Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.10.2012 - Rozbudowa stacji paliw

GK.6220.10.2012 Namysłów, dn. 23.02.2012 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 22.02.2012 r. inwestora: Hurt - Detal Opał, Materiały Budowlane, Paliwa, Oleje, Barbara Makuch, ul. Sycowska 1, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RiN.6220.9.2011 z 31.05.2011 r. dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji paliw" przy ul. Sycowskiej 1 w Namysłowie, dz. nr 6/5.

Zmianie ulegną zapisy w zakresie charakterystyki inwestycji:

 1. budowa dwóch dwu płaszczowych podziemnych zbiorników na paliwa o pojemności 45 m3 każdy. Sumaryczna pojemność zbiorników paliw 90 m3 w tym łączna pojemność na olej napędowy 60 m3 i łączna pojemność na benzynę 30 m3;
 2. budowa podziemnego zbiornika LPG o pojemności 15 m3;
 3. budynek stacji paliw o powierzchni całkowitej do 275 m2;
 4. budowa czterech dwustronnych wielopaliwowych dystrybutorów paliwa w tym jeden dla tir oraz jednego dwustronnego dystrybutora LPG. Dystrybutory projektuje się z zadaszeniem - wiata;
 5. Inwestor planuje wykonać zakres prac w następujących etapach:
  • etap 1 wykonanie magazynu paliw (zbiorniki LPG, ON, PB) podłączenie istniejącego dystrybutora LPG do nowego zbiornika i likwidacja istniejących zbiorników naziemnych LPG.
  • etap 2 przebudowa kolidującej infrastruktury, wykonanie budynku stacji paliw z dystrybutorami.
  • etap 3 likwidacja istniejącej obecnie stacji paliw.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 16 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 35 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397), stosownie do załącznika II pkt 6 c) Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko gdzie przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 16 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-02-23
Data udostępnienia do publikacji: 2012-02-24

 

 

 

 


GK.6220.10.2012 Namysłów, dn. 23.02.2012 r.

w/g rozdzielnika

W związku z wnioskiem inwestora: Hurt -Detal Opał, Materiały Budowlane, Paliwa, Oleje, Barbara Makuch, ul. Sycowska 1, 46-100 Namysłów, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RiN.6220.9.2011 z 31.05.2011 r. dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji paliw" przy ul. Sycowskiej 1 w Namysłowie, dz. nr 6/5, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) przekazuję w załączeniu akta sprawy z prośbą o opinię czy zmiany podane we wniosku wpłyną na przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 35 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397), stosownie do załącznika II pkt 6 c) Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko gdzie przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Planuje się, że przedsięwzięcie częściowo dofinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej. Inwestor jednak nie podał w ramach jakiego działania dofinansowane będzie przedsięwzięcie, ze względu na brak (na stan obecny) możliwości pozyskania środków z odpowiedniego programu.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-02-23
Data udostępnienia do publikacji: 2012-02-24

 

 

 

 


GK.6220.10.2012 Namysłów, 05.04.2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku  z art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ, a także § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397) i załącznikiem II, pkt 6 c) Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa stacji paliw" przy ul. Sycowskiej 1 w Namysłowie, dz. nr 6/5.

UZASADNIENIE

W dniu 23.02.2012 r. na wniosek inwestora: Hurt - Detal Opał, Materiały Budowlane, Paliwa, Oleje, Barbara Makuch, ul. Sycowska 1, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RiN.6220.9.2011 z 31.05.2011 r.  dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji paliw" przy ul. Sycowskiej 1 w Namysłowie, dz. nr 6/5.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały następujące dokumenty:

 • karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów; obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o zmianę której wystąpił inwestor, określa zakres przedsięwzięcia, polegający na:

 1. budowie:
  • podziemnych zbiorników magazynowych, dwupłaszczowych na olej napędowy o pojemności 60 m3, na benzynę o pojemności 30 m3 i na LPG o pojemności 15 m3,
  • budynku obsługi klienta o powierzchni ok. 200 m2,
  • wiaty na dystrybutory: trzy - na olej napędowy, biopaliwo, benzynę, jeden dwustanowiskowy wysokowydajny na olej napędowy,
  • miejsc parkingowych: 15  stanowisk dla samochodów ciężarowych i 10 stanowisk dla osobowych,
 2. likwidacji:
  • istniejących zbiorników,
  • istniejącego budynku o powierzchni 72 m2,
 3. wymianie dystrybutorów paliw.

Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy:

 1. zmiany pojemności poszczególnych zbiorników paliwowych, przy czym sumaryczna ilość magazynowanej benzyny i oleju (90 m3) nie zmieni się.
  Przewiduje się budowę dwóch zbiorników na paliwa o pojemności 45 m3 każdy. Sumaryczna pojemność zbiorników paliw wyniesie 90 m3, w tym łączna pojemność zbiorników na olej napędowy 60 m3 i łączna pojemność zbiorników na benzynę 30 m3.
 2. doprecyzowania rodzaju zbiornika na LPG
  Projektuje się podziemny zbiornik na LPG o pojemności 15 m3.
 3. zmiany powierzchni budynku stacji paliw
  Przewiduje się posadowienie budynku stacji o powierzchni całkowitej do 275 m2.
 4. doprecyzowania ilości dystrybutorów paliwowych
  Przewiduje się budowę czterech dwustronnych wielopaliwowych dystrybutorów paliwa (trzy na: olej napędowy, biopaliwo, benzynę oraz jeden wysokowydajny przeznaczony do tankowania samochodów ciężarowych), oraz jednego dwustronnego dystrybutora LPG. Dystrybutory projektuje się pod wiatą.
 5. uwzględnienia etapowania zakresu prac
  Z uwagi na możliwość użytkowania stacji w sposób ciągły, przewiduje się realizację przedsięwzięcia w trzech etapach, tj.:
  • etap I - wykonanie magazynu paliw (zbiorniki LPG, ON, PB), podłączenie istniejącego dystrybutora LPG do nowego zbiornika i likwidacja istniejących zbiorników naziemnych LPG.
  • etap 2 - przebudowa kolidującej infrastruktury, wykonanie budynku stacji paliw z dystrybutorami.
  • etap 3 - likwidacja istniejącej obecnie stacji paliw.

Lokalizacja przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie - stacja usytuowana będzie na działce nr 6/5, k.m. 3 - w jej północnej części, w Namysłowie przy ul. Sycowskiej. Działka nr 6/5 posiada powierzchnię 1,4211 ha i jest własnością inwestora.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na rozbudowie stacji paliw płynnych, na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2) ww. ustawy ooś, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2) i § 3 ust. 1 pkt 35) (instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, oraz instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), należy do planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ w dniu 23.02.2012 r. tut. Urząd wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię czy zmiany podane we wniosku wpłyną na przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w dniu 24.02.2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Od stron biorących udział w postępowaniu  nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr Nz/ACz-4325-5/12 z dnia 07.03.2012 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Organ opiniujący po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, że zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa stacji paliw" w planowanym zakresie nie spowoduje pogorszenia warunków sanitarno - zdrowotnych w trakcie i po realizacji przedmiotowego projektu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.67.2012.Mw z dnia 13.03.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.03.2012 r.)wyraził opinię, że zakres zmian decyzji Burmistrza Namysłowa nr RiN.6220.9.2011 z dnia 31.05.2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "rozbudowa stacji paliw", działka nr 6/5, ul. Sycowska 1 w Namysłowie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę zakres zmian planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko Organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w związku ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ. Uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:
  1. skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje: planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 6/5 k. m. 3 w Namysłowie przy ul. Sycowskiej. Działka nr 6/5 posiada powierzchnię1,4211 ha i jest własnością inwestora. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się:
   • budowę dwóch zbiorników na paliwa o pojemności 45 m3 każdy. Sumaryczna pojemność zbiorników paliwa wyniesie 90 m3 każdy, w tym łączna pojemność zbiorników na olej napędowy 60 m3 i łączna pojemność zbiorników na benzynę 30 m3,
   • projektuje się podziemny zbiornik na LPG o pojemności 15 m3,
   • posadowienie budynku stacji paliw o powierzchni całkowitej do 275 m2,
   • budowę czterech dwustronnych wielopaliwowych dystrybutorów paliwa (trzy na: olej napędowy, biopaliwo, benzynę oraz jeden wysokowydajny przeznaczony do tankowania samochodów ciężarowych), oraz jednego dwustronnego dystrybutora LPG. Dystrybutory projektuje się pod wiatą.

