Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RiN.6220.22.2011 - Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku Nowe Smarchowice - Smarchowice Wielkie od km 74+648 do km 78+890

RiN.6220.22.2011 Namysłów, dn. 21.09.2011 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 05.09.2011 r. inwestora: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku Nowe Smarchowice - Smarchowice Wielkie od km 74+648 do km 78+890".

Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek:

 • nr 11, 155/2, 120/5, 119/1, 104/1, 107/1, 102/1, 6, 24/7 k. m. 1 położonych w Nowych Smarchowicach,
 • nr 295, 297/1, 298, 300/1 k. m. 2 położonych w Nowych Smarchowicach,
 • nr 351, 172/2, 349, 163/1, 163/2, 183, 182, 162/3, 373, 184, 350, 157/2, 337, 370, 352, 211, 62/4, 63/4, 219/2, 219/3, 359, 64/6, 224/1, 224/2, 357/2, 55/1, 224/3 k. m. 1 położonych w Smarchowicach Wielkich.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami bud. A, pokój nr 23 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 K.p.a. - informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku A, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 23 /Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami/.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-09-21
Data udostępnienia do publikacji: 2011-09-27

 

 

 

 


RiN.6220.22.2011 Namysłów, dn. 21.09.2011 r.

 

W związku z wnioskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opole, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku Nowe Smarchowice - Smarchowice Wielkie od km 74+648 do km 78+890", zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu akta sprawy z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowym postępowaniu.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek:

 • nr 11, 155/2, 120/5, 119/1, 104/1, 107/1, 102/1, 6, 24/7 k. m. 1 położonych w Nowych Smarchowicach,
 • nr 295, 297/1, 298, 300/1 k. m. 2 położonych w Nowych Smarchowicach,
 • nr 351, 172/2, 349, 163/1, 163/2, 183, 182, 162/3, 373, 184, 350, 157/2, 337, 370, 352, 211, 62/4, 63/4, 219/2, 219/3, 359, 64/6, 224/1, 224/2, 357/2, 55/1, 224/3 k. m. 1 położonych w Smarchowicach Wielkich.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany oraz do Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko (Załącznik II, pkt 10 lit. e).

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie.

Przedmiotowa inwestycja może być współfinansowana ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-09-21
Data udostępnienia do publikacji: 2011-09-27

 

 

 

 


RiN.6220.22.2011 Namysłów, dn. 28.10.2011 r.


OBWIESZCZENIE
o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 28.10.2011 r. zostało wydane postanowienie nr RiN.6220.22.2011 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie ok. km 74+648 do km 78+890”.

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie drogi krajowej nr 39 na odcinku Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie od km 74+648 do km 78+890.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek:

 • Nr 11, 155/2, 120/5, 119/1, 104/1, 107/1, 102/1, 6, 24/7 k. m. 1 położonych w Nowych Smarchowicach,
 • nr 295, 297/1, 298, 300/1 k. m. 2 położonych w Nowych Smarchowicach,
 • nr 351, 172/2, 349, 163/1, 163/2, 183, 182, 162/3, 373, 184, 350, 157/2, 337, 370, 352, 211, 62/4, 63/4, 219/2, 219/3, 359, 64/6, 224/1, 224/2, 357/2, 55/1, 224/3 k. m. 1 położonych w Smarchowicach Wielkich.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje odcinek drogi krajowej nr 39 o długości około 4320 m i polegać będzie na przebudowie drogi ze wzmocnieniem nawierzchni, wyprofilowaniem spadków podłużnych i poprzecznych oraz przebudowę elementów odwodnienia drogowego.

Projektowana oś drogi na odcinku objętym opracowaniem pokrywa się z osia drogi istniejącej i przebiegać będzie po działkach będących pasem drogi

Realizacja przebudowy analizowanego odcinka drogi krajowej obejmować będzie:

 • przebudowę konstrukcji istniejącej jezdni,
 • poszerzenie jezdni,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
 • przebudowę i budowę zatok autobusowych i chodników,
 • przebudowę zjazdów i przepustów drogowych,
 • wycinkę drzew,
 • przebudowę elementów odwodnienia drogi.

Przebudowana droga będzie posiadała następujące parametry:

 • ilość pasów ruchu – 2,
 • szerokość jezdni – 6,5 – 8,1 m,
 • szerokość poboczy gruntowych – 1,25m,
 • szerokość chodników – 1,2 – 3,0 m,
 • kategoria – KR4.

