Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.3.2012 - Rozbudowa Fabryki Okien Połaciowych VELUX Polska Sp. z o. o. w Namysłowie

GK.6220.3.2012 Namysłów, dn. 24.01.2012 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 12.01.2012 r. Pana Artura Wołoszyn, ul. Oleśnicka 12, 46-100 Namysłów, działającego w imieniu NB Polska Sp. z o. o., ul. Słoneczna 29, 62-200 Gniezno na podstawie pełnomocnictwa (odpis KRS: 0000091092 z dnia 03.06.2011 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Fabryki Okien Połaciowych VELUX Polska Sp. z o. o. w Namysłowie".

Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Namysłów na działkach nr 276, 311, 315/2 obręb Smarchowice Małe oraz 649/1 i 4/1 obręb Namysłów.

Inwestycja polegać będzie na wybudowaniu hali i obiektów towarzyszących, w której odbywać się będzie montaż okien z gotowych elementów. W szczególności planowana jest:

 • budowa hali produkcyjnej A6-1 o wymiarach osiowych 60,0 m na 96,0 m;
 • budowa łącznika A6-1_7 pomiędzy projektowaną halą A6-1 a istniejącą halą A7;
 • przebudowa konstrukcji i elewacji istniejącej  hali A7 w miejscu styku z łącznikiem A6-1_7;
 • przebudowa wiaty A6 polegająca na wykonaniu ściany oddzielenia przeciwpożarowego oraz przebudowie konstrukcji i elewacji w miejscu styku z łącznikiem A6-1_6;
 • budowa łącznika A6-1_6 pomiędzy istniejącą wiatą A6 a projektowaną halą A6-1;
 • budowa budynku technicznego;
 • przebudowa i rozbudowa układu  dróg i infrastruktury zewnętrznej.

Zmiany będą polegać na zakresie planowanego przedsięwzięcia na: budowie hali produkcyjnej A6-1, łącznika A6-1_7, łącznika A6-1_6, budynku technicznego wraz z infrastrukturą techniczną - o powierzchni użytkowej do 6600 m2, a także częściowa przebudowa hali A7 i częściowa przebudowa wiaty A6. Zabudowa przemysłowa stanowi obecnie 58339 m2 a po realizacji inwestycji wyniesie do 65000 m2. Tereny utwardzone (chodniki, place manewrowe, drogi wewnętrzne) stanowią obecnie 58560 m2 a po realizacji inwestycji obejmą do 62000 m2.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 16 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 52 b - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 16 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-01-24
Data udostępnienia do publikacji: 2012-01-24

 

 

 

 


GK.6220.3.2012 Namysłów, dn. 24.01.2012 r.

w/g rozdzielnika

W związku z wnioskiem Pana Artura Wołoszyn, ul. Oleśnicka 12, 46-100 Namysłów działającego w imieniu NB Polska Sp. z o. o., ul. Słoneczna 29, 62-200 Gniezno na podstawie pełnomocnictwa (odpis KRS: 0000091092 z dnia 03.06.2011 r.), zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) przekazuję w załączeniu akta sprawy z prośbą o ponowną opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Inwestycja polegać będzie na wybudowaniu hali i obiektów towarzyszących, w której odbywać się będzie montaż okien z gotowych elementów. W szczególności planowana jest:

 • budowa hali produkcyjnej A6-1 o wymiarach osiowych 60,0 m na 96,0 m;
 • budowa łącznika A6-1_7 pomiędzy projektowaną halą A6-1 a istniejącą halą A7;
 • przebudowa konstrukcji i elewacji istniejącej  hali A7 w miejscu styku z łącznikiem A6-1_7;
 • przebudowa wiaty A6 polegająca na wykonaniu ściany oddzielenia przeciwpożarowego oraz przebudowie konstrukcji i elewacji w miejscu styku z łącznikiem A6-1_6;
 • budowa łącznika A6-1_6 pomiędzy istniejącą wiatą A6 a projektowaną halą A6-1;
 • budowa budynku technicznego;
 • przebudowa i rozbudowa układu  dróg i infrastruktury zewnętrznej.

