Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.1.2012 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380

GK.6220.1.2012 Namysłów, dnia 11.01.2012 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
ul. Oleska 19A
45-052 Opole

Na podstawie art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) przesyłam odwołanie od decyzji Burmistrza Namysłowa nr RiN.6220.10.2011 z dnia 29.03.2011 r. dot. określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do km 11+380 na odcinku Przeczów - Mikowice" zmieniającej decyzję Burmistrza Namysłowa nr GK.IV.7624/10/10 z dnia 17.06.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380" złożone przez Panią Barbarę Górską, ul. (dane usunięte), (dane usunięte).

Odwołanie wniesiono po terminie.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) - informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-01-11
Data udostępnienia do publikacji: 2012-01-11
Powód edycji: Ochrona danych osobowych

 

 

 

 

 


GK.6220.1.2012 Namysłów, dn. 11.01.2012 r.

ZAWIADOMIENIE
o wniesieniu odwołania

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam

że od decyzji Burmistrza Namysłowa nr RiN.6220.10.2011 z dnia 29.03.2011 r. dot. określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do km 11+380 na odcinku Przeczów - Mikowice" zmieniającej decyzję Burmistrza Namysłowa nr GK.IV.7624/10/10 z dnia 17.06.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380", Pani Barbara Górska wniosła odwołanie. Odwołanie zostało wniesione po terminie.

Strony mogą się zapoznać z wniesionym odwołaniem i wypowiedzieć co do jego treści.

Odwołanie wraz z aktami sprawy zostanie w dniu 11.01.2012 r. przesłane do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Opolu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) - informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-01-11
Data udostępnienia do publikacji: 2012-01-11

 

 

 

 


GK.6220.1.2012 Namysłów, dnia 07.02.2012 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
ul. Oleska 19A
45-052 Opole

W odpowiedzi na pismo nr SKO.I/40/263/2012/oś z dnia 20.01.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.01.2012 r.) Urząd Miejski w Namysłowie, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji informuje, że odwołanie Pani Barbary Górskiej wpłynęło do tut Urzędu w dniu 05.01.2012 r. (list nadany w placówce pocztowej w dniu 02.01.2012 r. - w załączeniu koperta). Odwołanie wpłynęło po terminie, ponieważ decyzja została wydana w dniu 29.03.2011 r. a uprawomocniła się 29.04.2011 r.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekraczała 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 19, poz. 1227 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informację podano do publicznej wiadomości poprzez:

 • zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
 • przekazanie całej niezbędnej dokumentacji (zawiadomienia, postanowienia i decyzji) sołtysowi wsi Przeczów i Mikowice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości.

Ponadto  tut. organ informuje, że:

 • zawiadomienie z 07.03.2011 r. nr RG.6220.10.2011 r. o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie w dniu 07.03.2011 r. na okres 21 dni tj. do dnia 29.03.2011 r.; wysłane w dniu 08.03.2011 r. do Sołtysa wsi Przeczów i Mikowice (dostarczono w dniu 09.03.2011 r.)  z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości. Z informacji uzyskanej od sołtysów zawiadomienie wywieszono w dn. 09.03.2011 r. na okres 21 dni tj. do dnia 31.03.2011 r. Termin zawiadomienia upłynął w dniu 31.03.2011 r.
 • postanowienie z 28.03.2011 r. nr RG.6220.10.2011 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu w dniu 11.04.2011 r.; na tablicy ogłoszeń zostało wywieszone w dniu 11.04.2011 r.; wysłane do sołtysów wsi Przeczów i Mikowice w dniu 11.04.2011 r. (dostarczono w dniu 12.04.2011 r.)  z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości. Na powyższe postanowienie nie przysługiwało zażalenia. Strona mogły je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.
 • obwieszczenie o wydanym postanowieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu w dniu 11.04.2011 r.; na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniu 11.04.2011 r.; wysłane do sołtysów wsi Przeczów i Mikowice w dniu 11.04.2011 r. (dostarczono w dniu 12.04.2011 r.)  z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości.
 • decyzja z 29.03.2011 r. nr RG.6220.10.2011 została zamieszczona na stronie internetowej w dniu 11.04.2011 r.; na tablicy ogłoszeń Urzedu w dniu 11.04.2011 r.; wysłane do sołtysów wsi Przeczów i Mikowice w dniu 11.04.2011 r. (dostarczono w dniu 12.04.2011 r.)  z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości. Decyzja stała się ostateczna w dniu 29.04.2011 r.
 • ogłoszenie o decyzji zostało zamieszczone na stronie internetowej w dniu 11.04.2011 r.; na tablicy ogłoszeń w dniu 11.04.2011 r.; wysłane do sołtysów wsi Przeczów i Mikowice w dniu 11.04.2011 r. (dostarczono w dniu 12.04.2011 r.)  z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości.

