Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.23.2012 - Produkcja włókiennicza oraz odzysk odpadów innych niż odpady niebezpieczne

GK.6220.23.2012 Namysłów, dn. 30.04.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) Burmistrz Namysłowa zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

"Produkcja włókiennicza oraz odzysk odpadów innych niż odpady niebezpieczne", działka nr 338/1, obręb Kowalowice.

W związku z powyższym, informuję strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w tym zapoznania się z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia
6 kwietnia 2012 r., znak: WOOŚ.4242.178.2011.LW/MJ.

Uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej można składać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16) w godzinach od 7.30 do 15.30, e-mail: .

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Namysłowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, przy ul. Dubois 3 (budynek B, II piętro, pok. nr 16), w czasie trwania postępowania, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-04-30
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-02

 

 

 

 


GK.6220.23.2012 Namysłów, dn. 13.06.2012 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) art. 75 ust.1 pkt 4, art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 82 ust.1, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 80 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), biorąc pod uwagę wyniki uzgodnień i opinii organów współdziałających, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa

określam środowiskowe uwarunkowania

dla przedsięwzięcia pn.: "Produkcja włókiennicza oraz odzysk odpadów innych niż odpady  niebezpieczne" dz. nr 338/1, obręb Kowalowice:

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
  Planowane przedsięwzięcia realizowane będzie na terenie istniejącego zakładu, w którym inwestor prowadzi działalność związaną z ręcznym sortowaniem odpadów pianki poliuretanowej i włókien syntetycznych. Procesowi odzysku R15 (przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu) aktualnie w zakładzie poddawane są odpady inne niż niebezpieczne o kodach: 04 02 22 odpady z przetworzonych włókien tekstylnych, 07 02 13 odpady z tworzyw sztucznych, 07 02 99 inne niewymienione odpady, 16 01 19 tworzywa sztuczne, 16 01 22 inne niewymienione elementy,
  16 01 99 inne niewymienione elementy, o łącznej ilości około 314 Mg/rok. W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia rozszerzony zostanie rodzaj przyjmowanych odpadów oraz ich sumaryczna ilość do 1 021 Mg/rok. Zakres przedsięwzięcia obejmuje montaż linii produkcyjnej włókna lnianego (kotoniny), brykietu i pianki poliuretanowej i granulatu PUR oraz budowę 15 miejsc parkingowych.

  Aktualnie na działce nr 338/1 znajduje się budynek administracyjno - produkcyjny, budynek magazynowo - produkcyjny i dwie wiaty magazynowe. Teren wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i wentylacyjną. Powierzchnia działki wynosi 9700 m2, w tym powierzchnia zabudowy wynosi około 1490 m2. Planowane linie produkcyjne kotoniny, brykietu oraz pianki poliuretanowej i granulatu PUR zainstalowane zostaną w istniejących budynkach. Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów. Zakład funkcjonuje 5 dni w tygodniu, w godzinach od 6:00 do 22:00. Zatrudnionych jest 8 osób na dwie zmiany.

  Do produkcji kotoniny wykorzystywane będą odpady o kodach:
  - 04 02 09 odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) w ilości do 1,0 Mg/rok,
  - 04 02 21 odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych w ilości do 15 Mg/rok,
  - 04 02 22 odpady z przetworzonych włókien tekstylnych w ilości do 400 Mg/rok,
  - 04 02 80 odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych w ilości do 5 Mg/rok,
  - 04 02 99 inne niewymienione odpady w ilości do 50 Mg/rok.

  Sumaryczna ilość odpadów przetwarzanych na linii do produkcji kotoniny nie przekroczy 471 Mg/rok.
  Ww. odpady magazynowane będą w istniejącym budynku produkcyjno - magazynowym i administracyjno - produkcyjnym.

  Do urządzeń linii technologicznej kotoniny należeć będą:
  - dwie zasilarki o mocy 3,0 kW,
  - trzy wstrząsacze o mocy 1,1 kW,
  - dwa szarpaki o mocy 45,0 kW i 15 kW,
  - trzy oczyszczarki o mocy 5 kW,
  - gilotyna rotacyjna o mocy 7,0 kW,
  - dwie gilotyny mobilne o mocy 5,0 kW oraz jedna o mocy 2,0 kW,
  - dwie kotonie o mocy 5,0 kW,
  - prasa belująca o mocy 21,0 kW,
  - maszyna taśmowa o mocy 12,0 kW,
  - filtr rotacyjny o mocy 3,0 kW.