    Z uwagi na możliwość użytkowania stacji w sposób ciągły, przewiduje się realizację przedsięwzięcia w trzech etapach, tj.:
   • etap I - wykonanie magazynu paliw (zbiorniki LPG, ON, PB), podłączenie istniejącego dystrybutora LPG do nowego zbiornika i likwidacja istniejących zbiorników naziemnych LPG,
   • etap 2 - przebudowa kolidującej infrastruktury, wykonanie budynku stacji paliw z dystrybutorami,
   • etap 3 - likwidacja istniejącej obecnie stacji paliw.
  2. powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie: w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie nastąpi skumulowane oddziaływanie na środowisko.
  3. wykorzystanie zasobów naturalnych: w związku z rozbudową przedmiotowej stacji paliw przewidywane jest pozyskiwanie kruszywa lub piasku z kopalni posiadającej koncesję na wydobycie kruszywa;
  4. emisję i występowanie innych uciążliwości:
   • źródłem emisji do powietrza będą procesy technologiczne obrotu paliwami (napełnianie zbiorników paliwowych, dystrybucja benzyn i oleju napędowego do zbiorników samochodów), spalanie paliw w silnikach pojazdów poruszających się na terenie inwestycji. Zaopatrzenie w ciepło budynków stacji odbywać się będzie z kotła, o mocy 26 kW, opalanego gazem LPG dopiero po podłączeniu gazu do przedmiotowej działki, a do  tego czasu stacja ogrzewana będzie elektrycznie. Na wielkość emisji będzie miała wpływ redukcja oparów z procesu napełniania zbiorników magazynowych benzyn (o sprawności 99% dla zbiorników) oraz z dystrybucji benzyn do pojazdów (o sprawności 98% dla dystrybutorów). Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu wykazały, że stężenia substancji nie będą przekraczały poziomów dopuszczalnych oraz poziomów odniesienia, na granicy terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
   • źródłem emisji hałasu do środowiska będzie ruch pojazdów mechanicznych, wentylacja budynku, eksploatacja dystrybutorów, odkurzacza i sprężarki. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się od strony południowo-wschodniej w odległości około 150 m od granicy działki, jest to teren oznaczony w mpzp jako teren usługowo-produkcyjny. Realizacja przedsięwzięcia, zgodnie z założeniami projektowymi, ze szczególnym uwzględnieniem mocy akustycznych projektowanych urządzeń, pozwoli na dotrzymanie dopuszczalnych poziomów akustycznych na terenie chronionym.
   • ścieki bytowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe z powierzchni dachów (wiaty nad polem dystrybucji, budynku stacji paliw) odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu, a wody deszczowe z miejsc narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi (obszar wydawania, przyjmowania i obrotu paliwami) oraz parkingów, odprowadzane będą poprzez istniejący separator substancji ropopochodnych do rowu. Inwestor posiada pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu.
   • projektuje się zbiorniki paliwowe dwupłaszczowe podziemne, wyposażone w ciągły monitoring szczelności i dwuścianowe rurociągi paliwowe. Ocenę oddziaływania na środowisko instalacji do magazynowania paliw oraz jej zabezpieczeń technicznych przeprowadzono w ramach poprzedniego postępowania. Zmiana pojemności poszczególnych zbiorników paliwowych, przy zachowaniu ww. zabezpieczeń, nie wpłynie negatywnie na stan środowiska naturalnego.
  5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:
   realizacja jak i eksploatacja  przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:
  • obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
  • obszary górskie - nie występują,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  • obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują.

   Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
   Teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, położony jest na obszarze o symbolu C.4UP - teren zabudowy usługowo-produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno-biurowe oraz inne o podobnym charakterze, a także obiekty produkcyjne lub ich zespół, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXXIII/321/09 z dnia 10.12.2009r.
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  1. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności,
  2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie akustyczne w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
  3. wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
   rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną,
  4. prawdopodobieństwo oddziaływania: nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania,
  5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: oddziaływanie występujące podczas prac budowlanych będzie miało charakter okresowy i krótkotrwały. Faza eksploatacji rozbudowywanej stacji będzie związana z emisją hałasu, którego źródłem będzie wzrost natężenia ruchu komunikacyjnego. Oddziaływania te będą miały charakter bezpośredni i stały. Podczas eksploatacji przedmiotowej stacji będą powstawały odpady i ścieki - oddziaływania o charakterze pośrednim.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących, biorąc pod uwagę zakres zmian planowanego przedsięwzięcia kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem, uwzględniając wszelkie możliwe zagrożenia dla środowiska oraz ze względu na brak uwag i zastrzeżeń w trakcie postępowania uznano, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest uzasadnione.

