Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.9.2012 - Budowa zespołu silosów zbożowych z czyszczalnią, suszarnią, buforem, studnią z koszem zasypowym, suszarnią opalaną gazem, sterownią, zbiornikiem spedycyjnym zbiorniki na gaz skroplony

GK.6220.9.2012 Namysłów, dn. 27.02.2012 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 17.02.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.02.2012 r.) inwestora: "EURO - AGRAR" Sp. z o. o., Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu silosów zbożowych z czyszczalnią, suszarnią, buforem, studnią z koszem zasypowym, suszarnią opalaną gazem, sterownią, zbiornikiem spedycyjnym zbiorniki na gaz skroplony”.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie zespołu silosów zbożowych z suszarnią, buforem, koszem zasypowym, suszarnią opalana gazem, sterownią, zbiornikiem spedycyjnym zbiorniki na gaz skroplony. Instalacja zostanie zbudowana na istniejącym terenie gdzie znajdują się budynki gospodarcze, magazyny zboża, istniejące place manewrowe i drogi dojazdowe. W związku z planowaną inwestycją zamontowana zostanie linia technologiczna do odbierania, czyszczenia, suszenia, magazynowania i dystrybucji zboża. Niezbędne będzie dodatkowe ustawienie zbiorników na gaz oraz posadowienia instalacji (fundamenty) oraz utwardzenia terenu wokół silosów. Nie powstaną nowe zjazdy i parkingi, transport będzie się odbywał istniejąca komunikacją.

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Woskowice Małe, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie w obrębie działki nr 23, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Produkcji Rolnej "PLON" Sp. z o. o. Woskowice Małe 15. Wnioskodawca posiada umowę użyczenia nieruchomości zawartą w dniu 07.11.2011 r. z Przedsiębiorstwem Produkcji Rolnej "PLON" Sp. z o. o., Woskowice Małe 15.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 16 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 37 i 52- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 16 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-02-27
Data udostępnienia do publikacji: 2012-02-27

 

 

 

 


GK.6220.9.2012 Namysłów, dn. 27.02.2012 r.

w/g rozdzielnika

W związku z wnioskiem inwestora: "EURO - AGRAR" Sp. z o. o., Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zespołu silosów zbożowych z czyszczalnią, suszarnią, buforem, studnią z koszem zasypowym, suszarnią opalaną gazem, sterownią, zbiornikiem spedycyjnym zbiorniki na gaz skroplony”, działka nr 23 położona w Woskowicach Małych, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) przekazuję w załączeniu akta sprawy z prośbą o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 37 i 52 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Wnioskodawca zamierza ubiegać się o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-02-27
Data udostępnienia do publikacji: 2012-02-27

 

 

 

 


GK.6220.9.5.2012 Namysłów, dnia 13.03.2012 r.

EURO - AGRAR Sp. z o. o.
Woskowice Małe 15
46-100 Namysłów

W związku z pismem nr NZ/ACz-4325-6/12 z dnia 08.03.2012 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie dot. wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu silosów zbożowych z czyszczalnią, suszarnią, buforem, studnią z koszem zasypowym, suszarnią opalaną gazem, sterownią, zbiornikiem spedycyjnym zbiorniki na gaz skroplony", na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) wzywam Państwa do uzupełnienia karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia o dane z zakresu rozwiązań chroniących środowisko w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń i pyłów do powietrza (w szczególności w procesie załadunku i rozładunku zbóż) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.

Do czasu przedłożenia uzupełnienia sprawa pozostaje bez biegu, a w przypadku niedotrzymania terminu wniosek pozostanie bez rozpoznania.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-03-13
Data udostępnienia do publikacji: 2012-03-14

 

 

 

  


GK.6220.9.2012 Namysłów, dnia 02.05.2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku  z art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 52 b i 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)

postanawiam

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu silosów zbożowych z czyszczalnią, suszarnią, buforem, studnią z koszem zasypowym, suszarnią opalaną gazem, sterownią, zbiornikiem spedycyjnym zbiorniki na gaz skroplony” dz. nr 23, obręb Woskowice Małe i jednocześnie zobowiązuję inwestora tj.: Spółkę „EURO – AGRAR”, Woskowice Małe  15, 46-100 Namysłów do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, w ustalonym poniżej zakresie.