  Wszystkie ww. urządzenia zainstalowane zostaną w budynku produkcyjno - administracyjnym oprócz jednego szarpaka, który zlokalizowany będzie w budynku magazynowo - produkcyjnym. Gilotyny mobilne pracować będą w obydwu budynkach.

  Odpady ręcznie podawane będą do zasilarki, gdzie nastąpi wstępne rozluźnienie i mieszanie materiału. Następnie zasilarka poda materiał na wytrząsacz, gdzie na magnesach zostaną wychwycone odpady o kodzie 19 12 03 metale nieżelazne, które przekazywane będą wyspecjalizowanym podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia. Pozostały materiał przejdzie przez szarpacz, kolejny wstrząsacz i agregaty kotonizujące. Gotowe włókno transportowane będzie pneumatycznie do prasy zgniatająco - belującej. Produkcja kotoniny kształtować się będzie na poziomie do 400 Mg/rok. W wyniku funkcjonowania instalacji do produkcji kotoniny powstawać będą dwa rodzaje odpadów tj. 19 12 03 metale nieżelazne w ilości około 1 Mg/rok oraz 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości około 70 Mg/rok. Odpad o kodzie 19 12 03 magazynowany będzie w kontenerze lub pojemniku w zadaszonej wiacie o utwardzonym, szczelnym podłożu. W dniu 15.03.2004 r. w Laboratorium analiz Chemicznych dla Przemysłu Węglowego i Ochrony Środowiska CARBO CHEM  przy ul. Wojska Polskiego 6 w Sosnowcu sporządzono dokładną analizę przewidywanego składu produkowanego w zakładzie brykietu. Z ww. analizy wynika, że do produkcji brykietu wykorzystywany będzie odpad o kodzie 19 12 12 tylko w postaci: paździerzy lnianych, krótkich włókien lnianych, kurzu lnianego, trocin i zrębków drewnianych.

  Linia produkcji brykietu stanowić będzie ciąg technologicznych składający się z urządzeń: podajnika żmijkowego, prowadnicy, zbiornika pośredniego z mieszadłem i podajnikiem oraz szafy sterującej. Linia zainstalowana zostanie w budynku administracyjno - produkcyjnym. Odpady o kodzie 19 12 12 z zewnętrznego zbiornika magazynowego (zlokalizowanego pod wiatą) transportowane będą pneumatycznie do zbiornika brykieciarki, z którego podawane będą przenośnikiem żmijkowym do komory brykieciarki. W komorze przy pomocy tłoka materiał wtłaczany będzie do tulei brykietującej, w której na skutek wysokiego ciśnienia nastąpi sprostowanie i uformowanie materiału w kawałki brykietu. Gotowy materiał gromadzony będzie w zbiorniku, z którego ręcznie odbierany będzie i pakowany do worków. Ww. linia nie będzie źródłem powstawania odpadów. W zakładzie zainstalowany zostanie kocioł opalany produkowanym brykietem.

  Do produkcji pianki poliuretanowej i granulatu PUR wykorzystywane będą odpady o kodach:
  - 07 02 13 odpady z tworzyw sztucznych w ilości do 50 Mg/rok,
  - 07 02 99 inne niewymienione odpady w ilości do 276 Mg/rok,
  - 16 01 19 tworzywa sztuczne w ilości do 78 Mg/rok,
  - 16 01 22 inne niewymienione elementy w ilości do 66 Mg/rok,
  - 16 01 99  inne niewymienione odpady w ilości do 74 Mg/rok,
  - 17 02 03 tworzywa sztuczne w ilości do 6 Mg/rok.

  Sumaryczna ilość odpadów przetwarzanych na linii produkcji pianki poliuretanowej i granulatu PUR nie przekroczy 550 Mg/rok.
  Ww. odpady magazynowane będą w dwóch istniejących wiatach magazynowych.