Przedmiotowe postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-05
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-06

 

 

 

 


GK.6220.10.2012 Namysłów, 05.04.2012 r.

OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z  2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 05.04.2012 r. zostało wydane postanowienie nr GK.6220.10.2012 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa stacji paliw" przy ul. Sycowskiej 1 w Namysłowie, dz. nr 6/5.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 6/5 k. m. 3 w Namysłowie przy ul. Sycowskiej. Działka nr 6/5 posiada powierzchnię1,4211 ha i jest własnością inwestora. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się:

 • budowę dwóch zbiorników na paliwa o pojemności 45 m3 każdy. Sumaryczna pojemność zbiorników paliwa wyniesie 90 m3 każdy, w tym łączna pojemność zbiorników na olej napędowy 60 m3 i łączna pojemność zbiorników na benzynę 30 m3,
 • projektuje się podziemny zbiornik na LPG o pojemności 15 m3,
 • posadowienie budynku stacji paliw o powierzchni całkowitej do 275 m2,
 • budowę czterech dwustronnych wielopaliwowych dystrybutorów paliwa (trzy na: olej napędowy, biopaliwo, benzynę oraz jeden wysokowydajny przeznaczony do tankowania samochodów ciężarowych), oraz jednego dwustronnego dystrybutora LPG. Dystrybutory projektuje się pod wiatą.

Z uwagi na możliwość użytkowania stacji w sposób ciągły, przewiduje się realizację przedsięwzięcia w trzech etapach, tj.:

 • etap I - wykonanie magazynu paliw (zbiorniki LPG, ON, PB), podłączenie istniejącego dystrybutora LPG do nowego zbiornika i likwidacja istniejących zbiorników naziemnych LPG,
 • etap 2 - przebudowa kolidującej infrastruktury, wykonanie budynku stacji paliw z dystrybutorami,
 • etap 3 - likwidacja istniejącej obecnie stacji paliw.

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 77 419-03-45.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-05
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-06

 

 

 

 


GK.6220.10.2012 Namysłów, 05.04.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) Burmistrz Namysłowa zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
 

"Rozbudowa stacji paliw" przy ul. Sycowskiej 1 w Namysłowie, dz. nr 6/5

W związku z powyższym, informuję strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w tym zapoznania się z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 marca 2012 r., znak: WOOŚ.4241.67.2012.MW.

Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16) w godzinach od 7.30 do 15.30, e-mail: .

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Namysłowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16), w czasie trwania postępowania, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-05
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-05

 

 

 

 


GK.6220.10.2012 Namysłów, dn. 19.04.2012 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 82 ust.1, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ, w związku z art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 35 - rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) i załącznikiem II pkt 6 c) Dyrektywy Rady nr 97/11/WE z dnia  03.03.1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia

po rozpatrzeniu wniosku

inwestora: Hurt - Detal Opał, Materiały Budowlane, Paliwa, Oleje, Barbara Makuch, ul. Sycowska 1, 46-100 Namysłów w sprawie zmiany decyzji ostatecznej z dnia 31.05.2011 r. znak: RiN.6220.9.2011

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji paliw" przy ul. Sycowskiej 1 w Namysłowie, dz. nr 6/5 w zakresie planowanych zmian

zmieniam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.

"Rozbudowa stacji paliw" przy ul. Sycowskiej 1 w Namysłowie, dz. nr 6/5 poprzez zmianę zapisów w pkt 1 decyzji nr RiN.6220.9.2011 z 31.05.2011 r. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia oraz w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej załącznik nr 1 do decyzji.

Zapisy dotychczasowe:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o zmianę której wystąpił inwestor, określa zakres przedsięwzięcia, polegający na:

 1. budowie:
  • podziemnych zbiorników magazynowych, dwupłaszczowych na olej napędowy o pojemności 60 m3, na benzynę o pojemności 30 m3 i na LPG o pojemności 15 m3,
  • budynku obsługi klienta o powierzchni ok. 200 m2,
  • wiaty na dystrybutory: trzy - na olej napędowy, biopaliwo, benzynę, jeden dwustanowiskowy wysokowydajny na olej napędowy,
  • miejsc parkingowych: 15  stanowisk dla samochodów ciężarowych i 10 stanowisk dla osobowych,
 2. likwidacji:
  • istniejących zbiorników,
  • istniejącego budynku o powierzchni 72 m2,
 3. wymianie dystrybutorów paliw.

