Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RiN.6220.09.2011 - Budowa stacji paliw SP 162, w miejscu istniejącej ulegającej rozbiórce przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie (przy drodze wojewódzkiej nr 451)

GK.IV.7624/25/10/11 Namysłów, dnia 03.02.2011 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573, z późn. zm.)

postanawiam

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stacji paliw SP 162, w miejscu istniejącej ulegającej rozbiórce przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie (przy drodze wojewódzkiej nr 451)" dz. nr 8/2 w Namysłowie i jednocześnie zobowiązuję inwestora tj.: Polski Koncern Naftowy "ORLEN" S. A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, w ustalonym poniżej zakresie.

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ i powinien  zawierać:

 1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
  1. charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
  2. główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
  3. przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
 2. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 3. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 4. opis analizowanych wariantów, w tym:
  1. wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
  2. wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
 5. określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 6. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
  1. ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
  2. powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
  3. dobra materialne,
  4. zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
  5. wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
 7. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio - i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
  1. istnienia przedsięwzięcia,
  2. wykorzystywania zasobów środowiska,
  3. emisji;
 8. opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko;
 9. jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
 10. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;
 11. przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
 12. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 13. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
 14. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania;
 15. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
 16. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;
 17. nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
 18. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy przedłożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

UZASADNIENIE

W dniu 03.11.2010 r. na wniosek Pełnomocników: Piotra Kociołek i Joanny Balasińskiej, reprezentujących firmę "AGP-1 S.C., ul. Przelot 17, 53-153 Wrocław, działających w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego "ORLEN" S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, na podstawie pełnomocnictw z dnia 04.10.2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw SP 162, w miejscu istniejącej ulegającej rozbiórce przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie (przy drodze wojewódzkiej nr 451)”, Namysłów działka nr 8/2.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków, podając miejsce i termin do ich wniesienia.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie, w miejscu istniejącej, ulegającej rozbiórce, stacji paliw, przy drodze wojewódzkiej nr 451, w granicy działki nr ew. 8/2. Zakres inwestycyjny obejmuje: budynek sklepu - typ 40, wiata nad dystrybutorami dwusłupowa, altana śmietnikowa, 2 dystrybutory wieloproduktowe MPD, 1 dystrybutor LPG, 1 dystrybutor TIR, 2 dwudzielne zbiorniki paliw (podziemne 50 m3 każdy), 1 podziemny zbiornik LPG (10m3), instalacja paliwowa, instalacja LPG, stanowisko woda odkurzacz powietrze, włączenia komunikacyjne nawierzchnie drogowe + taca szczelna w obrębie dystrybutorów, miejsca parkingowe (w tym dla kierowców niepełnosprawnych) dla samochodów osobowych, instalacje wodno - kanalizacyjne z układem separacji substancji ropopochodnych, znaki komunikacji wewnętrznej, elementy identyfikacyjno - reklamowe.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.  z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.).

Działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ, w dniu 04.11.2010 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

W trakcie postępowania nie odnotowano aby strony zgłosiły uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji. Nie stwierdzono również aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-1-34/10 z dnia 16.11.2010 r. zaproponował nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zdaniem organu zakres raportu powinien spełniać wymagania art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ. Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz załączoną kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie stwierdzono, iż ze względu na zastosowaną technologię i skalę przedsięwzięcia zasadne jest nałożenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie. Podkreślono, że w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia należy uwzględnić ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-472/10/ioc z dnia 30.11.2010 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji paliw SP 162, w miejscu istniejącej ulegającej rozbiórce przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie (przy drodze wojewódzkiej nr 451)" w Namysłowie, dz. nr 8/2 istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOŚ, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wpływu na wody podziemne i grunt w oparciu o wnioski wynikające z dokumentacji hydrogeologicznej opracowanej dla terenu lokalizacji przedsięwzięcia. Zdaniem organu realizacja przedmiotowej inwestycji może przyczynić się do pogorszenia klimatu akustycznego na terenach prawnie chronionych przed hałasem oraz stanowi potencjalne źródło zanieczyszczenia wód podziemnych i gruntu, dlatego postanowiono zaproponować przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem niniejszego postanowienia dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ.

Uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj  i charakterystykę przedsięwzięcia:
  1. skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:
   planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 8/2 o pow. 4800 m2 (obręb ewidencyjny Namysłów), przy drodze wojewódzkiej nr 451. Inwestycja polegać będzie na budowie stacji paliw w miejscu istniejącej, ulegającej rozbiórce.
   W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie:
   - budynku sklepu - typ 40 (sala sprzedaży ok. 40m2)
   - wiaty nad dystrybutorami dwusłupowej
   - altany śmietnikowej
   - 2 dystrybutorów wieloproduktowych MPD, 1 dystrybutora LPG, 1 dystrybutora TIR
   - 2 dwudzielnych zbiorników paliwa (podziemne - 50 m3 każdy)
   - 1 podziemnego zbiornika LPG (10m3)
   - instalacji paliwowej,
   - instalacji LPG,
   - stanowiska woda odkurzacz powietrze
   - włączeń komunikacyjnych, nawierzchni drogowych + tacy szczelnej w obrębie dystrybutorów,
   - miejsc parkingowych (w tym dla kierowców niepełnosprawnych) dla samochodów osobowych
   - instalacji wodno- kanalizacyjnych z układem separacji substancji ropopochodnych
   - znaków komunikacji wewnętrznej
   - elementów identyfikacyjno-reklamowych.

   Na przedmiotowym obszarze planuje się wybudowanie stacji paliw płynnych, w której zatrudnienie wynosiło będzie ok. 12 osób przy dystrybucji 300 kg/h (1500 Mg/rok) paliw ogółem. Praca odbywała się będzie w systemie trzyzmianowym i obejmowała będzie 365 dni w ciągu roku.

   W wyniku planowanej inwestycji stacja zostanie wyposażona w:
   • 2 podziemne dwupłaszczowe zbiorniki paliw, podzielone na komory. Zbiorniki będą wyposażone w tzw. suchy system ciągłego monitoringu szczelności płaszczy z zastosowaniem systemu kontrolno-pomiarowego. System ten polega na wprowadzeniu do przestrzeni między płaszczowej zbiornika dwóch sond wykrywających obecność par substancji ropopochodnych:
    • jednej na dno zbiornika - wykrywa obecność cieczy w przestrzeni między płaszczowej,
    • drugiej w połowie wysokości zbiornika.
     Sygnał z obydwu sond sygnalizuje obsłudze przeciek paliwa czyli uszkodzenie zbiornika wewnętrznego. Sygnał tylko sondy dolnej sygnalizuje uszkodzenie zbiornika zewnętrznego.
   • nową zhermetyzowaną instalację technologiczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi nowobudowanych i modernizowanych stacji paliw, w zakresie podstawowych operacji technologicznych. Hermetyzacja obejmować będzie:
    • spust paliwa z autocysterny do zbiorników magazynowych (wahadło gazowe),
    • odsysanie oparów paliw z baków tankowanych pojazdów (VRS).
     Rurociągi technologiczne (zlewowe, ssące, oddechowe) wykonane będą z rur  miedzianych lub elastycznych.
   • dystrybutory wieloproduktowe, dwustronne dla samochodów osobowych oraz dystrybutor ON dwustronny dla samochodów ciężarowych. Dystrybutory te będą wyposażone w tzw. aktywny odbiór oparów paliw (VRS). Intensywność odbioru oparów przez pompę sterowana będzie natężeniem przepływu paliwa przez pistolet nalewczy dystrybutora. Zassane opary wydzielonym rurociągiem odprowadzane będą do przestrzeni gazowej podziemnych zbiorników paliw.
   • instalację LPG składającą się z następujących elementów:
    • podziemne zbiorniki gazu z agregatem pompowym,
    • instalacja rurowa pomiędzy zbiornikiem, a dystrybutorem LPG,
    • dystrybutor jednowężowy z pistoletem nalewczym.
   • nową nawierzchnię w obrębie prowadzonych robót ziemnych, w rejonie dystrybutorów i zlewu paliwa. Ze względów technologicznych przewidziano nawierzchnię betonową, szczelną. Obramowanie nawierzchni drogowej stanowić będzie krawężnik.
  2. powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
   nie powinno zachodzić ryzyko kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze objętym inwestycją;
  3. wykorzystywanie zasobów naturalnych:
   Planowane zapotrzebowanie na wodę wyniesie:
   - woda dla celów bytowych G = 1,36 m3/dobę oraz latem do zraszania terenu w ilości 17 m3/dobę
   - dla celów ppoż. w ilości G = 10 dm3/s
   - zapotrzebowanie ciepła:
   dla potrzeb centralnego ogrzewania i wentylacji 12 200 W
   dla ciepłej wody użytkowej Q śr.- 2 271 W
   razem 14 471 W