  Do urządzeń na linii technologicznej instalacji do produkcji pianki poliuretanowej i granulatu PUR należą:
  - rozdrabniacz wstępny o mocy 10 kW,
  - młyn o mocy 15 kW,
  - prasa belująca o mocy 22 kW,
  - celownica o mocy 10 kW.

  Linia zainstalowana zostanie w budynku magazynowo - produkcyjnym. Odpady w ilości do 550 Mg/rok sortowane będą ręcznie w celu wyselekcjonowania odpadów: 19 12 04 tworzywa sztuczne i guma w ilości około 32 Mg/rok oraz 19 12 02 metale żelazne w ilości około 18 Mg/rok, które magazynowane będą w kontenerach lub pojemnikach w zadaszonej wiacie o utwardzonym, szczelnym podłożu i przekazywane będą jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia. Pozostałe odpady wrzucane będą ręcznie do rozdrabniacza wstępnego, z  którego grawitacyjnie podawane będą do młyna. Po zmieleniu materiał kierowany będzie do prasy belującej. Bele owijane będą folią i wiązane sznurkiem. Produkcja pianki poliuretanowej i granulatu PUR kształtować się będzie na poziomie do 500 mg/rok.
   
 2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  • Na etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia należy podjąć niżej wymienione działania:
   1. prace budowlane w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6:00 - 22:00);
   2. podczas prowadzenia robót budowlanych oraz prac instalacyjno - montażowych stosować wyłącznie sprawne środki transportu i sprawny sprzęt budowlany;
   3. przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw pracy;
   4. zaplecze budowy i bazę materiałową przewidzieć na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed przedostawaniem się do gruntu substancji mogących stanowić zagrożenie dla środowiska;
   5. w trakcie prowadzonych prac budowlanych oraz prac instalacyjno - montażowych zachować wszelkie środki ostrożności w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń (m. in. związków ropopochodnych) do środowiska gruntowo - wodnego. W związku z tym wykonawca robót winien na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, posiadać odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
   6. udostępnić pracownikom budowy sanitariaty w istniejących obiektach zakładu;
   7. wyznaczyć miejsca czasowego gromadzenia odpadów pochodzących z prac budowlanych w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem;
  • Na etapie eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć niżej wymienione działania:
   1. prowadzić odzysk odpadów na poziomie nie większym niż 1 021 Mg/rok;
   2. produkcję kotoniny prowadzić w istniejących budynkach: administracyjno - produkcyjnym oraz magazynowo - produkcyjnym;
   3. produkcję brykietu prowadzić w istniejącym budynku administracyjno - produkcyjnym;
   4. produkcję pianki poliuretanowej i granulatu PUR prowadzić w istniejącym budynku produkcyjno - magazynowym;
   5. w instalacji produkcji kotoniny przetwarzać odpady o kodach: 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 04 02 80 oraz 04 02 99, w sumarycznej ilości nie większej niż 471 Mg/rok;
   6. w instalacji do produkcji brykietu przetwarzać odpady o kodzie 19 12 12 w ilości nie większej niż 70,2 Mg/rok;
   7. w instalacji do produkcji pianki poliuretanowej i granulatu PUR przetwarzać odpady o kodach: 07 02 13, 07 02 99, 16 01 19, 16 01 22, 16 01 99 oraz 17 02 03, w sumarycznej ilości nie większej niż 550 Mg/rok;
   8. wytworzony w wyniku produkcji kotoniny odpad o kodzie 19 12 12 magazynować w zbiorniku zlokalizowanym w zadaszonej wiacie, stanowiącym integralną cześć linii produkcyjnej kotoniny, a po zebraniu odpowiedniej ilości, pneumatycznie transportować do zbiornika brykieciarki, z którego podawane będą przenośnikiem żmijkowym do komory brykieciarki;
   9. do produkcji brykietu wykorzystywać odpad o kodzie 19 12 12 wyłącznie w postaci: paździerzy lnianych, krótkich włókien lnianych, kurzu lnianego, słomy, trocin i zrębków drewnianych;
   10. w dwóch istniejących wiatach o powierzchni 171,8 m2 oraz 67,20 m2 magazynować odpady o kodach: 07 02 13, 07 02 99,16 01 19, 16 01 22, 16 01 99 oraz 17 02 03 stanowiące surowiec do produkcji pianki poliuretanowej i granulatu PUR;
   11. odpady stanowiące surowiec do produkcji kotoniny magazynować w budynku administracyjno - produkcyjnym i magazynowo - produkcyjnym;
   12. odpady o kodach 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 04 02 80, 04 02 99, 07 02 13, 07 02 99, 16 01 19, 16 01 22, 16 01 99 oraz 17 02 03 rozładowywać za pomocą wózków widłowych wewnątrz budynków, w których odbywa się produkcja;
   13. sortowanie przyjmowanych odpadów prowadzić wewnątrz budynków, w których odbywa się produkcja;
   14. wytworzone na etapie eksploatacji instalacji do produkcji kotoniny i pianki poliuretanowej oraz granulatu PUR odpady o kodach: 19 12 03, 19 12 04 i 19 12 02 przekazywać jednostkom posiadającym stosowne uprawnienia;
   15. odpady o kodach: 19 12 03, 19 12 04 i 19 12 02 selektywnie magazynować w kontenerach lub pojemnikach ustawionych w zadaszonej wiacie na utwardzonym, szczelnym podłożu;
   16. odpady niebezpieczne powstałe w wyniku eksploatacji przedsięwzięcia selektywnie magazynować w istniejących budynkach, w szczelnych zamykanych pojemnikach wykonanych z materiału odpornego na działanie umieszczonego w nim odpadu;
   17. odpady dostarczone do instalacji ewidencjonować w zakresie ich ilości i jakości;
   18. zakład eksploatować tylko w porze dziennej;
   19. wodę na potrzeby socjalno - bytowe stacji zapewnić z istniejącego wodociągu gminnego na zasadach określonych w umowie cywilno - prawnej z przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym;
   20. powstające ścieki bytowe odprowadzać do istniejącego szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 30 m3 i przekazywać uprawnionym jednostkom na zasadach określonych w umowie cywilno - prawnej;
   21. wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów (powierzchni umownie czystych) odprowadzać bezpośrednio do gruntu na terenie nieruchomości;
   22. zanieczyszczone powietrze z procesów produkcyjnych oczyszczać przy zastosowaniu centralnego systemu odpylania, wyposażonego w worki filtracyjne.
     
