Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.15.2012 - Przebudowa drogi krajowej Nr 39 Łagiewniki - Brzeg - Namysłów - Kępno na odcinku Namysłów - Kamienna od km 81+546,00do km 84+268,00

GK.6220.15.2012 Namysłów, 20.03.2012 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Pana Bolesława Pustelnika, Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole, działającego w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (pełnomocnictwo nr GDDKiA/BP/0157/7/2010 z dnia 12.01.2010 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi krajowej Nr 39 Łagiewniki - Brzeg - Namysłów - Kępno na odcinku Namysłów - Kamienna od km 81+546,00do km 84+268,00”

Zmiana decyzji polega na zwiększeniu ilości działek o działkę nr 343 k. m. 1 położoną w Kamiennej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek:

 • Nr 1040/1, 1040/2, 1022/11, 1025/9, 1025/11, 1025/10, 1047/5, 1047/9, 1048, 1049/1, 1051, 1053/8, 1059, 1028/6, 1028/37, k. m. 8 położonych w Namysłowie,
 • Nr 1102/1, 1103/5, 1122/1, 1124/2, 1125/3, 1125/4 k. m. 10 położonych w Namysłowie,
 • Nr 501/233, 1249, 806, 488/57, 501/163, 501/144, 501/155, 501/156, 501/158, 501/160, 501/214, 501/204, 501/206, 501/98, 501/97, 501/96, 501/95, 501/93, 501/94, 634/4, 485/3, 721, 534/89, 534/2, k. m. 5 położonych w Namysłowie,
 • Nr 51,83,43 k. m. 17 położonych w Namysłowie,
 • Nr 390, 344, 342, 343, 579, 409, 530/1, 529, 567, 521, 520/2, 566, 314, 345, 354, 356, 46/2, 490/2 k. m. 1 położonych w Kamiennej.

W związku z uszczegółowieniem projektu budowlanego oraz zwiększeniem ilości działek na których będzie realizowane przedsięwzięcie inwestor zwrócił się z prośbą o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GK.6220.2.2012 z 06.02.2012 r.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 16 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 K.p.a. - informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 16 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-03-20
Data udostępnienia do publikacji: 2012-03-22

 

 

 

 


GK.6220.15.2012 Namysłów, 20.03.2012 r.

w/g rozdzielnika

W związku z pismem Pana Bolesława Pustelnika, Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole, działającego w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (pełnomocnictwo nr GDDKiA/BP/0157/7/2010 z dnia 12.01.2010 r.) informującego tut. Urząd o zwiększeniu zakresu inwestycyjnego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi krajowej Nr 39 Łagiewniki - Brzeg - Namysłów - Kępno na odcinku Namysłów - Kamienna od km 81+546,00do km 84+268,00" o działkę nr 343 k. m. 1 położoną w Kamiennej, przekazuję w załączeniu wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości, z prośbą o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu o pełny zakres inwestycyjny przedsięwzięcia.

Zmiana decyzji polega na zwiększeniu ilości działek o działkę nr 343 k. m. 1 położoną w Kamiennej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działek:

 1. Nr 1040/1, 1040/2, 1022/11, 1025/9, 1025/11, 1025/10, 1047/5, 1047/9, 1048, 1049/1, 1051, 1053/8, 1059, 1028/6, 1028/37, k. m. 8 położonych w Namysłowie,
 2. Nr 1102/1, 1103/5, 1122/1, 1124/2, 1125/3, 1125/4 k. m. 10 położonych w Namysłowie,
 3. Nr 501/233, 1249, 806, 488/57, 501/163, 501/144, 501/155, 501/156, 501/158, 501/160, 501/214, 501/204, 501/206, 501/98, 501/97, 501/96, 501/95, 501/93, 501/94, 634/4, 485/3, 721, 534/89, 534/2, k. m. 5 położonych w Namysłowie,
 4. Nr 51,83,43 k. m. 17 położonych w Namysłowie,
 5. Nr 390, 344, 342, 343, 579, 409, 530/1, 529, 567, 521, 520/2, 566, 314, 345, 354, 356, 46/2, 490/2 k. m. 1 położonych w Kamiennej.

W związku  z uszczegółowieniem projektu budowlanego oraz zwiększeniem ilości działek na których będzie realizowane przedsięwzięcie inwestor zwrócił się z prośbą o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GK.6220.2.2012 z 06.02.2012 r.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-03-20
Data udostępnienia do publikacji: 2012-03-22

 

 

 

 


GK.6220.15.2012 Namysłów, dn. 30.04.2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.) zwaną dalej ustawą OOŚ, w związku z  § 3 ust.1 pkt 60 i 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397)

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 39 Łagiewniki - Brzeg - Namysłów - Kępno na odcinku Namysłów - Kamienna od km 81+546,00 do km 84+268,00".