Zastąpić następującymi zmianami:

 1. zmiany pojemności poszczególnych zbiorników paliwowych, przy czym sumaryczna ilość magazynowanej benzyny i oleju (90 m3) nie zmieni się.
  Przewiduje się budowę dwóch zbiorników na paliwa o pojemności 45 m3 każdy. Sumaryczna pojemność zbiorników paliw wyniesie 90 m3, w tym łączna pojemność zbiorników na olej napędowy 60 m3 i łączna pojemność zbiorników na benzynę 30 m3.
 2. doprecyzowania rodzaju zbiornika na LPG
  Projektuje się podziemny zbiornik na LPG o pojemności 15 m3.
 3. zmiany powierzchni budynku stacji paliw
  Przewiduje się posadowienie budynku stacji o powierzchni całkowitej do 275 m2.
 4. doprecyzowania ilości dystrybutorów paliwowych
  Przewiduje się budowę czterech dwustronnych wielopaliwowych dystrybutorów paliwa (trzy na: olej napędowy, biopaliwo, benzynę oraz jeden wysokowydajny przeznaczony do tankowania samochodów ciężarowych), oraz jednego dwustronnego dystrybutora LPG. Dystrybutory projektuje się pod wiatą.
 5. uwzględnienia etapowania zakresu prac
  Z uwagi na możliwość użytkowania stacji w sposób ciągły, przewiduje się realizację przedsięwzięcia w trzech etapach, tj.:
  • etap I - wykonanie magazynu paliw (zbiorniki LPG, ON, PB), podłączenie istniejącego dystrybutora LPG do nowego zbiornika i likwidacja istniejących zbiorników naziemnych LPG.
  • etap 2 - przebudowa kolidującej infrastruktury, wykonanie budynku stacji paliw z dystrybutorami.
  • etap 3 - likwidacja istniejącej obecnie stacji paliw.

Pozostałe warunki określone w decyzji nr RiN.6220.9.2011 z dnia 31.05.2011 r. dla przedmiotowego przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 23.02.2012 r. na wniosek inwestora: Hurt - Detal Opał, Materiały Budowlane, Paliwa, Oleje, Barbara Makuch, ul. Sycowska 1, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RiN.6220.9.2011 z 31.05.2011 r.  dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji paliw" przy ul. Sycowskiej 1 w Namysłowie, dz. nr 6/5.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały następujące dokumenty:

 • karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów; obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o zmianę której wystąpił inwestor, określa zakres przedsięwzięcia, polegający na:

 1. budowie:
  • podziemnych zbiorników magazynowych, dwupłaszczowych na olej napędowy o pojemności 60 m3, na benzynę o pojemności 30 m3 i na LPG o pojemności 15 m3,
  • budynku obsługi klienta o powierzchni ok. 200 m2,
  • wiaty na dystrybutory: trzy - na olej napędowy, biopaliwo, benzynę, jeden dwustanowiskowy wysokowydajny na olej napędowy,
  • miejsc parkingowych: 15  stanowisk dla samochodów ciężarowych i 10 stanowisk dla osobowych,
 2. likwidacji:
  • istniejących zbiorników,
  • istniejącego budynku o powierzchni 72 m2,
 3. wymianie dystrybutorów paliw.

Natomiast wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy:

 1. zmiany pojemności poszczególnych zbiorników paliwowych, przy czym sumaryczna ilość magazynowanej benzyny i oleju (90 m3) nie zmieni się.
  Przewiduje się budowę dwóch zbiorników na paliwa o pojemności 45 m3 każdy. Sumaryczna pojemność zbiorników paliw wyniesie 90 m3, w tym łączna pojemność zbiorników na olej napędowy 60 m3 i łączna pojemność zbiorników na benzynę 30 m3.
 2. doprecyzowania rodzaju zbiornika na LPG
  Projektuje się podziemny zbiornik na LPG o pojemności 15 m3.
 3. zmiany powierzchni budynku stacji paliw
  Przewiduje się posadowienie budynku stacji o powierzchni całkowitej do 275 m2.
 4. doprecyzowania ilości dystrybutorów paliwowych
  Przewiduje się budowę czterech dwustronnych wielopaliwowych dystrybutorów paliwa (trzy na: olej napędowy, biopaliwo, benzynę oraz jeden wysokowydajny przeznaczony do tankowania samochodów ciężarowych), oraz jednego dwustronnego dystrybutora LPG. Dystrybutory projektuje się pod wiatą.
 5. uwzględnienia etapowania zakresu prac