 3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ, w szczególności w projekcie budowlanym:
  1. przewidzieć instalacje do produkcji kotoniny o zdolności produkcyjnej max. 400 Mg/rok;
  2. przewidzieć instalację do produkcji brykietu o zdolności produkcyjnej max. 400 Mg/rok;
  3. przewidzieć instalacje do produkcji pianki poliuretanowej i granulatu PUR o zdolności produkcyjnej 500 Mg/rok;
  4. przewidzieć budowę parkingu na 15 miejsc postojowych, o powierzchni 180 m2;
  5. do oczyszczania powietrza pochodzącego z procesów produkcyjnych zakładu przewidzieć centralny system odpylania, wyposażony w worki filtracyjne o skuteczności redukcji pyłu do poziomu 5 mg/m3;
  6. odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza z:
   • kotłowni przewidzieć emitorem o wysokości nie niższej niż 6,5 m;
   • hali H1 - H5 przewidzieć emitorami o  wysokości nie niższej niż 6,5m;
   • baterii worków filtracyjnych nr 1-4 przewidzieć emitorami o wysokości nie niższej niż 4,5 m;
   • baterii worków filtracyjnych nr 5 przewidzieć emitorem o wysokości nie niższej niż 3,5 m;
  7. do ogrzewania obiektu przewidzieć kocioł o mocy 44 kW, opalany brykietem wytwarzanym w zakładzie;
  8. w hali produkcyjno - administracyjnej zainstalować urządzenia o poziomie dźwięku nie większym  niż 80 dB w odległości 1 m od każdej ze ścian zewnętrznych;
  9. w hali produkcyjno - magazynowej zainstalować urządzenia o poziomie dźwięku nie większym niż 80 dB w odległości 1 m od każdej ze ścian zewnętrznych;
  10. zainstalować napęd przenośnika żmijkowego (szt. 2) o poziomie mocy akustycznej dla każdego nie większym niż 75 dB;
  11. przewidzieć zadaszoną wiatę z utwardzonym, szczelnym podłożem, w której magazynowane będą w kontenerach lub pojemnikach odpady.
    