Zmiany będą polegać na zakresie planowanego przedsięwzięcia na: budowie hali produkcyjnej A6-1, łącznika A6-1_7, łącznika A6-1_6, budynku technicznego wraz z infrastrukturą techniczną - o powierzchni użytkowej do 6600 m2, a także częściowa przebudowa hali A7 i częściowa przebudowa wiaty A6. Zabudowa przemysłowa stanowi obecnie 58339 m2 a po realizacji inwestycji wyniesie do 65000 m2. Tereny utwardzone (chodniki, place manewrowe, drogi wewnętrzne) stanowią obecnie 58560 m2 a po realizacji inwestycji obejmą do 62000 m2.

Inwestycję zaliczono do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 52 b - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-01-24
Data udostępnienia do publikacji: 2012-01-24

 

 

 

 


GK.6220.3.2012 Namysłów, 29.02.2012 r.

w/g rozdzielnika

W związku z pismem Pana Artura Wołoszyn ul. Oleśnicka 12, 46-100 Namysłów, działającego w imieniu NB Polska Sp. z o. o., ul. Słoneczna 29, 62-200 Gniezno na podstawie pełnomocnictwa (odpis KRS: 0000091092 z dnia 03.06.2011 r.) w którym podano dokładne numery działek na których będzie się odbywać przedsięwzięcie pn.: "Rozbudowa Fabryki Okien Połaciowych VELUX Polska Sp. z o. o. w Namysłowie", przekazuję w załączeniu wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla brakujących działek nr 313, 277/2, 280/2, 277/4, 315/4, 314/2 położonych w Smarchowicach Małych oraz działki nr 5/1 położonej w Namysłowie, z prośbą o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu o pełny zakres inwestycyjny przedsięwzięcia.

Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Smarchowice Małe na działkach nr 276, 277/2, 277/4, 280/2, 311, 313, 314/2, 315/2, 315/4 oraz w miejscowości Namysłów na działkach nr 649/1, 4/1, 5/1.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 16 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego pisma.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 16 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-02-29
Data udostępnienia do publikacji: 2012-03-01

 

 

 

 


GK.6220.3.2012 Namysłów, 26.03.2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku  z art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ, a także § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397)

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa Fabryki Okien Połaciowych VELUX NB Polska Sp. z o. o. w Namysłowie".

UZASADNIENIE

W dniu 24.01.2012 r. na wniosek Pana Artura Wołoszyn, ul. Oleśnicka 12, 46-100 Namysłów, działającego w imieniu NB Polska Sp. z o. o., ul. Słoneczna 29, 62-200 Gniezno na podstawie pełnomocnictwa (odpis KRS: 0000091092 z dnia 03.06.2011 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Fabryki Okien Połaciowych VELUX NB Polska Sp. z o. o. w Namysłowie".

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały następujące dokumenty:

 • karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów; obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr: 276, 277/2, 277/4, 280/2, 311, 313, 314/2, 315/2, 315/4 obręb Smarchowice Małe oraz nr: 649/1, 4/1, 5/1 obręb Namysłów.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397) zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ w dniu 24.01.2012 r. tut. Urząd wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w dniu 24.01.2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Od stron biorących udział w postępowaniu  nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

W dniu 01.02.2012 r. zwrócono się do inwestora z prośbą o wyjaśnienie na jakich działkach będzie realizowane przedsięwzięcie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem nr NZ/ACz-4325-1/12 z dnia 01.02.2012 r. wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej o następujące informacje: dokładny zakres inwestycyjny przedsięwzięcia tj. dane dotyczące działek, na których realizowana będzie inwestycja; przeznaczenie, lokalizację i parametry techniczne planowanego do budowy "budynku technicznego" oraz o poświadczoną przez organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie z zaznaczeniem obiektów budowlanych planowanych do realizacji w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.23.2012.MSe z dnia 07.02.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.02.2012 r.) wyraził opinię, że zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Namysłowa nr RiN.6220.27.2011 z 15.12.2011 r. dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Fabryki Okien Połaciowych VELUX NB Polska Sp. z o. o. w Namysłowie" nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  Biorąc pod uwagę zakres zmian organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku ze zmianą w/w decyzji.