Konstrukcja nawierzchni drogi wzmocniona będzie betonem asfaltowy, a na odcinkach zabudowanych przewiduje się ułożenie warstwy ścierlanej z SMA tzw. cichej.

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami/, budynek A, pok. Nr 23 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 077 419-03-36.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-10-28
Data udostępnienia do publikacji: 2011-10-28

 

 

 

 


RiN.6220.22.2011 Namysłów, dn. 28.10.2011 r.


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwaną dalej ustawa OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) i załącznikiem II pkt 10 lit. e Dyrektywy rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowiska

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie ok. km 74+648 do km 78+890”.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) na wniosek Pana Bolesława Pustelnika, Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole, działającego w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (pełnomocnictwo nr GDDKiA/BP/0157/7/2010 z dnia 12.01.2010 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie ok. km 74+648 do km 78+890”.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały następujące dokumenty:

 • karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów; obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek:

 • nr 11, 155/2, 120/5, 119/1, 104/1, 107/1, 102/1, 6, 24/7 k. m. 1 położonych w Nowych Smarchowicach,
 • nr 295, 297/1, 298, 300/1 k. m. 2 położonych w Nowych Smarchowicach,
 • nr 351, 172/2, 349, 163/1, 163/2, 183, 182, 162/3, 373, 184, 350, 157/2, 337, 370, 352, 211, 62/4, 63/4, 219/2, 219/3, 359, 64/6, 224/1, 224/2, 357/2, 55/1, 224/3 k. m. 1 położonych w Smarchowicach Wielkich.

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie drogi krajowej nr 39 na odcinku Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie od km 74+648 do km 78+890. Teren przylegający do drogi na planowanym odcinku stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z obiektami handlowo – usługowymi oraz użyteczności publicznej, oraz tereny niezabudowane - pola uprawne. W ciągu remontowanej drogi są skrzyżowania: z drogami powiatowymi nr DP 7195 (km 75+827) i DP 7196 (77+046) oraz drogami publicznymi i wewnętrznymi. W pasie drogi zlokalizowane są linie: energetyczne kablowe i napowietrzne, telekomunikacyjne kablowe i sieć wodociągowa.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje odcinek drogi krajowej nr 39 o długości około 4320 m i polegać będzie na przebudowie drogi ze wzmocnieniem nawierzchni, wyprofilowaniem spadków podłużnych i poprzecznych oraz przebudowę elementów odwodnienia drogowego.

Projektowana oś drogi na odcinku objętym opracowaniem pokrywa się z osia drogi istniejącej i przebiegać będzie po działkach będących pasem drogi.

Realizacja przebudowy analizowanego odcinka drogi krajowej obejmować będzie:

 • przebudowę konstrukcji istniejącej jezdni,
 • poszerzenie jezdni,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
 • przebudowę i budowę zatok autobusowych i chodników,
 • przebudowę zjazdów i przepustów drogowych,
 • wycinkę drzew,
 • przebudowę elementów odwodnienia drogi.

Przebudowana droga będzie posiadała następujące parametry:

 • ilość pasów ruchu – 2,
 • szerokość jezdni – 6,5 – 8,1 m,
 • szerokość poboczy gruntowych – 1,25m,
 • szerokość chodników – 1,2 – 3,0 m,
 • kategoria – KR4.

Konstrukcja nawierzchni drogi wzmocniona będzie betonem asfaltowy, a na odcinkach zabudowanych przewiduje się ułożenie warstwy ścieralnej z SMA tzw. cichej.

Przewiduje się wycinkę około 75 drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu i rosną w odległości mniejszej niż 2,5 m od krawędzi jezdni, których korzenie zostaną odkryte podczas regulacji rowów drogowych oraz które będą kolidować z projektowanym układem drogowym.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 K.p.a. – informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany oraz do Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko (Załącznik II, pkt 10 lit. e).