 4. Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ.
  1. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę;
  2. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 5. Przeprowadzenie analizy porealizacyjnej.
  Stwierdza się konieczność przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie monitoringu wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na stan klimatu akustycznego na terenach prawnie chronionych przed hałasem.

  Analiza powinna zawierać wyniki pomiarów hałasu w środowisku z eksploatacji zakładu, przeprowadzonych w terminie 2 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania, w trzech punktach zlokalizowanych:

  - na granicy terenów zabudowy zagrodowej w miejscowości Kowalowice (w raporcie punkt oznaczony jako P1),
  - na granicy terenu zabudowy zagrodowej w miejscowości Kowalowice (w raporcie punkt oznaczony jako P2);
  - na granicy terenu projektowanej zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Kowalowice ( w raporcie punkt oznaczony jako P3).

  W sytuacji, w której standardy akustyczne na terenach chronionych nie będą dotrzymane, należ podjąć działania mające na celu wprowadzenie dodatkowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych, ograniczających ewentualne negatywne oddziaływanie.

  Analizę w ww. zakresie należy przedłożyć Burmistrzowi Namysłowa jako właściwemu organowi do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu, w terminie 4 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania.

UZASADNIENIE

W dniu 19.11.2010 r. na wniosek inwestora Marka Radwańskiego EKOTEX, ul. Parkowa 4, Kowalowice, 46-100 Namysłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Produkcja włókiennicza oraz odzysk odpadów innych niż odpady  niebezpieczne" dz. nr 338/1, obręb Kowalowice.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków, podając miejsce i termin do ich wniesienia.

Przedsięwzięcie polegać będzie na produkcji włókienniczej oraz odzysku odpadów innych niż odpady niebezpieczne tj. produkcja włókna lnianego - Kotoniny - ok. 300-500 ton rocznie, produkcja brykietów opałowych oraz produkcja pianki Poliuretanowej Sortowanej oraz Granulatu PUR - w sumie ok. 400-500 ton rocznie.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

Działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ, w dniu 03.12.2010 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

W trakcie postępowania jedna ze stron postępowania Pani Zofia Kucharska zam. ul. (dane usunięte)(dane usunięte) zwróciła się do tut organu z prośbą o udostępnienie karty informacyjnej dla w/w przedsięwzięcia oraz o udzielenie informacji jakie oddziaływania na plan zagospodarowania przestrzennego będzie miało w/w przedsięwzięcie. Urząd Miejski w Namysłowie poinformował Panią Zofie Kucharską że lokalizacja przedsięwzięcia pn.: "Produkcja włókiennicza oraz odzysk odpadów innych niż odpady niebezpieczne" na działce nr 338/1 w Kowalowicach nie wpłynie na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego działek sąsiednich. Planowana inwestycja nie będzie również skutkować ustanowieniem strefy ochronnej dla budownictwa jednorodzinnego.

W dniu 17.12.2010 r. pismem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-508/1/10/mj Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wezwał inwestora Pana Marka Radwańskiego EKOTEX, ul. Parkowa 4, Kowalowice, 46-100 Namysłów do uzupełnienia karty informacyjnej w/w przedsięwzięcia. Równocześnie poinformowano inwestora, że brak uzupełnienia wniosku do dnia 31.12.2010 r. spowoduje odmowę wyrażenia opinii w przedmiotowej sytuacji. Jednocześnie zawiadomiono inwestora że sprawa nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) z uwagi na brak pełnej informacji o planowanym przedsięwzięciu.

W dniu 04.01.2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-508/2/10/mj zawiadomił tut. Organ, że sprawa o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Produkcja włókiennicza oraz odzysk odpadów innych niż niebezpieczne" z uwagi na skomplikowany charakter, nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) i przedłużył termin do dnia 21 stycznia 2011 r.