Pismem z dnia 08.02.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.02.2012 r.) w związku z wezwaniem PPIS w Namysłowie, wnioskodawca uzupełnił brakujące informacje.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinia sanitarną nr NZ/ACz-4325-1/12 z dnia 15.02.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.02.2012 r.) zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, że zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa Fabryki Okien Połaciowych VELUX NB Polska Sp. z o. o. w Namysłowie" w planowanym zakresie nie wpłynie znacząco na środowisko. Planowana zmiana zakresu inwestycyjnego przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia warunków sanitarno - zdrowotnych w trakcie i po realizacji w/w projektu.

W związku ze zwiększonym zakresem inwestycyjnym przedsięwzięcia tut. Organ ponownie zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu o pełny zakres inwestycyjny przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.68.2012.MSe z dnia 09.03.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.03.2012 r.) wyraził opinię, że zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Namysłowa nr RiN.6220.27.2011 z 15.12.2011 r. dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Fabryki Okien Połaciowych VELUX NB Polska Sp. z o. o. w Namysłowie" nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  Biorąc pod uwagę zakres zmian organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku ze zmianą w/w decyzji oraz zwiększeniem zakresu inwestycyjnego przedsięwzięcia.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ. Uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj  i charakterystykę przedsięwzięcia:
  1. skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje: planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr: 276, 277/2, 277/4, 280/2, 311, 313, 314/2, 315/2, 315/4 obręb Smarchowice Małe oraz nr: 649/1, 4/1, 5/1 obręb Namysłów obok istniejących hal rozbudowywanej Fabryki Okien w Namysłowie. Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej, chronionej ze względu na hałas, zlokalizowany jest w odległości ok. 10 m od granicy terenu inwestycji w kierunku południowo – zachodnim (najbliższy budynek mieszkaniowy oddalony jest od projektowanej hali o ok. 500 m). Zmiana decyzji nr RiN.6220.27.2011 z 15.12.2011 r. wynika, ze:
   • zwiększenia powierzchni zabudowy przemysłowej z 64 282 m2, na 65 000 m2, w tym:
    • zmniejszenia powierzchni zabudowy projektowanej hali produkcyjnej A6-1 z 6189,2 m2 na ok. 6000 m2,
    • budowy pomiędzy projektowaną halą A6-1 a istniejącą halą A7, łącznika A6-1_7 o powierzchni zabudowy nie większej niż 160 m2,
    • przebudowy konstrukcji i elewacji istniejącej hali A7 w miejscu styku z łącznikiem A6-1_7,
    • budowy pomiędzy istniejąca wiatąA6 a projektowaną halą A6-1, łącznika A6-1_6 o powierzchni zabudowy nie większej niż 40 m2,
    • przebudowy wiaty A6 (przebudowa konstrukcji i elewacji w miejscu styku z łącznikiem A6-1_6),
    • budowy budynku technicznego,
   • zwiększenia powierzchni terenów utwardzonych (chodniki, place manewrowe, drogi wewnętrzne) z 60 660 m2 na 62 000 m2.

    Obecnie na terenie zakładu odbywa się produkcja i montaż okien. Planowana inwestycja nie wpłynie na zwiększenie produkcji.
     
  2. powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie: w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie nastąpi skumulowane oddziaływanie na środowisko.
  3. wykorzystanie zasobów naturalnych: w trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych, takich jak: woda, piasek.
  4. emisję i występowanie innych uciążliwości:
   • zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego podczas realizacji  inwestycji związane będzie z pracami budowlanymi. Uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia prac.
   • w trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak ze względu na  relatywnie krótki czas trwania tych prac nie powinny one powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.
   • eksploatacja planowanego przedsięwzięcia w zakresie objętym przedmiotowym postępowaniem nie spowoduje zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu, gdyż planowana zmiana dot. głównie budowy łączników pomiędzy projektowaną halą, a istniejącymi obiektami w celu polepszenia warunków komunikacji pomiędzy halami Zakładu.
   • na etapie realizacji przedsięwzięcia w części wnioskowanej zmiany przewiduje się postawanie odpadów budowlanych, które nie kwalifikują się do odpadów niebezpiecznych. Wszystkie odpady gromadzone będą w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach i odbierane przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze posiadające stosowne zezwolenia. Natomiast podczas funkcjonowania planowanej inwestycji w zakresie objętym przedmiotowym postępowaniem nie przewiduje się powstawania odpadów.
  5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii: realizacja jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powodowały zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:
  • Obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
  • obszary wybrzeży - nie występują,
  • obszary górskie - nie występują,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  • obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone - nie występują,
  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - nie występują,
  • obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują.

   Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

   Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr: 276, 277/2, 277/4, 280/2, 311, 313, 314/2, 315/2, 315/4 obręb Smarchowice Małe oraz nr: 649/1, 4/1, 5/1 obręb Namysłów oznaczonych symbolami: PBS - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów, C.4UP - tereny zabudowy usługowo - produkcyjnej, C.1KDL - tereny drogi klasy lokalnej, C.2KDZ - tereny drogi klasy zbiorczej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.) oraz wsi Smarchowice Małe zatwierdzonym Uchwałą nr XXIII/338/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 113 z 30 marca 2001 r.).
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  1. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności,
  2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
  3. wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną,
  4. prawdopodobieństwo oddziaływania: uciążliwości i oddziaływania na środowisko mogą wystąpić na etapie realizacji inwestycji. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia w zakresie objętym przedmiotowym postępowaniem nie spowoduje zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu, gdyż planowana zmiana dot. głównie budowy łączników pomiędzy projektowaną halą, a istniejącymi obiektami w celu polepszenia warunków komunikacji pomiędzy halami Zakładu.
  5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: w trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak ze względu na  relatywnie krótki czas trwania tych prac nie powinny one powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem, uwzględniając wszelkie możliwe zagrożenia dla środowiska, oraz ze względu na brak uwag i zastrzeżeń w trakcie postępowania uznano, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest uzasadnione.

Przedmiotowe postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-03-26
Data udostępnienia do publikacji: 2012-03-27

 

 

 

 


GK.6220.3.2012 Namysłów, 26.03.2012 r.

OBWIESZCZENIE
o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z  2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 26.03.2012 r. zostało wydane postanowienie nr GK.6220.3.2012 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa Fabryki Okien Połaciowych VELUX NB Polska Sp. z o. o. w Namysłowie".

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr: 276, 277/2, 277/4, 280/2, 311, 313, 314/2, 315/2, 315/4 obręb Smarchowice Małe oraz nr: 649/1, 4/1, 5/1 obręb Namysłów.

Zmiana decyzji nr RiN.6220.27.2011 z 15.12.2011 r. wynika, ze:

 • zwiększenia powierzchni zabudowy przemysłowej z 64 282 m2, na 65 000 m2, w tym:
  • zmniejszenia powierzchni zabudowy projektowanej hali produkcyjnej A6-1 z 6189,2 m2 na ok. 6000 m2,
  • budowy pomiędzy projektowaną halą A6-1 a istniejącą halą A7, łącznika A6-1_7 o powierzchni zabudowy nie większej niż 160 m2,
  • przebudowy konstrukcji i elewacji istniejącej hali A7 w miejscu styku z łącznikiem A6-1_7,
  • budowy pomiędzy istniejąca wiatąA6 a projektowaną halą A6-1, łącznika A6-1_6 o powierzchni zabudowy nie większej niż 40 m2,
  • przebudowy wiaty A6 (przebudowa konstrukcji i elewacji w miejscu styku z łącznikiem A6-1_6),
  • budowy budynku technicznego,
 • zwiększenia powierzchni terenów utwardzonych (chodniki, place manewrowe, drogi wewnętrzne) z 60 660 m2 na 62 000 m2.