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z póxn. zm.) z wyłączeniem wymogów art. 66 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy w zakresie dot. przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru i powinien  zawierać:

 1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
  1. charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
  2. główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
  3. przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
 2. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 3. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 4. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
 5. opis analizowanych wariantów, w tym:
  1. wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
  2. wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
 6. określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
 7. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
  1. ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
  2. powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
  3. dobra materialne,
  4. zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
  5. wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
 8. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
  1. istnienia przedsięwzięcia,
  2. wykorzystywania zasobów środowiska,
  3. emisji;
 9. opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 10. jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
 11. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;
 12. przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
 13. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 14. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
 15. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
 16. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;
 17. nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
 18. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

W raporcie należy ocenić sposób postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi z terenów utwardzonych.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy przedłożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

UZASADNIENIE

W dniu 27.02.2012 r. na wniosek inwestora „EURO – AGRAR” Sp. z o. o., Woskowice Małe  15, 46-100 Namysłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu silosów zbożowych z czyszczalnią, suszarnią, buforem, studnią z koszem zasypowym, suszarnią opalaną gazem, sterownią, zbiornikiem spedycyjnym zbiorniki na gaz skroplony”, dz. nr 23 obręb Woskowice Małe.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków, podając miejsce i termin do ich wniesienia.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie zespołu silosów zbożowych z suszarnią, buforem, koszem zasypowym, suszarnią opalana gazem, sterownią, zbiornikiem spedycyjnym zbiorniki na gaz skroplony. Instalacja zostanie zbudowana na istniejącym terenie gdzie znajdują się budynki gospodarcze, magazyny zboża, istniejące place manewrowe i drogi dojazdowe. W związku z planowaną inwestycją zamontowana zostanie linia technologiczna do odbierania, czyszczenia, suszenia, magazynowania i dystrybucji zboża. Niezbędne będzie dodatkowe ustawienie zbiorników na gaz oraz posadowienia instalacji (fundamenty) oraz utwardzenia terenu wokół silosów. Nie powstaną nowe zjazdy i parkingi, transport będzie się odbywał istniejąca komunikacją.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 37 i 52- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ, w dniu 27.02.2012 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem nr NZ/ACz-4325-6/12 z dnia 08.03.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.03.2012 r.) zwrócił się do tut. organu o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia o dane z zakresu rozwiązań chroniących środowisko w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń i pyłów do powietrza (w szczególności w procesie załadunku i rozładunku zbóż). W/w wezwanie w dniu 13.03.2012 r. przesłano do inwestora.

W dniu 14.03.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.73.2012.MSe wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o następujące dane: rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia w tym określenie powierzchni istniejącej zabudowy wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą i sposób jej obecnego zagospodarowania; rodzaj technologii w tym określenie ilości i pojemności planowanych zbiorników na gaz; rozwiązania chroniących środowisko w tym wskazać sposób zagospodarowania ścieków socjalno – bytowych i przemysłowych na etapie eksploatacji.

Pismem z dnia 06.04.2012 r. Spółka EURO – AGRAR, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów uzupełniła przedmiotowy wniosek o brakujące informacje. W/w uzupełnienie w dniu 10.04.2012 r. przesłano do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/ACz – 4325-6/12 z dnia 10.04.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.04.2012 r.) zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, iż po realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno – zdrowotnych na terenie objętym inwestycją. Przedsięwzięcie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu oraz powstawania ścieków i odpadów, jednak z przedłożonej dokumentacji wynika, iż przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.73.2012.MSe.1 z dnia 11.04.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.04.2012 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu silosów zbożowych z czyszczalnią, suszarnią, buforem, studnią z koszem zasypowym, suszarnią opalaną gazem, sterownią, zbiornikiem spedycyjnym zbiorniki na gaz skroplony” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOŚ, z wyłączeniem wymogów określonych w art. 66 ust. 1 pkt 16 w zakresie dotyczącym przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. Zdaniem organu z uwagi na możliwość oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na tereny zabudowy chronionej pod względem akustycznym oraz na jakość powietrza atmosferycznego w sąsiedztwie miejsca jego lokalizacji należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem niniejszego postanowienia dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ.

Uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj  i charakterystykę przedsięwzięcia:
  1. skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:

   planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 23 obręb Woskowice Małe, na której obecnie znajdując się budynki magazynowe (płodów rolnych i sprzętu rolniczego) o całkowitej powierzchni zabudowy 1,86 ha. W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa zespołu silosów zbożowych (4 silosy zbożowe o pojemności do 12 000 Mg) z:

   – koszem przyjęciowym zbóż o wymiarach 5 x 5m,
   – suszarnią zbożową o zdolności suszenia do 60 t/h,
   – maszyną czyszczącą o zdolności czyszczenia do 120t/h,
   – zbiornikiem buforowym (magazynowym) o pojemności do 4000 Mg,
   – maszynami i urządzeniami do załadunku i rozładunku zbóż o zdolności przyjęcia i wydania 120t/h,
   – trzema zbiornikami o pojemności 5700 l każdy na gaz LPG, wykorzystywany w celach suszenia produktów rolnych.

   W związku z planowaną inwestycją zostanie zamontowana linia technologiczna do odbierania, czyszczenia, suszenia, magazynowania i dystrybucji zboża.
   Zdolność magazynowa instalacji objętej przedmiotowym przedsięwzięciem kształtuje się na poziomie do 12 000 Mg produktów rolnych.
   Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej, chronionej ze względu na hałas, zlokalizowany jest w odległości ok. 100 m od granicy terenu inwestycji.

  2. powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie: nie powinno zachodzić ryzyko kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze objętym inwestycją;
    
  3. wykorzystywanie zasobów naturalnych: w trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych, takich jak: woda i piasek.
    
  4. emisję i występowanie innych uciążliwości:

   – planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji będzie powodowało emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego pochodzącą z: procesu rozładunku i załadunku zboża, ze spalania gazu LPG w suszarni oraz ruchu pojazdów po terenie obiektu. Eksploatacja przedsięwzięcia może wpłynąć na pogorszenie stanu jakości powietrza atmosferycznego w bezpośrednim otoczeniu zakładu.
   – na etapie eksploatacji planowane do zastosowania urządzenia i maszyny (m. in. wentylatory w suszarni, system podajników, kosz przyjęciowy zbóż) oraz pojazdy poruszające się po terenie obiektu, będą źródłami emisji hałasu. Ze względu na fakt, iż najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej znajduje się  w odległości ok. 100 m od terenu planowanego przedsięwzięcia jego eksploatacja może pogorszyć klimat akustyczny na tym terenie.
   – zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego podczas realizacji inwestycji związane będzie z pracami budowlanymi i montażowymi.
   – na etapie budowy w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami powodowane pracą sprzętu budowlanego.
   – na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie typowych odpadów budowlanych, które odbierane będą przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia.
   – eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie źródłem odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, które będą przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.
   – powstające na terenie zakładu ścieki bytowe będą odprowadzane do istniejącego zbiornika wybieralnego.
   – wody opadowe i roztopowe z zadaszenia silosów będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu.
    
  5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii: realizacja jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powodowały zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.

 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:

  - obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - nie występują,
  - obszary wybrzeży - nie występują,
  - obszary górskie i leśne - nie występują,
  - obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
  - obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone,
  - obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – nie występują,
  - obszary przylegające do jezior – nie występują,
  - uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – nie występują,

  Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
  Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 23 położonej w Woskowicach Małych oznaczonej na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: Rp – teren gruntów rolnych, RPO – teren ośrodka obsługi rolnictwa zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XXIII/348/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowie, Woskowice Małe, Igłowice.
   
