Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RiN.6220.09.2011 - Budowa stacji paliw SP 162, w miejscu istniejącej ulegającej rozbiórce przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie (przy drodze wojewódzkiej nr 451)

RiN.6220.09.2011 Namysłów, dn. 14.02.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.  10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) Burmistrz Namysłowa zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

"Budowa stacji paliw SP 162, w miejscu istniejącej ulegającej rozbiórce przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie (przy drodze wojewódzkiej nr 451)", działka nr 8/2.

W związku z powyższym, informuję strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w tym zapoznania się z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 2 lutego 2012 r., znak: WOOŚ.4242.170.2011.MW.4.

Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16) w godzinach od 7.30 do 15.30, e-mail: .

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Namysłowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16), w czasie trwania postępowania, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-02-14
Data udostępnienia do publikacji: 2012-02-15

 

 

 

 


RiN.6220.09.2011 Namysłów, dn. 02.03.2012 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) art. 75 ust.1 pkt 4, art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 82 ust.1, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 35 -rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) biorąc pod uwagę wyniki uzgodnień i opinii organów współdziałających, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa

określam środowiskowe uwarunkowania

dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw SP 162, w miejscu istniejącej ulegającej rozbiórce przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie (przy drodze wojewódzkiej nr 451)”, działka nr 8/2

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej, na działce nr 8/2 k. m. 3. Teren przedsięwzięcia jest w użytkowaniu wieczystym inwestora. Stacja paliw zlokalizowana będzie w północno - zachodniej części miasta Namysłów, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 451. Teren stacji od strony południowej sąsiaduje z drogą wojewódzką nr 451 (trasa z Oleśnicy do Kluczborka), a dalej z terenem niezabudowanym i skupem złomu. Od strony zachodniej ze stacją kontroli pojazdów, a ze wschodniej z serwisem ogumienia. Od strony północnej za pasem gruntów ornych przebiega droga gminna w kierunku Sycowa. Najbliższa zabudowa zlokalizowana jest w odległości ok. 200 m na wschód od terenu stacji.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie nowej stacji paliw, w miejscu istniejącej stacji, ulegającej rozbiórce. Po stwierdzeniu w badaniach geologicznych wykonanych na terenie istniejącej stacji, zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego substancjami ropopochodnymi, w decyzji nr RDOŚ-16-WSI-6618-006/09/mse z dnia 14.04.2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu , uzgodnił warunki rekultywacji skażonej gleby na terenie istniejącej stacji paliw, której termin zakończenia ustalono na 31.12.2011 r.

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia zostaną wykonane:

 • prace rozbiórkowe istniejących obiektów stacji, tj.:
  • rozbiórka istniejących obiektów stacji - pawilon, wiata, budynek gospodarczy,
  • demontaż 8 istniejących dystrybutorów paliwa,
  • demontaż zbiorników paliw - 4 zbiorniki paliwowe podziemne, każdy o poj. 20 m3 oraz 5 zbiorników poziemnych (zalanych wodą) wyłączonych z eksploatacji,
  • usunięcie rurociągów paliw, instalacji wodno - kanalizacyjnych,
  • usunięcie istniejącej nawierzchni drogowej;
 • prace rekultywacyjne terenu polegające na wydobyciu skażonego w wyniku działania istniejących stacji paliw gruntu i jego wymianę. Warstwa gruntu, która nie wykaże zanieczyszczenia, zostanie spryzmowana, a następnie wykorzystana do wypełnienia ubytków po usunięciu zanieczyszczonego gruntu;
 • prace budowlane obejmujące:
  • budynek sklepu - sala sprzedaży ok. 40 m2,
  • wiatę nad dystrybutorami dwusłupowa,
  • altanę śmietnikową,
  • 2 dystrybutory wieloproduktowe, 1 dystrybutor LPG, 1 dystrybutor TIR,
  • studzienkę spustową do zbiorników paliw,
  • 2 dwudzielne, dwupłaszczowe zbiorniki paliw (podziemne - 50 m3 każdy)
  • 1 podziemny zbiornik LPG (10 m3),
  • instalację paliwową,
  • instalację LPG,
  • stanowisko woda odkurzacz powietrze,
  • włączenia komunikacyjne, nawierzchnie drogowe + tacę szczelną w obrębie dystrybutorów,
  • 6 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych (w tym 1 dla kierowców niepełnosprawnych i 2 dla personelu),
  • instalacje wodno - kanalizacyjne z układem separacji substancji ropopochodnych,
  • znaki komunikacji wewnętrznej.