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 077 419-03-45.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-03-26
Data udostępnienia do publikacji: 2012-03-27

 

 

 

 


GK.6220.3.2012 Namysłów, 27.03.2012 r.

w/g rozdzielnika

Zgodnie z art.  10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) Urząd Miejski w Namysłowie informuje, że przed wydaniem decyzji można zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów i zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Fabryki Okien Połaciowych VELUX NB Polska Sp. z o. o. w Namysłowie". Z zebranymi materiałami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, budynek B, pokój nr 16, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-03-27
Data udostępnienia do publikacji: 2012-03-27

 

 

 

 


GK.6220.3.2012 Namysłów, dn. 11.04.2012 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 r., z późn. zm.) w związku z  art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ a także § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku Pana Artura Wołoszyn, ul. Oleśnicka 12, 46-100 Namysłów, działającego w imieniu NB Polska Sp. z o. o., ul. Słoneczna 29, 62-200 Gniezno na podstawie pełnomocnictwa (odpis KRS: 0000091092 z dnia 03.06.2011 r.)

postanawiam

zmienić decyzję Burmistrza Namysłowa nr RiN.6220.27.2011 z dnia 15.12.2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Fabryki Okien Połaciowych VELUX Polska Sp. z o. o. w Namysłowie".

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Fabryki Okien Połaciowych VELUX Polska Sp. z o. o. w Namysłowie".

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. . 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w dniu 24.01.2012 r. na wniosek Pana Artura Wołoszyn, ul. Oleśnicka 12, 46-100 Namysłów, działającego w imieniu NB Polska Sp. z o. o., ul. Słoneczna 29, 62-200 Gniezno na podstawie pełnomocnictwa (odpis KRS: 0000091092 z dnia 03.06.2011 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Fabryki Okien Połaciowych VELUX NB Polska Sp. z o. o. w Namysłowie".

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały następujące dokumenty:

 • karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów; obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr: 276, 277/2, 277/4, 280/2, 311, 313, 314/2, 315/2, 315/4 obręb Smarchowice Małe oraz nr: 649/1, 4/1, 5/1 obręb Namysłów.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397) zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ w dniu 24.01.2012 r. tut. Urząd wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w dniu 24.01.2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Od stron biorących udział w postępowaniu  nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

W dniu 01.02.2012 r. zwrócono się do inwestora z prośbą o wyjaśnienie na jakich działkach będzie realizowane przedsięwzięcie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem nr NZ/ACz-4325-1/12 z dnia 01.02.2012 r. wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej o następujące informacje: dokładny zakres inwestycyjny przedsięwzięcia tj. dane dotyczące działek, na których realizowana będzie inwestycja; przeznaczenie, lokalizację i parametry techniczne planowanego do budowy "budynku technicznego" oraz o poświadczoną przez organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie z zaznaczeniem obiektów budowlanych planowanych do realizacji w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.23.2012.MSe z dnia 07.02.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.02.2012 r.) wyraził opinię, że zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Namysłowa nr RiN.6220.27.2011 z 15.12.2011 r. dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Fabryki Okien Połaciowych VELUX NB Polska Sp. z o. o. w Namysłowie" nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę zakres zmian organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku ze zmianą w/w decyzji.

Pismem z dnia 08.02.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.02.2012 r.) w związku z  wezwaniem PPIS w Namysłowie, wnioskodawca uzupełnił brakujące informacje.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinia sanitarną nr NZ/ACz-4325-1/12 z dnia 15.02.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.02.2012 r.) zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, że zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa Fabryki Okien Połaciowych VELUX NB Polska Sp. z o. o. w Namysłowie" w planowanym zakresie nie wpłynie znacząco na środowisko. Planowana zmiana zakresu inwestycyjnego przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia warunków sanitarno - zdrowotnych w trakcie i po realizacji w/w projektu.

W związku ze zwiększonym zakresem inwestycyjnym przedsięwzięcia tut. Organ ponownie zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu o pełny zakres inwestycyjny przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.68.2012.MSe z dnia 09.03.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.03.2012 r.) wyraził opinię, że zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Namysłowa nr RiN.6220.27.2011 z 15.12.2011 r. dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Fabryki Okien Połaciowych VELUX NB Polska Sp. z o. o. w Namysłowie" nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  Biorąc pod uwagę zakres zmian organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku ze zmianą w/w decyzji oraz zwiększeniem zakresu inwestycyjnego przedsięwzięcia.