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ w dniu 21.09.2011 r. tut. Urząd wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w dniu 27.09.2011 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinia sanitarną nr NZ/ACz-4325-1-21/11 z dnia 06.10.2011 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy płynności ruchu na przebudowywanej drodze. Nastąpi wzrost bezpieczeństwa ruchu oraz zmniejszenie hałasu komunikacyjnego i emisji spalin do powietrza. Proces realizacji inwestycji będzie źródłem emisji zanieczyszczeń i hałasu, jak również mogą wystąpić okresowe utrudnienia komunikacyjne. Oddziaływania występujące na etapie realizacji będą miały charakter tymczasowy, ograniczający się do terenu objętego inwestycją. Eksploatacja będzie wykazywała neutralny bądź pozytywny wpływ na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi. W trakcie i po realizacji przedmiotowego projektu nie przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno – zdrowotnych.

W dniu 12.10.2011 r. pismem nr ZG – 210-23/2011 jedna ze stron postępowania Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów poinformowało tut. Urząd że po zapoznaniu się z przedsięwzięciem nie wnosi zastrzeżeń odnośnie przedmiotowej inwestycji. Ponadto od pozostałych stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.345.2011.LW z dnia 12.10.2011 r. zawiadomiła tut. organ, że sprawa o wydanie uzgodnienia warunków przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 64 ust. 4 ustawy OOŚ. Jako przyczyną podano złożony charakter sprawy oraz przewidziano rozpatrzenie wniosku w terminie do 20 października 2011 r.

Postanowieniem nr WOOŚ.4241.345.2011.LW z dnia 19.10.2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi krajowej nr 39 na odcinku Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie ok. km 74+648 do km 78+890” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ. Uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:
  1. skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje: Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek:
   – nr 11, 155/2, 120/5, 119/1, 104/1, 107/1, 102/1, 6, 24/7 k. m. 1 położonych w Nowych Smarchowicach,
   – nr 295, 297/1, 298, 300/1 k. m. 2 położonych w Nowych Smarchowicach,
   – nr 351, 172/2, 349, 163/1, 163/2, 183, 182, 162/3, 373, 184, 350, 157/2, 337, 370, 352, 211, 62/4, 63/4, 219/2, 219/3, 359, 64/6, 224/1, 224/2, 357/2, 55/1, 224/3 k. m. 1 położonych w Smarchowicach Wielkich.

   Zakres planowanej inwestycji obejmuje odcinek drogi krajowej nr 39 o długości około 4320 m i polegać będzie na przebudowie drogi ze wzmocnieniem nawierzchni, wyprofilowaniem spadków podłużnych i poprzecznych oraz przebudowę elementów odwodnienia drogowego.
   Projektowana oś drogi na odcinku objętym opracowaniem pokrywa się z osia drogi istniejącej i przebiegać będzie po działkach będących pasem drogi.

   Realizacja przebudowy analizowanego odcinka drogi krajowej obejmować będzie:
   – przebudowę konstrukcji istniejącej jezdni,
   – poszerzenie jezdni,
   – przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
   – przebudowę i budowę zatok autobusowych i chodników,
   – przebudowę zjazdów i przepustów drogowych,
   – wycinkę drzew,
   – przebudowę elementów odwodnienia drogi.

   Przebudowana droga będzie posiadała następujące parametry:
   – ilość pasów ruchu – 2,
   – szerokość jezdni – 6,5 – 8,1 m,
   – szerokość poboczy gruntowych – 1,25m,
   – szerokość chodników – 1,2 – 3,0 m,
   – kategoria – KR4.

   Konstrukcja nawierzchni drogi wzmocniona będzie betonem asfaltowy, a na odcinkach zabudowanych przewiduje się ułożenie warstwy ścieralnej z SMA tzw. cichej.
   Przewiduje się wycinkę około 75 drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu i rosną w odległości mniejszej niż 2,5 m od krawędzi jezdni, których korzenie zostaną odkryte podczas regulacji rowów drogowych oraz które będą kolidować z projektowanym układem drogowym.
    