Jednocześnie tut. organ przesyła w załączeniu akta sprawy z 2010 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380".

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 20.04.2010 r. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości poprzez:

 • zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu w dniu 20.04.2010 r.
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniu 20.04.2010 r. na okres 21 dni tj. do dnia 12.05.2010 r.
 • przesłanie pocztą sołtysowi wsi Przeczów oraz Mikowice z prośbą o wywieszenie na tablice ogłoszeń w danej miejscowości na okres 21 dni od daty otrzymania pisma.

W dniu 20.04.2010 r. zwrócono się do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w oparciu o pełny zakres inwestycyjny przedsięwzięcia. Po stwierdzeniu przez organy opiniujące iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w dniu 16.06.2010 r. wydano postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W/w postanowienie oraz obwieszczenie o wydanym postanowieniu podano do publicznej wiadomości poprzez:

 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniu 16.06.2010 r.
 • przesłanie pocztą sołtysowi wsi Przeczów oraz Mikowice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości.

W dniu 17.06.2010 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380". Podano ją do publicznej wiadomości poprzez:

 • zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu w dniu 23.06.2010 r.
 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniu 23.06.2010 r. na okres 14 dni tj. do dnia 08.07.2010 r.
 • przesłanie pocztą sołtysowi wsi Przeczów oraz Mikowice z prośbą o wywieszenie na tablice ogłoszeń w danej miejscowości na okres 14 dni od daty otrzymania pisma.

Tut. organ w załączeniu przesyła komplet dokumentów dot. postępowania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380".

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-02-07
Data udostępnienia do publikacji: 2012-02-08

 

 

 

 


GK.6220.1.2012 Namysłów, dnia 22.02.2012 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
ul. Oleska 19A
45-052 Opole

W odpowiedzi na pismo nr SKO.I/40/263/2012/oś z dnia 13.02.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.02.2012 r.) Urząd Miejski w Namysłowie, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji informuje, że z informacji uzyskanych od sołtysa miejscowości Przeczów i Mikowice, strony postępowania zostały zawiadomione o wszystkich czynnościach w czasie trwania postępowania, poprzez wywieszenie poszczególnych informacji na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości i tak:

 • decyzja nr GK.IV.7624/10/10 z 17.06.2010 r. została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu w dniu 23.06.2010 r.; na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniu 21.06.2010 r. na okres 14 dni tj. do dnia 06.07.2010 r.; wysłana do sołtysów wsi Przeczów i Mikowice w dniu 21.06.2010 r. (odebrana w dniu 23.06.2010 r.) z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości. Z informacji uzyskanej od sołtysów decyzja została wywieszona w dniu 23.06.2010 r. na okres 14 dni tj. do dnia 08.07.2010 r. Decyzja stała się ostateczna w dniu 09.07.2010 r.
 • zawiadomienie z 07.03.2011 r. nr RG.6220.10.2011 r. o wszczęciu postępowania   zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie w dniu 07.03.2011 r. na okres 21 dni tj. do dnia 29.03.2011 r.; wysłane w dniu 08.03.2011 r. do Sołtysa wsi Przeczów i Mikowice (dostarczono w dniu 09.03.2011 r.)  z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości. Z informacji uzyskanej od sołtysów zawiadomienie wywieszono w dn. 09.03.2011 r. na okres 21 dni tj. do dnia 31.03.2011 r. Termin zawiadomienia upłynął w dniu 31.03.2011 r.
 • postanowienie z 28.03.2011 r. nr RG.6220.10.2011 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu w dniu 11.04.2011 r.; na tablicy ogłoszeń zostało wywieszone w dniu 11.04.2011 r.; wysłane do sołtysów wsi Przeczów i Mikowice w dniu 11.04.2011 r. (dostarczono w dniu 12.04.2011 r.) z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości. Na powyższe postanowienie nie przysługiwało zażalenia. Strona mogły je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.
 • decyzja z 29.03.2011 r. nr RG.6220.10.2011 została zamieszczona na stronie internetowej w dniu 11.04.2011 r.; na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniu 11.04.2011 r. na okres 14 dni tj. do dnia 26.04.2011 r.; wysłana do sołtysów wsi Przeczów i Mikowice w dniu 11.04.2011 r. (dostarczono w dniu 12.04.2011 r.)  z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości. Z informacji uzyskanej od sołtysów decyzja została wywieszona w dniu 12.04.2011 r. na okres 14 dni tj. do dnia  27.04.2011 r. Decyzja stała się ostateczna w dniu 29.04.2011 r.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-02-22
Data udostępnienia do publikacji: 2012-02-24

 

 

 

 


GK.6220.1.2012 Namysłów, dnia 15.05.2012 r.

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Oleska 127
45-231 Opole

 
W związku z pismem Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr SKO.I/40/263/2012/oś, SKO.I/40/839/2012/oś z dnia 07.05.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.05.2012 r.) dot. odwołania Pani Barbary Górskiej od decyzji nr RG.6220.10.2011 z 29.03.2011 r. zmieniającej decyzję nr GK.IV.7624/10/10 z 17.06.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380” proszę o przesłanie do tut. Urzędu aktualnego wypisu  z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej dla działek: 185/2, 185/3, 185/7, 180, 123, 122, 110/2, 111/1, 111/3, 112/2, 112/1, 113/1, 113/2 obręb Przeczów oraz 394, 100 obręb Mikowice, jak również dla działek z nimi sąsiadujących czyli: 56, 273, 114/1, 114/2, 115, 104, 105,106, 107, 108, 179, 110/1, 181 obręb Przeczów oraz 46/1, 8/1, 404, 101, 102, 103, 462, 443/2, 98, 97, 96, 409, 158, 95/2, 94, 93, 92,91, 437, 439, 48/1, 48/2, 443/1 obręb Mikowice.

Wskazane materiały należy przesłać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Niezwłocznie po ich otrzymaniu zostaną one przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-05-15
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-16

 

 

 

 


GK.6220.1.2012 Namysłów, dnia 15.05.2012 r.


Samorządowe Kolegium Odwoławcze
ul. Oleska 19 A
45-052 Opole

Dot. pisma nr SKO.I/40/263/2012/oś, SKO.I/40/839/2012/oś z dnia 07.05.2012 r. (odwołanie Pani Barbary Górskiej)

Urząd Miejski w Namysłowie, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji uprzejmie informuje, że pismem nr GK.6220.1.2012 z dnia 15.05.2012 r. wezwał inwestora: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole do przedłożenia w terminie 7 dnia od daty otrzymania pisma, wypisu  z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej dla działek: 185/2, 185/3, 185/7, 180, 123, 122, 110/2, 111/1, 111/3, 112/2, 112/1, 113/1, 113/2 obręb Przeczów oraz 394, 100 obręb Mikowice, jak również dla działek z nimi sąsiadujących czyli: 56, 273, 114/1, 114/2, 115, 104, 105,106, 107, 108, 179, 110/1, 181 obręb Przeczów oraz 46/1, 8/1, 404, 101, 102, 103, 462, 443/2, 98, 97, 96, 409, 158, 95/2, 94, 93, 92,91, 437, 439, 48/1, 48/2, 443/1 obręb Mikowice.

Po otrzymaniu wskazanych materiałów zostaną one do Państwa niezwłocznie przesłane.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-05-15
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-16