Zgodnie z kryteriami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ a także § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397) przeprowadzono szczegółową analizę cech przedsięwzięcia i stwierdzono, że planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr: 276, 277/2, 277/4, 280/2, 311, 313, 314/2, 315/2, 315/4 obręb Smarchowice Małe oraz nr: 649/1, 4/1, 5/1 obręb Namysłów. obok istniejących hal rozbudowywanej Fabryki Okien w Namysłowie. Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej, chronionej ze względu na hałas, zlokalizowany jest w odległości ok. 10 m od granicy terenu inwestycji w kierunku południowo - zachodnim (najbliższy budynek mieszkaniowy oddalony jest od projektowanej hali o ok. 500 m). Zmiana decyzji nr RiN.6220.27.2011 z 15.12.2011 r. wynika, ze:

 • zwiększenia powierzchni zabudowy przemysłowej z 64 282 m2, na nie więcej niż 65 000 m2, w tym:
  • zmniejszenia powierzchni zabudowy projektowanej hali produkcyjnej A6-1 z 6189,2 m2 na nie więcej niż 6000 m2,
  • budowy pomiędzy projektowaną halą A6-1 a istniejącą halą A7, łącznika A6-1_7 o powierzchni zabudowy nie większej niż 160 m2,
  • przebudowy konstrukcji i elewacji istniejącej hali A7 w miejscu styku z łącznikiem A6-1_7,
  • budowy pomiędzy istniejąca wiatą A6 a projektowaną halą A6-1, łącznika A6-1_6 o powierzchni zabudowy nie większej niż 40 m2,
  • przebudowy wiaty A6 (przebudowa konstrukcji i elewacji w miejscu styku z łącznikiem A6-1_6),
  • budowy budynku technicznego,
 • zwiększenia powierzchni terenów utwardzonych (chodniki, place manewrowe, drogi wewnętrzne) z 60 660 m2 na nie więcej
  62 000 m2.

Obecnie na terenie zakładu odbywa się produkcja i montaż okien. Planowana inwestycja nie wpłynie na zwiększenie produkcji.

W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie nastąpi skumulowane oddziaływanie na środowisko.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych, takich jak: woda, piasek.

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego podczas realizacji  inwestycji związane będzie z pracami budowlanymi. Uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia prac.

W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak ze względu na  relatywnie krótki czas trwania tych prac nie powinny one powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia w zakresie objętym przedmiotowym postępowaniem nie spowoduje zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu, gdyż planowana zmiana dot. głównie budowy łączników pomiędzy projektowaną halą, a istniejącymi obiektami w celu polepszenia warunków komunikacji pomiędzy halami Zakładu.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia w części wnioskowanej zmiany przewiduje się postawanie odpadów budowlanych, które nie kwalifikują się do odpadów niebezpiecznych. Wszystkie odpady gromadzone będą w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach i odbierane przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze posiadające stosowne zezwolenia. Natomiast podczas funkcjonowania planowanej inwestycji w zakresie objętym przedmiotowym postępowaniem nie przewiduje się powstawania odpadów.

Realizacja jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powodowały zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:

 • obszarami wodno - błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 • obszarami wybrzeży,
 • obszarami górskimi,
 • obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
 • obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
 • obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 • obszarami przylegającymi do jezior,
 • uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr: 276, 277/2, 277/4, 280/2, 311, 313, 314/2, 315/2, 315/4 obręb Smarchowice Małe oraz nr: 649/1, 4/1, 5/1 obręb Namysłów oznaczonych symbolami: PBS - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów, C.4UP - tereny zabudowy usługowo - produkcyjnej, C.1KDL - tereny drogi klasy lokalnej, C.2KDZ - tereny drogi klasy zbiorczej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.) oraz wsi Smarchowice Małe zatwierdzonym Uchwałą nr XXIII/338/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 113 z 30 marca 2001 r.).

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną.

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 26.03.2012 r. wydał postanowienie nr GK.6220.3.2012 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: "Rozbudowa Fabryki Okien Połaciowych VELUX NB Polska Sp. z o. o. w Namysłowie" zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski dotyczące planowanej inwestycji. Nie odnotowano aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł 00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-11
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-12

 

 

 

 


GK.6220.3.2012 Namysłów, dn. 11.04.2012 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 11.04.2012 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Fabryki Okien Połaciowych VELUX NB Polska Sp. z o. o. w Namysłowie".

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 16) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-11
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-12