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  1. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: ze względu na fakt, iż najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej znajduje się w odległości ok. 100 m od terenu planowanego przedsięwzięcia jego eksploatacja może pogorszyć klimat akustyczny na tym terenie. Inwestycja nie spowoduje zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności.
  2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
  3. wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: na etapie budowy w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami powodowane praca sprzętu budowlanego. Niemniej jednak ze względu na relatywnie krótki czas trwania tych prac nie powinny one powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.
  4. prawdopodobieństwo oddziaływania: na etapie eksploatacji planowane do zastosowania urządzenia i maszyny (m. in. wentylatory w suszarni, system podajników, kosz przyjęciowy zbóż) oraz pojazdy poruszające się po terenie obiektu, będą źródłami emisji hałasu. Ze względu na fakt, iż najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej znajduje się w odległości ok. 100 m od terenu planowanego przedsięwzięcia jego eksploatacja może pogorszyć klimat akustyczny na tym terenie.
  5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego podczas realizacji inwestycji związane będzie z pracami budowlanymi i montażowymi. Uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie z chwila zakończenia prac.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, a zwłaszcza rodzaj i skalę przedsięwzięcia, wielkość terenu objętego planowaną inwestycją, możliwość występowania uciążliwości i emisji na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, a także uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, po szczegółowej analizie przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, Burmistrz Namysłowa postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Informacja o niniejszym postanowieniu zostaje zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w publicznie dostępnym wykazie danych, oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie 7 dni od daty jego doręczenia
 

Z-ca Burmistrza
Andrzej Galla

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-05-02
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-07

 

 

 

 


GK.6220.9.2012 Namysłów, dnia 02.05.2012 r.

OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 63 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 02.05.2012 r. zostało wydane postanowienie nr GK.6220.9.2012 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a tym samym o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu silosów zbożowych z czyszczalnią, suszarnią, buforem, studnią z koszem zasypowym, suszarnią opalaną gazem, sterownią, zbiornikiem spedycyjnym zbiorniki na gaz skroplony” dz. nr 23, obręb Woskowice Małe.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 23 obręb Woskowice Małe, na której obecnie znajdując się budynki magazynowe (płodów rolnych i sprzętu rolniczego) o całkowitej powierzchni zabudowy 1,86 ha.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie zespołu silosów zbożowych z suszarnią, buforem, koszem zasypowym, suszarnią opalana gazem, sterownią, zbiornikiem spedycyjnym zbiorniki na gaz skroplony. Instalacja zostanie zbudowana na istniejącym terenie gdzie znajdują się budynki gospodarcze, magazyny zboża, istniejące place manewrowe i drogi dojazdowe. W związku z planowaną inwestycją zamontowana zostanie linia technologiczna do odbierania, czyszczenia, suszenia, magazynowania i dystrybucji zboża. Niezbędne będzie dodatkowe ustawienie zbiorników na gaz oraz posadowienia instalacji (fundamenty) oraz utwardzenia terenu wokół silosów. Nie powstaną nowe zjazdy i parkingi, transport będzie się odbywał istniejąca komunikacją.

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 077 419-03-45.

Z-ca Burmistrza
Andrzej Galla

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-05-02
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-07

 

 

 

 


GK.6220.9.2012 Namysłów, dn. 18.05.2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) i art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w związku z postanowieniem Burmistrza Namysłowa nr GK.6220.9.2012 z dnia 02.05.2012 r. nakładającym na Spółkę "EURO - AGRAR" Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu silosów zbożowych z czyszczalnią, suszarnią, buforem, studnią z koszem zasypowym, suszarnią opalaną gazem, sterownią, zbiornikiem spedycyjnym zbiorniki na gaz skroplony" dz. nr 23, obręb Woskowice Małe

postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 27.02.2012 r. na wniosek inwestora "EURO - AGRAR" Sp. z o. o., Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu silosów zbożowych z czyszczalnią, suszarnią, buforem, studnią z koszem zasypowym, suszarnią opalaną gazem, sterownią, zbiornikiem spedycyjnym zbiorniki na gaz skroplony", dz. nr 23 obręb Woskowice Małe.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków, podając miejsce i termin do ich wniesienia.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie zespołu silosów zbożowych z suszarnią, buforem, koszem zasypowym, suszarnią opalana gazem, sterownią, zbiornikiem spedycyjnym zbiorniki na gaz skroplony. Instalacja zostanie zbudowana na istniejącym terenie gdzie znajdują się budynki gospodarcze, magazyny zboża, istniejące place manewrowe i drogi dojazdowe. W związku z planowaną inwestycją zamontowana zostanie linia technologiczna do odbierania, czyszczenia, suszenia, magazynowania i dystrybucji zboża. Niezbędne będzie dodatkowe ustawienie zbiorników na gaz oraz posadowienia instalacji (fundamenty) oraz utwardzenia terenu wokół silosów. Nie powstaną nowe zjazdy i parkingi, transport będzie się odbywał istniejąca komunikacją.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 37 i 52- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ, w dniu 27.02.2012 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem nr NZ/ACz-4325-6/12 z dnia 08.03.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.03.2012 r.) zwrócił się do tut. organu o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia o dane z zakresu rozwiązań chroniących środowisko w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń i pyłów do powietrza (w szczególności w procesie załadunku i rozładunku zbóż). W/w wezwanie w dniu 13.03.2012 r. przesłano do inwestora.

W dniu 14.03.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.73.2012.MSe wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia o następujące dane: rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia w tym określenie powierzchni istniejącej zabudowy wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą i sposób jej obecnego zagospodarowania; rodzaj technologii w tym określenie ilości i pojemności planowanych zbiorników na gaz; rozwiązania chroniących środowisko w tym wskazać sposób zagospodarowania ścieków socjalno - bytowych i przemysłowych na etapie eksploatacji.

Pismem z dnia 06.04.2012 r. Spółka EURO - AGRAR, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów uzupełniła przedmiotowy wniosek o brakujące informacje. W/w uzupełnienie w dniu 10.04.2012 r. przesłano do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/ACz - 4325-6/12 z dnia 10.04.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.04.2012 r.) zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, iż po realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno - zdrowotnych na terenie objętym inwestycją. Przedsięwzięcie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu oraz powstawania ścieków i odpadów, jednak z przedłożonej dokumentacji wynika, iż przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.73.2012.MSe.1 z dnia 11.04.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.04.2012 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu silosów zbożowych z czyszczalnią, suszarnią, buforem, studnią z koszem zasypowym, suszarnią opalaną gazem, sterownią, zbiornikiem spedycyjnym zbiorniki na gaz skroplony" istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOŚ, z wyłączeniem wymogów określonych w art. 66 ust. 1 pkt 16 w zakresie dotyczącym przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. Zdaniem organu z uwagi na możliwość oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na tereny zabudowy chronionej pod względem akustycznym oraz na jakość powietrza atmosferycznego w sąsiedztwie miejsca jego lokalizacji należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę, Burmistrz Namysłowa postanowieniem GK.6220.9.2012 z dnia 02.05.2012 r. nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, który powinien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z póxn. zm.) z wyłączeniem wymogów art. 66 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy w zakresie dot. przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru

Na postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia żadna ze stron nie złożyła zażalenia, dlatego stało się prawomocne.

Działając zgodnie z art. 69 ust. 4  ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, z późn. zm.) organ wydaje  postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-05-18
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-21

 

 

 

 


GK.6220.9.2012 Namysłów, dn. 18.05.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 63 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 18.05.2012 r. zostało wydane postanowienie nr GK.6220.9.2012 zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu silosów zbożowych z czyszczalnią, suszarnią, buforem, studnią z koszem zasypowym, suszarnią opalaną gazem, sterownią, zbiornikiem spedycyjnym zbiorniki na gaz skroplony" dz. nr 23, obręb Woskowice Małe do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Informuje się o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 77 419-03-45.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-05-18
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-21