Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.16.2012 - Przebudowa hali magazynowej w celu montażu linii rozlewniczej piwa KHS wraz z budową obiektu z trzema zbiornikami BBT, instalacjami technologicznymi, przeniesieniem zbiornika kondensatu, budową kablowej linii energetycznej (...)

GK.6220.16.2012 Namysłów, dn. 22.03.2012 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 20.03.2012 r. inwestora: Browar Namysłów Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa hali magazynowej w celu montażu linii rozlewniczej piwa KHS wraz z  budową obiektu z trzema zbiornikami BBT, instalacjami technologicznymi, przeniesieniem zbiornika kondensatu, budową kablowej linii energetycznej ze stacji trafo do budynku hali magazynowej oraz przebudowa sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej".

Głównym zamierzeniem inwestycyjnym jest montaż linii rozlewniczej piwa firmy KHS w istniejącej hali magazynowej wraz z niezbędnymi elementami technologicznymi. Zakładana zdolność produkcyjna wynosi 40000 szt. puszek/godzinę. Linię rozlewniczą projektuje się ustawić w istniejącej hali magazynowej, natomiast zbiorniki piwa w bezpośrednim sąsiedztwie hali obok istniejącego zestawu zbiorników. Pozostała cześć hali w dalszym ciągu przeznaczona będzie na magazyn wyrobów gotowych. Część ekspedycyjna dostaw puszek i odbioru gotowego wyrobu pozostaje niezmienna.

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie w obrębie działki nr 886/1, k. m. 7, stanowiącej własność Browaru Namysłów, Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 16 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 99 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 16 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-03-22
Data udostępnienia do publikacji: 2012-03-22

 

 

 

 


GK.6220.16.2012 Namysłów, dn. 22.03.2012 r.

w/g rozdzielnika

W związku z wnioskiem inwestora: Browar Namysłów Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa hali magazynowej w celu montażu linii rozlewniczej piwa KHS wraz z  budową obiektu z trzema zbiornikami BBT, instalacjami technologicznymi, przeniesieniem zbiornika kondensatu, budową kablowej linii energetycznej ze stacji trafo do budynku hali magazynowej oraz przebudowa sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej", działka nr 886/1 położona w Namysłowie, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) przekazuję w załączeniu akta sprawy z prośbą o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 99 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-03-22
Data udostępnienia do publikacji: 2012-03-22

 

 

 

 


GK.6220.16.2012 Namysłów, 12.04.2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku  z art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ, oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 99 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.Nr 213, poz. 1397)

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa hali magazynowej w celu montażu linii rozlewniczej piwa KHS wraz z  budową obiektu z trzema zbiornikami BBT, instalacjami technologicznymi, przeniesieniem zbiornika kondensatu, budową kablowej linii energetycznej ze stacji trafo do budynku hali magazynowej oraz przebudowa sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej”.

UZASADNIENIE

W dniu 22.03.2012 r. na wniosek inwestora: Browaru Namysłów Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa hali magazynowej w celu montażu linii rozlewniczej piwa KHS wraz z  budową obiektu z trzema zbiornikami BBT, instalacjami technologicznymi, przeniesieniem zbiornika kondensatu, budową kablowej linii energetycznej ze stacji trafo do budynku hali magazynowej oraz przebudowa sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej".

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały następujące dokumenty:

 • karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów; obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie w obrębie działki nr 886/1, k. m. 7, stanowiącej własność Browaru Namysłów, Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. do przedsięwzięć polegających na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone w związku z § 3 ust. 1 pkt 99 tj. browary lub słodownie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ w dniu 22.03.2012 r. tut. Urząd wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w dniu 22.03.2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Od stron biorących udział w postępowaniu  nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinia sanitarną nr NZ/ACz-4325-11/12 z dnia 23.03.2012 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Organ opiniujący po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, iż ze względu na fakt, że planowane przedsięwzięcie prowadzone będzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie istniejącego browaru oraz z uwagi na to, że inwestycja nie jest związana z zastosowaniem nowej technologii w stosunku do stanu obecnego, a z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że po realizacji w/w projektu nie przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno - zdrowotnych na przedmiotowym terenie, zaproponował nie nakładać na inwestora przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.107.2012.IM.1 z dnia 28.03.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.03.2012 r.) wyraził opinię że dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa hali magazynowej w celu montażu linii rozlewniczej piwa KHS wraz z budową obiektu z trzema zbiornikami BBT, instalacjami technologicznymi, przeniesieniem zbiornika kondensatu, budową kablowej linii energetycznej ze stacji trafo do budynku hali magazynowej oraz przebudowa sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnych i deszczowej" na terenie istniejącego Browaru w Namysłowie nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ. Uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:
  1. skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje: przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr ewidencyjnym 886/1 obręb 0038 - Namysłów, k.m. 7. Planowana inwestycja zlokalizowane będzie na terenie istniejącego browaru i będzie z nim technologicznie powiązana. Przedsięwzięcie polegać będzie na rozdzieleniu istniejącej linii rozlewniczej na dwie linie do rozlewu butelkowego i puszkowego bez ingerencji w proces produkcji piwa, a w konsekwencji bez wzrostu wielkości tej produkcji.
   Głównym zamierzeniem inwestycyjnym jest montaż linii rozlewniczej piwa firmy KHS w istniejącej hali magazynowej wraz z niezbędnymi elementami technologicznymi. Linię rozlewniczą projektuje się ustawić w istniejącej hali magazynowej, natomiast zbiorniki piwa w bezpośrednim sąsiedztwie hali obok istniejącego zestawu zbiorników. Pozostała część hali przeznaczona będzie, jak dotychczas, na magazyn wyrobów gotowych. Zakładana zdolność produkcyjna wynosić będzie 40 000 sztuk puszek/godzinę.
  2. powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie: ze względu na, fakt iż przedsięwzięcie jest niewielką modyfikacją procesu technologicznego, ewentualne skumulowane oddziaływanie na środowisko, nie będzie znaczące.
  3. wykorzystanie zasobów naturalnych: z uwagi na lokalizację linii rozlewniczej w istniejącej hali magazynowej wyrobów gotowych, nie przewiduje się zwiększenia zapotrzebowania na energię cieplną oraz gazową, Zwiększeniu ulegnie: zapotrzebowanie energii elektrycznej na potrzeby linii rozlewniczej oraz zapotrzebowanie wody w ilości 80,0 m3/miesiąc. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 480 kVA.
  4. emisję i występowanie innych uciążliwości:
   • podczas realizacji przedsięwzięcia, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego związane z pracami budowlanymi, eksploatacją maszyn transportowych i budowlanych będzie miało charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia prac.
   • na etapie budowy w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, wynikające z prowadzenia prac budowlanych. Biorąc jednak pod uwagę czas trwania prac można stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny na terenach chronionych. Eksploatacja inwestycji  nie będzie się wiązała z nadmierną emisją hałasu do otoczenia ponieważ nie będą instalowane urządzenia wpływające na podniesienie poziomu hałasu w otoczeniu przedmiotowego zakładu.
   • wody opadowe i roztopowe z terenu objętego inwestycją odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej. Podczas eksploatacji inwestycji powstawać będą ścieki przemysłowe (m. in. woda z płukania puszek) które będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a następnie na oczyszczalnię ścieków w Namysłowie.
   • realizacja przedsięwzięcia może się wiązać z wytwarzaniem m.in. odpadów budowlanych. Obowiązek zagospodarowania powstałych podczas robót odpadów, spoczywać będzie na wykonawcy robót. Przewiduje się, że podczas funkcjonowania przedmiotowej instalacji mogą powstawać odpady w postaci zgniecionych puszek, które będą przekazywane firmom posiadającym odpowiednie uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami.
  5.  ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii: Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:
  • obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
  • obszary wybrzeży - nie występują,
  • obszary górskie - nie występują,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - nie występują,
  • obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują.

   Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) i ze względu na swoją lokalizację oraz zakres nie będzie na nie negatywnie oddziaływać.
   Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 886/1 położonej w Namysłowie oznaczonej symbolem A.1UP - teren zabudowy usługowo-produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno-biurowe oraz inne o podobnym charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.).
    
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  1. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności,
  2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa)  oraz  jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie  lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowej studni) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
  3. wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną,
  4. prawdopodobieństwo oddziaływania: na etapie budowy w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, wynikające z prowadzenia prac budowlanych. Biorąc jednak pod uwagę czas trwania prac można stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny na terenach chronionych. Eksploatacja inwestycji nie będzie się wiązała z nadmierną emisją hałasu do otoczenia ponieważ nie będą instalowane urządzenia wpływające na podniesienie poziomu hałasu w otoczeniu przedmiotowego zakładu.
  5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: podczas realizacji przedsięwzięcia, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego związane z pracami budowlanymi, eksploatacją maszyn transportowych i budowlanych będzie miało charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia prac.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem, uwzględniając wszelkie możliwe zagrożenia dla środowiska, oraz ze względu na brak uwag i zastrzeżeń w trakcie postępowania uznano, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest uzasadnione.

Przedmiotowe postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-12
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-12

 

 

 

 


GK.6220.16.2012 Namysłów, 12.04.2012 r.

OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z  2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 12.04.2012 r. zostało wydane postanowienie nr GK.6220.16.2012 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa hali magazynowej w celu montażu linii rozlewniczej piwa KHS wraz z budową obiektu z trzema zbiornikami BBT, instalacjami technologicznymi, przeniesieniem zbiornika kondensatu, budową kablowej linii energetycznej ze stacji trafo do budynku hali magazynowej oraz przebudowa sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej".

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie w obrębie działki nr 886/1, k. m. 7, stanowiącej własność Browaru Namysłów, Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów.

Przedsięwzięcie polegać będzie na rozdzieleniu istniejącej linii rozlewniczej na dwie linie do rozlewu butelkowego i puszkowego bez ingerencji w proces produkcji piwa, a w konsekwencji bez wzrostu wielkości tej produkcji.

Głównym zamierzeniem inwestycyjnym jest montaż linii rozlewniczej piwa firmy KHS w istniejącej hali magazynowej wraz z niezbędnymi elementami technologicznymi. Linię rozlewniczą projektuje się ustawić w istniejącej hali magazynowej, natomiast zbiorniki piwa w bezpośrednim sąsiedztwie hali obok istniejącego zestawu zbiorników. Pozostała część hali przeznaczona będzie, jak dotychczas, na magazyn wyrobów gotowych. Zakładana zdolność produkcyjna wynosić będzie 40 000 sztuk puszek/godzinę.

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 77 419-03-45.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-12
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-12

 

 

 

 


GK.6220.16.2012 Namysłów, dn. 12.04.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.  10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) Burmistrz Namysłowa zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

"Przebudowa hali magazynowej w celu montażu linii rozlewniczej piwa KHS wraz z budową obiektu z trzema zbiornikami BBT, instalacjami technologicznymi, przeniesieniem zbiornika kondensatu, budową kablowej linii energetycznej ze stacji trafo do budynku hali magazynowej oraz przebudowa sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej".

W związku z powyższym, informuję strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w tym zapoznania się z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 marca 2012 r., znak: WOOŚ.4241.107.2012.IM.1.

Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16) w godzinach od 7.30 do 15.30, e-mail: .

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Namysłowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16), w czasie trwania postępowania, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-12
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-12

 

 

 

 


GK.6220.16.2012 Namysłów, dn. 16.04.2012 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 r., z późn. zm.) w związku z  art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 99 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.Nr 213, poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Browaru Namysłów Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa hali magazynowej w celu montażu linii rozlewniczej piwa KHS wraz z  budową obiektu z trzema zbiornikami BBT, instalacjami technologicznymi, przeniesieniem zbiornika kondensatu, budową kablowej linii energetycznej ze stacji trafo do budynku hali magazynowej oraz przebudowa sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej".

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w dniu 22.03.2012 r. na wniosek inwestora: Browaru Namysłów Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa hali magazynowej w celu montażu linii rozlewniczej piwa KHS wraz z  budową obiektu z trzema zbiornikami BBT, instalacjami technologicznymi, przeniesieniem zbiornika kondensatu, budową kablowej linii energetycznej ze stacji trafo do budynku hali magazynowej oraz przebudowa sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej".

Zgodnie z art.74 ust. 1 ustawy OOŚ do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia oraz poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w dniu 22.03.2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie w obrębie działki nr 886/1, k. m. 7, stanowiącej własność Browaru Namysłów, Sp. z o. o., ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. do przedsięwzięć polegających na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone w związku z § 3 ust. 1 pkt 99 tj. browary lub słodownie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy OOŚ organ prowadzący postępowanie wystąpił w dniu 22.03.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/ACz-4325-11/12 z dnia 23.03.2012 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Organ opiniujący po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, iż ze względu na fakt, że planowane przedsięwzięcie prowadzone będzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie istniejącego browaru oraz z uwagi na to, że inwestycja nie jest związana z zastosowaniem nowej technologii w stosunku do stanu obecnego, a z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że po realizacji w/w projektu nie przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno - zdrowotnych na przedmiotowym terenie, zaproponował nie nakładać na inwestora przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.107.2012.IM.1 z dnia 28.03.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.03.2012 r.) wyraził opinię że dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa hali magazynowej w celu montażu linii rozlewniczej piwa KHS wraz z budową obiektu z trzema zbiornikami BBT, instalacjami technologicznymi, przeniesieniem zbiornika kondensatu, budową kablowej linii energetycznej ze stacji trafo do budynku hali magazynowej oraz przebudowa sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnych i deszczowej" na terenie istniejącego Browaru w Namysłowie nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Od stron biorących udział w postępowaniu  nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

Zgodnie z kryteriami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 99 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) przeprowadzono szczegółową analizę cech przedsięwzięcia i stwierdzono, że planowana inwestycja zlokalizowana w obrębie miasta Namysłów, na działce nr 886/1, k. m. 7 nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie istniejącego browaru i będzie z nim technologicznie powiązana. Przedsięwzięcie polegać będzie na rozdzieleniu istniejącej linii rozlewniczej na dwie linie do rozlewu butelkowego i puszkowego bez ingerencji w proces produkcji piwa, a w konsekwencji bez wzrostu wielkości tej produkcji.

