjazdów i parkingów podniesie bezpieczeństwo na drodze oraz przyczyni się do podniesienia estetyki otaczającego krajobrazu. Nie przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno – zdrowotnych w trakcie i po realizacji w/w projektu.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.338.2011.ES z dnia 07.10.2011 r. wezwała wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o informacje dotyczące rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia, rozwiązań chroniących środowisko, obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.. W dniu 13.10.2011 r. dokonano uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o brakujące informacje.

W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr WOOŚ.4241.338.2011.ES z dnia 26.10.2011 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie ciągu pieszego z kanalizacją deszczową, zatokami autobusowymi i odnową nawierzchni dr. woj. nr 454 m. Jastrzębie" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia (przebudowa istniejącej drogi) oraz jego usytuowanie, charakter i skale oddziaływania na środowisko organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Od stron biorących udział w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące planowanej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Zgodnie z kryteriami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ oraz w § 3 ust. 1 pkt 56 i 72 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) stosownie do załącznika II pkt 10 e) Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzono szczegółowa analizę cech przedsięwzięcia i stwierdzono, że planowana inwestycja zlokalizowana w obrębie miejscowości Jastrzębie na działkach o nr ew.: 3/3, 6/12, 7/1, 19/1, 20/1, 24/1, 24/3, 24/5, 25/1, 42/1, 49/1, 50/1, 120/3, 6/14, 117 oraz w obrębie miejscowości Nowy Folwark na działkach nr 150 i 153 nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko. Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku od km -0+080 do km 1+050.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych, takich jak woda i kruszywo.

Podczas realizacji robót budowlanych może występować lokalny krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego projektem. Jednak nie będzie on znaczny i nie wpłynie na pogorszenie jakości powietrza.

W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.

Generowane na etapie realizacji inwestycji odpady m. in. z remontów i przebudowy dróg, będą składowane w wydzielonych miejscach i odbierane przez firmy posiadające stosowne uprawnienia.

Na etapie eksploatacji spalanie paliw w silnikach pojazdów będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza takich jak: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, węglowodory i pył. Ruch pojazdów będzie również źródłem emisji hałasu.

Przebudowywany odcinek drogi w miejscowości Jastrzębie, przebiega w sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Po przebudowie drogi poprawie ulegnie geometria jezdni. Uzyskane efekty przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawią płynność ruchu, a tym samym przyczynią się do ograniczenia emisji hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane w części do kanalizacji deszczowej a w części do rowów drogowych poprzez system nawadniający (odpowiednio zaprojektowane pochylenia poprzeczne).

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważanej awarii.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od jego granic) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Budowa ciągu pieszego i odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej realizowana będzie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko - Turawskie. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) na terenie obszaru chronionego krajobrazu może być wprowadzony zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy OOŚ. Zakaz powyższy został wprowadzony Rozporządzeniem Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. Z uwagi na fakt, iż rozpatrywane przedsięwzięcie stanowi inwestycję celu publicznego w myśl art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651). Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z póz. zm.) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

 • obszary wybrzeży,
 • obszary górskie lub leśne,
 • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
 • obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
 • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 • obszary przylegające do jezior,
 • obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
 • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie miejscowości Jastrzębie na działkach o nr ew.: 3/3, 6/12, 7/1, 19/1, 20/1, 24/1, 24/3, 24/5, 25/1, 42/1, 49/1, 50/1, 120/3, 6/14, 117 oraz w obrębie miejscowości Nowy Folwark na działkach nr 150 i 153 oznaczonych symbolami:

 • dz. nr 3/3, 24/1 - Zp - drogi powiatowe i wojewódzkie, V klasy technicznej,
 • dz. nr 6/12, 6/14, 19/1, 20/1, 24/3, 24/5, 25/1, 42/1, 50/1 - Zp - drogi powiatowe i wojewódzkie, V klasy technicznej, ponadto działki znajdują się w granicy zabytkowego układu ruralistycznego,
 • dz. nr 120/3 - Zp - drogi powiatowe i wojewódzkie, V klasy technicznej, ponadto część działki znajduje się w granicy zabytkowego układu ruralistycznego,
 • dz. nr 117 - L - drogi gminne, lokalne, VI klasy technicznej, dostępne bez ograniczeń, ponadto działka znajduje się w granicy zabytkowego układu ruralistycznego,
 • dz. nr 49/1 - Mn - przeznaczenie podstawowe - istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), ponadto działka znajduje się w granicy zabytkowego układu ruralistycznego,
 • dz. nr 7/1 - Rp - przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - uprawy polowe (grunty orne),
 • dz. nr 153 - Zp - drogi powiatowe i wojewódzkie, V klasy technicznej,
 • dz. nr 150 - L - drogi gminne, lokalne, VI klasy technicznej, dostępne bez ograniczeń,

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy  Folwark, jastrzębie zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/414/01 rady Miejskiej Namysłowie z dnia 29 czerwca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 69 poz. 551 z 7 sierpnia 2001 r.).

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności.

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie będzie mieć negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną.

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 17.11.2011 r. wydał postanowienie nr RiN.6220.20.2011 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: "Budowa ciągu pieszego z kanalizacją deszczową, zatokami autobusowymi i odnową nawierzchni dr. woj. nr 454 m. Jastrzębie" zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski dotyczące planowanej inwestycji. Nie odnotowano aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-11-18
Data udostępnienia do publikacji: 2011-11-18

 

 

 

 


RiN.6220.20.2011 Namysłów, dn. 18.11.2011 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 18.11.2011 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa ciągu pieszego z kanalizacją deszczową, zatokami autobusowymi i odnową nawierzchni dr. woj. nr 454 m. Jastrzębie".

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek A, I piętro, pok. Nr 23) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-11-18
Data udostępnienia do publikacji: 2011-11-18