W dniu 10.01.2011 r. inwestor Pan Marek Radwański EKOTEX, ul. Parkowa 4, Kowalowice, 46-100 Namysłów uzupełnił kartę informacyjną.

W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4241.3.2011.AW z dnia 21.01.2011 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą "Produkcja włókiennicza oraz odzysk odpadów innych niż odpady niebezpieczne" zlokalizowanego na działce nr 338/1, obręb Kowalowice istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOŚ, z wyłączeniem wymogów określonych w art. 66 ust. 1 pkt 16 w zakresie dotyczącym przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji na cel i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. Zdaniem organu realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia może spowodować pogorszenie klimatu akustycznego na zlokalizowanym w odległości około 20-50 m terenie zabudowy mieszkaniowej, dlatego postanowiono zaproponować przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm) niewydanie przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii w tym wypadku Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej  w Namysłowie, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 90 ust. 2 pkt 2, odpowiednio w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 4, art. 70 ust. 3, art. 77 ust. 6i art. 90 ust. 6, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, a zwłaszcza rodzaj i skalę przedsięwzięcia, wielkość terenu objętego planowaną inwestycją, możliwość występowania uciążliwości i emisji na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, a także uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, po szczegółowej analizie przedłożonej informacji o planowanym przedsięwzięciu, Burmistrz Namysłowa postanowieniem nr RiN.6220.15.2011 z dnia 10.05.2011 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Raport o oddziaływaniu na środowisko pozwoli dokonać szczegółowej analizy i oceny:

 • oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko a w szczególności na zdrowie i warunki życia ludzi,
 • możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie o niniejszym postanowieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w publicznie dostępnym wykazie danych oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

W związku ze śmiercią jednej ze stron postępowania Pana Władysława Wojczyszyn w dniu 10.08.2011 r. pismem nr RiN.6220.15.2011 wezwano Pana Zbigniewa Wojczyszyn - syna zmarłego w celu ustalenia spadkobierców po zmarłym Władysławie Wojczyszyn. Pan Zbigniew wyjaśnił, iż nie zostało przeprowadzenie postępowanie spadkowe po jego ojcu i w najbliższym czasie nie zostanie przeprowadzone.

W dniu 07.12.2011 r. inwestor: Pan Marek Radwański EKOTEX, ul. Parkowa 4, Kowalowice, 46-100 Namysłów złożył raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko (3 egzemplarze  + wersja elektroniczna).

Działając na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko.

Obwieszczeniem nr RiN.6220.15.2011 z dnia 14.12.2011 r. poinformowano strony o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Produkcja włókiennicza oraz odzysk odpadów innych niż odpady  niebezpieczne" oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (bud. B, pok. nr 16), w godzinach urzędowania.

Ponadto poinformowano strony o możliwości składania uwag i wniosków dot. przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 34 i art. 35 ustawy OOŚ zawiadomiono strony, że uwagi mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

W związku ze złożonym raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Produkcja włókiennicza oraz odzysk odpadów innych niż odpady  niebezpieczne", inwestor: Pan Marek Radwański EKOTEX, ul. Parkowa 4, Kowalowice, 46-100 Namysłów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, zgodnie z art. 77 ust. 1 i ust. 2 ustawy OOŚ, w dniu 14.12.2011 r. przekazano organom współdziałającym akta sprawy z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/ACz-4325-2-9/11 z dnia 04.01.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.01.2012 r.) zaopiniował pozytywnie warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 30 i 80 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 231,  poz. 1397), z uwzględnieniem:

 • w trakcie realizacji przedsięwzięcia prace prowadzić wyłącznie w porze dziennej, przy użyciu sprawnego sprzętu,
 • na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z wymogami ustawy o odpadach,
 • prace produkcyjne w zakładzie wykonywać w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska zewnętrznego,
 • zapewnić dotrzymanie norm w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Organ uzgadniający stwierdził, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia związana będzie z emisją hałasu i zanieczyszczeń do środowiska. Poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i technologicznych wpływ przedsięwzięcia na środowisko i warunki życia ludzi powinien ograniczać się do terenu inwestycji. Oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny, nie wykraczający poza teren inwestycji. W wyniku analizy "Raportu oddziaływania..." stwierdzono, że wielkość emitowanego hałasu oraz stopień zanieczyszczeń nie powinien przekroczyć dopuszczalnych norm.