Ponadto na etapie budowy przewiduje się:

 • wycinkę drzew w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji,
 • wykonanie robót ziemnych m. in. niwelacji terenu działki,
 • lokalizacje piezometrów,
 • wykonanie wykopów pod fundamenty i instalacje i wykonanie fundamentów pod konstrukcje pawilonu, wiaty oraz pod zbiorniki paliw,
 • montaż urządzeń typowych dla dystrybucji stacji paliw płynnych w tym: rurociągów, dystrybutorów z całym oprzyrządowaniem kontrolno - pomiarowym, wyposażenia dotyczącego bezpieczeństwa i emisji do środowiska,
 • wykonanie instalacji nawadniającej tereny zielone,
 • zagospodarowanie terenu: wybudowanie dróg wewnętrznych i chodników, wydzielenie miejsca magazynowania odpadów komunalnych, wykonanie infrastruktury terenów zielonych, montaż elementów małej architektury oraz oznakowanie i oświetlenie terenu,
 • wybudowanie włączenia drogowego stacji z droga wojewódzką nr 451.

W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonana hermetyczna instalacja technologiczna paliw, obejmująca następujące operacje:

 • napełnianie zbiorników magazynowych paliwa przez zastosowanie metody tzw. wahadła gazowego, polegającej na połączeniu przestrzeni gazowej zbiorników magazynowych z autocysterną układem rurociągów, co powoduje samoczynny przepływ oparów do autocysterny w trakcie zlewania z niej paliwa. Pozwala to na 100% eliminację zjawiska tzw. "dużego oddechu" zbiorników (stopień hermetyzacji 1),
 • zastosowanie dystrybutorów wyposażonych w system odsysający opary benzyn z okolic końcówki węża (podczas tankowania pojazdu samochodowego), tzw. VRS o skuteczności około 95% (stopień hermetyzacji 2). Opary paliw z baku tankowanego pojazdu zasysane będą przy pistolecie nalewczym pompą oparów zamontowaną w dystrybutorze. Intensywność  odbioru oparów przez pompę sterowana jest natężeniem przepływu paliwa przez pistolet nalewczy dystrybutora. Zassane opary wydzielonym rurociągiem odprowadzanę będą do przestrzeni gazowej podziemnych zbiorników paliw. Instalacje paliwowe benzyn zaprojektowane z wykorzystaniem stopnia hermetyzacji 1 i 2,
 • odpowietrzenie zbiorników paliw płynnych prowadzone będzie poprzez dwa maszty oddechowe (rury o wysokości 4,5 m nad poziomem terenu) zaopatrzone w zawory oddechowe, jeden na benzyny drugi na oleje napędowe, zlokalizowane obok studzienki spustowej paliw płynnych.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

 1. zapewnić pracownikom budowy przenośne kabiny sanitarne typu TOI TOI,
 2. wyznaczyć i oznakować miejsca czasowego gromadzenia materiałów budowlanych,
 3. przewidzieć miejsca czasowego gromadzenia odpadów pochodzących z prac budowlanych,
 4. zabezpieczyć miejsca postoju ciężkiego sprzętu oraz składowania materiałów budowlanych przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo - wodnego substancjami ropopochodnymi,
 5. w przypadku zanieczyszczenia gleby i ziemi, substancjami ropopochodnymi w wyniku pracy sprzętu budowlanego, przekazać je uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia,
 6. wyposażyć stację paliw w odpowiednie ilości preparatów do usuwania rozlanych substancji ropopochodnych,
 7. prace rozbiórkowe rekultywacyjne i budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej,
 8. podczas prowadzenia robót ziemnych nie dopuszczać do wtórnego zanieczyszczenia odsłoniętych warstw gruntu,
 9. budowę nowej stacji rozpocząć po zakończeniu rekultywacji środowiska gruntowo - wodnego oraz po przedstawieniu organowi dokumentacji potwierdzającej wykonanie tej rekultywacji, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr RDOŚ-16-WSI-6618-006/09/mse z dnia 14.04.2009 r.
 10. przed uruchomieniem stacji paliw wykonać próby szczelności zbiornika magazynowego paliw (zarówno płaszcza wewnętrznego jak i zewnętrznego) oraz przewodów paliwowych.
 11. eksploatować kompresor o mocy akustycznej nie większej niż 75 dB,
 12. eksploatować dwa dystrybutory wielopaliwowe i LPG o mocy akustycznej każdego z nich nie większej niż 75 dB oraz dystrybutor TIR o mocy akustycznej nie większej niż 85 dB.
 13. paliwo dostarczyć autocysternami i przeładowywać do zbiornika grawitacyjnie, w sposób hermetyczny,
 14. procesy przetaczania benzyn z cystern samochodowych do zbiornika magazynowego prowadzić z zastosowaniem urządzenia ograniczającego emisję zanieczyszczeń do powietrza - wahadła gazowego,
 15. operacje tankowania pojazdów benzynami prowadzić z zastosowaniem urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza - odciągów par paliw,
 16. wytwarzane odpady magazynować w wydzielonych miejscach, oraz jeżeli to konieczne w odpowiednich pojemnikach i na odpowiednio zabezpieczonym podłożu, w sposób nie zagrażający środowisku,
 17. ścieki bytowe odprowadzać do istniejącej kanalizacji sanitarnej,
 18. wody opadowe i roztopowe z terenów komunikacyjnych szczelnych, potencjalnie zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, odprowadzać poprzez osadnik i separator substancji ropopochodnych, systemem rozsączającym na teren działki.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ, w szczególności w projekcie budowlanym:

 1. zainstalować dwa podziemne, dwudzielne, dwupłaszczowe zbiorniki paliw o pojemności 50 m3 każdy,
 2. do magazynowania gazu LPG przewidzieć podziemny, szczelny zbiornik o pojemności 10 m3,
 3. pod zbiornikami paliwowymi, na głębokości ok. 4 m, posadowić płytę żelbetową o grubości 40 cm oraz zastosować opaski z płaskowników dla mocowania zbiorników,
 4. instalacje wyposażyć w tzw. suchy system ciągłego monitoringu szczelności przestrzeni międzypłaszczowej zbiorników oraz w system kontrolno - pomiarowy do pomiaru ilości paliwa i obecności wody w komorach zbiorników,
 5. zastosować szczelne połączenia i rurociągi paliwowe,
 6. zastosować zabezpieczenia antykorozyjne zbiorników i rurociągów,
 7. teren stacji utwardzić i otoczyć krawężnikami, ograniczającymi odpływ wód opadowych na tereny nieutwardzone,
 8. w celu umożliwienia kontroli jakości wód podziemnych, przewidzieć 2 piezometry na kierunku południowo - zachodnim - spływu wody,
 9. zastosować 2 dystrybutory wieloproduktowe, 1 dystrybutor LPG i dystrybutor TIR,
 10. przewidzieć wentylator centrali nawiewnej i wentylator wywiewny każdy o mocy akustycznej nie większej niż 85 dB,
 11. przewidzieć kompresor o mocy akustycznej nie większej nić 75 dB,
 12. w budynku sklepowo - usługowym przewidzieć kocioł o mocy nie większej niż 30 kW, opalany lekkim olejem opałowym,
 13. zastosować urządzenie do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzącej z operacji przetaczania benzyn z cystern samochodowych do zbiornika magazynowego (wahadło gazowe),
 14. zastosować urządzenie do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzącej z operacji tankowania benzyny do pojazdów (odciąg par paliw),
 15. przewidzieć zastosowanie odpowietrzeń zbiornika paliw do dwóch masztów oddechowych o wysokości min. 4,5 m. n. p. t.,
 16. przewidzieć odprowadzanie ścieków bytowych do istniejącej kanalizacji sanitarnej,
 17. przewidzieć odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji i z zadaszenia nad dystrybutorami, potencjalnie zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, poprzez osadnik i separator substancji ropopochodnych, systemem rozsączającym na teren działki,
 18. przewidzieć magazynowanie wytwarzanych odpadów w wydzielonych miejscach,
 19. określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych albo przemieszczanych podczas prowadzonych prac ziemnych, w związku z realizacją inwestycji oraz niepowodujących przekroczeń standardów jakości gleby i ziemi.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w  odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa wart. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy OOŚ. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), w dniu 03.11.2010 r. na wniosek Pełnomocników: Piotra Kociołek i Joanny Balasińskiej, reprezentujących firmę "AGP-1 S.C., ul. Przelot 17, 53-153 Wrocław, działających w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego "ORLEN" S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, na podstawie pełnomocnictw z dnia 04.10.2010 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw SP 162, w miejscu istniejącej ulegającej rozbiórce przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie (przy drodze wojewódzkiej nr 451)", Namysłów działka nr 8/2.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków, podając miejsce i termin do ich wniesienia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy istniejącej stacji paliw i ma na celu poprawę jej parametrów technicznych. Paliwa dostarczane będą cysternami i przeładowywane do zbiornika podziemnego grawitacyjnie (rozładunek hermetyczny). Wydawanie paliw płynnych ze zbiornika podziemnego przewidziano przy wykorzystaniu dwóch dystrybutorów wieloproduktowych, jednego do tankowania gazu LPG i jednego dla samochodów TIR.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.  z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.).

Działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ, w dniu 04.11.2010 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

W trakcie postępowania nie odnotowano aby strony zgłosiły uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji. Nie stwierdzono również aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/LM-4325-1-34/10 z dnia 16.11.2010 r. zaproponował nałożyć na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zdaniem organu zakres raportu powinien spełniać wymagania art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ. Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz załączoną kopią mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie stwierdzono, iż ze względu na zastosowaną technologię i skalę przedsięwzięcia zasadne jest nałożenie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie. Podkreślono, że w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia należy uwzględnić ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-472/10/ioc z dnia 30.11.2010 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji paliw SP 162, w miejscu istniejącej ulegającej rozbiórce przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie (przy drodze wojewódzkiej nr 451)" w Namysłowie, dz. nr 8/2 istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOŚ, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wpływu na wody podziemne i grunt w oparciu o wnioski wynikające z dokumentacji hydrogeologicznej opracowanej dla terenu lokalizacji przedsięwzięcia. Zdaniem organu realizacja przedmiotowej inwestycji może przyczynić się do pogorszenia klimatu akustycznego na terenach prawnie chronionych przed hałasem oraz stanowi potencjalne źródło zanieczyszczenia wód podziemnych i gruntu, dlatego postanowiono zaproponować przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, a zwłaszcza rodzaj i skalę przedsięwzięcia, wielkość terenu objętego planowaną inwestycją, możliwość występowania uciążliwości i emisji na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, a także uwzględniając opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, po szczegółowej analizie przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, Burmistrz Namysłowa postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Raport o oddziaływaniu na środowisko pozwoli dokonać szczegółowej analizy i oceny:

 • oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko a w szczególności na zdrowie i warunki życia ludzi,
 • możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie o niniejszym postanowieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej tut. Urzędu (www.bip.namyslow.eu), w publicznie dostępnym wykazie danych oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Działając zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy OOŚ, dnia 04.03.2011 r. postanowieniem nr GK.IV.7624/15/10 zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 16.11.2011 r. Pełnomocnicy: Piotr Kociołek i Joanna Balasińska, reprezentujący firmę "AGP-1 S.C., ul. Przelot 17, 53-153 Wrocław, działający w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego "ORLEN" S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, na podstawie pełnomocnictw z dnia 04.10.2010 r. złożyli raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko (3 egzemplarze + wersja elektroniczna). W związku z powyższym w dniu 28.11.2011 r. postanowiono podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Działając na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko.

Obwieszczeniem nr RiN.6220.09.2011 z dnia 28.11.2011 r. poinformowano strony o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw SP 162, w miejscu istniejącej ulegającej rozbiórce przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie (przy drodze wojewódzkiej nr 451)", działka nr 8/2.

Ponadto poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 34 i art. 35 ustawy OOŚ zawiadomiono strony, że uwagi mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

W związku ze złożonym raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw SP 162, w miejscu istniejącej ulegającej rozbiórce przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie (przy drodze wojewódzkiej nr 451)", działka nr 8/2 w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, zgodnie z art. 77 ust. 1 i ust. 2 ustawy OOŚ, w dniu 28.11.2011 r. przekazano organom współdziałającym akta sprawy z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 12.12.2011 r. tut. organ przesłał do organów opiniujących sprostowanie do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/ACz-4325-2-8/11 z dnia 15.12.2011 r. zaopiniował pozytywnie warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Według organu funkcjonowanie przedsięwzięcia związane będzie z występowaniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu, zanieczyszczeń wód i z wytwarzaniem odpadów. W wyniku analizy przedmiotowego "Raportu oddziaływania na środowisko" stwierdzono, że oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji będzie miało charakter lokalny, nie wykraczający poza teren inwestycji. Poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych wpływ przedsięwzięcia na środowisko i warunki życia ludzi będzie ograniczał się do terenu inwestycji. Oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie tymczasowe, odwracalne, ograniczające się do czasu zakończenia robót budowlanych.