   Całkowite zapotrzebowanie ciepła wynosi zatem - Q=14,5 kW.
   W związku z budową przedmiotowej stacji paliw przewidywane jest pozyskiwanie kruszywa, piasku lub innego materiału budowlanego;
  4. emisję i występowanie innych uciążliwości:
   - źródła emisji hałasu: 
   - ruch samochodów przyjeżdżających tankować paliwo na stację oraz autocystern dostarczających paliwo,
   - praca kompresora,
   - praca dystrybutorów w czasie tankowania paliwa,
   - praca urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych pawilonu stacji paliw,
   - źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza:
   - emisja spalin z samochodów przyjeżdżających na stację,
   - emisja oparów paliwa, które wyciekło na szczelne tace w rejonie dystrybutorów w czasie tankowania pojazdu,
   - emisja resztek gazu LPG, który ulotnił się z końcówki pistoletu nalewczego w czasie odłączania pistoletu od instalacji gazowej tankowanego pojazdu,
   - pylenie wtórne z dróg i placów na terenie stacji paliw,
   - emisja oparów paliw w trakcie napełniania zbiorników magazynowych paliw płynnych oraz tankowania pojazdów,
   - migracja ewentualnych wycieków ropopochodnych w ramach gospodarki wodno-kanalizacyjnej,
   - wytwarzanie odpadów (komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne).

   Na terenie stacji nie będą stosowane urządzenia będące źródłem pól elektromagnetycznych.
  5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:
   planowana inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii.
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:
  • obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
  • obszary wybrzeży - nie występują,
  • obszary górskie i leśne - nie występują,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  • obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - nie występują,
  • obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone - nie występują,
  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - na terenie oznaczonym symbolami C.4UP i C.3KDL wyznacza się zabytek archeologiczny nr 69 (wpis do rejestru zabytków nr A-953/93), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla którego, przed przystąpieniem do robót ziemnych, obowiązuje uzgodnienie projektu inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia konserwatorskiego oraz przeprowadzenie badań archeologicznych,
  • gęstość zaludnienia - planowana inwestycja realizowana będzie  na terenie zabudowy usługowo - produkcyjnej i terenu drogi klasy lokalnej. Nie występuje ryzyko zwiększenia gęstości zaludnienia na tym terenie,
  • obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują.

   Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 8/2 położonej w Namysłowie, oznaczonej na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami:
   C.3KDL - teren drogi klasy lokalnej;
   C.4UP - teren zabudowy usługowo-produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno-biurowe oraz inne o podobnym charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;

   zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.).
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  1. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą   przedsięwzięcie może oddziaływać:
   wszelkie oddziaływania powinny się ograniczać do działki, do której inwestor ma tytuł prawny. Inwestycja nie spowoduje zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności,
  2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
   zakres przedsięwzięcia nie ma transgranicznego charakteru oddziaływania.
  3. wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
   Realizacja przedsięwzięcia będzie związana z koniecznością rozbiórki istniejących obiektów stacji paliw wraz z całą towarzyszącą infrastrukturą (usunięcie istniejącej nawierzchni drogowej, zbiorników na paliwo, dystrybutorów, rurociągów paliw, instalacji wodno-kanalizacyjnych). W trakcie przebudowywania stacji powstawać będą odpady, głównie budowlane z grupy 17. Etap eksploatacji będzie się wiązał z wprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowej, poprzez separator substancji ropopochodnych. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Funkcjonowanie inwestycji może powodować emisję zanieczyszczeń do środowiska i emisję hałasu.
  4. prawdopodobieństwo oddziaływania:
   przewidywane oddziaływania będą  miały charakter tymczasowy (na etapie realizacji). Natomiast na etapie eksploatacji oddziaływania będą miały charakter stały. Jednak przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych nie powinny przekroczyć dopuszczalnych norm.
  5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
   Oddziaływanie występujące podczas prac budowlanych będzie miało charakter okresowy i krótkotrwały, ograniczający się do czasu trwania robót budowlanych. Faza eksploatacji przedmiotowej stacji będzie wiązała się z emisją hałasu, którego źródłem będzie ruch komunikacyjny oraz z emisją zanieczyszczeń do powietrza. Oddziaływania te będą miały charakter bezpośredni i stały. Podczas eksploatacji przedmiotowej stacji będą powstawały odpady i ścieki - oddziaływania o charakterze pośrednim.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, a zwłaszcza rodzaj i skalę przedsięwzięcia, wielkość terenu objętego planowaną inwestycją, możliwość występowania uciążliwości i emisji na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, a także uwzględniając opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, po szczegółowej analizie przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, Burmistrz Namysłowa postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Informacja o niniejszym postanowieniu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.bip.namyslow.eu), w publicznie dostępnym wykazie danych, oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie 7 dni od daty jego doręczenia