W dniu 03.01.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.01.2012 r.) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4242.160.2012.LW.1 wezwała pana Marka Radwańskiego prowadzącego firmę EKOTEX, ul. Parkowa 4, Kowalowice, 46-100 Namysłów do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Termin złożenia uzupełnienia ustalono na 20.01.2012 r. W dniu 31.01.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.02.2012 r.) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4242.160.2011.LW.2 ponownie wezwała inwestora do uzupełnienia przedmiotowego raportu, ustalając termin złożenia uzupełnienia do 20.02.2012 r.

Pismem nr WOOŚ.4242.178.2011.LW/MJ z dnia 01.03.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.03.2012 r.) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu poinformowała inwestora, że przedłożony raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nadal wymaga uzupełnień i wyjaśnień, podając termin uzupełnienia do 21.03.2012 r.

Po uzupełnieniu raportu przez inwestora Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr WOOŚ.4242.178.2011.LW/MJ z dnia 06.04.2012 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.04.2012 r.) uzgodnił Panu Markowi Radwańskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Marek Radwański EKOTEX, ul. Parkowa 4, Kowalowice, 46-100 Namysłów w wariancie inwestorskim realizację przedsięwzięcia polegającego na cyt.: "produkcji włókienniczej oraz odzysku odpadów innych iż odpady niebezpieczne""w miejscowości Kowalowice.

W przedłożonym raporcie przeanalizowano wariant proponowany przez inwestora oraz wariant alternatywny - polegający na innej lokalizacji przedsięwzięcia, który wymagałby budowy od podstaw obiektu zakładu.  W ramach analizy w raporcie wskazano, że wariant proponowany przez inwestora charakteryzuje się mniejszym oddziaływaniem na poszczególne komponenty środowiska na etapie realizacji przedsięwzięcia. W związku z powyższym jako wariant bardziej korzystny dla środowiska należy uznać wariant proponowany przez inwestora.

Przewidywany wpływ planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji w zakresie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego obejmie emisję o charakterze niezorganizowanym i lokalnym związaną z ruchem pojazdów i pracą maszyn podczas budowy, pracami pozwalającymi na dostosowanie pomieszczenia do nowych funkcji, w tym montaż niezbędnych urządzeń i instalacji; oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i odwracalne. Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego na etapie eksploatacji w projektowanym zakładzie będą:

 • proces produkcji włókna lnianego (kotoniny),
 • proces produkcji brykietu,
 • proces produkcji pianki poliuretanowej i granulatu,
 • ruch pojazdów,
 • spalanie paliw w kotłowni.

W celu zmniejszenia uciążliwości związanej z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego przewidziano zastosowanie centralnego systemu odpylania, wyposażonego w worki filtracyjne o skuteczności redukcji pyłu do poziomu  5 mg/m3.

Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wynika, że w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia nie wystąpią przekroczenia poziomów dopuszczalnych ani poziomów odniesienia emitowanych substancji.

Oddziaływanie akustyczne w fazie budowy związane z emisją hałasu do środowiska będzie krótkotrwałe (w porównaniu z faza eksploatacji), nie spowoduje trwałych zmian w środowisku. Ze względu na wielkość oraz charakter prac nie ma możliwości jego wyeliminowania. Podczas prowadzenia prac budowlanych inwestor będzie musiał stosować się do poniższych zaleceń:

 • zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu,
 • stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym, spełniający wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska,
 • prowadzić prace budowlane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu wyłącznie w porze dziennej tj. od godz. 6 do godz. 22,
 • przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy.