W dniu 02.01.2012 r. oraz 19.01.2012 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4242.170.2011.MW.1 i WOOŚ.4242.170.2011.MW.2 poinformowała tut. Urząd, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, nie może być ona załatwiona w terminie określonym w art. 77 ust. 6 ustawy OOŚ. W związku z powyższym, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewidziano do 16.01.2012 r. a następnie do 23.01.2012 r.

Pismem nr WOOŚ.4242.170.2011.MW.3 z dnia 23.01.2012 er. (data wpływu do tut. Urzędu 26.01.2012 r.) Regionalna Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu wezwała   inwestora do złożenia uzupełnień i wyjaśnień w złożonym raporcie, w terminie do 10.02.2012 r.

Postanowieniem nr WOOŚ.4242.170.2011.MW.4 z dnia 02.02.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.02.2012 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu uzgodnił pozytywnie warunki z zakresu ochrony środowiska, dla realizacji w wariancie zaproponowanym przez inwestora.

W przedłożonym raporcie przeanalizowano dwa warianty dotyczące planowanego przedsięwzięcia:

 • Wariant 1 (preferowany przez inwestora) polega na rozbiórce urządzeń i budynków istniejących sieci paliw nr 162 w Namysłowie i budowie w tym miejscu stacji paliw wyposażonej w nowoczesne urządzenia technologiczne do dystrybucji paliw oraz pawilon z salą sprzedaży o pow. 40 m2;
 • Wariant 2 polega na rozbiórce urządzeń i budynków istniejącej stacji paliw nr 162 w Namysłowie i budowie w tym miejscu stacji wyposażonej w nowoczesne urządzenia technologiczne do dystrybucji paliw, myjnię samochodową 3-stanowiskową samoobsługową z kontenerem technologicznym o pow. 100 m2 oraz pawilonem sprzedaży o pow. 80 m2.

Po analizie treści przedłożonych materiałów, biorąc pod uwagę fakt, że realizacja wariantu, w ramach którego realizowana byłaby myjnia, kontener technologiczny o pow. 100 m2 i pawilon sprzedaży o pow. 80 m2, wiązałby się z zajęciem większej powierzchni terenu oraz z wycinką znacznej ilości drzew liściastych i krzewów porastających ten teren, do realizacji przyjęto wariant 1, ograniczający ingerencję w środowisko na etapie realizacji przedsięwzięcia i pozwalający na dotrzymanie standardów jakości środowiska.

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji obejmie:

 • W zakresie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego - prace rozbiórkowo - budowlane będą źródłem, emisji zanieczyszczeń do powietrza. Emisja ta będzie jednak miała charakter emisji niezorganizowanej wynikającej z prowadzonych prac ziemnych i robót budowlanych oraz ruchu samochodów obsługujących plac budowy. Emisja substancji zanieczyszczających z w/w prac i procesów będzie miała charakter lokalny i tymczasowy - ograniczony jedynie do rejonu prowadzonych prac i czasu realizacji poszczególnych etapów inwestycji.
 • W zakresie oddziaływania akustycznego - prace rozbiórkowe istniejącej stacji oraz budowlane nowoprojektowanej instalacji mogą powodować lokalne uciążliwości akustyczne, związane z emisją hałasu pochodzącą z maszyn i sprzętu budowlanego oraz pojazdów mechanicznych dowożących materiały; uciążliwość związana z oddziaływaniem akustycznym będzie krótkotrwała i o charakterze lokalnym i ustanie wraz z zakończeniem prac. Ponadto wobec ograniczenia ww. prac do pory dziennej i wykorzystywania  wyłącznie sprawnego sprzętu oraz znacznemu oddaleniu od zabudowań mieszkalnych, uznać należy, że emisja ta będzie miała krótkotrwały, przejściowy charakter, niewywołujący negatywnych oddziaływań.
 • W zakresie gospodarki ściekowej - powstawanie ścieków bytowych; inwestor zapewni pracownikom budowy przenośne kabiny sanitarne typu TOI TOI.
 • W zakresie gospodarki odpadami - etap rozbiórki istniejącej stacji i budowy nowej będzie związany z rozbiórką istniejących obiektów, likwidacją elementów technologicznych, wymianą nawierzchni i wymianą zanieczyszczonej ziemi oraz pracami budowlanymi i montażowymi nowej instalacji. Odpady w postaci gleby i ziemi włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych, sklasyfikowano jako kod 17 05 03*, wybrane z terenu stacji w ramach rekultywacji, będą przekazane firmie posiadającej stosowne zezwolenia, celem unieszkodliwienia. Ponadto powstaną inne typowe odpady budowlane, tj. gruz, resztki betonu i materiałów budowlanych, opakowania po materiałach budowlanych, opakowania z papieru, tektury, itp. Odpady te, będą magazynowane w sposób selektywny, w odpowiednio oznakowanych pojemnikach, a następnie będą przekazywane zewnętrznym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.
 • W zakresie oddziaływania na grunty i wody podziemne - negatywny wpływ na powierzchnię ziemi związany będzie przede wszystkim z pracami rekultywacyjnymi, polegającymi na wydobyciu skażonej substancjami ropopochodnymi gleby oraz właściwymi robotami budowlanymi mającymi na celu posadowienie całej instalacji, zwłaszcza podziemnych zbiorników paliw, instalacji paliwowej oraz budowy systemu komunikacji wewnętrznej oraz dróg dojazdowych, magazynowaniem materiałów budowlanych, poruszaniem się ciężkich pojazdów i maszyn po terenie inwestycji, powstaniem ewentualnych drobnych awarii, podczas których może dojść do bezpośredniego zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi. W przypadku zanieczyszczenia gruntu, w wyniku pracy sprzętu budowlanego, substancjami ropopochodnymi, powinien on zostać wybrany i przekazany do unieszkodliwienia. Dla terenu przedmiotowej stacji paliw opracowano "Dokumentację geologiczną określającą stan środowiska gruntowo - wodnego pod kątem zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi", w której określono warunki geologiczne i hydrologiczne, dokonano oceny środowiska gruntowo - wodnego pod względem stwierdzonych zanieczyszczeń w oparciu o wyniki prac i badań wykonanych w jej rejonie. Z treści ww. dokumentacji wynika, że zanieczyszczone zostały grunty sypkie (piaski) oraz spoiste (pyły i pyły piaszczyste) w przedziale głębokościowym 2,6 m - 5,5 m, w strefie aeracji, jak i saturacji. Zanieczyszczenie rozprzestrzeniło się poza teren stacji w kierunku południowo - zachodnim, zgodnie z kierunkiem spływu wód - do rzeki Widawy oraz studni byłej mleczarni. Orientacyjna powierzchnia zanieczyszczeń wód pokrywa się z powierzchnię zanieczyszczeń gruntów. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie, posadowienie zbiorników nastąpi w warstwie piasków średnich - poziom 147,2 m, stanowiących dobre podłoże gruntowe, nieco powyżej poziomu wód gruntowych. Ponadto posadowienie zbiorników paliwowych projektuje się na płycie żelbetowej z zastosowaniem opasek z płaskowników dla mocowania zbiorników.

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji inwestycji:

 • W zakresie powietrza atmosferycznego - na etapie eksploatacji źródłami emisji zanieczyszczeń na terenie projektowanej stacji paliw będą:
  • procesy technologiczne obrotu paliwami; tj. napełnianie zbiorników paliwowych benzyn, oleju napędowego i LPG,
  • kotłownia olejowa zlokalizowana w budynku sklepowo - usługowym.

   Podczas eksploatacji przedsięwzięcia wystąpi również emisja niezorganizowana związana z ruchem pojazdów samochodowych. W celu zmniejszenia uciążliwości związanej z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego przewidziano:
  • dostarczanie paliwa autocysternami i przeładowywanie benzyn do zbiornika podziemnego przy zastosowaniu wahadła gazowego,
  • zastosowanie urządzeń do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzącej z operacji tankowania benzyny do pojazdów (odciąg par paliw).