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2011-02-03
Data udostępnienia do publikacji: 2011-02-04

 

 

 

 


GK.IV.7624/25/10/11 Namysłów, dn. 03.02.2011 r.

OBWIESZCZENIE
o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 63 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 03.02.2011 r. zostało wydane postanowienie nr GK.IV.7624/25/10/11 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,  a tym samym o obowiązku  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji paliw SP 162, w miejscu istniejącej ulegającej rozbiórce przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie (przy drodze wojewódzkiej nr 451)".

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 8/2 o pow. 4800 m2 (obręb ewidencyjny Namysłów), przy drodze wojewódzkiej nr 451. Inwestycja polegać będzie na budowie stacji paliw w miejscu istniejącej, ulegającej rozbiórce.

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 17 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 077 419-03-46.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2011-02-03
Data udostępnienia do publikacji: 2011-02-04

 

 

 

 


RiN.6220.09.2011 Namysłów, dn. 28.11.2011r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

postanawiam

podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji paliw SP 162, w miejscu istniejącej ulegającej rozbiórce przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie (przy drodze wojewódzkiej nr 451)", działka nr 8/2.

Uzasadnienie

W dniu 06.10.2010 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stacji paliw SP 162, w miejscu istniejącej ulegającej rozbiórce przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie (przy drodze wojewódzkiej nr 451)", działka nr 8/2.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie, w miejscu istniejącej, ulegającej rozbiórce, stacji paliw, przy drodze wojewódzkiej nr 451, w granicy działki nr ew. 8/2. Zakres inwestycyjny obejmuje: budynek sklepu - typ 40, wiata nad dystrybutorami dwusłupowa, altana śmietnikowa, 2 dystrybutory wieloproduktowe MPD, 1 dystrybutor LPG, 1 dystrybutor TIR, 2 dwudzielne zbiorniki paliw (podziemne 50 m3 każdy), 1 podziemny zbiornik LPG (10m3), instalacja paliwowa, instalacja LPG, stanowisko woda odkurzacz powietrze, włączenia komunikacyjne nawierzchnie drogowe + taca szczelna w obrębie dystrybutorów, miejsca parkingowe (w tym dla kierowców niepełnosprawnych) dla samochodów osobowych, instalacje wodno - kanalizacyjne z układem separacji substancji ropopochodnych, znaki komunikacji wewnętrznej, elementy identyfikacyjno - reklamowe.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.  z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.).