  2. powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie: w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie nastąpi skumulowane oddziaływanie na środowisko. Skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje odpowiadają zamierzonemu celowi przedsięwzięcia.
  3. wykorzystanie zasobów naturalnych: woda, inne surowce i materiały oraz paliwa wykorzystywane będą w okresie realizacji opisywanego przedsięwzięcia w niezbędnych ilościach na potrzeby firmy realizującej przebudowę. Olej napędowy będzie wykorzystany do maszyn budowlanych wykorzystywanych podczas prac budowlanych. Przeciętne zużycie oleju napędowego napędzającego jedną maszynę budowlaną wynosi około 40 dm3 na godzinę pracy. Szacunkowe zużycie podstawowych surowców, paliw i energii wyniesie: energia elektryczna – 15 kW.
  4. emisję i występowanie innych uciążliwości:
   – podczas prowadzenia robót budowlanych może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. W celu ochrony powietrza atmosferycznego w trakcie realizacji przedsięwzięcia używany będzie sprzęt w dobrym stanie technicznym.
   – eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z emisją typowych zanieczyszczeń komunikacyjnych, a ich wielkość będzie uzależniona w pierwszym rzędzie od natężenia ruchu pojazdów. Poprawa stanu technicznego jezdni wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, co ograniczy emisje zanieczyszczeń do powietrza.
   – w trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krótki charakter prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.
   – w trakcie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu spowodowana głównie ruchem pojazdów, co może stanowić uciążliwość dla środowiska. Poprawa stanu technicznego jezdni między innymi poszerzenie jezdni, przebudowa skrzyżowań, zastosowanie na odcinkach zabudowanych tzw. nawierzchni cichej SMA, przebudowa i budowa chodników, przebudowa elementów odwodnienia drogi wpłynie bezpośrednio na poprawę techniczną parametrów i zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego i kołowego a tym samym powinna wpłynąć na zmniejszenie hałasu komunikacyjnego.
   – na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie odpadów, które będą odbierane przez podmioty posiadające stosowane zezwolenia.
   – eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie źródłem przede wszystkim powstawania odpadów komunalnych, które będą przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.
   – funkcjonowanie drogi będzie się wiązało z powstawaniem wód opadowych i roztopowych. W obszarze niezabudowanym wody z terenu jezdni będą odprowadzane powierzchniowo do przydrożnego rowu natomiast w terenie zabudowanym do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej.
  5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii: planowana inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii.
    
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:
  – obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych – nie występują,
  – obszary wybrzeży - nie występują,
  – obszary górskie lub leśne - nie występują,
  – obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  – obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – nie występują,
  – obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - nie występują,
  – obszary przylegające do jezior - nie występują,
  – uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – nie występują.

  Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
  Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek:
  – nr 11, 155/2, 120/5, 119/1, 104/1, 107/1, 102/1, 6, 24/7 k. m. 1 położonych w Nowych Smarchowicach,
  – nr 295, 297/1, 298, 300/1 k. m. 2 położonych w Nowych Smarchowicach,
  – nr 351, 172/2, 349, 163/1, 163/2, 183, 182, 162/3, 373, 184, 350, 157/2, 337, 370, 352, 211, 62/4, 63/4, 219/2, 219/3, 359, 64/6, 224/1, 224/2, 357/2, 55/1, 224/3 k. m. 1 położonych w Smarchowicach Wielkich.

  Działki na których planowana jest przedmiotowa inwestycja, położone w m. Nowe Smarchowice oznaczone są na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: G – droga krajowa nr 453, IV klasy technicznej, L – drogi gminne, lokalne, VI klasy technicznej, dostępne bez ograniczeń, Rp – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – uprawy polowe (grunty orne), droga dojazdowa, Mn – przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), Rz – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – tereny trwałych użytków zielonych, Mr – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i gospodarcza związana z produkcją rolną, RL – tereny lasów i zadrzewień – istniejące i przewidywane do zalesienia, ponadto na działkach nr: 102/1, 24/7, 298 i 300/1 planowany jest przebieg drogi; wszystkie przedmiotowe działki, zlokalizowane w miejscowości Nowe Smarchowice znajdują się w granicy obszaru chronionego  krajobrazu; oraz w m. Smarchowice Wielkie oznaczone są na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: G – droga dojazdowa nr 453, IV klasy technicznej, MNu – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, niska z dopuszczeniem usług, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych oraz usługowych, Rp – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – uprawy polowe (grunty orne), Mr – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i gospodarcza związana z produkcja rolną, ZI – tereny zieleni izolacyjnej, niskiej wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz wokół terenów intensywnej działalności produkcyjno – wytwórczej, baz, składów i magazynów – wymagane zadrzewienie terenu, droga dojazdowa, L – drogi gminne, lokalne, VI klasy technicznej, dostępne bez ograniczeń, Zp – drogi powiatowe, lokalne, V klasy technicznej, Mn – przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), RPO – teren ośrodka obsługi rolnictwa, ponadto część działki nr 351 i działki nr 172/2, 349, 163/1, 163/2, 157/2, 183, 182, 337 i 350 znajdują się w granicy chronionego krajobrazu; na działkach nr 373, 352, 219/3, 224/1, 224/2 planowany jest przebieg drogi, a na działce nr 370 planowany jest przebieg drogi dojazdowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Wielkie, Nowe Smarchowice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/415/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 czerwca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 69 poz. 552 z 7 sierpnia 2001 r.).
   
