Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.11.2012 - Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali zakładu przetwórstwa szkła o halę magazynową

GK.6220.11.2012 Namysłów, dn. 16.03.2012 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 28.02.2012 r. Pana Jacka Tietz, Cargo Sp. z o. o., ul. Stawowa 5, 46-100 Namysłów działającego w imieniu Zakładu Saint - Gobain Polska Sp. z o. o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu, ul. Avicenny 14, 54-611 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01.02.2012 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: "Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali zakładu przetwórstwa szkła o halę magazynową", ul. Piłsudskiego 18, 46-100 Namysłów.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 562/6, 562/7, 562/8 położonych w Namysłowie.

Będzie to hala magazynowa o powierzchni zabudowy 789,30 m2, powierzchni użytkowej 777,75 m2 i kubaturze 4581,00 m3.

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie Zakładu Saint - Gobain Polska Sp. z o. o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu, ul. Avicenny 14, 54-611 Wrocław.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 16 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy ulicy Dubois 3, pok. Nr 16 /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-03-16
Data udostępnienia do publikacji: 2012-03-19

 

 

 

 


GK.6220.11.2012 Namysłów, dn. 16.03.2012 r.

w/g rozdzielnika

W związku z wnioskiem Pana Jacka Tietz, Cargo Sp. z o. o., ul. Stawowa 5, 46-100 Namysłów działającego w imieniu Zakładu Saint - Gobain Polska Sp. z o. o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu, ul. Avicenny 14, 54-611 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01.02.2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali zakładu przetwórstwa szkła o halę magazynową", ul. Piłsudskiego 18, 46-100 Namysłów, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu akta sprawy z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowym postępowaniu.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 562/6, 562/7, 562/8 położonych w Namysłowie. Będzie to hala magazynowa o powierzchni zabudowy 789,30 m2, powierzchni użytkowej 777,75 m2 i kubaturze 4581,00 m3.

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie Zakładu Saint - Gobain Polska Sp. z o. o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu, ul. Avicenny 14, 54-611 Wrocław.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-03-16
Data udostępnienia do publikacji: 2012-03-19

 

 

 

 


GK.6220.11.2012 Namysłów, dn. 07.05.2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku  z art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ, oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.Nr 213, poz. 1397)

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali zakładu przetwórstwa szkła o halę magazynową” przy ul. Piłsudskiego 18, 46-100 Namysłów.

UZASADNIENIE

W dniu 16.03.2012 r. na wniosek Pana Jacka Tietz, Cargo Sp. z o. o., ul. Stawowa 5, 46-100 Namysłów działającego w imieniu Zakładu Saint – Gobain Polska Sp. z o. o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu, ul. Avicenny 14, 54-611 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01.02.2012 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali zakładu przetwórstwa szkła o halę magazynową”, ul. Piłsudskiego 18, 46-100 Namysłów.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały następujące dokumenty:

 • karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji gruntów; obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 562/6, 562/7, 562/8 położonych w Namysłowie na terenie istniejącego Zakładu Saint – Gobain Polska Sp. Z o. o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu, ul. Avicenny 14, 54-611 Wrocław.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 (przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone), w związku z § 3 ust. 1 pkt 14 (instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 16) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ w dniu 16.03.2012 r. tut. Urząd wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w dniu 19.03.2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Pismem z dnia 20.03.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.03.2012 r.) Państwo Ewa i Daniel Bobrowiec będący strona postępowania poinformowali tut. Organ, że nie wnoszą zastrzeżeń do planowanej inwestycji na terenie zakładu Saint – Gobain Sp. Z o. o. w Namysłowie.

W dniu 21.03.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.03.2012 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem nr NZ/ACz-4325-10/12 stwierdził, że planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym postanowił odstąpić od wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.104.2012.AW z dnia 23.04.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.04.2012 r.) wyraził opinię że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali zakładu przetwórstwa szkła o halę magazynową”  nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją analizując cechy przedsięwzięcia stwierdził, że nie będzie ono znacząco nagatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.  Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ. Uwzględnił następujące uwarunkowania:

 1. Rodzaj  i charakterystykę przedsięwzięcia:

  1) skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje: przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 562/6, 562/7, 562/8 położonych w Namysłowie na terenie istniejącego Zakładu Saint – Gobain Polska Sp. Z o. o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu, ul. Avicenny 14, 54-611 Wrocław. W istniejącym zakładzie prowadzona będzie obróbka szkła tj. cięcie szkła, mycie tafli, sklejanie tafli, bez topienia szkła.
  Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącej hali zakładu o nowa halę magazynową o powierzchni 0,07893 ha, służącą do przechowywania gotowych tafli szklanych. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje wzrostu poziomu produkcji. Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu pracy.