Uzasadnienie

W dniu 15.03.2012 r. Pan Bolesław Pustelnik, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole, działający w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (pełnomocnictwo nr GDDKiA/BP/0157/7/2010 z dnia 12.01.2010 r.) wystąpił z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 39 Łagiewniki - Brzeg - Namysłów - Kępno na odcinku Namysłów - Kamienna od km 81+546,00 do km 84+268,00".

Planowana inwestycja została zaliczona do do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 60 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany oraz do Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko (Załącznik II, pkt 10 lit. e).

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w dniu 20.03.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających (wskazując 21 dniowy termin na wniesienie uwag i wniosków dotyczących inwestycji), zostało umieszczone w dniu 22.03.2012 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W myśl art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ w sytuacji, gdy liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano przepis art. 49 Kpa.

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.

Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynika z konieczności uwzględnienia w prowadzonym postępowaniu działki nr 343 k. m. 1, obręb Kamienna, która stanowi pas drogi krajowej nr 39 będącej w administrowaniu GDDKiA.

Burmistrz Namysłowa, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ pismem z dnia 20.03.2012 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w oparciu o pełny zakres inwestycyjny przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/ACz-4325-12/12 z dnia 27.03.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.03.2012 r.) zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, że zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na środowisko. Planowana zmiana zakresu inwestycyjnego przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia warunków sanitarno - zdrowotnych w trakcie realizacji przedmiotowego projektu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.112.2012.WL z dnia 05.04.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.04.2012 r.) wyraził opinię, że dla zmiany decyzji Burmistrza Namysłowa nr GK.6220.2.2012 z dnia 06.02.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi krajowej nr 39 Łagiewniki - Brzeg - Namysłów - Kamienna od km 81+546,00 do km 84+268,00" nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, wziął pod uwagę opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:
  1. skala przedsięwzięcia wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
   Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi krajowej nr 39 na długości około 2722 m. W ramach przedsięwzięcia planuje się również:
   • przebudowę drogi krajowej nr 42 (kierunek Kluczbork) na długości około 82 m,
   • przebudowę drogi wojewódzkiej nr 451 (kierunek Oleśnica) na długości około 63 m,
   • przebudowę drogi gminnej - ulicy Bohaterów Warszawy (kierunek centrum miasta) na długości około 53 m,
   • przebudowę drogi powiatowej 1116 O (kierunek Łączany) na długości około 50 m,
   • wykonanie kanalizacji deszczowej odbierającej wody odpadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni dróg, chodników i ścieżek rowerowych na długości około 1300 m. Kanalizacja zostanie zlokalizowana po północnej stronie drogi.

    W zakresie przebudowy drogi krajowej nr 39 przewiduje się:
   • poszerzenie istniejącej jezdni do 7 m (wraz z opaskami bezpieczeństwa 2x 0,50 m);
   • wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni;
   • fragmentaryczną wymianę całej konstrukcji jezdni;
   • budowę ciągu pieszo - rowerowego;
   • remont nawierzchni istniejących chodników;
   • przebudowę skrzyżowań;
   • budowę wysp uspokajających ruch;
   • budowę ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 39 i 42;
   • budowę pasów lewoskrętów;
   • budową zatok autobusowych;
   • budowę nowych i remont istniejących zjazdów;
   • budowę kanalizacji deszczowej;
   • budowę oświetlenia ulicznego;
   • przełożenie i zabezpieczenie istniejących sieci telefonicznych i energetycznych;
   • wycinkę kolidujących z inwestycja drzew;
   • odmulanie istniejących rowów drogowych;
   • przebudowę przepustów.

    Parametry techniczne drogi w stanie istniejącym:
    a) Przekrój uliczny na odcinku od km 81+546,00÷82+250,00:
   • jezdnia szerokości 7,00 m;
   • obustronne chodniki szerokości 1,50÷3,00 m oddzielone od krawędzi jezdni pasem zieleni szerokości 1,70÷2,50m;
    b) Przekrój półuliczny na odcinku od km 82+250,00÷82+970,00;
   • jezdnia szerokości 6,50 m;
   • lewostronny chodnik szerokości 1,50 m oddzielony od krawędzi jezdni pasem zieleni szerokości 1,70÷3,00 m;
   • prawostronne pobocze gruntowe szerokości 1,40÷2,00m;
   • prawostronny rów drogowy.
    c) Przekrój drogowy od km 82+970,00÷84+169,00;
   • jezdnia szerokości 5,30÷6,00m;
   • obustronne pobocze gruntowe szerokości 1,00÷2,00m;
   • obustronne rowy drogowe.

    Inwestycja będzie realizowana na terenie o powierzchni około 5 ha. DK 39 na odcinku objętym przedsięwzięciem krzyżuje się m.in. z następującymi drogami:
   • w km 81+591 z DW 451,
   • w km 81+685 z ul. Piłsudskiego,
   • w km 81+995 z ul.  Łączańską,
   • w km 82+399 z ul. Fabryczną,
   • w km 82 +536 z ul. Konwaliową,
   • w km 82+720 z ul. Wrzosową,
   • w km 82+780 z ul. Cichą,
   • w km 82+881 z ul. Kalinową,
   • w km 84+015 z DP 1116 O (kierunek Łączany),
   • w km 84+169 z DK 42
    oraz innymi licznymi zjazdami publicznymi i indywidualnymi.