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  1. zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności,
  2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa około 65 km) oraz jego charakter (lokalny zasięg oddziaływania) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
  3. wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną,
  4. prawdopodobieństwo oddziaływania: w trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z hałasem i wibracjami, powodowane praca sprzętu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krótki charakter prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.
  5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: podczas prowadzenia prac budowlanych może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. W celu ochrony powietrza atmosferycznego w trakcie realizacji przedsięwzięcia używany będzie sprzęt w dobrym stanie technicznym. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z emisją typowych zanieczyszczeń komunikacyjnych, a ich wielkość będzie uzależniona od natężenie ruchu pojazdów. Poprawa stanu technicznego jezdni wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, co ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem, uwzględniając wszelkie możliwe zagrożenia dla środowiska, oraz ze względu na brak uwag i zastrzeżeń w trakcie postępowania uznano, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest uzasadnione.

Przedmiotowe postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej tut. Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-10-28
Data udostępnienia do publikacji: 2011-10-28

 

 

 

 


RiN.6220.22.2011 Namysłów, dn. 31.10.2011 r.


OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 31.10.2011 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie ok. km 74+648 do km 78+890”.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek A, I piętro, pok. Nr 23) w godzinach urzędowania. 

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-10-31
Data udostępnienia do publikacji: 2011-10-31

 

 

 

  


RiN.6220.22.2011 Namysłów, dn. 31.10.2011 r.


D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 r., z późn. zm.) w związku z  art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) i załącznikiem II pkt 10 lit. e Dyrektywy rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowiska po rozpatrzeniu wniosku Pana Bolesława Pustelnika, Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole, działającego w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (pełnomocnictwo nr GDDKiA/BP/0157/7/2010 z dnia 12.01.2010 r.)

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie ok. km 74+648 do km 78+890”.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) na wniosek Pana Bolesława Pustelnika, Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole, działającego w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (pełnomocnictwo nr GDDKiA/BP/0157/7/2010 z dnia 12.01.2010 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie ok. km 74+648 do km 78+890”.

Zgodnie z art.74 ust. 1 ustawy OOŚ do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia oraz poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek:

 • nr 11, 155/2, 120/5, 119/1, 104/1, 107/1, 102/1, 6, 24/7 k. m. 1 położonych w Nowych Smarchowicach,
 • nr 295, 297/1, 298, 300/1 k. m. 2 położonych w Nowych Smarchowicach,
 • nr 351, 172/2, 349, 163/1, 163/2, 183, 182, 162/3, 373, 184, 350, 157/2, 337, 370, 352, 211, 62/4, 63/4, 219/2, 219/3, 359, 64/6, 224/1, 224/2, 357/2, 55/1, 224/3 k. m. 1 położonych w Smarchowicach Wielkich.

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie drogi krajowej nr 39 na odcinku Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie od km 74+648 do km 78+890.
Teren przylegający do drogi na planowanym odcinku stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z obiektami handlowo – usługowymi oraz użyteczności publicznej oraz tereny niezabudowane - pola uprawne. W ciągu remontowanej drogi są skrzyżowania: z drogami powiatowymi nr DP 7195 (km 75+827) i DP 7196 (77+046) oraz drogami publicznymi i wewnętrznymi. W pasie drogi zlokalizowane są linie: energetyczne kablowe i napowietrzne, telekomunikacyjne kablowe i sieć wodociągowa.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje odcinek drogi krajowej nr 39 o długości około 4320 m i polegać będzie na przebudowie drogi ze wzmocnieniem nawierzchni, wyprofilowaniem spadków podłużnych i poprzecznych oraz przebudowę elementów odwodnienia drogowego.

Projektowana oś drogi na odcinku objętym opracowaniem pokrywa się z osią drogi istniejącej i przebiegać będzie po działkach będących pasem drogi.