  2) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie: w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie nastąpi skumulowane oddziaływanie na środowisko.

  3)  wykorzystanie zasobów naturalnych: szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 8 kW. Zapotrzebowanie na energie elektryczną zostanie zbilansowane w ramach posiadanej przez zakład rezerwy mocy.

  4) emisję i występowanie innych uciążliwości:
  - zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego podczas realizacji przedsięwzięcia będzie związane z pracami budowlanymi. Uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia prac.
  - w trakcie realizacji prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisja hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak ze względu na relatywnie krótki czas trwania prac nie spowodują one nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.
  - na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie odpadów budowlanych, które odbierane będą przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia.
  - eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu, gdyż dotyczy budowy hali magazynowej gotowych produktów.
  - podczas funkcjonowania planowanej inwestycji, ze względu na zakres przedsięwzięcia nie przewiduje się wzrostu ilości wytwarzanych odpadów.
  - wody opadowe i roztopowe z dachu hali odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej.

  5) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:
  Realizacja jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powodowały zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.
   
 2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:
  • obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych – nie występują,
  • obszary wybrzeży - nie występują,
  • obszary górskie - nie występują,
  • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - nie występują,
  • obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
  • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - nie występują,obszary przylegające do jezior - nie występują,
  • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – nie występują.

   Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.).

   Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 562/6, 562/7, 562/8 położonych w Namysłowie oznaczonych symbolem E.7UP – teren zabudowy usługowo – produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno-biurowe oraz inne o podobnym charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.).
    
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:

  1) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności,
  2) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa)  oraz  jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie  lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
  3) wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie ma negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną,
  4) prawdopodobieństwo oddziaływania: w trakcie realizacji prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisja hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak ze względu na relatywnie krótki czas trwania prac nie spowodują one nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.
  5) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego podczas realizacji przedsięwzięcia będzie związane z pracami budowlanymi. Uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia prac.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem, uwzględniając wszelkie możliwe zagrożenia dla środowiska, oraz ze względu na brak uwag i zastrzeżeń w trakcie postępowania uznano, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest uzasadnione.

Przedmiotowe postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-05-07
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-08

 

 

 

 


GK.6220.11.2012 Namysłów, dn. 07.05.2012 r.

OBWIESZCZENIE

o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z  2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 07.05.2012 r. zostało wydane postanowienie nr GK.6220.11.2012 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali zakładu przetwórstwa szkła o halę magazynową” przy ul. Piłsudskiego 18, 46-100 Namysłów.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 562/6, 562/7, 562/8 położonych w Namysłowie na terenie istniejącego Zakładu Saint – Gobain Polska Sp. Z o. o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu, ul. Avicenny 14, 54-611 Wrocław.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącej hali zakładu o nowa halę magazynową o powierzchni 0,07893 ha, służącą do przechowywania gotowych tafli szklanych. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje wzrostu poziomu produkcji. Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu pracy.

Informuje się również o możliwości zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie /Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/, budynek B, pok. Nr 16 w godzinach urzędowania i pod nr tel. 077 419-03-45.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-05-07
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-08

 

 

 

 


GK.6220.11.2012 Namysłów, dn. 07.05.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.  10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) Burmistrz Namysłowa zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali zakładu przetwórstwa szkła o halę magazynową”
przy ul. Piłsudskiego 18, 46-100 Namysłów.

W związku z powyższym, informuję strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w tym zapoznania się z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23 kwietnia 2012 r., znak: WOOŚ.4242.104.2012.AW.

Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16) w godzinach od 7.30 do 15.30, e-mail: ochrona.srodowiska@namyslow.euAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Namysłowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16), w czasie trwania postępowania, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-05-07
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-08

 

 

 

 


GK.6220.11.2012 Namysłów, dn. 24.05.2012 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 r., z późn. zm.) w związku z  art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka Tietz, Cargo Sp. z o. o., ul. Stawowa 5, 46-100 Namysłów działającego w imieniu Zakładu Saint - Gobain Polska Sp. z o. o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu, ul. Avicenny 14, 54-611 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01.02.2012 r.