    W pasie drogowym, na analizowanym odcinku przedmiotowej drogi, zlokalizowane są obiekty infrastruktury technicznej nie związane z drogą m. in.:
   • kable telekomunikacyjne,
   • kable elektroenergetyczne,
   • gazociąg,
   • wodociąg,
   • kanalizacja sanitarna,
   • napowietrzna linia telekomunikacyjne i elektroenergetyczna.

    W kilometrze 83+609,00 znajduje się wiadukt kolejowy (nieczynny).

    W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano warianty realizacji przedsięwzięcia:
   • wariant I - proponowany przez Inwestora, polegający na realizacji inwestycji w wyżej opisanym zakresie.
   • wariant II - (alternatywny) zakładający zamiast ronda budowę skrzyżowania typu zwykłego.

    Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na następujących działkach:
   • nr 1040/1, 1040/2, 1022/11, 1025/9, 1025/11, 1025/10, 1047/5, 1047/9, 1048, 1049/1, 1051, 1053/8, 1059, 1028/6, 1028/37, k. m. 8 położonych w Namysłowie,
   • nr 1102/1, 1103/5, 1122/1, 1124/2, 1125/3, 1125/4 k. m. 10 położonych w Namysłowie,
   • nr 501/233, 1249, 806, 488/57, 501/163, 501/144, 501/155, 501/156, 501/158, 501/160, 501/214, 501/204, 501/206, 501/98, 501/97, 501/96, 501/95, 501/93, 501/94, 634/4, 485/3, 721, 534/89, 534/2, k. m. 5 położonych w Namysłowie,
   • nr 51,83,43 k. m. 17 położonych w Namysłowie,
   • nr 390,343, 344, 342, 579, 409, 530/1, 529, 567, 521, 520/2, 566, 314, 345, 354, 356, 46/2, 490/2 k. m. 1 położonych w Kamiennej.
  2. powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
   Planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, w związku z czym nie występuje skumulowane oddziaływanie na środowisko
  3. wykorzystywanie zasobów naturalnych:
   Realizacja inwestycji będzie wymagała wykorzystania surowców mineralnych, takich jak piasek, kruszywo i tłuczeń. Infrastruktura techniczna wykonana zostanie w oparciu o gotowe elementy. Stosowane maszyny budowlane pracujące przy realizacji inwestycji napędzane będą olejem napędowym lub benzyną. Cześć sprzętu budowlanego może wymagać zasilania energią elektryczną lub sprężonym powietrzem. Media te będą dostarczane na teren budowy z przenośnych agregatów. Realizacja przedsięwzięcia będzie związana z niewielkim poborem wody wykorzystywanym  do prac budowlanych. Szacunkowe zużycie podstawowych surowców, paliw i energii wyniesie:
   • energia elektryczna około 300-350 kWh/cały okres budowy,
   • olej opałowy około 7000-8000 l/cały okres budowy,
   • beton asfaltowy około 4000 m3/cały okres budowy,
   • kostka brukowa i betonowa około 7000 m2/cały okres budowy.
  4. emisja i występowanie innych uciążliwości:
   • na etapie budowy przewiduje się wzrost oddziaływania akustycznego, wynikający z prowadzenia prac budowlanych oraz ruchu samochodów ciężarowych. Biorąc jednak pod uwagę zakres i czas trwania prac można stwierdzić, iż realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na klimat akustyczny na terenach chronionych. Dodatkowo w celu ograniczenia wpływu inwestycji na klimat akustyczny prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, stosowany będzie wyłącznie sprawny sprzęt budowlany, a silniki w czasie przerw w pracy będą wyłączane.
   • analizowany odcinek drogi nr 39 przebiega w znacznej części przez tereny podlegające prawnej ochronie przed hałasem. Rozwiązaniem technicznym, możliwym do zastosowania w przypadku przedmiotowego odcinka drogi, jest użycie nawierzchni o obniżonej emisji hałasu. Z uwagi na występujące w ciągu drogi skrzyżowania oraz ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym przewiduje się zastosowanie nawierzchni SMA 0/8, redukującej emisje hałasu w zakresie 2-3 dB(A).
   • realizacja inwestycji będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do powietrza jednak właściwe zabezpieczanie dowożonych materiałów (zwłaszcza pylistych) oraz przykrywanie plandekami ładunków masy bitumicznej pozwoli na ograniczenie tej emisji. Etap ten będzie miał charakter przejściowy, a powodowane uciążliwości ustana z chwilą zakończenia prac.
   • realizacja inwestycji będzie się wiązała z powstawaniem m. in. odpadów: betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów asfaltu, tworzyw sztucznych, opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. W wyniku wykonywania koryta pod przebudowywaną drogę powstaną masy ziemne, które zostaną częściowo wykorzystane na placu budowy. Podczas realizacji inwestycji na placu budowy wydzielone zostanie miejsce do czasowego gromadzenia wytworzonych odpadów, które będą magazynowane selektywnie i przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie pozwolenia z zakresu gospodarki odpadami.
   • w związku z eksploatacja drogi powstawać będą głównie odpady komunalne związane z pracami porządkowymi, a mianowicie: zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne, odpady ze studzienek kanalizacyjnych, odpady z czyszczenia ulic i placów w ilości około 15 Mg/rok. Odpady te będą odbierane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.
   • podczas realizacji projektowanej inwestycji, plac budowy zostanie wyposażony  w przenośne sanitariaty. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni przedmiotowej drogi podczas jej eksploatacji będą odprowadzane do rowów przydrożnych (w ilości około 20 %) oraz po podczyszczeniu w osadniku zawiesin do kanalizacji deszczowej (w ilości około 80 %). Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będą cieki Widawa i Młynówka.
  5. ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.
   Planowana inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii.
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
  • obszary wybrzeży - nie występują,
  • obszary górskie i leśne - nie występują,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - nie występują,
  • obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie występują.

   Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
   Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach:
  • nr 1040/1, 1040/2, 1022/11, 1025/9, 1025/11, 1025/10, 1047/5, 1047/9, 1048, 1049/1, 1051, 1053/8, 1059, 1028/6, 1028/37, k. m. 8 położonych w Namysłowie,
  • nr 1102/1, 1103/5, 1122/1, 1124/2, 1125/3, 1125/4 k. m. 10 położonych w Namysłowie,
  • nr 501/233, 1249, 806, 488/57, 501/163, 501/144, 501/155, 501/156, 501/158, 501/160, 501/214, 501/204, 501/206, 501/98, 501/97, 501/96, 501/95, 501/93, 501/94, 634/4, 485/3, 721, 534/89, 534/2, k. m. 5 położonych w Namysłowie,
  • nr 51,83,43 k. m. 17 położonych w Namysłowie,
  • nr 390, 343 344, 342, 579, 409, 530/1, 529, 567, 521, 520/2, 566, 314, 345, 354, 356, 46/2, 490/2 k. m. 1 położonych w Kamiennej.

   Działki, na których planowana jest przedmiotowa inwestycja, położone w m. Kamienna oznaczone są na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: Mn/u - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa niska z dopuszczeniem usług, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych oraz usługowych, PBS - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy), G - droga krajowa, IV klasy technicznej, KK - tereny komunikacji kolejowej, Rz - przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - tereny trwałych użytków zielonych, U - przeznaczenie podstawowe - tereny usług komercyjnych, usług handlu, gastronomii na wydzielonych działkach, Zp - drogi powiatowe, lokalne, V klasy technicznej, droga dojazdowa, Mn - przeznaczenie podstawowe - istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), Mr - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i gospodarcza związana z produkcją rolną, Rp - przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - uprawy polowe (grunty orne), ZP - tereny urządzonej zieleni parkowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Ziemiełowice, Kamienna, Łączany zatwierdzonym uchwałą nr XXIII/340/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. 9Dz. Urz. Woj. Op. Nr 39 poz.254 z 17 maja 2001 r.), oraz w Namysłowie oznaczone są na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego jako: teren zieleni urządzonej, teren drogi klasy głównej, teren drogi klasy dojazdowej, teren drogi klasy lokalnej, teren ciągu pieszo - jezdnego, teren drogi klasy zbiorczej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynek mieszkalny wielorodzinny zawierający więcej niż 2 mieszkania lub zespół takich budynków, wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i garażami wydzielonymi w budynkach mieszkalnych oraz urządzeniami towarzyszącymi, teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej, rozumianej jako budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, budynek mieszkalno - usługowy, obiekt usługowy lub zespół takich obiektów, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno - biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, teren zabudowy usługowej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno - biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 rady miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.).
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
  1. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, oraz zmiany dotychczasowej liczby ludności.
  2. transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowej drogi) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
  3. wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma negatywnego wpływu na istniejąca infrastrukturę.
  4. prawdopodobieństwo oddziaływania: na etapie budowy przewiduje się wzrost oddziaływania akustycznego, wynikający z prowadzenia prac budowlanych oraz ruchu samochodów ciężarowych. Niemniej jednak krótki czas prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Etap realizacji będzie źródłem zanieczyszczeń do środowiska, jednak zmiany te nie wpłyną znacząco na pogorszenie jakości powietrza. Wszelkie inne oddziaływania i niedogodności na etapie realizacji będą miały charakter tymczasowy, odwracalny.
  5. czasu trwania i częstotliwości i odwracalności oddziaływania: przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze, na którym zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza dla strefy namysłowsko - oleskiej przekroczone zostały standardy jakości powietrza w zakresie pyłu PM10. W związku z realizacją inwestycji przewidywane jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym pyłu, pochodzących ze spalania paliw w silnikach pojazdów. Przebudowa drogi przyczyni się do podniesienia jakości jazdy i bezpieczeństwa ruchu. Ponadto na skutek poprawy płynności ruchu, a tym samym zmniejszenia ilości spalanych paliw ograniczony zostanie poziom emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu i drgań do otoczenia.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski społeczności zamieszkującej na obszarze objętym inwestycją. Nie odnotowano również aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, jak również stanowiska organów opiniujących tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz ze względu na brak innych uwag i zastrzeżeń w trakcie postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsze postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Przeczów i Mikowice (miejsce prowadzenia inwestycji).