Burmistrz Namysłowa, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w dniu 04.11.2010 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-1-34/10 z dnia 16.11.2010 r. zaproponował nałożyć na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zdaniem organu zakres raportu powinien spełniać wymagania art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ. Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz załączoną kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie stwierdzono, iż ze względu na zastosowaną technologię i skalę przedsięwzięcia zasadne jest nałożenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie. Podkreślono, że w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia należy uwzględnić ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-472/10/ioc z dnia 30.11.2010 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji paliw SP 162, w miejscu istniejącej ulegającej rozbiórce przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie (przy drodze wojewódzkiej nr 451)" w Namysłowie, dz. nr 8/2 istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOŚ, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wpływu na wody podziemne i grunt w oparciu o wnioski wynikające z dokumentacji hydrogeologicznej opracowanej dla terenu lokalizacji przedsięwzięcia. Zdaniem organu realizacja przedmiotowej inwestycji może przyczynić się do pogorszenia klimatu akustycznego na terenach prawnie chronionych przed hałasem oraz stanowi potencjalne źródło zanieczyszczenia wód podziemnych i gruntu, dlatego postanowiono zaproponować przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę, Burmistrz Namysłowa postanowieniem nr GK.IV.7624/25/10/11 z dnia 03.02.2011 r. nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z art. 66 cytowanej wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W dniu 04.03.2011 r. Burmistrz Namysłowa postanowił zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stacji paliw SP 162, w miejscu istniejącej ulegającej rozbiórce przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie (przy drodze wojewódzkiej nr 451)", działka nr 8/2 do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 16.11.2011 r. Pełnomocnicy Pan Piotr Kociołek i Pani Joanna Balasiński reprezentujący firmę "AGP - 1" S.C., ul. Przelot 17, 53-153 Wrocław działający w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego "ORLEN" S.A,, ul. Chemików 7, 09-411 Płock na podstawie pełnomocnictw z dnia 04.10.2010 r. złożyli raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w związku z czym postanowiono podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-11-28
Data udostępnienia do publikacji: 2011-11-29

 

 

 

 


RiN.6220.09.2011 Namysłów, dn. 28.11.2011 r.

OBWIESZCZENIE

o sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji p.n.: "Budowa stacji paliw SP 162, w miejscu istniejącej ulegającej rozbiórce przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie (przy drodze wojewódzkiej nr 451)", działka nr 8/2.

Działając na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią w/w raportu oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek A, pok. Nr 23), w godzinach urzędowania. Ponadto informuję o  możliwości składania uwag i wniosków dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) informuję, że uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-11-28
Data udostępnienia do publikacji: 2011-11-29

 

 

 

 


RiN.6220.09.2011 Namysłów, dn. 04.04.2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) na żądanie strony pełnomocników Pana Piotra Kociołek i Pani Joanny Balasińskiej reprezentujących firmę "AGP-1 S.C., ul. Przelot 17, 53-153 Wrocław, działających w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego "ORLEN" S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, na podstawie pełnomocnictw z dnia 04.10.2010 r.,

wyjaśniam wątpliwości

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw SP 162, w miejscu istniejącej ulegającej rozbiórce przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie (przy drodze wojewódzkiej nr 451)", działka nr 8/2, znak: RiN.6220.09.2011 r. z dnia 02.03.2012 r. w punkcie 1 wymienionej decyzji pod zapisem prace budowlane obejmujące: budynek sklepu - sala sprzedaży ok. 40 m2 rozumie się budynek stacji paliw - pow. sprzedaży dostępna dla klienta ok. 40 m2 (nie jest to powierzchnia użytkowa pomieszczenia).

Uzasadnienie

W dniu 26.03.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.04.2012 r.) Pełnomocnicy:  Piotr Kociołek i Joanna Balasińska reprezentujący firmę "AGP-1 S.C., ul. Przelot 17, 53-153 Wrocław, działający w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego "ORLEN" S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, na podstawie pełnomocnictw z dnia 04.10.2010 r. wystąpili do Burmistrza Namysłowa z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapisu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: "budynek sklepu  - sala sprzedaży ok. 40 m2".

Sprostowanie wnosi się na wniosek strony w celu wprowadzenia zgodności użytego sformułowania z projektem budowlanym.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa, w terminie 7 dnia od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-04
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-06

 

 

 

 


RiN.6220.09.2011 Namysłów, dn. 04.04.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm.) zawiadamia się strony, że zostało wydane postanowienie znak: RiN.6220.09.2011 z dnia 04.04.2012 r. w którym wyjaśniono treści decyzji Burmistrza Namysłowa o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw SP 162, w miejscu istniejącej ulegającej rozbiórce przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie (przy drodze wojewódzkiej nr 451)”, działka nr 8/2, znak: RiN.6220.09.2011 r. z dnia 02.03.2012 r.

Z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 77 419-03-45.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-04
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-06