Głównym zamierzeniem inwestycyjnym jest montaż linii rozlewniczej piwa firmy KHS w istniejącej hali magazynowej wraz z niezbędnymi elementami technologicznymi. Linię rozlewniczą projektuje się ustawić w istniejącej hali magazynowej, natomiast zbiorniki piwa w bezpośrednim sąsiedztwie hali obok istniejącego zestawu zbiorników. Pozostała część hali przeznaczona będzie, jak dotychczas, na magazyn wyrobów gotowych. Zakładana zdolność produkcyjna wynosić będzie 40 000 sztuk puszek/godzinę.

Ze względu na, fakt iż przedsięwzięcie jest niewielką modyfikacją procesu technologicznego, ewentualne skumulowane oddziaływanie na środowisko, nie będzie znaczące.

Z uwagi na lokalizację linii rozlewniczej w istniejącej hali magazynowej wyrobów gotowych, nie przewiduje się zwiększenia zapotrzebowania na energię cieplną oraz gazową, Zwiększeniu ulegnie: zapotrzebowanie energii  elektrycznej na potrzeby linii rozlewniczej oraz zapotrzebowanie wody w ilości 80,0 m3/miesiąc. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 480 kVA.

Podczas realizacji przedsięwzięcia, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego związane z pracami budowlanymi, eksploatacją maszyn transportowych i budowlanych będzie miało charakter krótkotrwała i ustanie z chwilą zakończenia prac.

Na etapie budowy w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, wynikające z prowadzenia prac budowlanych. Biorąc jednak pod uwagę czas trwania prac można stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny na terenach chronionych. Eksploatacja inwestycji  nie będzie się wiązała z nadmierną emisją hałasu do otoczenia ponieważ nie będą instalowane urządzenia wpływające na podniesienie poziomu hałasu w otoczeniu przedmiotowego zakładu.

Wody opadowe i roztopowe z terenu objętego inwestycją odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej. Podczas eksploatacji inwestycji powstawać będą ścieki przemysłowe (m. in. woda z płukania puszek) które będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a następnie na oczyszczalnię ścieków w Namysłowie.

Realizacja przedsięwzięcia może się wiązać z wytwarzaniem m.in. odpadów budowlanych. Obowiązek zagospodarowania powstałych podczas robót odpadów, spoczywać będzie na wykonawcy robót. Przewiduje się, że podczas funkcjonowania przedmiotowej instalacji mogą powstawać odpady w postaci zgniecionych puszek, które będą przekazywane firmom posiadającym odpowiednie uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami.

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:

 • obszarami wodno - błotne oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych ,
 • obszarami wybrzeży,
 • obszarami górskimi,
 • obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
 • obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 • obszarami przylegającymi do jezior,
 • uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) i ze względu na swoją lokalizację oraz zakres nie będzie na nie negatywnie oddziaływać.

Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 886/1 położonej w Namysłowie oznaczonej symbolem A.1UP - teren zabudowy usługowo-produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno-biurowe oraz inne o podobnym charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.).

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności.

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie będzie mieć negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa)  oraz  jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie  lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowej studni) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 12.04.2012 r. wydał postanowienie nr GK.6220.16.2012 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: "Przebudowa hali magazynowej w celu montażu linii rozlewniczej piwa KHS wraz z  budową obiektu z trzema zbiornikami BBT, instalacjami technologicznymi, przeniesieniem zbiornika kondensatu, budową kablowej linii energetycznej ze stacji trafo do budynku hali magazynowej oraz przebudowa sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej", zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W dniu 12.04.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.04.2012 r.) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu będący stroną w postępowaniu oraz działający jako pełnomocnik Marszałka Województwa Opolskiego, który również jest stroną w niniejszym postępowaniu złożył w tut. Urzędzie pismo, że nie wnosi uwag do przedmiotowego postępowania.

Ponadto w toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski dotyczące planowanej inwestycji. Nie odnotowano aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł 00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-16
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-16

 

 

 

 


GK.6220.16.2012 Namysłów, dn. 16.04.2012 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 16.04.2012 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "rzebudowa hali magazynowej w celu montażu linii rozlewniczej piwa KHS wraz z  budową obiektu z trzema zbiornikami BBT, instalacjami technologicznymi, przeniesieniem zbiornika kondensatu, budową kablowej linii energetycznej ze stacji trafo do budynku hali magazynowej oraz przebudowa sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej"

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 16) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-16
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-16