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-30
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-02

 

 

 

 


GK.6220.15.2012 Namysłów, dn. 30.04.2012 r.

OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 11 i art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 30.04.2012 r. zostało wydane postanowienie nr GK.6220.15.2012 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi krajowej nr 39 Łagiewniki - Brzeg - Namysłów - Kępno na odcinku Namysłów - Kamienna od km 81+546,00 do km 84+268,00”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi krajowej nr 39 na długości około 2722 m. W ramach przedsięwzięcia planuje się również:

 • przebudowę drogi krajowej nr 42 (kierunek Kluczbork) na długości około 82 m,
 • przebudowę drogi wojewódzkiej nr 451 (kierunek Oleśnica) na długości około 63 m,
 • przebudowę drogi gminnej - ulicy Bohaterów Warszawy (kierunek centrum miasta) na długości około 53 m,
 • przebudowę drogi powiatowej 1116 O (kierunek Łączany) na długości około 50 m,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej odbierającej wody odpadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni dróg, chodników i ścieżek rowerowych na długości około 1300 m. Kanalizacja zostanie zlokalizowana po północnej stronie drogi.

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na następujących działkach:

 • nr 1040/1, 1040/2, 1022/11, 1025/9, 1025/11, 1025/10, 1047/5, 1047/9, 1048, 1049/1, 1051, 1053/8, 1059, 1028/6, 1028/37, k. m. 8 położonych w Namysłowie,
 • nr 1102/1, 1103/5, 1122/1, 1124/2, 1125/3, 1125/4 k. m. 10 położonych w Namysłowie,
 • nr 501/233, 1249, 806, 488/57, 501/163, 501/144, 501/155, 501/156, 501/158, 501/160, 501/214, 501/204, 501/206, 501/98, 501/97, 501/96, 501/95, 501/93, 501/94, 634/4, 485/3, 721, 534/89, 534/2, k. m. 5 położonych w Namysłowie,
 • nr 51,83,43 k. m. 17 położonych w Namysłowie,
 • nr 390,343, 344, 342, 579, 409, 530/1, 529, 567, 521, 520/2, 566, 314, 345, 354, 356, 46/2, 490/2 k. m. 1 położonych w Kamiennej.

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 77 419-03-45.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-30
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-02

 

 

 

 


GK.6220.15.2012 Namysłów, dn. 30.04.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.  10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) Burmistrz Namysłowa zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

"Przebudowa drogi krajowej nr 39 Łagiewniki - Brzeg - Namysłów - Kępno na odcinku Namysłów - Kamienna od km 81+546,00 do km 84+268,00".

W związku z powyższym, informuję strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w tym zapoznania się z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 kwietnia 2012 r., znak: WOOŚ.4241.112.2012.WL

Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16) w godzinach od 7.30 do 15.30, e-mail: .

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Namysłowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16), w czasie trwania postępowania, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-30
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-02

 

 

 

 


GK.6220.15.2012 Namysłów, dn.18.05.2012 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 r., z późn. zm.) w związku z  art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust.1 pkt 60 i 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) i załącznikiem II pkt 10 lit. e Dyrektywy rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko po rozpatrzeniu wniosku Pana Bolesława Pustelnika, Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole, działającego w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (pełnomocnictwo nr GDDKiA/BP/0157/7/2010 z dnia 12.01.2010 r.) w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 39 Łagiewniki - Brzeg - Namysłów - Kępno na odcinku Namysłów - Kamienna od km 81+546,00  do km 84+268,00"

postanawiam

zmienić decyzję Burmistrza Namysłowa nr GK.6220.2.2011 z dnia 06.02.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 39 Łagiewniki - Brzeg - Namysłów - Kępno na odcinku Namysłów - Kamienna od km 81+546,00  do km 84+268,00"

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 39 Łagiewniki - Brzeg - Namysłów - Kępno na odcinku Namysłów - Kamienna od km 81+546,00  do km 84+268,00"

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) na wniosek Pana Bolesława Pustelnika, Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole, działającego w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (pełnomocnictwo nr GDDKiA/BP/0157/7/2010 z dnia 12.01.2010 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 39 Łagiewniki - Brzeg - Namysłów - Kępno na odcinku Namysłów - Kamienna od km 81+546,00 do km 84+268,00".

Zgodnie z art.74 ust. 1 ustawy OOŚ do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia oraz poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Planowana inwestycja została zaliczona do do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 60 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany oraz do Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko (Załącznik II, pkt 10 lit. e).