Źródłem emisji hałasu do środowiska z eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będą dwa źródła hałasu typu budynek oraz dwa napędy przenośników żmijakowych. Z obliczeń propagacji hałasu w środowisku z eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, wynika, że przy konkretnych założeniach, zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, tj.:

 • ustalonym na poziomie mocy akustycznej urządzeń,
 • eksploatacją obiektu tylko w porze dziennej,

nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach prawnie chronionych przed hałasem.

Realizacja inwestycji powodować będzie wytwarzanie odpadów z grupy 17, tj. odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, w przewidywanej, sumarycznej ilości ok. 10 Mg/rok. Obowiązek zagospodarowywania powstałych podczas robót odpadów spoczywać będzie na wykonawcy robót. Ilości i rodzaje odpadów powstających na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przedstawiono w opisie poszczególnych procesów technologicznych (produkcji kotoniny, brykietu oraz pianki poliuretanowej i granulatu PUR).

Na etapie budowy przedsięwzięcia inwestor przewiduje wytwarzanie ok. 1,0 m3 ścieków bytowych. Pracownikom budowy udostępnione zostaną istniejące sanitariaty.

W trakcie  eksploatacji przedsięwzięcia woda wykorzystywana będzie na potrzeby bytowe i porządkowe, a dostarczana będzie z wodociągu wiejskiego, na podstawie umowy cywilno - prawnej. W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia generowane będą ścieki bytowe oraz wody opadowe i roztopowe. Ścieki bytowe, odprowadzane będą istniejącą, wewnętrzną kanalizacją sanitarną do zbiornika bezodpływowego o poj. ok. 30 m3 i opróżnianie cyklicznie przez uprawnione jednostki. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów (powierzchni umownie czystych) oraz terenów utwardzonych, odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu na terenie nieruchomości.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza stanowiskami chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. W związku z tym nie będzie negatywnie na nie oddziaływało.

Prawidłowa realizacja jak i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia, przy zastosowaniu przyjętych zabezpieczeń środowiska, nie będzie oddziaływać w sposób ponadnormatywny na stan środowiska i zdrowie ludzi. Nie będzie również powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. Ze względu na lokalizacją przedsięwzięcia ( ok. 100 km od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego trasngranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 338/1 położonej w Kowalowicach oznaczonej w załączniku graficznym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kowalowice (Dz. Urz. Woj. opolskiego Nr 41, poz. 274 z dnia 23 maja 2001 r.) przyjętego Uchwałą nr XXIII/349/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r., symbolem: PBS - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy). Część działki znajduje się w granicach strefy ochrony zabytkowego układu ruralistycznego. Z informacji zawartych w raporcie wynika, że zasięg oddziaływania planowanej inwestycji oraz jej charakter nie będą mieć wpływu na ww. obszar.

Działki przeznaczone pod przedsięwzięcie graniczą bezpośrednio:

 • od strony zachodniej z terenami oznaczonymi symbolem PBS - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów,
 • od strony wschodniej z terenami oznaczonymi symbolem Mr - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa,
 • od strony południowej z terenami oznaczonymi symbolem Mn - istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
 • od strony północnej tereny oznaczone symbole PBS - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów

W toku oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, iż:

 • zamieszczone w raporcie dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko;
 • ze względu na powiązanie z istniejącym zakładem ręcznego sortowania odpadów istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu do środowiska. Skumulowana emisja zanieczyszczeń nie powinna powodować przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym oraz dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie;
 • przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Od stron biorących udział w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły żadne negatywne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące planowanej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Biorąc po uwagę:

 • wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ,
 • ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa,

pozytywnie uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635,  z późn. zm.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł 00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem tut. Urzędu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-06-13
Data udostępnienia do publikacji: 2012-06-15
Powód edycji: Ochrona danych osobowych

 

 

 

 

 


GK.6220.23.2012 Namysłów, dn. 13.06.2012 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

informuję

że w dniu 13.06.2012 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Produkcja włókiennicza oraz odzysk odpadów innych niż odpady  niebezpieczne" dz. nr 338/1, obręb Kowalowice.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji, z  dokumentacją sprawy oraz z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie (budynek B, II piętro, pok. Nr 16) w godzinach urzędowania.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-06-13
Data udostępnienia do publikacji: 2012-06-15