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali zakładu przetwórstwa szkła o halę magazynową" przy ul. Piłsudskiego 18, 46-100 Namysłów.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w dniu 16.03.2012 r. na wniosek Pana Jacka Tietz, Cargo Sp. z o. o., ul. Stawowa 5, 46-100 Namysłów działającego w imieniu Zakładu Saint - Gobain Polska Sp. z o. o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu, ul. Avicenny 14, 54-611 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01.02.2012 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: "Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali zakładu przetwórstwa szkła o halę magazynową", ul. Piłsudskiego 18, 46-100 Namysłów.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały następujące dokumenty:

 • karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w dniu 19.03.2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 562/6, 562/7, 562/8 położonych w Namysłowie na terenie istniejącego Zakładu Saint - Gobain Polska Sp. Z o. o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu, ul. Avicenny 14, 54-611 Wrocław.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 (przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone), w związku z § 3 ust. 1 pkt 14 (instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 16) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ w dniu 16.03.2012 r. tut. Urząd wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 20.03.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.03.2012 r.) Państwo Ewa i Daniel Bobrowiec będący strona postępowania poinformowali tut. Organ, że nie wnoszą zastrzeżeń do planowanej inwestycji na terenie zakładu Saint - Gobain Sp. z o. o. w Namysłowie.

W dniu 21.03.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.03.2012 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem nr NZ/ACz-4325-10/12 stwierdził, że planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym postanowił odstąpić od wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.104.2012.AW z dnia 23.04.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.04.2012 r.) wyraził opinię że dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali zakładu przetwórstwa szkła o halę magazynową" nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją analizując cechy przedsięwzięcia stwierdził, że nie będzie ono znacząco nagatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.  Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Od stron biorących udział w postępowaniu  nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu.

Zgodnie z kryteriami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) przeprowadzono szczegółową analizę cech przedsięwzięcia i stwierdzono, że planowana inwestycja zlokalizowana na działkach nr 562/6, 562/7, 562/8 położonych w Namysłowie na terenie istniejącego Zakładu Saint - Gobain Polska Sp. Z o. o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu, ul. Avicenny 14, 54-611 Wrocław, nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.

W istniejącym zakładzie prowadzona będzie obróbka szkła tj. cięcie szkła, mycie tafli, sklejanie tafli, bez topienia szkła.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącej hali zakładu o nowa halę magazynową o powierzchni 0,07893 ha, służącą do przechowywania gotowych tafli szklanych. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje wzrostu poziomu produkcji. Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu pracy.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 8 kW. Zapotrzebowanie na energie elektryczną zostanie zbilansowane w ramach posiadanej przez zakład rezerwy mocy.

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego podczas realizacji przedsięwzięcia będzie związane z pracami budowlanymi. Uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia prac.

W trakcie realizacji prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisja hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak ze względu na relatywnie krótki czas trwania prac nie spowodują one nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie odpadów budowlanych, które odbierane będą przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu, gdyż dotyczy budowy hali magazynowej gotowych produktów.

Podczas funkcjonowania planowanej inwestycji, ze względu na zakres przedsięwzięcia nie przewiduje się wzrostu ilości wytwarzanych odpadów.

Wody opadowe i roztopowe z dachu hali odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej.

W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie nastąpi skumulowane oddziaływanie na środowisko.

Realizacja jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powodowały zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:

 • obszarami wodno - błotne oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 • obszarami wybrzeży,
 • obszarami górskimi,
 • obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
 • obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone
 • obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 • obszarami przylegającymi do jezior,
 • uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.).

Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 562/6, 562/7, 562/8 położonych w Namysłowie oznaczonych symbolem E.7UP - teren zabudowy usługowo - produkcyjnej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego lub rzemiosła produkcyjnego, usługi administracyjno-biurowe oraz inne o podobnym charakterze, a także obiekt produkcyjny lub ich zespół wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.).

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa)  oraz  jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie  lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie będzie mieć negatywnego wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną.

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Namysłowa w dniu 07.05.2012 r. wydał postanowienie nr GK.6220.11.2012 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali zakładu przetwórstwa szkła o halę magazynową" zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, po. 1071 z późn. zm.) poinformowano strony postępowania, że przed wydaniem decyzji można zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 7 dnia od daty otrzymania pisma.

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski dotyczące planowanej inwestycji. Nie odnotowano aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł 00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-05-24
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-25

 

 

 

 


GK.6220.11.2012 Namysłów, dn. 24.05.2012 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 24.05.2012 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali zakładu przetwórstwa szkła o halę magazynową".

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 16) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-05-24
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-25