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 K.p.a. - informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających (wskazując 21 dniowy termin na wniesienie uwag i wniosków dotyczących inwestycji), zostało umieszczone w dniu 22.03.2012 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W myśl art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ w sytuacji, gdy liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano przepis art. 49 Kpa.

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.

Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynika z konieczności uwzględnienia w prowadzonym postępowaniu działki nr 343 k. m. 1, obręb Kamienna, która stanowi pas drogi krajowej nr 39 będącej w administrowaniu GDDKiA.

Burmistrz Namysłowa, działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ pismem z dnia 20.03.2012 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w oparciu o pełny zakres inwestycyjny przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/ACz-4325-12/12 z dnia 27.03.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.03.2012 r.) zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, że zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na środowisko. Planowana zmiana zakresu inwestycyjnego przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia warunków sanitarno - zdrowotnych w trakcie realizacji przedmiotowego projektu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.112.2012.WL z dnia 05.04.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.04.2012 r.) wyraził opinię, że dla zmiany decyzji Burmistrza Namysłowa nr GK.6220.2.2012 z dnia 06.02.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi krajowej nr 39 Łagiewniki - Brzeg - Namysłów - Kamienna od km 81+546,00 do km 84+268,00" nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Zgodnie z kryteriami określonymi w art. 63 ustawy OOS oraz w § 3 ust. 1 pkt 60 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) stosownie do załącznika II pkt 10 lit. e Dyrektywy rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowiska przeprowadzono szczegółową analizę cech przedsięwzięcia i stwierdzono, że planowana inwestycja zlokalizowana na działkach:

 • nr 1040/1, 1040/2, 1022/11, 1025/9, 1025/11, 1025/10, 1047/5, 1047/9, 1048, 1049/1, 1051, 1053/8, 1059, 1028/6, 1028/37, k. m. 8 położonych w Namysłowie,
 • nr 1102/1, 1103/5, 1122/1, 1124/2, 1125/3, 1125/4 k. m. 10 położonych w Namysłowie,
 • nr 501/233, 1249, 806, 488/57, 501/163, 501/144, 501/155, 501/156, 501/158, 501/160, 501/214, 501/204, 501/206, 501/98, 501/97, 501/96, 501/95, 501/93, 501/94, 634/4, 485/3, 721, 534/89, 534/2, k. m. 5 położonych w Namysłowie,
 • nr 51,83,43 k. m. 17 położonych w Namysłowie,
 • nr 390,343, 344, 342, 579, 409, 530/1, 529, 567, 521, 520/2, 566, 314, 345, 354, 356, 46/2, 490/2 k. m. 1 położonych w Kamiennej.

nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi krajowej nr 39 na długości około 2722 m. W ramach przedsięwzięcia planuje się również:

 • przebudowę drogi krajowej nr 42 (kierunek Kluczbork) na długości około 82 m,
 • przebudowę drogi wojewódzkiej nr 451 (kierunek Oleśnica) na długości około 63 m,
 • przebudowę drogi gminnej - ulicy Bohaterów Warszawy (kierunek centrum miasta) na długości około 53 m,
 • przebudowę drogi powiatowej 1116 O (kierunek Łączany) na długości około 50 m,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej odbierającej wody odpadowe i roztopowe z projektowanych nawierzchni dróg, chodników i ścieżek rowerowych na długości około 1300 m. Kanalizacja zostanie zlokalizowana po północnej stronie drogi.

W zakresie przebudowy drogi krajowej nr 39 przewiduje się:

 • poszerzenie istniejącej jezdni do 7 m (wraz z opaskami bezpieczeństwa 2x 0,50 m);
 • wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni;
 • fragmentaryczną wymianę całej konstrukcji jezdni;
 • budowę ciągu pieszo - rowerowego;
 • remont nawierzchni istniejących chodników;
 • przebudowę skrzyżowań;
 • budowę wysp uspokajających ruch;
 • budowę ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 39 i 42;
 • budowę pasów lewoskrętów;
 • budową zatok autobusowych;
 • budowę nowych i remont istniejących zjazdów;
 • budowę kanalizacji deszczowej;
 • budowę oświetlenia ulicznego;
 • przełożenie i zabezpieczenie istniejących sieci telefonicznych i energetycznych;
 • wycinkę kolidujących z inwestycja drzew;
 • odmulanie istniejących rowów drogowych;
 • przebudowę przepustów.

Parametry techniczne drogi w stanie istniejącym:

 1. Przekrój uliczny na odcinku od km 81+546,00÷82+250,00:
  • jezdnia szerokości 7,00 m;
  • obustronne chodniki szerokości 1,50÷3,00 m oddzielone od krawędzi jezdni pasem zieleni szerokości 1,70÷2,50m;
 2. Przekrój półuliczny na odcinku od km 82+250,00÷82+970,00;
  • jezdnia szerokości 6,50 m;
  • lewostronny chodnik szerokości 1,50 m oddzielony od krawędzi jezdni pasem zieleni szerokości 1,70÷3,00 m;
  • prawostronne pobocze gruntowe szerokości 1,40÷2,00m;
  • prawostronny rów drogowy.
 3. Przekrój drogowy od km 82+970,00÷84+169,00;
  • jezdnia szerokości 5,30÷6,00m;
  • obustronne pobocze gruntowe szerokości 1,00÷2,00m;
  • obustronne rowy drogowe.

