Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/05/11 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380

GK.IV.7624/05/11 Namysłów, 20.01.2011 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 28.12.2010 r. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380".

W związku z koniecznością zmian w projekcie obejmujących:

  • przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
  • budowę lub przebudowę chodnika w terenie zabudowanym,
  • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
  • modernizację istniejącego odwodnienia poprzez przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
  • przebudowę rowów przydrożnych,
  • przebudowę ewentualnych urządzeń nie związanych z gospodarką drogową,

inwestor: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu zwrócił się z prośbą o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GK.IV.7624/10/10 z dnia 17.06.2010 r.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) - informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 17 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2011-01-20
Data udostępnienia do publikacji: 2011-01-24

 

 

 

 


GK.IV.7624/05/11 Namysłów, dn. 31.01.2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ

umarzam

postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380", działki nr: 185/7, 110/2, 185/2, 185/3, 111/1, 111/3, 112/2, 112/1, 113/2, 113/1, 394, 100, 122, 123, obręb ewidencyjny gmina Namysłów.

UZASADNIENIE

W dniu 20.01.2011 r. na wniosek inwestora: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380", działki nr: 185/7, 110/2, 185/2, 185/3, 111/1, 111/3, 112/2, 112/1, 113/2, 113/1, 394, 100, 122, 123, obręb ewidencyjny gmina Namysłów.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy OOŚ postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.

Kwalifikowanie przedsięwzięcia do kategorii inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko odbywa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w/w rozporządzenia oraz z załącznikiem II pkt 13 Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 28.01.2011 r. inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu wystąpił do tut. Urzędu z wnioskiem o wycofanie wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380", ze względu na zmianę rozwiązań projektowych inwestycji.

Zgodnie z art. 105 § 1 Kpa, gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

Wobec powyższego postanowiono urzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2011-01-31
Data udostępnienia do publikacji: 2011-02-02