Z uwagi na możliwość użytkowania stacji w sposób ciągły, przewiduje się realizację przedsięwzięcia w trzech etapach, tj.:

 • etap I - wykonanie magazynu paliw (zbiorniki LPG, ON, PB), podłączenie istniejącego dystrybutora LPG do nowego zbiornika i likwidacja istniejących zbiorników naziemnych LPG.
 • etap 2 - przebudowa kolidującej infrastruktury, wykonanie budynku stacji paliw z dystrybutorami.
 • etap 3 - likwidacja istniejącej obecnie stacji paliw.

Lokalizacja przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie - stacja usytuowana będzie na działce nr 6/5, k.m. 3 - w jej północnej części, w Namysłowie przy ul. Sycowskiej. Działka nr 6/5 posiada powierzchnię 1,4211 ha i jest własnością inwestora.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na rozbudowie stacji paliw płynnych, na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2) ww. ustawy ooś, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2) i § 3 ust. 1 pkt 35) (instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, oraz instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), należy do planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ w dniu 23.02.2012 r. tut. Urząd wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię czy zmiany podane we wniosku wpłyną na przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w dniu 24.02.2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr Nz/ACz-4325-5/12 z dnia 07.03.2012 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Organ opiniujący po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, że zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa stacji paliw" w planowanym zakresie nie spowoduje pogorszenia warunków sanitarno – zdrowotnych w trakcie i po realizacji przedmiotowego projektu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.67.2012.Mw z dnia 13.03.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.03.2012 r.)wyraził opinię, że zakres zmian decyzji Burmistrza Namysłowa nr RiN.6220.9.2011 z dnia 31.05.2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "rozbudowa stacji paliw", działka nr 6/5, ul. Sycowska 1 w Namysłowie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę zakres zmian planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko Organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w związku ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ. Uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj  i charakterystykę przedsięwzięcia:
  1. skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje: planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 6/5 k. m. 3 w Namysłowie przy ul. Sycowskiej. Działka nr 6/5 posiada powierzchnię1,4211 ha i jest własnością inwestora. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się:
   • budowę dwóch zbiorników na paliwa o pojemności 45 m3 każdy. Sumaryczna pojemność zbiorników paliwa wyniesie 90 m3, w tym łączna pojemność zbiorników na olej napędowy 60 m3 i łączna pojemność zbiorników na benzynę 30 m3,
   • projektuje się podziemny zbiornik na LPG o pojemności 15 m3,
   • posadowienie budynku stacji paliw o powierzchni całkowitej do 275 m2,
   • budowę czterech dwustronnych wielopaliwowych dystrybutorów paliwa (trzy na: olej napędowy, biopaliwo, benzynę oraz jeden wysokowydajny przeznaczony do tankowania samochodów ciężarowych), oraz jednego dwustronnego dystrybutora LPG. Dystrybutory projektuje się pod wiatą.