Inwestycja będzie realizowana na terenie o powierzchni około 5 ha. DK 39 na odcinku objętym przedsięwzięciem krzyżuje się m.in. z następującymi drogami:

 • w km 81+591 z DW 451,
 • w km 81+685 z ul. Piłsudskiego,
 • w km 81+995 z ul.  Łączańską,
 • w km 82+399 z ul. Fabryczną,
 • w km 82 +536 z ul. Konwaliową,
 • w km 82+720 z ul. Wrzosową,
 • w km 82+780 z ul. Cichą,
 • w km 82+881 z ul. Kalinową,
 • w km 84+015 z DP 1116 O (kierunek Łączany),
 • w km 84+169 z DK 42

oraz innymi licznymi zjazdami publicznymi i indywidualnymi.

W pasie drogowym, na analizowanym odcinku przedmiotowej drogi, zlokalizowane są obiekty infrastruktury technicznej nie związane z drogą m. in.:

 • kable telekomunikacyjne,
 • kable elektroenergetyczne,
 • gazociąg,
 • wodociąg,
 • kanalizacja sanitarna,
 • napowietrzna linia telekomunikacyjne i elektroenergetyczna.

W kilometrze 83+609,00 znajduje się wiadukt kolejowy (nieczynny).

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano warianty realizacji przedsięwzięcia:

 • wariant I - proponowany przez Inwestora, polegający na realizacji inwestycji w wyżej opisanym zakresie.
 • wariant II - (alternatywny) zakładający zamiast ronda budowę skrzyżowania typu zwykłego.

Realizacja inwestycji będzie wymagała wykorzystania surowców mineralnych, takich jak piasek, kruszywo i tłuczeń. Infrastruktura techniczna wykonana zostanie w oparciu o gotowe elementy. Stosowane maszyny budowlane pracujące przy realizacji inwestycji napędzane będą olejem napędowym lub benzyną. Cześć sprzętu budowlanego może wymagać zasilania energią elektryczną lub sprężonym powietrzem. Media te będą dostarczane na teren budowy z przenośnych agregatów. Realizacja przedsięwzięcia będzie związana z niewielkim poborem wody wykorzystywanym  do prac budowlanych. Szacunkowe zużycie podstawowych surowców, paliw i energii wyniesie:

 • energia elektryczna około 300-350 kWh/cały okres budowy,
 • olej opałowy około 7000-8000 l/cały okres budowy,
 • beton asfaltowy około 4000 m3/cały okres budowy,
 • kostka brukowa i betonowa około 7000 m2/cały okres budowy.

Na etapie budowy przewiduje się wzrost oddziaływania akustycznego, wynikający z prowadzenia prac budowlanych oraz ruchu samochodów ciężarowych. Biorąc jednak pod uwagę zakres i czas trwania prac można stwierdzić, iż realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na klimat akustyczny na terenach chronionych. Dodatkowo w celu ograniczenia wpływu inwestycji na klimat akustyczny prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, stosowany będzie wyłącznie sprawny sprzęt budowlany, a silniki w czasie przerw w pracy będą wyłączane.

Analizowany odcinek drogi nr 39 przebiega w znacznej części przez tereny podlegające prawnej ochronie przed hałasem. Rozwiązaniem technicznym, możliwym do zastosowania w przypadku przedmiotowego odcinka drogi, jest użycie nawierzchni o obniżonej emisji hałasu. Z uwagi na występujące w ciągu drogi skrzyżowania oraz ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym przewiduje się zastosowanie nawierzchni SMA 0/8, redukującej emisje hałasu w zakresie 2-3 dB(A).

Realizacja inwestycji będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do powietrza jednak właściwe zabezpieczanie dowożonych materiałów (zwłaszcza pylistych) oraz przykrywanie plandekami ładunków masy bitumicznej pozwoli na ograniczenie tej emisji. Etap ten będzie miał charakter przejściowy, a powodowane uciążliwości ustana z chwilą zakończenia prac.

Realizacja inwestycji będzie się wiązała z powstawaniem m. in. odpadów: betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów asfaltu, tworzyw sztucznych, opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. W wyniku wykonywania koryta pod przebudowywaną drogę powstaną masy ziemne, które zostaną częściowo wykorzystane na placu budowy. Podczas realizacji inwestycji na placu budowy wydzielone zostanie miejsce do czasowego gromadzenia wytworzonych odpadów, które będą magazynowane selektywnie i przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie pozwolenia z zakresu gospodarki odpadami.