Realizacja przebudowy analizowanego odcinka drogi krajowej obejmować będzie:

 • przebudowę konstrukcji istniejącej jezdni,
 • poszerzenie jezdni,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
 • przebudowę i budowę zatok autobusowych i chodników,
 • przebudowę zjazdów i przepustów drogowych,
 • wycinkę drzew,
 • przebudowę elementów odwodnienia drogi.

Przebudowana droga będzie posiadała następujące parametry:

 • ilość pasów ruchu – 2,
 • szerokość jezdni – 6,5 – 8,1 m,
 • szerokość poboczy gruntowych – 1,25m,
 • szerokość chodników – 1,2 – 3,0 m,
 • kategoria – KR4.

Konstrukcja nawierzchni drogi wzmocniona będzie betonem asfaltowy, a na odcinkach zabudowanych przewiduje się ułożenie warstwy ścieralnej z SMA tzw. cichej. W ramach przebudowy drogi przewiduje się wycinkę około 75 drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu i rosną w odległości mniejszej niż 2,5 m od krawędzi jezdni, których korzenie zostaną odkryte podczas regulacji rowów drogowych oraz które będą kolidować z projektowanym układem drogowym.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany oraz do Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko (Załącznik II, pkt 10 lit. e).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 K.p.a. – informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ w dniu 21.09.2011 r. tut. Urząd wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w dniu 27.09.2011 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinia sanitarną nr NZ/ACz-4325-1-21/11 z dnia 06.10.2011 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy płynności ruchu na przebudowywanej drodze. Nastąpi wzrost bezpieczeństwa ruchu oraz zmniejszenie hałasu komunikacyjnego i emisji spalin do powietrza. Proces realizacji inwestycji będzie źródłem emisji zanieczyszczeń i hałasu, jak również mogą wystąpić okresowe utrudnienia komunikacyjne. Oddziaływania występujące na etapie realizacji będą miały charakter tymczasowy, ograniczający się do terenu objętego inwestycją. Eksploatacja będzie wykazywała neutralny bądź pozytywny wpływ na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi. W trakcie i po realizacji przedmiotowego projektu nie przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno – zdrowotnych.

W dniu 12.10.2011 r. pismem nr ZG – 210-23/2011 jedna ze stron postępowania Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów poinformowało tut. Urząd że po zapoznaniu się z przedsięwzięciem nie wnosi zastrzeżeń odnośnie przedmiotowej inwestycji. Ponadto od pozostałych stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.345.2011.LW z dnia 12.10.2011 r. zawiadomiła tut. organ, że sprawa o wydanie uzgodnienia warunków przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 64 ust. 4 ustawy OOŚ. Jako przyczyną podano złożony charakter sprawy oraz przewidziano rozpatrzenie wniosku w terminie do 20 października 2011 r.

Postanowieniem nr WOOŚ.4241.345.2011.LW z dnia 19.10.2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi krajowej nr 39 na odcinku Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie ok. km 74+648 do km 78+890” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z kryteriami określonymi w art. 63 ustawy OOŚ oraz w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) stosownie do załącznika II pkt 10 lit. e Dyrektywy rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowiska przeprowadzono szczegółową analizę cech przedsięwzięcia i stwierdzono, że planowana inwestycja zlokalizowana na działkach:

 • nr 11, 155/2, 120/5, 119/1, 104/1, 107/1, 102/1, 6, 24/7 k. m. 1 położonych w Nowych Smarchowicach,
 • nr 295, 297/1, 298, 300/1 k. m. 2 położonych w Nowych Smarchowicach,
 • nr 351, 172/2, 349, 163/1, 163/2, 183, 182, 162/3, 373, 184, 350, 157/2, 337, 370, 352, 211, 62/4, 63/4, 219/2, 219/3, 359, 64/6, 224/1, 224/2, 357/2, 55/1, 224/3 k. m. 1 położonych w Smarchowicach Wielkich
  nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje odcinek drogi krajowej nr 39 o długości około 4320 m i polegać będzie na przebudowie drogi ze wzmocnieniem nawierzchni, wyprofilowaniem spadków podłużnych i poprzecznych oraz przebudowę elementów odwodnienia drogowego.

Projektowana oś drogi na odcinku objętym opracowaniem pokrywa się z osia drogi istniejącej i przebiegać będzie po działkach będących pasem drogi.