    Z uwagi na możliwość użytkowania stacji w sposób ciągły, przewiduje się realizację przedsięwzięcia w trzech etapach, tj.:
   • etap I - wykonanie magazynu paliw (zbiorniki LPG, ON, PB), podłączenie istniejącego dystrybutora LPG do nowego zbiornika i likwidacja istniejących zbiorników naziemnych LPG,
   • etap 2 - przebudowa kolidującej infrastruktury, wykonanie budynku stacji paliw z dystrybutorami,
   • etap 3 - likwidacja istniejącej obecnie stacji paliw.
  2. powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie: w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie nastąpi skumulowane oddziaływanie na środowisko.
  3. wykorzystanie zasobów naturalnych: w związku z rozbudową przedmiotowej stacji paliw przewidywane jest pozyskiwanie kruszywa lub piasku z kopalni posiadającej koncesję na wydobycie kruszywa;
  4. emisję i występowanie innych uciążliwości:
   • źródłem emisji do powietrza będą procesy technologiczne obrotu paliwami (napełnianie zbiorników paliwowych, dystrybucja benzyn i oleju napędowego do zbiorników samochodów), spalanie paliw w silnikach pojazdów poruszających się na terenie inwestycji. Zaopatrzenie w ciepło budynków stacji odbywać się będzie z kotła, o mocy 26 kW, opalanego gazem LPG dopiero po podłączeniu gazu do przedmiotowej działki, a do  tego czasu stacja ogrzewana będzie elektrycznie. Na wielkość emisji będzie miała wpływ redukcja oparów z procesu napełniania zbiorników magazynowych benzyn (o sprawności 99% dla zbiorników) oraz z dystrybucji benzyn do pojazdów (o sprawności 98% dla dystrybutorów). Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu wykazały, że stężenia substancji nie będą przekraczały poziomów dopuszczalnych oraz poziomów odniesienia, na granicy terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
   • źródłem emisji hałasu do środowiska będzie ruch pojazdów mechanicznych, wentylacja budynku, eksploatacja dystrybutorów, odkurzacza i sprężarki. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się od strony południowo-wschodniej w odległości około 150 m od granicy działki, jest to teren oznaczony w mpzp jako teren usługowo-produkcyjny. Realizacja przedsięwzięcia, zgodnie z założeniami projektowymi, ze szczególnym uwzględnieniem mocy akustycznych projektowanych urządzeń, pozwoli na dotrzymanie dopuszczalnych poziomów akustycznych na terenie chronionym.
   • ścieki bytowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe z powierzchni dachów (wiaty nad polem dystrybucji, budynku stacji paliw) odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu, a wody deszczowe z miejsc narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi (obszar wydawania, przyjmowania i obrotu paliwami) oraz parkingów, odprowadzane będą poprzez istniejący separator substancji ropopochodnych do rowu. Inwestor posiada pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu.
   • projektuje się zbiorniki paliwowe dwupłaszczowe podziemne, wyposażone w ciągły monitoring szczelności i dwuścianowe rurociągi paliwowe. Ocenę oddziaływania na środowisko instalacji do magazynowania paliw oraz jej zabezpieczeń technicznych przeprowadzono w ramach poprzedniego postępowania. Zmiana pojemności poszczególnych zbiorników paliwowych, przy zachowaniu ww. zabezpieczeń, nie wpłynie negatywnie na stan środowiska naturalnego.
  5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii: realizacja jak i eksploatacja  przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:
  • obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
  • obszary górskie - nie występują,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  • obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują.

   Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
   Teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, położony jest na obszarze o symbolu C.4UP - teren zabudowy usługowo-produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno-biurowe oraz inne o podobnym charakterze, a także obiekty produkcyjne lub ich zespół, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXXIII/321/09 z dnia 10.12.2009r.
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  1. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności,
  2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie akustyczne w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
  3. wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną,
  4. prawdopodobieństwo oddziaływania: nie przewiduje się innego dodatkowego oddziaływania,
  5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: oddziaływanie występujące podczas prac budowlanych będzie miało charakter okresowy i krótkotrwały. Faza eksploatacji rozbudowywanej stacji będzie związana z emisją hałasu, którego źródłem będzie wzrost natężenia ruchu komunikacyjnego. Oddziaływania te będą miały charakter bezpośredni i stały. Podczas eksploatacji przedmiotowej stacji będą powstawały odpady i ścieki - oddziaływania o charakterze pośrednim.

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 05.04.2012 r. wydał postanowienie nr GK.6220.10.2012 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: "Rozbudowa stacji paliw" przy ul. Sycowskiej 1 w Namysłowie, dz. nr 6/5 zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w biuletynie informacji publicznej Urzędu miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, po. 1071 z późn. zm.) poinformowano strony postępowania, że przed wydaniem decyzji można zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 7 dnia od daty otrzymania pisma.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski dotyczące planowanej inwestycji. Nie odnotowano aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-19
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-24

 

 

 

 


GK.6220.10.2012 Namysłów, dn. 19.04.2012 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 19.04.2012 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji paliw" w sprawie zmiany decyzji ostatecznej z dnia 31.05.2011 r. znak: RiN.6220.9.2011.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 16) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-19
Data udostępnienia do publikacji: 2012-04-24