W związku z eksploatacja drogi powstawać będą głównie odpady komunalne związane z pracami porządkowymi, a mianowicie: zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne, odpady ze studzienek kanalizacyjnych, odpady z czyszczenia ulic i placów w ilości około 15 Mg/rok. Odpady te będą odbierane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Podczas realizacji projektowanej inwestycji, plac budowy zostanie wyposażony w przenośne sanitariaty. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni przedmiotowej drogi podczas jej eksploatacji będą odprowadzane do rowów przydrożnych (w ilości około 20 %) oraz po podczyszczeniu w osadniku zawiesin do kanalizacji deszczowej (w ilości około 80 %). Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będą cieki Widawa i Młynówka.

Planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, w związku z czym nie występuje skumulowane oddziaływanie na środowisko

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowej drogi) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).

Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

 • obszary wybrzeży,
 • obszary górskie lub leśne,
 • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
 • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 • obszary przylegające do jezior,
 • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach:

 • nr 1040/1, 1040/2, 1022/11, 1025/9, 1025/11, 1025/10, 1047/5, 1047/9, 1048, 1049/1, 1051, 1053/8, 1059, 1028/6, 1028/37, k. m. 8 położonych w Namysłowie,
 • nr 1102/1, 1103/5, 1122/1, 1124/2, 1125/3, 1125/4 k. m. 10 położonych w Namysłowie,
 • nr 501/233, 1249, 806, 488/57, 501/163, 501/144, 501/155, 501/156, 501/158, 501/160, 501/214, 501/204, 501/206, 501/98, 501/97, 501/96, 501/95, 501/93, 501/94, 634/4, 485/3, 721, 534/89, 534/2, k. m. 5 położonych w Namysłowie,
 • nr 51,83,43 k. m. 17 położonych w Namysłowie,
 • nr 390, 343 344, 342, 579, 409, 530/1, 529, 567, 521, 520/2, 566, 314, 345, 354, 356, 46/2, 490/2 k. m. 1 położonych w Kamiennej.

Działki, na których planowana jest przedmiotowa inwestycja, położone w m. Kamienna oznaczone są na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: Mn/u - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa niska z dopuszczeniem usług, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych oraz usługowych, PBS - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy), B - droga krajowa, IV klasy technicznej, KK - tereny komunikacji kolejowej, Rz - przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - tereny trwałych użytków zielonych, U - przeznaczenie podstawowe - tereny usług komercyjnych, usług handlu, gastronomii na wydzielonych działkach, Zp - drogi powiatowe, lokalne, V klasy technicznej, droga dojazdowa, Mn - przeznaczenie podstawowe - istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), Mr - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i gospodarcza związana z produkcją rolną, Rp - przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - uprawy polowe (grunty orne), ZP - tereny urządzonej zieleni parkowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Ziemiełowice, Kamienna, Łączany zatwierdzonym uchwałą nr XXIII/340/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 39 poz.254 z 17 maja 2001 r.), oraz w Namysłowie oznaczone są na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego jako: teren zieleni urządzonej, teren drogi klasy głównej, teren drogi klasy dojazdowej, teren drogi klasy lokalnej, teren ciągu pieszo - jezdnego, teren drogi klasy zbiorczej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynek mieszkalny wielorodzinny zawierający więcej niż 2 mieszkania lub zespół takich budynków, wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i garażami wydzielonymi w budynkach mieszkalnych oraz urządzeniami towarzyszącymi, teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej, rozumianej jako budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, budynek mieszkalno - usługowy, obiekt usługowy lub zespół takich obiektów, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno - biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, teren zabudowy usługowej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno - biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 rady miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.).

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności.

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie będzie mieć negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze, na którym zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza dla strefy namysłowsko - oleskiej przekroczone zostały standardy jakości powietrza w zakresie pyłu PM10. W związku z realizacją inwestycji przewidywane jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym pyłu, pochodzących ze spalania paliw w silnikach pojazdów. Przebudowa drogi przyczyni się do podniesienia jakości jazdy i bezpieczeństwa ruchu. Ponadto na skutek poprawy płynności ruchu, a tym samym zmniejszenia ilości spalanych paliw ograniczony zostanie poziom emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu i drgań do otoczenia.

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 30.04.2012 r. wydał postanowienie nr GK.6220.15.2012 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 39 Łagiewniki - Brzeg - Namysłów - Kępno na odcinku Namysłów - Kamienna od km 81+546,00  do km 84+268,00" zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, po. 1071 z późn. zm.) poinformowano strony postępowania , że przed wydaniem decyzji można zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 7 dnia od daty otrzymania pisma.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski dotyczące planowanej inwestycji. Nie odnotowano aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-05-18
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-21

 

 

 

 


GK.6220.15.2012 Namysłów, dn. 18.05.2012 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 18.05.2012 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 39 Łagiewniki - Brzeg - Namysłów - Kępno na odcinku Namysłów - Kamienna od km 81+546,00  do km 84+268,00".

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 16) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-05-18
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-21