   Z informacji zawartych w raporcie wynika, że w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia nie wystąpią przekroczenia wartości dopuszczalnych ani wartości odniesienia substancji, które będą wprowadzane do powietrza.
 • W zakresie oddziaływania akustycznego - najbliższe tereny prawnie chronione przed hałasem, tj. teren zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowane są w kierunku wschodnim w odległości ok. 200 m od granicy działki, na której planuje się budowę stacji paliw. Źródłem emisji hałasu do środowiska z eksploatacji przedmiotowej stacji będą następujące urządzenia hałasotwórcze: kompresor, pompy dystrybutorów oraz zainstalowane urządzenie wentylacyjne na budynku obsługi. Z obliczeń propagacji hałasu w środowisku z eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, wynika, że przy konkretnych założeniach, zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, dotyczących poziomów mocy akustycznych zainstalowanych urządzeń, nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w porze dziennej i nocnej na terenach prawnie chronionych przed hałasem.
 • W zakresie gospodarki wodno-ściekowej i oddziaływania na środowisko gruntowo - wodne - w okresie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia będą powstawały ścieki bytowe, które będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Podczas eksploatacji stacji paliw nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Wody opadowe i roztopowe z terenów komunikacyjnych szczelnych, potencjalnie zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, odprowadzane będą za pomocą systemu rozsączającego, poprzez osadnik i separator substancji ropopochodnych, powierzchniowo na teren działki.  W celu ograniczenia możliwości przedostania się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo - wodnego planuje się:
  • zbiornik dwupłaszczowy, wyposażony w system kontroli przecieków i automatyczny osprzęt do pomiaru ilości cieczy w zbiornikach,
  • utwardzanie i uszczelnienie powierzchni w okolicy odmierzaczy paliw i zlewu paliwa,
  • posadowienie płyty żelbetowej pod zbiornikami paliwowymi i zastosowanie opaski z płaskowników dla mocowania zbiorników,
  • wykonanie połączenia rurociągów i osprzętu jako szczelnych,
  • zastosowanie zabezpieczeń antykorozyjnych zbiorników i rurociągów,
  • dostarczanie paliwa autocysternami i przeładowywanie do zbiornika podziemnego grawitacyjnie przy zastosowaniu wahadła gazowego (rozładunek hermetyczny).
 • W zakresie gospodarki odpadami - w wyniku eksploatacji stacji paliw będą powstawać odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne w tym w postaci odpadów olejów hydraulicznych, odpadów z odwadniania olejów w separatorach, opakowań z papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych, sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin do wycierania i ubrań ochronnych, zużytych urządzeń zawierających niebezpieczne elementy, odpady komunalne Powstające w trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady, będą magazynowane w sposób selektywny, w odpowiednio oznakowanych pojemnikach na utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem gruntu, a następnie będą przekazywane zewnętrznym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym stanowiskami chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

Zapewnienie właściwej organizacji robót, przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad, a także wykonanie podziemnego zbiornika paliwowego w konstrukcji dwupłaszczowej, wyposażenie go w system kontroli przecieków i automatyczny osprzęt do pomiaru ilości cieczy oraz wykonanie wszystkich połączeń rurociągów i osprzętu w sposób szczelny, zapewni ochronę wód podziemnych oraz gruntu przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi. Zastosowanie wahadła gazowego w procesie przetaczania benzyn z cystern samochodowych do zbiornika podziemnego, nowoczesnego dystrybutora posiadającego system odsysania oparów podczas tankowania pojazdów, a także odpowietrzeń zbiornika podziemnego przerywaczami płomieni i zaworami oddechowymi, pozwoli na redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Odprowadzanie ścieków bytowych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wyeliminuje ich wpływ na środowisko gruntowo - wodne.

W bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji przedsięwzięcia brak jest innych obiektów, których eksploatacja może być źródłem oddziaływania na środowisko, w związku z czym nie będzie występowało skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia z innymi znajdującymi się w pobliżu przedsięwzięcia o podobnym charakterze.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia ( z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego trans granicznego oddziaływania na środowisko.

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz.131 z 1 lutego 2010 r.) i oznaczony jest jako C.4UP - teren zabudowy usługowo - produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno - biurowe oraz inne o podobnym charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, o dopuszczalnej zabudowie stacji paliw.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w dniu 14.02.2012 r. obwieszczeniem nr RiN.6220.09.2011 poinformowano strony postępowania, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia można zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.

Od stron biorących udział w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące planowanej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Biorąc po uwagę:

 • wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ,
 • ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa,

pozytywnie uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem tut. Urzędu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635,  z późn. zm.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł 00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-03-02
Data udostępnienia do publikacji: 2012-03-05

 

 

 

 


RiN.6220.09.2011 Namysłów, dn. 02.03.2012 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 02.03.2012 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw SP 162, w miejscu istniejącej ulegającej rozbiórce przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie (przy drodze wojewódzkiej nr 451)", działka nr 8/2

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 16) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-03-02
Data udostępnienia do publikacji: 2012-03-05