Realizacja przebudowy analizowanego odcinka drogi krajowej obejmować będzie:

 • przebudowę konstrukcji istniejącej jezdni,
 • poszerzenie jezdni,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
 • przebudowę i budowę zatok autobusowych i chodników,
 • przebudowę zjazdów i przepustów drogowych,
 • wycinkę drzew,
 • przebudowę elementów odwodnienia drogi.

Przebudowana droga będzie posiadała następujące parametry:

 • ilość pasów ruchu – 2,
 • szerokość jezdni – 6,5 – 8,1 m,
 • szerokość poboczy gruntowych – 1,25m,
 • szerokość chodników – 1,2 – 3,0 m,
 • kategoria – KR4.

Konstrukcja nawierzchni drogi wzmocniona będzie betonem asfaltowy, a na odcinkach zabudowanych przewiduje się ułożenie warstwy ścieralnej z SMA tzw. cichej.

Realizacja inwestycji będzie wymagała wykorzystania surowców takich jak: woda, oraz paliw wykorzystywane w okresie realizacji opisywanego przedsięwzięcia w niezbędnych ilościach na potrzeby firmy realizującej przebudowę. Olej napędowy będzie wykorzystany do maszyn budowlanych wykorzystywanych podczas prac budowlanych. Przeciętne zużycie oleju napędowego napędzającego jedną maszynę budowlaną wynosi około 40 dm3 na godzinę pracy. Szacunkowe zużycie podstawowych surowców, paliw i energii wyniesie: energia elektryczna – 15 kW.

Podczas prowadzenia robót budowlanych może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. W celu ochrony powietrza atmosferycznego w trakcie realizacji przedsięwzięcia używany będzie sprzęt w dobrym stanie technicznym.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z emisją typowych zanieczyszczeń komunikacyjnych, a ich wielkość będzie uzależniona w pierwszym rzędzie od natężenia ruchu pojazdów. Poprawa stanu technicznego jezdni wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, co ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza.

W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krótki charakter prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.

W trakcie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu spowodowana głównie ruchem pojazdów, co może stanowić uciążliwość dla środowiska. Poprawa stanu technicznego jezdni między innymi poszerzenie jezdni, przebudowa skrzyżowań, zastosowanie na odcinkach zabudowanych tzw. nawierzchni cichej SMA, przebudowa i budowa chodników, przebudowa elementów odwodnienia drogi wpłynie bezpośrednio na poprawę techniczną parametrów i zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego i kołowego a tym samym powinna wpłynąć na zmniejszenie hałasu komunikacyjnego.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie odpadów głównie budowlanych związanym z następującymi pracami: roboty ziemne, prace rozbiórkowe oraz modernizacyjne, budowa i przebudowa nawierzchni, prace pomocnicze, które będą odbierane przez podmioty posiadające stosowane zezwolenia. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie źródłem przede wszystkim powstawania odpadów komunalnych związanych z pracami porządkowymi, utrzymaniem zieleni takich jak: odpady ulegające biodegradacji, niesegregowane odpady komunalne, odpady z czyszczenia ulic i placów, które będą przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.

Funkcjonowanie drogi będzie się wiązało z powstawaniem wód opadowych i roztopowych. W obszarze niezabudowanym wody z terenu jezdni będą odprowadzane powierzchniowo do przydrożnego rowu natomiast w terenie zabudowanym do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa około 65 km) oraz jego charakter (lokalny zasięg oddziaływania) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

 • obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych
 • obszary wybrzeży,
 • obszary górskie lub leśne,
 • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
 • obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone
 • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 • obszary przylegające do jezior,
 • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek:

 • nr 11, 155/2, 120/5, 119/1, 104/1, 107/1, 102/1, 6, 24/7 k. m. 1 położonych w Nowych Smarchowicach,
 • nr 295, 297/1, 298, 300/1 k. m. 2 położonych w Nowych Smarchowicach,
 • nr 351, 172/2, 349, 163/1, 163/2, 183, 182, 162/3, 373, 184, 350, 157/2, 337, 370, 352, 211, 62/4, 63/4, 219/2, 219/3, 359, 64/6, 224/1, 224/2, 357/2, 55/1, 224/3 k. m. 1 położonych w Smarchowicach Wielkich.

Działki na których planowana jest przedmiotowa inwestycja, położone w m. Nowe Smarchowice oznaczone są na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: G – droga krajowa nr 453, IV klasy technicznej, L – drogi gminne, lokalne, VI klasy technicznej, dostępne bez ograniczeń, Rp – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – uprawy polowe (grunty orne), droga dojazdowa, Mn – przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), Rz – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – tereny trwałych użytków zielonych, Mr – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i gospodarcza związana z produkcją rolną, RL – tereny lasów i zadrzewień – istniejące i przewidywane do zalesienia, ponadto na działkach nr: 102/1, 24/7, 298 i 300/1 planowany jest przebieg drogi; wszystkie przedmiotowe działki, zlokalizowane w miejscowości Nowe Smarchowice znajdują się w granicy obszaru chronionego krajobrazu;
oraz w m. Smarchowice Wielkie oznaczone są na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: G – droga dojazdowa nr 453, IV klasy technicznej, MNu – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, niska z dopuszczeniem usług, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych oraz usługowych, Rp – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – uprawy polowe (grunty orne), Mr – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i gospodarcza związana z produkcja rolną, ZI – tereny zieleni izolacyjnej, niskiej wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz wokół terenów intensywnej działalności produkcyjno – wytwórczej, baz, składów i magazynów – wymagane zadrzewienie terenu, droga dojazdowa, L – drogi gminne, lokalne, VI klasy technicznej, dostępne bez ograniczeń, Zp – drogi powiatowe, lokalne, V klasy technicznej, Mn – przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), RPO – teren ośrodka obsługi rolnictwa, ponadto część działki nr 351 i działki nr 172/2, 349, 163/1, 163/2, 157/2, 183, 182, 337 i 350 znajdują się w granicy chronionego krajobrazu; na działkach nr 373, 352, 219/3, 224/1, 224/2 planowany jest przebieg drogi, a na działce nr 370 planowany jest przebieg drogi dojazdowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Wielkie, Nowe Smarchowice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/415/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 czerwca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 69 poz. 552 z 7 sierpnia 2001 r.).

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności.

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie będzie mieć negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną.

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 28.10.2011 r. wydał postanowienie nr RiN.6220.22.2011 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku Nowe Smarchowice – Smarchowice Wielkie ok. km 74+648 do km 78+890” zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski dotyczące planowanej inwestycji. Nie odnotowano aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. Burmistrza
Bogusława Ciupa

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2011-10-31
Data udostępnienia do publikacji: 2011-10-31

 

 

 

 


RiN.6220.22.2011 Namysłów, dn. 10.04.2012 r.

POSTANOWIENIE

Burmistrz Namysłowa, działając z urzędu, na podstawie art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),

orzeka:

sprostować omyłkę w decyzji Burmistrza Namysłowa z dnia 31.10.2011 r. znak: RiN.6220.22.2011 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku Nowe Smarchowice - Smarchowice Wielkie od km. 74+648 do km 78+890", wnioskodawca: Pan Bolesław Pustelnik, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrkcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole działający w imieniu GDDKiA w Opolu (pełnomocnictwo nr GDDKiA/BP/0157/7/2010 z dnia 12.01.2010 r.) w następujący sposób:
Na str. 2 przedmiotowej decyzji oraz w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do przedmiotowej decyzji, zdanie: "Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi krajowej nr 39 na odcinku Nowe Smarchowice - Smarchowice Wielkie od km 74+648 do km 78+890" zastąpić zdaniem "Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi krajowej nr 39 na odcinku Nowe Smarchowice - Smarchowice Wielkie od km 74+570 do km 78+890".

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 31.10.2011 r. znak: RiN.6220.22.2011 Burmistrz Namysłowa stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku Nowe Smarchowice - Smarchowice Wielkie od km. 74+648 do km 78+890". Omyłka nastąpiła w podaniu kilometrów, w związku z czym tut. organ postanowił ją sprostować.
Zgodnie z art. 113 § 1 k. p.a. organ administracji publicznej może sprostować z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa, w terminie 7 dnia od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-10
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-10

 

 

 

 


RiN.6220.22.2011 Namysłów, dn. 10.04.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm.) zawiadamia się strony, że zostało wydane postanowienie znak: RiN.6220.22.2011 z dnia 10.04.2012 r. w którym sprostowano omyłkę w treści decyzji Burmistrza Namysłowa o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku Nowe Smarchowice - Smarchowice Wielkie od km. 74+648 do km 78+890".

Z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 77 419-03-45.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-10
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-10